Test soruları 10


ed.ogren-sen.com > Sanat > Test
07.12.2012

Bilgisayar 1 Dersi | Yard. Doç. Dr. Nuray Gedik


Bahar Kahraman 20110904035

TARTIŞMA TÜRLERİ

SEMPOZYUM


İçindekiler


SEMPOZYUM 3

SEMPOZYUM ÖRNEĞİ 4

8. ULUSAL EL SANATLARI SEMPOZYUMU 4

( 13-15 Kasım 2002 - İzmir ) 4

Test soruları 10

c:\users\casper\desktop\1314715371_ee4100e53e5fbbb8ce0494e44f68aba5_853825266.jpg

SEMPOZYUM


Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma türüdür. 

Bildiri sahiplerine ayrılan zaman oldukça kısadır. On dakikalık bir sürede 1500-2000 kelime kullanma şansı vardır. Buna göre, hazırlanacak bildiri, dört sayfayı geçmemelidir. Cümleler, kolay anlaşılır biçimde düzenlenmelidir. Metni yazmadan önce ana başlıklar vurgulanmalıdır. Sunulabilecek yansı sayısı da 5-6 civarında olmalıdır. Ayrıca, bildiri metni, yayımlanmaya uygun biçimde hazırlanmalıdır.

Sempozyumda her konuşma, ayrı bir hazırlıktır, fakat birbirini tamamlayıcı söyleşi ve içtenlik havası vardır. Konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan "panel" e geçilir. Daha sonra da tartışmalara seyirciler de katılırsa panelden "forum" a geçilmiş olur.

Bildiri metni, şu bölümlerden oluşmalıdır :
(a) Giriş: Araştırılan sorunun tanıtılması ve neden bu konunun ele alındığı, çalışmanın diğer çalışmalar arasındaki yeri. (yarım sayfa) 

(b) Deney: Malzeme ve yöntemin tanıtımı. (bir sayfa) 

(c) Bulgular: Bildirinin en önemli bölümüdür. Dinleyiciler tarafından beklenen yeni bilgi, belge ve önerilerin açıklanması ve tartışılması.

Bildiri, konferans ile büyük ölçüde bir benzerlik gösterir. Bildiri, öncelikle bilimsel bir yazı türüdür. Oysa konferansta, bilimsellik yanında popüler bir hava söz konusudur. 

Bildiride her şeyden önce aranan özellik, bilimsel bir yenilik getirmiş olması ve orijinal bir konuyu ele almış bulunmasıdır. Bunun yanında bildiri, bilinen bir konuya yenilik getirme, değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezler ortaya koyma, bu tezleri bilimsel delillerle doğrulama ya da bir önceki tezi çürütme gibi özellikleri de bünyesinde taşır.

Bu değerlendirmeye göre, bildiriyi kısaca bilimsel bir konuda yenilik getirmek, orijinal bir buluş ortaya koymak amacıyla kaleme alınmış bir yazı türü olarak tanımlamak yerinde olacaktır.

Bildiri de konferans gibi bir dinleyici topluluğu önünde okunur. Ancak bildirinin sunulduğu topluluk, o konuda az çok uzmanlaşmış kişilerden oluşur.

Ayrıca, bildiride de konferans gibi konuşma ve hitap etme becerisi gözetmek gerekir. Konferansta zaman zaman hazırlanan metinden uzaklaşma söz konusu olabilirken bildiride metne bağlı kalma esastır.

Konferansta sözünü ettiğimiz konuşmanın bitiminde yer alan soru ve cevap bölümü, bildiride konu çerçevesinde tartışma olarak ayrı bir özellik gösterir. 
Bildiriler, genellikle yayımlanan bir yazı türüdür. Bazen yabancı dillerde de yayımlanabilir.

Bildiriler hazırlanırken kullanılan dil, uzmanlık dalının gerektirdiği terimler ve ifade yapısı ile de konferanstan büyük ölçüde farklılık gösterir.

Son olarak, bildiride varılan sonuçlar ve ana noktalar özetlenerek ana düşünce bir kez daha vurgulanmalıdır.

