Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama


ed.ogren-sen.com > Sanat > Edebiyatı
1. Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama

etkili olduğu dönemidir. Servet-i Fünûn kuşağı, Tanzimat’ın

birinci döneminin toplumcu sanatçılarından çok, Tanzimat’ın

sanatta estetiği ön plana alan ikinci dönem sanatçılarının

hazırladığı bir edebi zevk ortamı içinde büyümüşlerdir. Topluluğun

alt yapısını Tanzimat sanatçılarından …………….

hazırlamıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin

getirilmesi uygun olur?

A) Namık Kemal

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Muallim Naci

2. Tevfik Fikret, İstanbul’dan çıkmamış, Galatasaray'ın dört

duvarı arasında mübhem emeller besledikten sonra hayata

çıkınca onu hayalinden o kadar uzak görmüştü ki Babîali'de

ciğerlerine muvafık bir hava bulamayarak boğulacağına hükmetmiş,

bir maden kuyusunda müsemmim bir hava yutmuş

gibi kendisini dışarıya atarak, biraz sersem, biraz şaşkın, bu

memlekette nasıl yaşayabileceğinden mütehayyir, sarfedilmeğe

vesile bulunmayan zengin kuvvetlerini habsede ede

dolaşıyordu; onun bütün rü’yet afakı, mektebin hakikate varamayacak

emelleriyle memleketin her ümidi gırtlağından

tutup sıkan idaresinin arasında bir karanlık köşeden ibaretti.

Halit Ziya Uşaklıgil’in "Kırk Yıl" adlı eserinden alınan bu

parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yöneticilerin baskısının olumsuz etkilerinden söz edildiği

B) Öğretici metin türüne örnek oluşturduğu

C) Dönemin siyasî zihniyetini yansıttığı

D) Arapça- Farsça sözcüklere yer verildiği

E) Gerçekliğin dönüştürülerek yansıtıldığ

3. Tanzimat sonrası Türk edebiyatında üç eğilim görülür. Eskiyi

savunanlar, ılımlılar ve yeniyi savunanlar. ………………….

ve grubu eski edebiyatın kesin savunuculuğunu yapmışlardır.

Ilımlaların başında ise………………yer alır. Yeniyi savunanlar

ise ……………….ve onun etrafında bir araya gelen

kişilerden oluşur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Haci İbrahim Efendi – Muallim Naci – Recaizade Mahmut

Ekrem

B) Muallim Naci – Recaizade Mahmut Ekrem – Tevfik Fikret

C) Recaizade Mahmut Ekrem- Hacı Ibrahim Efendi-

Muallim Naci

D) Tevfik Fikret –Hüseyin Cahit Yalçın –Recaizade Mahmut

Ekrem

E) Mehmet Rauf- Muallim Naci- Halit Ziya Uşaklıgil

4. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn sanatçılarının

özellikleri arasında yer almaz?

A) Batı dillerini iyi bilen ve Batılı eserleri orijinallerinden okumuş

gençlerden oluşur.

B) İstanbul’da Batılı bir yaşama biçimi sürdürmeyi arzu etmişlerdir.

C) Sosyal konumları bakımından yüksek tabakadan çıkmış

kişilerdir.

D) İstibdat yönetiminin özgürlükleri kısıtlaması onları bunalıma

itmiştir.

E) Estetik değerleri önde tutan bireyci bir sanat anlayışını

benimsemişlerdir.

5. Servet-i Fünûn sanatçılarının toplumdan kopuk bir edebiyat

oluşturmalarının nedenleri, aşağıdakilerin hangisinde

doğru verilmiştir?

A) İstibdat yönetiminin uyguladığı sansür– Batı edebiyatının

etkisi

B) Devrin siyasî koşullarının ağırlığı – Estetik zevkin ön

planda tutulması

C) Batılı yaşam sürme arzusu – "Sanat için sanat" anlayışının

benimsenmesi

D) Divan edebiyatının örnek alınması- Sanat anlayışında

birlik olmaması

E) Eski- yeni ikiliğinin yarattığı ortam – Genç yaşta sanata

Atılmaları

6. Servet-i Fünûn dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerin

hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Dönemin ürünlerinde devrin sosyal problemleri üzerinde

pek durulmamıştır.

B) Dönemin temsilcileri “ sanat için sanat” anlayışını benimsemişlerdir.

C) Servet-i Fünün dönemi adını Servet-i Fünûn dergisinden

almıştır.

D) Tanzimat’ta başlatılan yenilik hareketi bu dönemde

büyük aşama kaydetmiştir.

E) Dönemin sanatçıları Batı’yı örnek almakla birlikte

Doğu’dan da kopmamışlardır.

7. I. Tanzimat Dönemi edebiyatçıları, Doğu kültürü içinde

yetişip Batı kültürünü sonradan tanırken Servet-i

Fünûncular Batı kültürü içinde yetişmiştir.

II. Tanzimat Dönemi'nde halk yeniliklere yabancıyken

Servet-i Fünûn bazı yeniliklerin toplum tarafından benimsenmesinden

sonra ortaya çıkmıştır.

