Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013


sayfa1/414
ed.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   414
T.C.

ISTANBUL

CUMHURIYET BASSAVCILIGI

Sayi :2009/191 Esas no

Konu :Esas hakkindaki miitalaa 18.03.2013

ISTANBUL 13.AGIR CEZA MAHKEMESI'NE

Mahkemenizin 2009/191 Esas sayih dosyasi hakkinda hazirlamis oldugumuz Cumhuriyet

savcihgi esas hakkindaki mutalaasi asagida sunulmaktadir.

Mutalaa, Mahkemenize a9ilan davalarda sorusturma acilmasina esas olan olaylann, dava

saniklannin sorusturmaya dahil edilme sebeplerinin ve bazi sorusturma isjemlerinin ozet

olarak anlatildigi, sorusturmalann delillerden saniklara ulasilmasi usulii ile yurutiildugunii

gosteren "Sorusturma safahati", dosyaya esas olan iddianameler ve birlestirilen davalann

belirtildigi "iddianameler ve birlestirilen davalar", ilk defa yargilama konusu olmasi

sebebi ile Ergenekon Teror Orgiituniin varhgi konusundaki delillerin ve orgiitun niteliginin

anlatildigi "Ergenekon Teror Orgutunun varhgi tartismasi'', Ergenekon Teror Orgiitiine

isnad edilen eylem ve eylem planlannin, Ergenekon Teror Orgutii ve mensuplannin

sistematik bir orgiit faaliyeti cercevesinde i§ledikleri, Devlet sirlanna ve ozel hayatin

gizliligine karsi eylemler ile silahlanma eylemlerinin anlatildigi "Ergenekon Teror

Orgiitiine isnad edilen eylem ve eylem planlan" ve uygulanmasi talep edilen kanun

maddelerine esas kisa aciklamalar ile her bir sanik icin uygulanmasi talep edilen kanun

maddelerinin ayn ayn belirtildigi netice miitalaanin yer aldigi "Samklarin hukuki

durumlari" bolumleri sistematiginde hazirlanmistir.

Bir ve birden fazla kisi hakkinda dava a?ilan iddianamelerde sorusturmalann kronolojik

gelisimi, Ergenekon Teror Orgutiiniin varhgi, yapisi, vasfi ve eylemleri konusunda genis

anlatimlara yer verilmistir. Bununla birlikte hakkinda dava acilan her bir kisinin asama

ifadelerinin, aramada elde edilen delillerin, bunlara dair sorusturma islemlerinin, orgiit

irtibatlannin anlatildigi ayn bolumlere yer verilerek, uygulanmasi talep edilen kanun

maddelerine esas ahnan hukuki durumlari belirtilmistir. Miitalaada iddianamelerdeki

anlatimlara i§tirak edilmis, bu nedenle bazi konularda iddianamelere atif yapilmakla

yetinilmistir. Kovusturma safahatinda olusan kanaate gore iddianamelerdeki anlatimlardan

farkhhk arz eden bazi hususlar miitalaanin ilgili yerlerinde anlatilmi§tir.

1/2271

BIRINCI BOLUM

SORUSTURMA SAFAHATI

Mahkemenize a9ilan davalarda, sorusturma a9ilmasina esas olan olaylar, dava saniklannin

soru§turmaya dahil edilme sebepleri ve bazi sorusturma islemleri asagida ozet olarak

anlatilacaktir.

1)MEHMET DEMIRTAS, ALI YiGIT, OKTAY YILDIRIM

12.06.2007 tarihinde Trabzon II Jandarma Alay Komutanhgi'na yapilan bir ihbarda verilen

bilgiler iizerine; "Umraniye Cakmak Muhtarhgi'mn onundeki tek kath binanin 9atisinda,

elektrik direginin yaninda el bombasi ve C4 patlayici madde bulundugu, patlayici maddeyi

Mehmet Demirtas'in sakladigi, ona da bir Astsubayin temin ettigi, ayni kisj adres olarak

Mithatpasa Cad Samanyolu Cadde ile birlestigi sokak kardak bahk9isinin yamndaki tek

kath bina diye adresi netlestirmi§tir" seklinde bir ihbar kayit formu diizenlenmistir.

Trabzon II Jandarma Alay Komutanhgi tarafindan bu ihbar once Istanbul II Jandarma Alay

Komutanhgina bildirilmis, Istanbul II Jandarma Alay Komutanhgindan da ilgili adresin

polis bolgesinde yer almasindan dolayi Istanbul Terorle Miicadele Sube Miidiirliigu'ne

intikal ettirilmistir.