Üzerinde çalışılan metin; aralıklarla gözden geçirilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalı, konuya hakimiyet sağlanmalıdır. Metnin, kartlara aktarılması daha yararlıdır.

SEMPOZYUM ÖRNEĞİ

8. ULUSAL EL SANATLARI SEMPOZYUMU

( 13-15 Kasım 2002 - İzmir )


Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, “8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu”nu T.C. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, 13-15 Kasım 2002 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlemiştir.

D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nün Türk el sanatlarına ilişkin görüşleri tartışmak amacıyla ilk kez 1981 yılında gerçekleştirdiği “1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu”nun ardından 1982 yılında ikincisi, 1983 yılında üçüncüsü, 1984 yılında dördüncüsü düzenlenmiştir. Sempozyumların beşincisi 18-22 Kasım 1992’de “Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu”, altıncısı 22-24 Kasım 1995’te “Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri”, yedincisi de 25-27 Kasım 1998’de “2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu” adı altında gerçekleştirilmiştir.

13-15 Kasım 2002 tarihinde düzenlenen 8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu’nda;

1- 2000' li yıllarda el sanatlarını yaşatma amacına yönelik olabilecek yeni araştırmalar, araştırma teknikleri ve bilimler arası ilişkiler,

2- Küreselleşmenin geleneksel el sanatlarına etkisi konusuna ilişkin araştırmalar,

3-Geleneksel el sanatlarının desen , teknik, malzeme ve tarihsel süreçteki durumlarıyla ilgili hiçbir yerde yayınlanmamış yeni araştırmalar,

4-Geleneksel Türk El Sanatları terminolojisi ve kavram kargaşası konularında, Türkiye’nin değişik üniversitelerinden gelen öğretim elemanlarınca toplam 52 adet bildiri sunulmuştur.

Sempozyumda, sunulan bildirilerin yanı sıra D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları ve öğrenci sergilerinden başka değişik üniversitelerden öğretim elemanlarının sergilerine de yer verilmiştir. Sempozyum süresince açık kalan sergilerin konuları şöyledir: Küçük El Sanatları (Fotoğraf), Geleneksel El İşlemelerinden Örnek Çalışmalar, Çin İğnesi Tablolar, Klasik Kemençe Sergisi, Kore Seramik Örnekleri, Dokuma, Geleneksel Türk El Sanatlarından Örnekler, Klasik Cild Uygulama Örnekleri, D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ve Balıkesir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile yürütülen Geleneksel Türk Kilimleri Üretim Projesi'nden Yöresel Kilim örnekleri.

Sempozyumun son gününde “Panel” düzenlenmiş ve geleneksel Türk el sanatları alanında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan “kavram kargaşası” yoğun olarak tartışılmıştır. Özellikle halı,kilim ve kumaşlarla ilgili araştırmalarda, bu ürünlerle ilgili kullanılan tanım ve kavramların ortak bir dil oluşturmadığı vurgulanmıştır. Burada konuşmacılar bu alanla ilgilenen bilim dalları arasında dil birliği sağlanması ve karşılıklı bilgi alışverişinin arttırılması gerekliliği üzerinde durmuştur. Bilimsel terminoloji ile birlikte yörelerde kullanılan deyim, kavram ve teknik tanımların da bu terminolojiye eklenerek verilmesi önerilmiştir.

Geleneksel Türk el sanatları alanında yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerine genel olarak bakıldığında aynı yöreye ait ve aynı konuyu inceleyen pek çok tezin bulunduğu, bunun yanında hiç araştırılmamış bölgelerin olduğu ortaya konmuş ve bu ikilemden kurtulmak gerektiğine de dikkat çekilmiştir.