III. Tanzimat Dönemi'nde ortaya konan ürünler ilk olmanın

etkisiyle teknik bakımdan kusurludur; Servet-i Fünûn Dönemi'ndeyse

bu kusur ortadan kalkmıştır.

IV. Tanzimat sanatçılarının çoğunun Batıyla tanışmaları ileriki

yaşlarda gerçekleşmişken Servet-i Fünûn sanatçıları

Batı'yı daha küçük yaşlarda tanımışlardır.

V. Tanzimat sanatçıları Arapça- Farsçayla yüklü oldukça

ağır bir dil kullanırken Servet-i Fünûn sanatçıları eserlerini

sade bir dille yazmışlardır.

Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünûn sanatçılarının

karşılaştırılmasıyla ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde

bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun sanatçıları arasında

yer almaz?

A) Hüseyin Cahit Yalçın

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Tevfik Fikret

E) Mehmet Rauf

9. Servet-i Fünûn sanatçıları; Servet-i Fünûn dergisi etrafında

I

toplanmış, Fransızca başta olmak üzere çocukluk yılların-

II

da Batı dillerini öğrenmiş, Batı edebiyatı zevkiyle yetişmiş,

III

edebiyatta faydayı ön planda tutmuş, yenilikçiliği temel almış

IV V

sanatçılardır.

Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı

yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. ……….. sanatçıları halka doğru iniyordu ve aynı zamanda

Avrupa uygarlığına doğru gidiyordu.Oysa Abdülhamit idaresinin

her gün biraz daha artan baskısı altında bunalmış,

susturulmuş, kısıtlanmış olan ……………. sanatçıları sosyal

ve siyasî meseleleri bir tarafa bırakarak toplumdan uzak bir

edebiyat yaratmakla birlikte, bu Batı'ya doğru gidiş konusuna

önem vererek edebiyatı ileri seviyeye taşıdılar.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat- Servet-i Fünûn

B) Servet-i Fünûn- Tanzimat

C) Divan- Tanzimat II. Dönem

D) Halk – Servet-i Fünûn

E) Tanzimat- Fecr-i Âtî

11. (I) Edebiyatımızda Tanzimat'la başlayan yenileşme süreci,

ikinci büyük aşamasını "Servet-i Fünûn" hareketi ile sürdürmüştür.

(II) Tanzimat edebiyatı ile başlayan "eski-yeni" çatışması,

Servet-i Fünûn hareketinin temelini oluşturmuştur. (III)

Hepsi de genç ve tahsilli olan Servet-i Fünûn sanatçıları, tam

anlamıyla modern bir Türk edebiyatı yaratmak düşüncesiyle

bir araya gelmişlerdir. (IV) 1896'dan 1903 yılına kadar süren

kısa bir dönemde, çağın çok ağır olan siyasî koşullarına rağmen

büyük bir başarı göstermişlerdir. (V) Türk edebiyatında

büyük bir yenilik yaratan, önemli yapıtlar üreten Servet-i Fünûn

sanatçıları, modern Türk edebiyatını yaratmada önemli bir rol

oynamıştır.

Servet-i Fünûn edebiyatıyla ilgili olarak numaralı cümlelerin

hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

1. (I) Servet-i Fünûn Dönemi, Türk edebiyatının yenileşerek

Batılı bir görünüm kazanması bakımından Tanzimat

edebiyatının devamı niteliğinde bir aşamadır. (II) Servet-i

Fünûn edebiyatının oluşmasında büyük payı olan tartışmaların

altında eleştiri yazıları yatar. (III) Bu dönemde eleştiri,

daha çok, kendilerine yapılan saldırılara cevap verme ve

Servet-i Fünûn edebiyatının açıklanması yönlerinde gelişir.

(IV) Bu eleştiriler, şiddetli ve cesur yazılardan oluşur; dolayısıyla

bunlarda tam bir ilmî disiplinden söz etmek zordur.

(V) Servet-i Fünûn Dönemi'nde sadece edebî tenkitle ilgilenen

yazar, Hüseyin Cahit Yalçın’dır. Bunun yanında Halit

Ziya, Mehmet Rauf, Süleyman Nazif, Ahmet Şuayb da eleştiriler

yazmıştır.

Yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde bir

bilgi yanlışı söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Viyana'da nezaket, falan falan sınıflara mahsus değil, fakat

geneldir: Tramvay biletçisi, arabacısı, garson, herkeste terbiye

eseri görürsünüz. Asık bir surat ile sert bir muameleye

burada hedef olmuş bir kimse görmedim ve hatta işitmedim.

Şehrin neresinde gezerseniz geziniz, etrafınızdaki yüzlerde

gülümsemenin eksik olmaması sanki bir genel kuraldır.

Viyana’da biraz Paris, biraz Beyoğlu rayihası vardır. Sonradan

görme bir şehir olmayan Viyana sokakları, insana kollarını

açar. Şehirde Habsburg hanedanı kadar kıdemli bir

asalet hissi solunur. Din ve sanat, savaş ve sevgi, siyaset ve

fikir burada beraberce yaşamıştır.

