İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ


sayfa1/13
ed.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

Türk kelimesi ;türeyen,çoğalan,miğfer,güçlü,erdemli,olgun anlamına gelir.türk kelimesinin anlamı çin,bizans,arap,pars(iran) kaynaklarında geçer

TÜRK GÖÇLERİNİN NEDENLERİ

 • Çin ve moğol baskısı

 • Kuraklık (iklim değişikliği )

 • Yeni yerler görme isteği

 • Nüfusun artması (otlakaların azalması

 • Türk cihan hakimiyeti iddası

 • Boylar arası mücadele

 • Göç eden bir boyu diğerininde takip etmesi

TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI

 • Kültürel etkileşim yaşanmıştır

 • Göç eden türklerin dil ve din yapısında değişiklikler olmuştur

 • Türk tarihinin bir bütün içinde incelenmesi zorlaşmıştır

 • Gidilen bölgelerde türkler devlet kurdular

 • Yazılı hukuk kuralları gelişmemiştir

Not 1:

 • Buğday ambarı yerleşik hayata geçişin kanıtı değildir

 • Tohumluk buğday ambarı yerleşik hayatın kanıtıdır.

Not 2:

 • Bilinen ilk türk boyu iskitlerdir(sakalar):tomris hatun

 • Bilinen ilk türk devleti asya hunları

ASYA HUN DEVLETİ

 • Başkenti ÖTÜKENDİR.Türklerin milli başkentidir

 • En çok bilinen hükümdarı metehandır

 • Türk tarihinde bütün türk boylarını bir bayrak altında toplayan ilk devlettir

 • Metehan bulduğu onluk sistem sayesinde kalabalık ve düzensiz ÇİN ordularını mağlup edip onları vergiye bağlamıştır.(milli benliklerini kaybetmemek kalabalık çin nüfusu içinde asimile olmamak için)

 • Metehan ‘ın ölümğnden sonra devlet ikiye ayrılmıştır.

KAVİMLER GÖÇÜ SONUÇLARI

 • Doğu imparatorluğu ikiye ayrıldı (siyasi)

 • Avrupa’nın bugünkü milletleri oluştu (etnik)

 • Avrupa da Hristiyanlık yayıldı (dini)

 • Avrupa da feodelite rejimi (derebeylik)ortaya çıktı (siyasi)

 • Avrupa da HUN devleti kuruldu (siyasi)

 • İlkçağ kapandı ortaçağ açıldı (evrensel)

AVRUPA HUN DEVLETİ

 • En önemli hükumdarı atilladır

 • Atilla doğu roma üzerine yaptığı seferler sonucu bu devleti MARGUS ve ANATOLYUS anlaşmaları ile vergiye bağladı.daha sonra ise ROMA ya kadar geldi.Ancak;

 • Papa’nın ricası

 • Doğu da SASANİ tehlikesinin bulunması

 • Roma nın Hristiyanlarca kutsal kabul edilmesi

 • Batının gücünü kırdığına inanması gibi sebeplerden dolayı Roma yı almaktan vazgeçti

 • Atilla ya bu olaydan sonra Hristiyanlar tarafından TANRININ KAMÇISI ünvanı verildi.

AVARLAR (JUAN JUAN)

 • İSTANBULU KUŞATAN İLK TÜRK DEVLETİ

 • Avarla hunlar ile hem orta Asyada hemde Avrupa da devlet kurmuşlardır.

PEÇENEKLER

 • Devlet kuramamışlardır

 • 1071 Malazgirt savaşı sırasında taraf değiştirerek savaşın kazanılmasını sağlamışlardır.