Bir diğer tartışma konusu disiplinler arası sınırların belirlenmesi üzerine olmuştur. Sanatçı, halkbilimci , sanat tarihçi ve diğer bilim dallarından olan araştırmacıların kendi uzmanlık alanları dışında bir çalışma yapmaları gerektiğinde, bu çalışmayı konunun uzmanı olan bir bilim adamı veya sanatçıyla yürütmesinin, birbirlerinin alanlarına saygı duymalarının bilimsel etik açısından gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Geleneksel Türk El Sanatları alanında eğitim veren fakülte ve yüksek okulların lisans eğitimlerinde yer alan programlarda halkbilim ve sanat tarihi dersleri ile uygulamalı dersler arasında gerekli bağlantı oluşturulamaması nedeniyle eğitimde problemler yaşandığı belirtilmiştir.

Panelde geleneksel desenlerimizin ve formlarımızın yeniden üretimleri konusu tartışılmış ve yeniden üretimin ölçütleri üzerinde durulmuştur.

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerinin kuruluş amacı ve bugün geldiği nokta ile ilgili tartışmalar yapılmış ve sonuç olarak 2005 yılında yapılması planlanan sempozyum konusunun konservasyon-restorasyon ağırlıklı uluslararası bir sempozyum olması gerektiği üzerinde fikir birliğine varılmıştır.

8. Ulusal El Sanatları Sempozyumuna sunulan bildirileriler, diğer sempozyumlarda olduğu gibi Kültür Bakanlığı tarafından kitap olarak yayınlanmak üzere hazırlanmaktadır.

BİLDİRİLER:

I. OTURUM

Prof. İsmail ÖZTÜRK “El Sanatları ve Kapsadığı Alanda Kavram Kargaşası”

Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA “Sanat Tarihi Bakış Açısından Geleneksel Türk El Sanatları Tamlaması ve Çevresinde Kümelenen Terimlere Bir Yaklaşım”

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM “Geleneksel Sanatların Kuramsal Desteği”

II. OTURUM

Prof. Aydın UĞURLU “El Dokumacılığı Alanlarında Yurtdışı Etkinliklerinden Örnekler”

Prof. Dr. Ali Rıza BALAMAN “Geleneksel El Sanatları Kapsamında Güney Kore’den Seramik Örnekleri”

Prof. Nihat BOYTAŞ “Geleneksel Sanatlarımızın Estetiği”

Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU “1930’lu Yıllarda Konya Müzesi Müdürlüğü’nün El Sanatlarını Müzede Toplama Çabaları”

Yrd. Doç. Dr. Gonca YAYAN “Küreselleşme Sürecinde Geleneksel Sanatlar”

Prof. Yahşi YAZICIOĞLU, Dr. H. Sinem ŞANLI “Türkiye’de İnternet Ortamında El Sanatları ile İlgili Faaliyetlerde Bulunan Siteler ve Bu Sitelerin Çalışma Konuları Üzerinde Bir Araştırma”

Yrd. Doç. İ. Çetin AYTAÇ “Yanışlar Sözlüğü Hazırlamanın Önemi”

A. Ceren GÖĞÜŞ “Geleneksel Çocuk Oyuncaklarında Küreselleşmenin Etkileri”

III. OTURUM

Prof. Tevhide ÖZBAĞI “Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Kurumları Programlarındaki Yeri ve Önemi”

Yrd. Doç. Dr. Cavidan ERGENEKON- Öğr. Gör. F. Nur BAŞARAN “Aydın İli Didim İlçesine Güneydoğudan Göç Eden İki Köyde Üretilen El Sanatları Üzerine Bir Araştırma”

Yrd. Doç. Aysen SOYSALDI-Araş. Gör. Muhammed M. GÜLDÜR “Kirkitli Düz Dokumalardan Teknik ve Mahalli Terminoloji Üzerine bir Araştırma”

Arş. Gör. Sultan KARAOĞLU “Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri Ders Programlarının Koruma ve Onarıma Yönelik Yeniden Düzenlenmesi”

Öğr. Gör. Ülkü Erdoğan KÜÇÜKKURT “Afyonkarahisar Tınaztepe Yöresi Geleneksel El İşlemeleri ve Dokumaları”

Arş. Gör. Hafize Melek HİDAYETOĞLU “Karapınar Yöresinde Guşurgu Geleneği”

Yrd. Doç. Öznur AYDIN “Yeni Bir Model: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü”