Cenap Şahabettin’in "Avrupa Mektupları" adlı eserinden

alınan bu bölümle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Gezi yazısı türüne örnek oluşturmaktadır.

B) Metinde sanatsal söyleyişler ön plandadır.

C) Öğretici metin geleneğine bağlıdır.

D) Metnin yazılış amacı, gezilen yerler hakkında bilgi vermektir.

E) Metinde dönemin sosyal gerçekliğini yansıtan ifadeler

kullanılmıştır.

3. Servet-i Fünûn Dönemi edebi tenkitiyle ilgili olarak aşağıdakilerin

hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Tenkit anlayışı, çağdaşları olan Fransız tenkidine, özellikle

Hippolyte Taine’e dayanır.

B) Tenkit türü yeni bir tür olarak önem kazanmış ve Batılı

sanatçılar incelenerek tenkit yöntemleri tanıtılmıştır.

C) Sadece Fransız tenkidini, düşünce sistemini örnek almaları,

eser ve yazarın dışındaki konularla ilgilenmeleri, bu

dönem tenkidinin olumsuz yönüdür.

D) Objektiflik önem kazanmış; sanatçılar, tenkitte kişisel

yargılarını yansıtmaktan kaçınmışlardır.

E) Türk edebiyatındaki tenkit anlayışını birçok noktada kusurlu

bularak edebiyatımızda yeni bir tenkit geleneği yaratmak

istemişlerdir.

4. Aşağıdakilerden hangisi, gezi yazısı türünde bir eser değildir?

A) Evrak-ı Eyyam B) Avrupa Mektupları

C) Hac Yolunda D) Afak-ı Irak

E) Avrupa’da Ne Gördüm

5. Batılı anlamda hatıra örnekleri Servet-i Fünûn Döneminde

verilmeye başlanır. Servet-i Fünûn Döneminde anı türüne,

……………. 'nın, yaşamının kırk yıllık bölümünü anlattığı

"Kırk Yıl", saraydaki görevi sırasında tanık olduğu olayları

anlattığı "Saray ve Ötesi"; …………. 'ün "Matbuat Hatıraları",

……………… 'ın "Edebi Hatırlar" ve "Siyasî Hatıralar" gibi

kitaplar örnek gösterilebilir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) H. Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit Yalçın

B) Hüseyin Cahit Yalçın – Ali İhsan Tokgöz – Ahmet Şuayb

C) H. Ziya Uşaklıgil – Ali İhsan Tokgöz – H. Cahit Yalçın

D) Cenap Şahabettin – H. Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf

E) Ali İhsan Tokgöz – H. Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin

6. Tanzimat Dönemi öğretici metinleri ile Servet-I Fünun

dönemi öğretici metinlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili

olarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı

vardır?

A) Tanzimat sanatçıları daha çok, “Sanat toplum içindir.”

anlayışını benimsemişken Servet-i Fünûncular “sanat

için sanat” anlayışından hareket etmişlerdir.,

B) Servet-i Fünûn dönemi öğretici metinlerinde edebi bakımdan

daha oturmuş bir dil ve üslup kullanılmış, dil ağırlaşmıştır.

C) Servet-i Fünûn dönemi öğretici metinlerinde bireysel konular,

Tanzimat’ta ise toplumsal konular ele alınmıştır.

D) Tanzimat Döneminde makale ve fıkra gibi türler yapıyı

belirlemiş; Servet-i Fünûn döneminde ise öğretici metinler

eleştiri, gezi yazısı ve hatıra olarak kaleme alınmıştır.

E) Tanzimat Döneminde öğretici metinler dergi etrafında

gelişirken Servet-i Fünûn döneminde gazete etrafında

gelişmiştir.

7. Yazar Eser Tür

I. Halit Ziya Bir Acı Hikâye ………………

II. ……………… Afak-ı Irak Gezi yazısı

III. Hüseyin Cahit ……………… Eleştiri

Yukarıda numaralı yerlerde boş bırakılan yerlere sırasıyla

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Öykü – Ahmet Şuayb – Edebi Hatıralar

B) Anı - Cenap Şahabettin – Kavgalarım

C) Makale – Mehmet Rauf - Dekadanlar

D) Hatıra – Ali İhsan – Kavgalarım

E) Fıkra – Mehmet Rauf – Şiirimiz

8. I. Servet-i Fünûn Dönemi öğretici metinlerinde bireysel konuların

işlenmiş olması, sanatta “estetik kaygı” ve “zevk”

anlayışının benimsenmesi etkilidir.

II. Servet-i Fünûn Dönemi'nde edebiyat ve sanat tartışmaları

daha çok sanatçıların birbirlerine yaptıkları eleştirelere

yanıt verme eksenindedir.

III. Öğretici metinler bilgi vermek, açıklama yapmak, yönlendirmek,

haberdar etmek amaçlarıyla yazıldığından bu

metinlerde somut ifadeler daha çok kullanılmıştır.

IV. Gezi yazısı türü, Servet-i Fünûn Dönemi'nde özellikle de

Halit Ziya ile edebi bir tür olarak ortaya çıkmıştır.

V. Servet-i Fünûn Dönemi'nde de bir önceki kuşakta görülen

“eski-yeni” tartışmasının devam ettiği görülür.

Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı

yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. Servet-i Fünûn Dönemi'nde seyahat özgürlüğü kısıtlandığından

gezi yazısı türü pek gelişmemiştir. Buna rağmen,

gerek sürgüne gönderilen gerekse II. Abdülhamit yönetiminin

baskılarından kaçan sanatçıların gittikleri yerlerle ilgili

yazdıkları yazılardan oluşan, gezi yazısı türünde eserler

vardır. Servet-i Fünûn döneminde gezi türünde Ahmet ihsan

Tokgöz‘ün "Avrupa’da Ne Gördüm"; Cenap Şahabettin’in

I

"Hac Yolunda", "Avrupa Mektupları", "Avrupa’da Bir Cevelan"

II III IV

ve "Âfâk-ı Irak" adlı kitapları vardır.

Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bilgi yanlışı söz

konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

1. "Bahçeler bozuldu, yuvalar dağıldı, yollar silindi, cihan viran

oldu." Yaşlı gönül şimdi böyle diyor; her şeyi kendine

eş görüyor. Bu da yanlış duygulardan biri... Cihan ne vakit

bayındır idi? Bahçelerde ne vakit güller açtı? Ne vakit yuvalarda

bülbüller öttü? Yollardan ne vakit yârlar geldi? Umduk,

bekledik, düşündük. Hangi şey umduğumuza uygun düştü

mü? Gördüğümüz düşündüğümüze benzedi mi? Gelenler

beklediğimize değdi mi? O mutlu ve yüce saat hangi saatti

ki, içinde iken "Geçme! Dur!" diye haykırdık? Hiçbiri, aziz

dost, hiçbiri! Belki hepsini geçsin gitsin diye bekliyorduk;

çünkü onlar birbirinden çirkin, birbirinden yararsız saatlerdi.

Kimi bir damla gözyaşıyla, kimi tek bir "Eyvah!" ile kimi bir

esnemeyle, kimi yalnız susmayla dolup gitti. Onlar birer birer

yeniden gelsin ister misin? Hayır, hayır, hayır; değil mi?

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mensur şiire örnek oluşturmaktadır.

B) Şairane bir söyleyişe sahiptir.

C) Yapı bakımından düz yazının olanaklarından yararlanılmıştır.

D) Ölçü, uyak gibi sınırlayıcı ögelere yer verilmemiştir.

E) Duygudan çok, düşünce ön plandadır.

2. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn şiirinin özellikleri

arasında yer almaz?

A) Şiirde konu ve biçim yönünden divan şiirinin bir devamıdır.

B) Heceyle denemeler yapılmakla birlikte ağırlıklı olarak

aruz vezni kullanılmıştır.

C) Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

D) Şiirde musikiye, şekil kusursuzluğuna önem verilir.

E) Şiir, düz yazıya yaklaştırılmış, aruz Türkçeye uydurulmaya

çalışılmıştır.

4. Tanzimat şiiri ile Servet-i Fünûn şiirinin karşılaştırılmasıyla

ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı

yapılmıştır?

A) Tanzimat Dönemi'nde ve Servet-i Fünûn Dönemi'nde şiirlerde

kullanılan asıl vezin aruzdur; sınırlı sayıda şiirde

hece vezni kullanılmıştır.

B) Tanzimat'ta "toplum için sanat" düşüncesi, Servet-i

Fünûn'da "sanat için sanat" düşüncesi vardır.

C) Tanzimatçılar divan edebiyatı nazım biçimlerini, Servet-i

Fünûncular Batı’dan aldıkları veya kendi geliştirdikleri

biçimleri kullanmışlardır.

D) Tanzimat şiirinde dil ve üslup, Servet-i Fünûn’a göre

daha sade ve anlaşılırdır.

E) Tanzimatçılar parnasizmden, Servet-i Fünûncular ise

sembolizm akımından etkilenmişlerdir

5. I. Şiirlerinde sosyal konulara hiç değinmemiş, sadece kişisel

konuları işlemiştir.

II. Şiirlerindeki karamsarlık ve iç ahenk, ondaki sembolizmin

bir göstergesidir.

III. Şiire gönül vermiş, düz yazı alanında bir eser ortaya koymamıştır.

IV. Şiirlerinde ahenge ve musikiye büyük önem vermiş;

ahenk oluşturacak kelimeleri özenle seçmiştir.

V. Dil bakımından Servet-i Fünûn anlayışına bağlıdır, sanatlı

ve ağır bir dil kullanmıştır.

Cenap Şahabettin ile ilgili olarak numaralı cümlelerin

hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Aşağıdaki Servet-i Fünûn sanatçılarından hangisi şiir türünde

bir eser vermemiştir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Mehmet Rauf

7. Servet-i Fünûncuların şiir cümlesini bir dizeden başlatıp daha

sonraki dizelere, hatta şiirin bütününe yayması (anjambman

yapması) sonucunda nazmın nesre ve konuşma diline yaklaştırılması

sağlamıştır. Bu da şiirle düz yazı arasında bir tür

sayılan ……………türünün doğmasına yol açmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) serbest müstezat

B) sone

C) mensur şiir

D) manzum hikâye

E) serbest nazım

8. Servet-i Fünûn sanatçılarının ilk hedefi Tanzimat Dönemi'nde

Türk şiirini modernleştirmek için ortaya konulup tamamıyla

gerçekleşmemiş esasların kesin olarak gerçekleştirilmesi olmuştur.