 • Bizans da ücretli askerlik yapmışlardır

KUMANLAR

 • Oğuzlar ile yaptıkları mücadeleler DEDEKORKUT hikayelerine ,RUSlarla yaptıkları mücadelelerle İGOR destanına konu olmuştur

SİBİRLER

 • Bugünkü sibiryaya adını veren Türk boyudur

BULGARLAR

2 ye ayılır

 • İTİL BULGARLARI:islamiyeti kabul ettiler

 • TUNA (VOLGA)BULGARLARI:hristiyanlığı kabul ettiler

ORTA ASYADA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ VE BOYLARI

KÖKTÜRKLER (ÇİN SON VERMİŞTİR)

 • Kurucusu BUMİN KAĞAN

 • Türk adıyla kurulmuş ilk TÜRK devletidir

 • Orta Asya dan Bizansa ilk elçi gönderen (yani ilk diplomasiyi başlatan) devlettir

 • İkili teşkilatı ilk uygulayan devlettir (doğu –batı)

 • Asya hunlarından sonra Orta Asya da siyasi birliği kuran 2. Türk devletidir

 • İpek yoluna hakim olabilmek için AKHUN lara karşı SASANİLERLE,SASANİLERE karşı BİZANSLA işbirliği yapmıştır

 • Bizans,Çin,Sasanilerle ticari ilişkilerde bulundular

Not kpss :bu esaret döneminde Çin e karşı ilk istiklal hareketini KÜRŞAT başlatmıştır.(ilk milli istiklal ayaklanmasıdır)

KUTLUKLAR (2.KÖKTÜRK)

 • ORHUN ABİDELERİ bu devletin zamanında yazılmıştır

UYGURLAR

 • Türk tarihinde ilk kez din değiştiren devlettir (Budizm,maniheizm (vejeteryan))

 • İlk defa şehirleşme UYGUR larda başladı

 • İlk defa yerleşik hayata geçen Türk devletidir

 • Zamanla savaşçılık özelliklerinş et yemedilkleri için kaybettiler

 • Harf hareketli matbaayı kullanmışlardır(ilkel matbaa)

 • Türk tarihinde ilk defa kütüphane kurdular

 • İlk örgün eğitim kurumları UYGURLAR da başladı

 • İlk defa Türk tiyatrosunun temelleri atıldı

 • Moğolları devlet yönetiminde en çok etkileyen UYGUR lardır

 • Bizans,Çin,Moğol,Abbasilerle ticari ve siyasi ilişkileri olmuştur

 • Uygur mimarisinde taş, ahşap kullanılmıştır

KIRGIZLAR

 • MANAS destanına sahiptirler(kpss :canlı destan özelliğine sahiptir hala yazılı.)

 • Cengiz Han a itaat eden ilk Türk devletidir

OĞUZLAR

 • Büyük ve Anadolu Selçukle ile Osmanlı yı kuran boydur.

 • Müslüman türkmen denir .

 • Oğuz adından ilk defa ORHUN ABİDELERİNDE bahsedilmişir (kpss)

KARLUKLAR

 • İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur

 • Karahanlılar devletinin kurulmasında ve TALAS savaşının kazanılmasında etkili olmuşlardır.

HAZARLAR (HAZAR=BARIŞ)

 • Museviliği kabul eden ilk ve son Türk devletidir

 • Kürk yolunu kullanarak zenginleşmişlerdir

 • İlk defa ücretli askerler bu devlette bulunur

 • Hazar denizine ismini verdiler

 • Yaşadıkları döneme Hazar Barış Çağı denildi

 • Müslüman araplarla savaşarak islamiyetin Kafkasya da yayılmasını bir süreliğine engellediler

TÜRGİŞLER

 • Baga Tarkan kendi adına para bastırdı ( ilk değil )

 • Hazarlar gibi müsülman araplarla savaşarak islamiyetin Orta asya da yayılmasını bir süreliğine engellediler

AKHUNLAR ( EFTALİTLER)

 • Afganistan da kurulmuştur.

 • Bir süre ipek yoluna hakim olmuşlardır.