Hüseyin ŞAHİN “Malatya Çevresi Kapı Kilidi Örneklerinden “Pağa” Üzerine Etnoarkeolojik Araştırma”

IV. OTURUM

Yrd.Doç. Vedat KACAR “Kütahya Çini Üretiminin Günümüzdeki Sorunları ve Öneriler”

Arş. Gör. Yasemin YAROL-Yrd. Doç. Halil YOLERİ “Gelişim ve Değişim”in Geleneksel Seramik Sanatına Etkileri ve Geleneğin Yaşatılmasına İlişkin Öneriler”

Yrd. Doç. Atilla KILIÇ “İznik Firitli Çinilerinde Kullanılmış olan Alkalilerin Salicornia (deniz börülcesi) Bitkisnden Sağlanması üzerine Denemeler”

Dr. Faruk ŞAHİN “Hayvan Formlu Çanakkale Seramiklerinden Bir Grup Üzerine”

Yrd. Doç. Halil YOLERİ “Kubadabad Örnekli Anadolu Selçukluları Döneminde Kullanılan Lüster Tekniğinin Çağdaş Formlarda Uygulanması”

Öğr. Gör. Füsun ÇÖVENOĞLU “Topraktan Yapılan Hediyelik Eşya Üretiminde Geleneğin Bozulmasına İlişkin Eleştirel Bir Yaklaşım ve Çözüm Önerileri”

Arş. Gör. Serap SAVAŞ IŞIKHAN “Büyük Selçuklularda Görülen Lüster-Minai Tekniğinde Yapılmış Minyatürlü Seramikler”

Arş. Gör. Candan GÜNGÖR “Geleneksel Seladon Sırlarının Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi ve Topkapı Sarayı Örnekleri”

V. OTURUM

Yrd. Doç. Aynur MAKTAL “Hat San’atı’nda “Maşaallah” İstifleri ve Bazı Örnekler”

Yrd. Doç. Dr. Enis Timuçin TAN “Hat Sanatından Yararlanılarak Çağdaş Tipografik Uygulamalar Oluşturmak”

Doç. İlhan ÖZKEÇECİ “Kur’an Tezhiplerinin Tarihi Gelişim İçinde Estetik Değerlendirilmesi”

Arş. Gör. Gürcan MAVİLİ “Cild Sanatında Kullanılan Hatalı Terimler ve Anlatımlar”

Öğr.Gör.Tülin ADANIR “İzmir Milli Kütüphanesindeki Zarar Görmüş Bazı Tezhipli Yazmalar ve Zarar Görme Nedenleri”

Öğr. Gör. Ayşe ÇETİN “Bilecik, Söğüt, Kaymakam Sait Bey Çeşmesi”

Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ - Öğr Gör. Ünal Erdinç “Geleneksel El Sanatlarında Isparta ve Civarındaki Taş Yapıtlı Süslemeler - Malzeme Bozulmaları”

Öğr. Gör. Gül GÜNEY “Tire Yahşi Bey Camii Kalemişi Süslemeleri”

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU-Yrd. Doç. Hülya DOĞRU “Geleneksel Türk El Sanatları İçerisinde Tasvirli Camiler ve Makedonya Örnekleri”

Araş. Gör. Emine NAS “Konya’da rahle Sanatı ve Konya’lı Rahle Ustası “Ömer Bilge”

VI.OTURUM

Prof. Günay ATALAYER “Dokuma Kumaşlarla İlgili Bazı yayınlardaki Tanımlar, Kavramlar, Adlar Üzerine”

Prof. Suhandan ÖZAY “Günümüzde Lif Sanatı ve Kavramsal Değişimler”

Prof. Dr. Bekir DENİZ “Aydın Civarında Yaşayan Tekeli Yörüklerinde Dokuma”

Yrd. Doç. Oya SİPAHİOĞLU “Geleneksel Kumaş Desenlerimizin Günümüzde Geliştirilmesine ve Kullanılmasına Yönelik Öneri ve Uygulamalar”

Yrd. Doç. Nesrin ÖNLÜ “Geleneksel Tekstillerin Günümüz Kumaşlarına Etkisi”