Bu esaslar arasında en önemli olanı ise şiirin dış görünüşüydü.

Bir geçiş dönemi olarak kabul edilebilecek olan

Tanzimat edebiyatında şiir hem Doğu hem de Batı edebiyatının

geleneklerine bağlıydı. Divan şiirini acımasızca eleştiren

Tanzimat sanatçıları, aynı zamanda divan edebiyatının nazım

şekillerini kullanmaya devam ediyorlardı. Bununla birlikte

bazı sanatçılar da Fransız edebiyatından aldıkları nazım

şekilleriyle şiirler yazmışlardı. Bu durumun en önemli nedeni,

sanatçıların Doğu felsefesi ve divan edebiyatını öğrenerek

büyümüş olmalarıydı. Ancak Servet-i Fünûn sanatçıları Tanzimatçılardan

farklı olarak tamamen Batılı bir eğitim almışlardı.

Bu yüzden de Türk şiirini kendi zevklerine göre tekrar

tasarladılar. Batı edebiyatında şiirin şekli ve iç-dış ögelerinin

birbiriyle uyumlu olması önemliydi. Batı edebiyatında şeklin

önemini gören Servet-i Fünûn sanatçısı, eserlerinin şekil

özelliklerini büyük bir titizlikle düzene sokmuştur.

Bu parçadan, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Servet-i Fünûn edebiyatında şiirin Batılı bir görünüm aldığı

B) Tanzimat şiiriyle Servet-i Fünûn şiirinin biçim bakımından

farklı olduğu

C) Servet-i Fünûn döneminde şiirin içeriğinin değiştiği

D) Tanzimat şiirinin hem Doğu hem Batı özellikleri taşıdığı

E) Servet-i Fünûn sanatçılarının şiirin estetiğine önem verdikleri

9. Şiirlerinde çoğu zaman aruz ölçüsünü kullanmış, çocuklar

için yazdığı şiirilerinde ise heceye yer vermiştir. Şiirde beyit

bütünlüğünü kırarak anlamın bir beyitte tamamlanması geleneğini

ortadan kaldırmıştır. Nazmı nesre (şiiri düz yazıya)

yaklaştırmıştır. Fransız şiirinden alınan soneyi şiirlerinde kullanmış,

divan şiirinin müstezat nazım şeklini tanınmaz hale

getirerek "serbest müstezat" biçimini geliştirmiştir. Parnasizm

akımından etkilenen şairin "manzum hikâye" türünde şiirleri

vardır: Balıkçılar, Nesrin, Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin

C) Mehmet Akif Ersoy D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Yahya Kemal Beyatlı

1. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn şairlerinin özellikleri

arasında yer almaz?

A) Şiirde anjambmanlar kullanılarak, nazım nesre yaklaştırmaya

çalışılır.

B) Ahenk endişesiyle aynı şiirde değişik kalıpta hece ölçüsüne

yer verilir.

C) Bireysel duygu ve hayâllerin yanı sıra, aşk, tabiat ve aile

hayatı başlıca temalar arasındadır.

D) Aşırı duygusallık ve yeni hayâl dünyası kurma eğilimi,

onları bireysel kılmıştır.

E) Romantizmden sembolizme kadar açılan şairler, yeni bir

duyuş, hayâl kuruş, yeni bir zevk ve estetik yaratmışlardır.

2. (I) Abdülhak Hamit'in şekilde yaptığı yeniliği daha da genişleterek

Fransız şiirinden "sone" ve "terzarima" gibi nazım

türlerini alırlar. (II) Kalıplaşmış vezinlerin dışına çıkarlar.

(III) Aruz ölçüsünü Türkçeye uygulamaktan vazgeçerler.

(IV) “Kafiye göz için değil, kulak içindir” ilkesi benimsemişlerdir.(

V) Şairler, mısra bağımsızlığı anlayışına ve ifadenin bir

beyitte bitmesi geleneğine karşı koyarlar.

Servet-i Fünûn sanatçılarıyla ilgili olarak numaralı cümlelerin

hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Servet-i Fünûncular, dönemin siyasî koşullarından dolayı

eserlerinde daha çok bireysel konular üzerinde durmuşlardır.

B) Servet-i Fünûn döneminde şiir biçim ve içerik yönünden

eski şiirden farklı bir yol izlemiştir.

C) Servet-i Fünûn sanatçıları, divan şiirinin aksine, beyit

hakimiyetini kırarak anlamı bütüne yaymışlardır.

D) Servet-i Fünûn şiirlerinde Arapça ve Farsça kelime ve

terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.

E) Servet-i Fünûn, edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan

topluluk olarak anılır.