DİĞERLERİ :KİMERLER,BAŞKURTLAR

İSLAM ÖNCESİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ


 1. DEVLET YÖNETİMİ

 • HÜKÜMDAR

 • Sembolleri

 • Otağ (çadır)

 • Nevbet (davul)

 • Örgün(taht)

 • Asa

 • Çetr (şemsiye)

 • Kotuz (sorguç)

 • Ordu

 • Toy (ziyafet)

 • Kama

 • Kemer

 • Tuğ (sancak)

 • Yay

 • Unvanları

 • Kağan

 • Hakan

 • Han

 • Erkin

 • İlig

 • İdikut

 • İlteber

 • İlteriş

 • Yabgu

 • Tanhu

 • Şanyü
 • Hükümdarın görevleri

 • Ülkenin bağımsızlığını korumak

 • Kurultaya başkanlık etmek

 • Törelerin değişmesi için kurultaya istek göndermek

 • Ordunun başında sefere çıkmak

 • Töreleri uygulamak

Not :

 • Ög :anne

 • Kang:baba

Gök tanrının hükğmdarı donattığı yetkiler:

 • Kut:siyasi

 • Küç(güç):askeri

 • Ülüş (ülüg):ekonomik kuvvet

 • Kut:gök tanrının devleti yönetme yetkisini bir hükümdar ve ailesinin ortak malıdır.buda taht kavgalarına neden oldu ve Türk devletlerinin kısa ömürlü olmalarına yol açtı

 1. DEVLET GÖREVLİLERİ

 • Ayuki:hükümet

 • Ayguci:vezir

 • Apa:sivil yönetici

 • Tudun:vergi memuru

 • Tamgacı (bitikçi)yazıcı mühürdar

 • Ağılığ:hazineden sorumlu

 • Tarkan:komutan

 • Sübaşı:komutan

 • Yargan:yargıç

 • Yarlığ:hakanın emri

 • Tigin:hükümdarın oğlu

 • Ataman (inanç):tiginlerin eğitiminde sorumlu devlet görevlisi

 • Şad:hanedan üyesi komutan

 • Tutuk:askeri vali

 • Otacı:tabip

 • Böri:kağan muhafızları

 1. İKİLİ TEŞKİLAT (FEDERATİF DEVLET ANLASYIŞI )

Batı:yabgu batı kanadı somrulusu,istemi yabgu

Doğu:hakan,bumin kağan

Federatif devlet:batı içişlerinde serbest dış işlerinde doğuya bağlı

 1. KURULTAY (TOY,KENGEŞ):

 • Hükümdarı seçer ve törelere uymayan hükümdarları görevinden azleder

 • Hükümdarın isteği ile töreleri değiştirir

 • Avaş barış antlaşma gibi devlet ve toplumsa kararları alır

Üyeleri şunlardır;

 • Hakan

 • Hatun:elçi kabul eder ,asker ve sarayı var,devleti yönetir

 • Hanedan üyeleri

 • Boy beyleri

 • İleri gelenler

 • Komutanlar

Boy beylwrinin burada bulunması kurultaya demokratik özellik kazandırmıştır.kurultaya katılanlara TOYGUN adı verilir.

 1. HUKUK

 • Sözlü hukuk kurallarına töre denir

 • Töreleri yazıya geçiren uygurlardır

 • Töreler hakanın isteği ile kurultayın kararıyla değişir

 • Göçebe yaşamdan dolayı hapis cezaları kısadır.

 • Töreye hakan da dahil herkes uymak zorundadır.

 1. SOSYAL HAYAT

 • Managomi tipi evlilikler görülür

 • Halkın kaldığı çadırlara yurt adı verilir

 • Toplumsal sıralama söyledir.(büyükten küçüğe)

 • İl :devlet

 • Budun :millet

 • Boy:bod

 • Urug sülale

 • Oguş :aile

Not:KIMIZ milli içeceğimiz

Göçebe yaşamın sonuçları;

 • Savaşçılık özelliği artmıştır

 • Yazı geç kullanılmıştır

 • Sınıf farklılıkları görülmez (tarım olmadığı için)

 • Hayvan üslubu kullanılır

 • Mimari bulunmaz

 • Sanat eserleri taşınabilir malzemeden yapılır

 • Hapis cezaları kısadır.