Arş. Gör. Esra KAVCI “1582 Tarihli Surname-i Hümayun Minyatürlerinde Yer Alan Kumaşlar”

Yrd. Doç. Dr. Emine KARPUZ “Konya İşlemelerinde Figürlü Süsleme”

Yrd. Doç. Cemal MEYDAN “Esas Olarak Geometrik Düzen İçinde Oluşturulan Tekstil Desenleri”

VII.OTURUM

Öğr. Gör. Servet Senem UĞURLU “Çanakkale Halılarında Organik Motiflerin Geometrikleşmesi”

Öğr. Gör. Nihal ÜLGER “Elazığ Müzesinde Bulunan Bir Grup Halı üzerine”

Doç. Elvan ANMAÇ “İzmir Etnografya Müzesi Deposunda Bulunan İpek ve Floş Halıların Özellikleri”

Naciye KAYIPMAZ -Fahrettin KAYIPMAZ “Yeniden Teşhir Tanzimi Yapılan Isparta Müzesi Halı & Kilim Seksiyonundaki Isparta Çevresi Geleneksel Düz ve Düğümlü Dokuma Yaygıları ile Şark Halı Dönemi Isparta Halıları Analizi”

Öğr. Gör. Hatice TOZUN “Ali Karababa’ya Ait Halı-Kilim Koleksiyonundan Örnekler ve Kişisel Yorumları”

Arş. Gör. Gonca KARAVAR “Ziya Gökalp’in Babasından Kalan Halı Koleksiyonundan Örnekler”

Naciye KAYIPMAZ -Fahrettin KAYIPMAZ “Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde Büyük Önder Atatürk Tarafından Kullanılan Halı ve Kilimler ile Başbakanlık Konutlarındaki Bazı Özel Halılar”

Yrd. Doç. Dr. Tahsin PARLAK “Kazakistan’da Aral Bölgesi El Halıcılığını Geliştirme Projesi”

Araş. Gör. Zuhal BEZİRCİ Araş. Gör. Meral AKAN “Konya’da Özel Bir Koleksiyon; Geleneksel ve Tarihi Özellik Taşıyan Koşum Takımları”

Test soruları


1. Bilim ve sanatla ilgili belli bir konuda yazar, bilim adamı, sanatçı veya bir düşünürün, özel toplantılarda dinleyicilerine karşı düşüncelerini, bilgilerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı konuşmalara —- denir. Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak bu türün en belirgin amacıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mülakat   B) münazara   C) konferans   D) panel   E) forum

2. —- bir başkanın yönetiminde, küçük bir tartışmacı grubunun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Bir başkan tarafından yönetilir ve konuşmacı sayısı beş altı arasında değişir. Sonunda başkan konuşmaları toparlayarak görüşleri özetler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sempozyum   B) Münazara   C) Konferans   D) Panel   E) Sunum

3. "Tartışma ve tartışma başkanı" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tartışmada konuşan kişinin sözlerine müdahale edilmez, kişi saygıyla dinlenir.
B) Başkan istediği konuşmacıya istediği kadar süre verebilir.
C) Tartışmacılar söz almadan konuyla ilgili görüş bildiremez.
D) Konuşmacılar lafı uzatmadan, kısa ve öz olarak görüşlerini aktarır.
E) Başkan, konuşmaların sonunda görüşleri toparlayarak belli bir sonuca ulaşır.

4. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına —- denir. İki grup tarafından karşıt düşünceler tartışılır, burada önemli olan düşüncenin doğruluğu değil, savunmanın iyi yapılmasıdır. Çünkü doğruluğuna inanılmayan, taraftarı az olan bir düşünce bile, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylev   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Münazara   E) Konferans

5. Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yapmalarıdır. Her konuşma 5-20 dakika ile sınırlıdır. Ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir.
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Forum   E) Konferans

6. Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara denir. Bu tür konuşmalar; dinleyenlerin seviyelerine, hayal güçlerine, duygularına, ilgilerine göre hazırlanır. Dinleyenleri düşündürür, onlarda ilgi uyandırır, onları coşturur, onlara beklenen davranışı yaptırır.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylev   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Forum   E) Konferans

7. Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmalardır. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda "görüşme" yapılabilir. Bu konuşmalar, genellikle yazıya geçirilip gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır. 
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma   B) Mülakat   C) Panel   D) Forum   E) Sunum

8. Sempozyumda konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan "—-" geçilir. Bu tartışmalara sonradan seyirciler de katılırsa "—-" geçilmiş olur. 
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mülakata – foruma
B) sunuma – münazaraya
C) panele – foruma
D) konferansa – panele
E) foruma – açık oturuma

9. Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
A) Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?
B) Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
C) İklim; insanın kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?
D) Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?
E) Yeni sınav sisteminin olumlu yanları nelerdir?

10. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumda bulunması gereken özelliklerden birideğildir?
A) Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.
B) Sunumda bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanılmalıdır.
C) Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanılmalı, iyi bir ön hazırlık yapılmalıdır.
D) Sunum yapan kişi oturumu yöneten başkanın uyarılarını dikkate almalı, süreyi doğru kullanmalıdır.
E) Konuşmacı iyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuyla uyumlu bir şekilde kullanmalıdır.

11. I. Münazara
     II. Panel
    III. Konferans
    IV. Açık oturum
     V. Forum
Numaralanmış anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

12. Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler.
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münazara   B) Sempozyum   C) Söylev   D) Sunum   E) Açık oturum

13. Panelden sonra seyircilerinde tartışmaya katıldığı bir toplu tartışma türüdür. Belli bir konuda ortaklığı bulunan bir grubun, ortak sorunlarının çözümlenmesinde görüş birliğine varmak üzere düzenlenen toplu tartışmaya —- denir. Genellikle grup başkanı denilen bir kişi tarafından yönetilir, topluluğun her üyesinin konuşmada ve görüşlerini bildirmede eşit hakkı vardır. Tartışmanın sonunda, tartışma konusu olan sorunun çözümünde tutulacak ortak yolun belirlenmesi amaçlanır. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mülakat   B) sunum   C) söylev   D) konferans   E) forum

14. I. Konuşmaya, konferansı düzenleyenlere ve dinleyicilere saygı bildiren ve iltifat edici sözlerle başlanmalıdır.
     II. Konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konmalı, bundan sonra konuşmacı, amacına göre konusunu açmalıdır.
    III. Bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınılmalı, canlı örneklerle dinleyicilerin dikkati uyanık tutulmaya çalışılmalıdır.
    IV. Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesi gerektiği unutulmamalı ve konuşma mümkün olduğunca uzatılmalıdır.
    V. Konferansın sonunda anlatılanlar kısaca özetlenmeli, sorulacak sorular da cevaplanmalıdır.
Yukarıdaki numaralanmış özelliklerden hangisi konferansta konuşan bir kişinin yapması gerekenlerden biri değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-B 4-D 5-E 6-A 7-B 8-C 9-E 10-D 11-C 12-E 13-E 14-D

KAYNAKLAR: http://www.turkceciler.com/sempozyum-nedir.html

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=5100

http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=1500

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Test soruları 10 iconTest sorulari

Test soruları 10 iconMİLLİ edebiyat test sorulari

Test soruları 10 iconEdebiyat dersi sinif dönem yazili sorulari (10) (test)

Test soruları 10 iconEdebiyat dersi sinif dönem yazili sorulari (9) (test)

Test soruları 10 iconEdebiyat dersi sinif dönem yazili sorulari (7) (test)

Test soruları 10 iconServeti FÜnun edebiyati özellikleri İle iLGİLİ test sorulari

Test soruları 10 iconModern çAĞDAŞ TÜrk edebiyati özellikleri İle iLGİLİ test sorulari

Test soruları 10 iconSoruları hafife alan, soruları çocuk oyuncağı gibi gören din görevli...

Test soruları 10 iconHalk Edebiyatı Test 2

Test soruları 10 iconMilli Edebiyat Dönemi Test 2


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com