4. I. Mensur şiirin ilk örneklerini veren ………………..…’nın

Kırık Hayatlar, Sefile, Nedime, Bir Ölünün Defteri gibi

romanları, ünlü iki romanı olan “Mai ve Siyah" ile "Aşk-ı

Memnu”nun gölgesinde kalmıştır.

II. Sanat hayatının bir döneminde "sanat için sanat" bir

döneminde de "toplum için sanat" görüşünü savunan

…………………………….…’in "Doksan Beşe Doğru",

"Tarih-i Kadim" adlı eserleri vardır.

III. Sanat hayatının ilk dönemlerinde parnasizmin etkisinde

kalan ………………..……..… daha sonraları sembolizmin

güçlü temsilcilerinden biri olmuştur.

IV. ……………….……..… Servet-i Fünûn edebiyatının siyasal

yönü olan tek yazarıdır. Eleştirileriyle tanınan bu

sanatçımızın "Hayat-ı Muhayyel" adlı öyküsü vardır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi

getirilemez?

A) Cenap Şahabettin

B) Tevfik Fikret

C) Mehmet Rauf

D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Halit Ziya Uşaklıgil

5. Servet-i Fünûn şairleri "şiirde gerçekçilik" denen …………

akımından etkilenmişler, ayrıntılı ve canlı betimlemeler yapmışlardır.

.………….……..… akımının etkisiyle de şiirde musikiye

önem vermişlerdir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden

hangileri getirilmelidir?

A) Parnasizm – Romantizm

B) Romantizm – Sembolizm

C) Sembolizm – Realizm

D) Parnasizm – Sembolizm

E) Realizm – Sembolizm

8. I. İki tane dört dizeli ve iki tane üç dizeli bölüm olmak üzere

14 dizeden oluşan nazım biçimidir. Uyak örgüsü şöyledir:

abba ccd ede. Bu nazım şeklini Türk edebiyatında

ilk olarak Servet-i Fünûn şairleri kullanmıştır. (Sone)

II. Batı edebiyatı nazım biçimidir. Kafiye düzeni aba – bcb

– cdc – d şeklindedir. Dante’nin "İlahi Komedya"sı bu

tarzda yazılmıştır. (Triyole)

III. On mısralı bir nazım şeklidir. Önce iki mısralı kısım,

sonra dörder mısralı iki kısım gelir. Birinci kısmın ilk mısrası

birinci dörtlüğün sonunda, yine birinci kısmın ikinci

mısrası ikinci dörtlüğün sonunda tekrarlanır. (Terzarima)

IV. Kafiye örgüsü şaire göre değişebilen; birden çok aruz

kalıbının bir arada kullanıldığı nazım biçimidir.Yeni biçimler

ve ahenkler yaratmak düşüncesiyle oluşturulan

bu biçim, serbest nazma geçişte bir aşama olmuştur.

(Serbest müstezat)

Yukarıdaki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralı

cümlelerde ayraç içinde verilen terimlerden hangileri yer

değiştirmelidir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

D) I. ve III. E) II. ve IV.

9. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn sanatçılarının

Türk şiirine getirdikleri yeniliklerden biri değildir?

A) Her şeyin şiire konu olabileceğini söyleyerek şiirin konusunu

genişletme

B) Şiiri monotonluktan kurtarmak ve ritim oluşturmak için bir

şiirde birden çok aruz kalıbını kullanma

C) Kurmak istedikleri duygu ve hayal dünyası için dilin doğallığının

sınırlarını zorlayarak yeni bir dil yaratma

D) “Göz için kafiye” anlayışı yerine “kulak için kafiye” anlayışını

benimseme

E) Eski nazım biçimlerini terk ederek sone, terzarima, serbest

müstezat gibi nazım biçimleriyle şiir yazma

Ahmet Cemil şimdi kendisini unutmuş, yalnız göğsünü şişiren,

dimağında darabât-ı gayr-ı munkata ile duran bir fikr-i

sabitle müteharrik sânidârân-ı dehâ şeklinde kimseye bakmayarak

hattâ söylediğine vâkıf olmayarak devam ediyor,

bütün etrafında bulunanlar, gûyâ bu genç natuktan nefes-i

mıknatisiyet ile bir nokta-yı fevkattabiyeye müncezap olmuş

bir hâlde, hareket etmeyerek, gözleri dalarak, nefeslerini

zapt etmek isteyerek bir vaizin karşısında mebhût-ı teessür

duranlar gibi dinliyorlardı.

Halit Ziya’nın "Mai ve Siyah" adlı eserinden alınan bu parçadan

hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlaşılması güç bir dille kaleme alınmıştır.

B) Anlatmaya bağlı edebi metin örneğidir.

C) Servet-i Fünûn'un sanat anlayışını yansıtmaktadır.

D) "Sanat için sanat" anlayışıyla yazılmıştır.

E) Dönemin sosyal gerçekliği ele alınmıştır.

2. Servet-i Fünûn ile Tanzimat romanlarının karşılaştırılmasıyla

ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi

yanlışı vardır?

A) Tanzimat romanlarında kölelik, esir ticareti, yanlış Batılılaşma,

görücü usulü evlilik; Servet-i Fünûn romanlarında

ise aşk, hayal-gerçek çatışması, karamsarlık gibi konular

işlenmiştir.