 1. DİN VE İNANIS

 • DİNLER

 • Gök tanrı

 • Hrıstıyan (avrupada kurulan)

 • Musevilik (hazar)

 • Maniheizm(uygur)

 • İslamiyet (karluklar)

 • Budizm

 • İNANÇ

 • Atalar kültü:öldükten sonra ataların bizi izlediğine inanç

 • Doğalar kültü:doğadaki bazı varlıklara inanç

 • Şamanizm :büyü,sihir

 • Totem

 • KAVRAMLAR

 • Küt:inanç

 • Kurgan:mezar

 • Balbal:mezartaşı (bengütaş)

 • Kam(baksı):din adamı

 • Şaman:sihir

 • Tamu:cehennem

 • Uçmağ:cennet

 • Eşük:kefen

 • Yuğ:cenaze töreni

 • Umay:ruh (melek)

 • Kün:halk

 • Törün:düğün yemeği

Not:halı,at,sevdiği eşyalar, kılıç ile birlikte gömülür dü

Not:öldürdüğü düşman askeri kadar balbal dikilirdi .diğer hayyatta ona hizmetçi olacağıdüşünlürdü.(bunlar ahiret inancı olduğunun göstergesidir)

 1. ORDU

Onlu sistem sıralaması

 • On-takım-onbaşı

 • Yüz-bölük-yüzbaşı

 • Bin-tabur-binbaşı

 • Onbin-tümen-tümenbaşı

Bu sıralama ast-üst sıralamasıdır.hiyerarşi –disiplin- düzen

Türklerin onlu sistemi kullanılmasıyla beraber hemen hemen bütün türk ve dünya devletleri bu sistemi kullandı

 • Türkler dünyayı ençok askerlik alanında etkiledi

 • Ordu-millet anlayışı bulunur.(hazarlar hariç onlarda ucretlı askerlik var )

 • Savaş öncesi düşmanın durumunun öğrenilmesi amacıyla YELME adı verilen keşif birlikleri gönderilir

 • Ordu, HİLAL (turan),SAHTE RİCAT (geri çekilme) ve PUSU taktikleri kullanmıştır.

Not:uzlar ve peçenekler Bizans da paralı askerlik yapmıştır.

 1. EKONOMİ

PARA

CİNSİ

DEVLET

Yarmak

Bez

Köktürkler

Kamdu

Bez

Köktürkler

Kuanpoyu

Bez

Uygurlar

Çav

Kağıt

Uygurlar

Böz

Bez

Uygurlar

Not:türk tarihinde parayı ticarette bir değişim aracı olarak kullanan ilk devlet köktürkler dir.

Not:çine hayvansal ürün ihraç eder çinden tarımsal ürün ithal eder.

 1. BİLİM

 • 12 hayvanlı Türk takvimi (güneş)

 • Hicri takvim(ay yılı)

 • Celali takvim(b.selçuklu) (güneş)

 • Rumi takvim (Osmanlı)güneş

 • Miladi takvim (güneş)

Takvim yapmak astronomi ve matematik ile uğraşıldığını gösterir

 1. SANAT

 • Minyatür

 • Fresko:duvar resmi (bu resimle uğraşanlara bedizci denr)

 • Çadırcılık

 • Dokumacılık

 • Halıcılık

 • Maden işlemeciliği

 • Çinicilik

 • Heykel(balbal taşlarının yontulması)

Not:altın adam zırhı :İskitler

Diz çökmüş adam ve atlar heykeli uygurlara ait

Gılgamış destanı :sümerlere aittir türklere değil

Not:minyatür ve fresko uygurlarla birlikte gelişmiştir.

 1. YAZI DİL VE EDEBİYAT

 • ALFABE (sırasıyla)

 • Köktürk (orhun):ilk

 • Uygur

 • Çin

 • Soğd (iran)

 • Kiril (ruslardan aldık)

 • Fars

 • Arap

 • latin

 • EDEBİYAT

YAZILI EDEBİYAT

1.ORHUN ABİDELERİ

 • 8.yy yazılmıştır.

 • İlk yazılı eser

 • Moğolistan da bulunur

 • Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı örneği

 • W.thamsen tarafından okunmuştur

 • Hükümdarın halka karşı görevleri anlatılır.(açı doyurmak,çıplağı giydirmek yanı sosyal devlet anlayısı)

 • Vezir tonyukuk (725)BİLGE KAĞAN (732) ve Kültigin (735) adına Yollug tigin tarafından dikilmiştir.