Terorle Miicadele Sube Mtidtirliigiince de konu Umraniye Il9e Emniyet Mtidtirliigune

bildirilmis ve ihbarla ilgili Umraniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi'nden ahnan 12.06.2006 tarih

2007/959 Degisik is sayih karara gore Cakmak Mah. Gungor Sk. No:2 Umraniye

adresinde Terorle Miicadele Sube Miidiirltigu ile Umraniye Il9e Emniyet Miidiirliigu

gorevlilerince arama yapilmistir. Aramada 9ati arasinda bulunan ahsap kasada 27 adet el

bombasi bulunmustur. Umraniye Nobet9i Savcisindan ahnan talimatta Mehmet Demirtas

ve Ali Yigit'in gozaltina ahnmasi ve konunun Terorle Miicadele Sube Miidtirlugiince takip

edilmesi bildirilmistir. Arama sirasinda Mehmet Demirtas'in sifahi olarak bombalann

Oktay Yildinm'a ait oldugunu soylemesi tizerine Terorle Miicadele Sube Mudiirliigtince

Cumhuriyet Bassavcihgimizdan Mehmet Demirtas, Ali Yigit ve Oktay Yildinm'in

adreslerinde arama yapilmasi i9in karar talep yazisina istinaden 2007/1536 Sorusturma

sayisina kayden sorusturma baslatilmistir. Oktay Yildinm 13.06.2007 tarihinde yakalanmis

ve ahnan Mahkeme kararlanna istinaden kullamminda bulunan adreslerde arama ve el

koyma islemleri yapilmi§tir.

Oktay Yildinm'in 9ahsmakta oldugu "Reina" isimli eglence merkezindeki 9ahsma

odasinda aramada ele ge9irilen Kingston marka flash bellegin incelemesinde "lobi

Ergenekon.doc" isimli Word belgesi bulunmus, i9erisinde "Lobi, Cok Gizli, Arahk 1999"

baslikh bir beige oldugu gorulmustiir.Yine Oktay Yildinm'in ust aramasinda Sarsilmaz

marka ruhsath silah, ikametindeki aramada 6 adet farkh 9aplarda bi9ak, kasatura turu

kesici aletler, Mehmet Demirtas'in ust aramasinda Sarsilmaz marka ruhsath silah ve 14

adet fisek, Ali Yigit'in ikametindeki aramada Walter marka ruhsatsiz silah ve 5 adet fisek

ele ge9irilmistir. Ele ge9irilen 27 adet el bombasinin ayni kafile ve seri numaralanndan

teror orgiitleri ya da baska organize SU9 orgiitlerince kullanihp kullamlmadiginin ar§iv

arastinlmasi Emniyet Genel Miidiirliigiinden istenilmis, hazirlanan irtibat raporunda ayni

kafile ve stok numaralan el bombalannin kullamldigi 13 adet olayin tespit edildigi, bu

olaylardan birinin de 10.05.2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne patlamamis el bombasi

atilmasi olayimn oldugu bildirilmistir.

2/2271

2)MUZAFFER TEKIN, MAHMUT OZTURK

Ali Yigit Emniyet ve Savcihktaki ifadelerinde; Mehmet Demirtas'in kendisine bombalann

Oktay Yildinm'a ait oldugunu soyledigini, dayisi Mehmet Demirta§'i Oktay Yildinm ve

Mahmut Oztiirk'iin 9ahstigi manava siirekli ziyaret etmeye geldiklerini, Oktay Yildinm'in

manavda bulundugu bir gun Muzaffer Tekin'in de siyah bir Mercedes ara9 ile manava

geldigini ancak bir sure bekledikten sonra ara9tan inmeden devam ettigini, arkasindan

Oktay Yildinm'in da manavdan ayrildigim beyan etmistir. Ali Yigit'in ifadesi ve Muzaffer

Tekin'in medyada Oktay Yildinm'i savunmaya yonelik olarak, ele ge9irilen el bombalann

hurda oldugu yontindeki beyanlan iizerine Muzaffer Tekin ve Mahmut Ozttirk 15.06.2007

tarihinde olayla baglantih olabilecekleri degerlendirilerek gozaltina alliums, ikamet ve

isyerlerinde verilen karar ve ahnan onama karanna istinaden arama ve el koyma islemleri

ger9eklestirilmistir. Muzaffer Tekin'in is. yeri adresinde aramada "Devletin Yeniden

Yapilanmasi 19m Oneriler (Master Plan On Cah§masi)" adh beige bulunarak el konulmus

aynca ikametindeki aramada bulunan IBM marka bilgisayarda "Lobi, Cok Gizli, Arahk

1999" baslikh belgenin 10 sayfahk kismi bulunmustur. Mahmut Ozturk'un ust aramasinda

ise Astra marka ruhsath silah ele ge9irilmistir.