B) Tanzimat'ta "toplum için sanat" düşüncesi, Servet-i

Fünûn'da "sanat için sanat" düşüncesi vardır.

C) Tanzimat yazarları anlatım sırasında öznel davranır,

taraf tutar, kişiliğini gizlemez. Servet-i Fünûn yazarları

ise nesnel bir tutum benimser.

D) Tanzimat romanları teknik yönden kusursuzdur; Servet-i

Fünûn romanlarında ise teknik yönden büyük eksiklikler

görülür.

E) Tanzimat romanlarında romantizm, realizm; Servet-i

Fünûn romanlarında realizm ve naturalizmin etkileri görülür.

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, roman ya da öykü türünde

bir eser vermemiştir?

A) Cenap Şahabettin B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Mehmet Rauf D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

4. I. ……….. bir ruh çözümlemesi romanıdır. Edebiyatımızda

psikolojik roman türünün ilk örneğidir. Roman önce

Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanmış, 1901 yılında

ise kitap halinde basılmıştır.

II. …… sosyal içerikli bir metindir. Yazar, sosyal standartı

yüksek, gelir durumu iyi olan üst tabaka insanlarının yaşadıkları

bunalım ve çıkmazları realist bir gözlemle ele

almaktadır. Rasyonel tutumla sosyal eleştiriyi beraberinde

getiren bir yaklaşımla, olaylar zincirini romanın ana

kahramanı Ömer Behiç aracılığıyla gözler önüne serer.

III. ………Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı, Batı roman tekniklerine

uygun ilk modern Türk romanıdır. Yapıtta roman

kahramanı Ahmet Cemil'in kişiliğinde Babıali'de, basın

hayatında yok olup giden sanatçılar anlatılmaktadır.

IV. ……. ülkesi Fransa'da dikiş tutturmayarak İstanbul'a

gelen ve bir ailenin konağına çalışmak üzere giren

Anjel'in öyküsüdür. Daha önce uyumlu bir yaşamı olan

konak halkının erkekleri, Anjel'in gelişiyle baştan çıkarlar

ve konağın dirliği bozulur. Hüseyin Rahmi Gürpınar, bu

romanında ikiyüzlü aile ahlakını yermektedir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi

getirilemez?

A) Kırık Hayatlar B) Mai ve Siyah

C) Aşk-ı Memnu D) Mürebbiye

E) Eylül

5. Servet-i Fünûn hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin

hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Teknik bakımdan olgun hikâye örnekleri verilmiştir.

B) Kısa hikâye türünün ilk örneği bu dönemde kaleme alınır.

C) Hayatta görülen ve görülmesi mümkün olan olay ve kişiler

anlatılır.

D) Hayal kırıklığı, üzüntü ve başarısız aşklar, hikâyede işlenen

temalardır.

E) Hikâyeler, Tanzimat Dönemi hikâyelerine göre daha

sade bir dille yazılmıştır.

1. 1909 yılında Fecr-i Âtî hareketi, Türk Edebiyatında ilk kez,

bir bildiri ile başlatılır. Fakat sanatçılar, bildiride belirtmeleri-

I

ne rağmen halka inemezler. Dil yalın değildir, aruz ölçüsü

II III

nü kullanırlar. Romantizm akımının etkisindedirler. Fecr-i Âtî

IV

döneminde öykü ve romanda önemli eser yoktur, tiyatro ça-

V

lışmaları başarılıdır. Yurtseverlik, istibdat'ın kötülükleri konuları

işlenir. Gülmece, eleştiri türlerinde başarılı birkaç örnek

vardır.

Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı

söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî şiirinin özellikleri

içinde yer almaz?

A) Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, kapalı bir

şiir dili oluşturmuşlardır.

B) Şairler, Servet-i Fünûn şiirini daha da geliştirerek

şiirimizi modern bir çizgiye oturtmuşlardır.

C) Şiirlerinde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.

D) Tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve subjektiftir.

E) Şiirde sembolizm akımının etkisi görülür.

3. I. Edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi (beyannameyi) yayımlayan

topluluktur.

II. “Sanat kişisel ve saygıya değerdir.” görüşüne bağlıdırlar.

III. Servet-i Fünûn’a bir tepki olarak ortaya çıkmalarına rağmen,

şiir sahasında bu edebiyatın özelliklerini sürdürürler.

IV. Aruz veznini kullanarak serbest müstezat türünü daha da

geliştirmişlerdir.

V. Tiyatro bu dönemde ihmal edilmiş; bu türde pek eser

verilmemiştir.

Fecr-i Âtî edebiyatıyla ilgili olarak numaralı cümlelerin

hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî Beyannamesi’nde adı

geçen sanatçılar arasında yer almaz?

A) Ziya Gökalp B) Ahmet Samim C) Ahmet Haşim

D) Tahsin Nahit E) Şahabettin Süleyman

5. I. Batı’yı günü gününe takip etmek,edebi çalışmalara Batıdaki

gelişmeler ışığında yön vermek.