 • İlk türk tarihçisi ve yazarı vezir tonyukukdur

 • Runik yazı çeşidindeki işaretler kullanılmıştır

 • Bir tarafı Türkçe bir tarafı çincedir

 • Kutluklar zamanında dikilmiştir.

2.ŞİNE-UŞİ ,KARABULASAGUN MAYEN-ÇUR :Uygurlara aittir.

3. Yenisey yazıtları :Kırgızlara aittir.aslında ilk yazıt budur ama okunamadığı için orhun alınır.

SÖZLÜ EDEBİYAT

 • Sav:atasözü

 • Koşuk:kopuz ,saz eşliğinde söylenen şarkı

 • Sagu:ağıt

 • Hikaye :dede korkut (oğuz –kıpçak mücadelesi)

 • Destanlar

 • ALPER TUNGA/ŞU :İSKİTLER

 • ERGENEKON/BOZKURT:KÖKTÜRKLER

 • OĞUZ KAĞAN:ASYA HUN

 • TÜREYİŞ VE GÖÇ :UYGURLAR

 • ATTİLLA /SİHİRLİ GEYİK:AVRUPA HUN

 • MANAS :KIRGIZLARA ait.ayrıca en uzun destan


İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

TALAS SAVAŞI:

-Orta asya ya egemen olabilmek için ÇİN liler ile ABBASİLER arasında yapılan savaşı KARLUKLULAR ın yardımı ile abbasiler kazandı

-Bu savaş sonıunda ABBASİLER in hoşgörüsünden etkilenen karluklar toplca İslamiyete girdi.Bu olay TÜRK-İSLAM tarihinin başlangıcı sayılır

-Ayrıca ilk defa KAĞIT ın ÇİN dışında SEMERKANT ta (şehirlerin şahı) üretimine başlandı

ORTA ASYA DA KURULAN İLK MÜSLĞMAN TÜRK DEVLETLERİ

 • KARAHANLILAR

 • Orta asya da kurulan ilk Müslüman türk devletidir

 • Satuk Buğra Ha(abdül kerim)n zamanında islamiyete girdi

 • Yöneticisi ve halkı tamamen türktür (karluk,yağma,çiğil)

 • Resmi dilleri Türkçe (ulusçuluğu gösterir)

 • Türk tarihinin ilk sisteml posta teşkilatını kurdular (ilk posta teşkilatı Göktürklerde ama sistemli değil)

 • İlk Türk islam medresesini yaptılar. (tamgaç Buğra Han zamanında yapılan Semerkant medresesi)

 • Dünyanın ilk burslu öğrencilik sistemini başlattılar

 • İlk Türk –İslam hastanesnş (bimahane)yaptılar

 • İlk defa gulam sşstemini uyguladılar (gazne değil şaşırma)

 • İlk Türk-İslam eserini verdiler

 • Ribat adı verilen kervansaraylar yapmışlardır

 • GAZNENİLER

 • Afganistanın gazne kentinde kuruldu

 • Kurulduğu yerden ismini almıştır

 • En önemli hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur

 • Abbasileri Şİİ Büveyhoğlu tehlikesinden kurtardığı için halife tarafından kendisine SUNTAN ünvanı verildi

 • Hindistana 17 sefer yaparak İslamiyet yaydı.Böylece Hindistandaki kast sistemi zayıfladı(kast sistemi srayla =soylu,din adamı,burjuva,köylü,köle)

 • Bugünkü Pakistan ve Bangledeş devletinin müslğman olmasında etkili oldu

 • 1037 Serah 1038 Nesa ve 1040 Dandanakan savaş sonucu Selçuklulara yenilip yıkılma sürecine girmiştir

MISIRDA KURULAN TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ( TİEM)

 • TOLUNOĞLI

 • Mısırda kurulan ilk Türk islam devletidir (Abbasilerden ayrılıp yine abbasiler tarafından yıkılmıştır.

 • Yöneticileri TÜRK halkI ARAP olduğu için çabuk yıkıldılar

 • Abbasilerin zayıflamasıyla ortaya çıkan küçük devletçiklere tevaf mülük denir.

 • İHŞİTLER(AKŞİTLER)

 • Kutsal topraklara (hicaz) egemen olan ilk Türk-İslam devletidir

 • EYYUBİLER

 • 1187 yılında HITTİN savaşıyla haçlıları mağlup edip Mısır a egemen olmuşlardır

 • Kudüsü harçlılardan alan devlet

 • MEMLÜKLER

 • Veraset sistemi tek değişik olan Türk devleti(her komutan da sultan olabilir)

 • 1260 AYN CALUD ve 1277 ELBİSTAN savaşları ile MOĞOLLARI dünyada ilk defa yendiler

 • 1258 yılında İlhanlı devletinin Abbasileri yıkmasıyla halifelil memlüklere geçmiştir.(halifeliği korumuştur)

Not :4 Halife donemi :emevler,abbasiler,memlükler,Osmanlı

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

 • Oğuzların kınık türklerinin kolu tarafından kuruldu

 • 1040 dandanakan savaşı sonrası iranda kuruldu.yurt bulmak için anadoluya keşif haeketlerinde bulundu

 • 1048 ilk türk –islam-bizans devleti savaşı olan Pasinler savaşı kazanıldı

 • 1055bağdat seferine çıkan Tuğrul Bey Şii Büvehyoğullarını yıktı.(doğunun ve batının sultanı ünvanı tugrul beye verildi)

 • 1058 Abbasi halifesi törenle siyasi yetkilerini Tuğrul Bey e devretti (laik devlet anlayışı)İslamın koruyuculuğu Türklere geçti

 • 1064 sultan Alparslan Hristiyanlarca kutssal kabul edilen Ani şehrini fethederek halifeden Ebul Feth (fetihlerın babası) ünvanını almıştı

 • 1071 sultan Alparslan ile Romen Diyojen arasında Malazgit savaşı yapıldı .

MALAZGİRT SAVAŞININ SONUÇLARI

 • Anadolunun kapısı türklere açıldı (1176 Miryekefelonla anadolunun Türk yurdu olduğu kesinleşti

 • Türkiye tarihi başladı

 • Türkleri tek başına yenemiyeceğinş ankaan Bizans Avrupalı devletlerden yardım isteyerek Haçlı seferlerlerine neden olmuştur

 • Anadolu da ilk türk devletleri kurulmuştur

 • İlk defa bir Bizans imparatoru Türklere esir düşmüştür

 • Bizans da paralı askerlik yapan Peçenekler ve Uzlar Selçuklular tarafına geçmiştir. Buda savaşın kazanılmasında önemli rol oynamıştır

NOT:bsd başkentleri merv,rey,nişabur,isfahan

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILMA NEDENLERİ

 • Haşhaşilik hareketinin ortaya çıkması (batinilik faaliyeti)(hasan sabbah hareketi (hassan sabbah dünyanın ikl terörist

 • Abbasilerin gizli faaliytleri

 • Oğuzların devlete küsmesi

 • Taht kavgaları

 • 1141 yılında KARAHİTAYlarlar (Moğol kökenli) yapılan KATVAN savaşının kaybedilmesi

 • Melik ve atabeylerin bağımsızlık çalışmaları

Not:kendısını BSD nin mirasçısı gören devlet harzemşahlardır.

Not:

-ırak ve horosan atabeylikleri

-kirman Selçukluları

-Suriye Selçukluları

-Anadolu Selçukluları ortaya çıktı

ANADOLUDA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ (DSMAÇ)

 • DANİŞMENTLİLER

 • Sivas ve Tokat çevresinde kuruldular

 • Kayseri ulu camii

 • Yağıbasan medresesi (Niksar/Tokat)(anadoluda kurulan ilk medresedir

 • ASD ni en çok uğraştıran beyliktir

 • ASD son verdi

 • SALTUKLULAR

 • Erzurum ve çevresi (Gümüşhane Bayburt)