II. Zengin bir kütüphane kurmak, Batıdaki birçok eseri

Türkçe’ye kazandırmak için dil komisyonu oluşturmak.

III. Arapça- Farsça sözcüklerin Türkçe karşılığını bularak dili

yalınlaştırmak.

IV. Edebiyat ve fikir konularında konferanslar vererek halkı

eğitmek.

V. Dilde, sanatta, edebiyatta ve bilim alanında farklı ve yeni

bir çalışma yapmak.

Numaralı özelliklerden hangisi Fecr-i Âtî sanatçılarının

amaçları arasında yer almaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Fecr-i Âtî topluluğu sanatçılarının “Sanat şahsî ve muhteremdir.”

görüşü, sanatta estetiğe önem verdiklerini ve sanatı

bireysel bir üretim olarak gördüklerini göstermektedir.

Buna göre, aşağıdaki edebi topluluklardan hangisi, sanat

anlayışı bakımından Fecr-i Âtî ile benzerlik göstermektedir?

A) Tanzimat B) Servet-i Fünûn

C) Milli Edebiyat D) Halk edebiyatı

E) II. Yeniler

7. Aşağıdaki yazar ve şairlerden hangisi, Fecr-i Âtî topluluğundan

sonra Millî Edebiyat hareketine katılmamıştır?

A) Ahmet Haşim

B) Refik Halit Karay

C) Ali Canip Yöntem

D) Hamdullah Suphi Tanrıöver

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

8. Sembolizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi olan

sanatçı, Cenap Şahabettin’in sadece müziği ve ahengi ön

plan çıkaran sembolist şiir anlayışına semboller ve hayal unsurlarını

kullanmayı da ekleyerek, şiirlerinde bunu başarıyla

uygulamıştır. Şiirleri o güne kadar alışılmış biçimlere benzemediği

için bazı kesimlerden tepki ve eleştiri alan şair, bu

tepki ve eleştirileri “Piyale” kitabının ön sözünde cevaplar,

“Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığıyla verdiği bu cevaplar

aynı zamanda sanatçının kendi şiir görüşünün de bir

açıklamasıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Haşim D) Yahya Kemal

E) Tahsin Nahit

9. I. Fecr-i Âtî topluluğu üyeleri, Türk edebiyatını daha çok

Batılılaştırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla bir araya

gelmiştir.

II. Fecr-i Âtî topluluğuna bağlı sanatçılar getirdikleri yeniliklerle

edebiyatımızda bir çığır açmışlardır.

III. Fecr-i Âtî topluluğundaki bazı sanatçıların, topluluğun

dağılmasından sonra edebiyat hayatları sona ermiştir.

IV. Kendi sanat anlayışlarını tanıtmak, toplumu edebiyat konusunda

bilgilendirmek amaçları arasındadır.

V. Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçüleri etrafında

birleşmeyi değil, ferdi hürriyeti savundukları ve toplumdan

kopuk oldukları için kısa sürede dağılmışlardır.

Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı

vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. Aşağıdakil eserlerden hangisi Ahmet Haşim’e ait değildir?

A) Göl Saatleri B) Piyale C) Bize Göre

D) Hac Yolunda E) Gurabhane-i Lâklâkan

12. Edebiyat çevrelerinde hassas ve dürüst biri olarak nitelendirilen

sanatçı, Aşiyan'da yayımlanan "Ben, Rûh-ı Mağdur,

Şiirlerim İçin, Serab-ı Müstakbel, Yaz Gecesi" gibi manzumeleriyle

tanınmıştır. "Adalar, Kamer ve Zühre Şairi" olarak

şöhret kazanmıştır. Şiirlerinde Ahmet Haşim'in etkisi görülür.

Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir. Kimi şiirlerinde

de yaşamdan kesitleri ve çocukluk masumiyetini ele almıştır.

Aruzla yazdığı şiirlerinde serbest müstezadı kullanmıştır.

Bu şiirlerinde temaya paralel olarak birden fazla aruz kalıbı

kullanmıştır. Şiirlerini "Ruh-ı Bikayd" adlı kitapta toplamıştır.

Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Bu alanda Şahabettin

Süleyman'ın etkisi altındadır, onu üstadı olarak niteler.

Batı'da olduğu gibi, birden çok yazarın birlikte çalışması sonucu

meydana getirilen ortak eserlerin ilk örneklerini bizde

tiyatro alanında o vermiştir.

Yukarıda tanıtılan Fecr-i Âtî sanatçısı, aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Şahabettin Süleyman B) Emin Bülent Serdaroğlu

C) Hamdullah Suphi Tanrıöver D) Tahsin Nahid

E) Müfit Ratip

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama iconHüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim bu dönemde yaşamalarına karşın...

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama iconEdebiyat-i cedide (servet-i FÜNUN edebiyati)

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama iconEdebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) (1896-1901)

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama icon1 Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi...

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama iconİslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama iconTÜrk edebiyatinin dönemleri 4

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama iconDeğildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata...

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama iconHece vezniNİn kisa tariHİ

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama iconAtif yilmaz kisa film festivali

Servet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama iconKisa vadeli Sİgorta kollari uygulama tebliĞİ


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com