 • Anadolu da kurulan ilk türk devletidir

 • Mama hatun türbesi

 • Tepsi minare

 • Üç kümbetler

 • Kale camii

 • ASD son verdi

 • MENGÜCEKLİLER

 • Erzincan ve divriği çevresinde

 • Divriği ulu camii ve külliyesi

 • Mengücekliler zamanında Davut Şah döneminin bilim insanı MUVAFFAKİ ABDÜLLATİF (tıp,fizik,bilim insanı)Erzincan sarayında yaşamıştır

 • ASD son verdi

 • ARTUKLULAR

 • Mardin,Diyarbakır,batman (Harput) çevresinde

 • Hasankeyf

 • Kızıltepe ulu camii

 • Malabadi köprüsü

 • Semanın medresesi

 • Hüsneviye medresesi

 • Koçhisar ulu camii

 • Necmeddin külliyesi

 • Hatuniye medresesi

 • Robatik ve sibernetik biliminin kurucusu EL CEZERİ bu dönemde yaşamıştır.(dikkat dünyada ilk robot yapan )

 • ASD son verdi

 • ÇAKA BEYLİĞİ

 • İZMİR ve çeresinde

 • İlk türk denizci devleti

 • 1081 yılında kurduğu deniz kuvvetleri günüüzde D.K.K nın yıl dönümü olarak kutlanır.

 • Bizans son verdi

**Anadolu da kurulan ilk türk devleti saltuklular dır

**anadoluda kurulan ilk medrese yağıbasan medresesidir.

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 1. DEVLET YÖNETİMİ

 1. HÜKÜMDAR

 • SEMBOLLERİ (HÜKÜMDARLIK ALAMETLERİ)

 • OTAĞ

 • NEVBET

 • TUĞ (SANCAK)

 • KOTUZ(SORGUÇ)

 • YAY ÖRGİN

 • HUTBE

 • HİLAT(HEDİYE)

 • TIRAZ(ELBİSE)

 • ÇETR (ŞEMSİYE)

 • MENŞUR(HALİFE ONAYII

 • BERAT(ATAMA ONAYI)

 • PARA BASTIRMA

 • ASA
 • ÜNVANLAR

 • KARA

 • İLİG

 • ERKİN

 • MELİK

 • SULTAN

 • SULTAN-I AZAM

 • BEY

 • HAN

 • HAKAN

 • HAN –HAKAN-İLİG-ERKİN İSLAMİYET ÖNCESİNDE DE VARDI KUT ANLAYIŞI DEVAM EDİYOR

NOT:BÜYÜK SELÇUKLU HÜKÜMDARLARI

 • SULTAN MELİKŞAH

 • SULTAN ALPARSLAN

 • MUHAMMET TOPAR

 • SULTAN SENCER

 1. SARAY GÖREVLİLERİ

 • Candar:sarayı ve hükümdarı korur

 • Silahtar:hükümdarın silahıyla ilgilenir

 • Çaşnigir:hükümdarın yiyecekleriyle ilgilenir

 • Honsalar:hükümdarın sofrasıyla ilgilenir

 • Emir-i şikar:hükümdara av partileri tertip eder

 • Camedar:hükümdarın kıyafetleriyle ilgilenir

 • Şarapdar:hükümdarın içecekleriyle ilgilenir
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ iconİslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ iconDeğildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata...

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ icon1- İslamiyet öncesi yazılı dönemin en önemli yapıtı Orhun Yazıtları için aşağıdakilerden hangisi

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ iconİslam öncesi TÜrk edebiyati -1

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ icon1 Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ iconTÜrk din mûSİKÎSİNİn anadolu’da doğUŞu ve tariHİ seyri hakkinda bazi müLÂhazalar

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ iconİslamiyet çAĞDAŞ hayatin iHTİYAÇlarini karşilayacak evrensel biR (sıyasî) muhtevaya sahiPTİR

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ iconOkul öncesi satranç ÖĞretim programi 1

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ iconİslam öncesi güney Arabistan’da kurulan devletleri yazınız.?

İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ iconKİLİt gösterim tariHİ: ?????


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com