Muzaffer Tekin Emniyetteki ifadesinde, i§ yerindeki aramada bulunan "Devletin Yeniden

Yapilanmasi 19m Oneriler (Master Plan On Cahsmasi)" belgesinin kendisine sorusturma

safahatinda olen Kuddusi Okkir tarafindan verildigini, Kuddusi Okkir ile 2004 yihnda,

"Vatansever Kuvvetler GU9 Birligi Hareketi" nin olusumunda bulunan Hiiseyin Goriim ve

Mehmet Fikri Karadag vasitasiyla tanistigini beyan etmistir.

Muzaffer Tekin Savcihk ifadesinde; Dam§tay saldinsindan sonra esinin arayarak polislerin

geldigini soyleyince eve gitmek istedigini ancak o sira Orduevinde yanmda bulunan

Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Ismail Paker (Eksik) tarafindan eve gitmesinin engellendigi,

Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Ismail Paker'in Sanyer eski Savcisi Erta9 Giray ile birlikte

evindeki aramaya gittiklerini, Erta9 Giray'in aramadan dondtigtinde gozaltina ahnmasinin

onurunu zedeleyecegini, Savciya birlikte gideceklerini ve kendisini teslim edecegini

soyledigini, daha sonra degisik yerlerde gizlendigini ve son olarak Mahmut Ozturk'un

villasina gittigini, gazetelerde 9ikan haberler iizerine intihara tesebbiis ettigini, 10-15

dakika sonra Mahmut Ozturk'un eve geldigini, Mahmut Ozturk'un Zeki Yurdakul Cagman

isimli arkadasim aradigini, Zeki Yurdakul gagman'in, yaninda bulunan Mehmet Zekeriya

Ozttirk ile birlikte kendisini hastaneye gotiirecekken dolastirdiklanni ve olayi medyatik

hale getirdiklerini, daha sonra Rafet Arslan'in gayretiyle hastaneye gottirduklerini beyan

etmistir.

Muzaffer Tekin Savcihk ifadesinin devaminda; Ismail Paker (Eksik) ile Ankara'da

"Vatansever Kuvvetler GU9 Birligi Hareketi" isimli bir olusumun Istanbul Subesi i9in

goriismelerde bulundugunu, daha sonra soz konusu olu§umda ciddi ve diiriist insanlann

olmadigim goriince ayrildigim, kendi tavsiyesi iizerine ismail Paker (Eksik)'in de

hareketten ayrildigim, Mehmet Zekeriya Ozturk'un de ayni hareketin i9inde oldugunu ve

onun da ayrildigim, kendisiyle birlikte aynlan arkadasjarimn zaman zaman yeni bir olusum

meydana getirip bunun da liderligini kendisinin yapmasini istediklerini, Mehmet Zekeriya

Ozturk'un ozellikle bu konuda israrci oldugunu, bu donemde Hiiseyin Goriim, Ibrahim

Ozcan, Kuddusi Okkir'la tanistigini, bu kisjlerin kendilerini abartih olarak tanittiklanni, is

yerindeki aramada bulunan master plan 9ahsmasi baslikh yaziyi Kuddusi Okkir'in

verdigini ve incelemesini istedigini, Mehmet Zekeriya Oztiirk'iin kendisine karsi

3/2271

fikirlerinde net olmadigini, Erta9 Giray, Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Ismail Paker

(Eksik)'in diyaloglan goz ontine ahnarak sorusturma konusu yapilmasinda fayda

gordtigtinti beyan etmistir.

Muzaffer Tekin savcihk ifadesinin devaminda; Mersin'de basina yansiyan silah iizerine el

basip yemin etme gortinttilerindeki Emekli Kurmay Albay Fikri Karadag'in simf arkadasi

oldugunu, kurmus oldugu dernege tiye olmadigini, dernekteki insanlann kuwayi milliye

ruhuyla degil rant elde etmek i^in bu olusumda bulunduklanni duydugunu beyan etmistir.

Muzaffer Tekin'in ikametindeki aramada elde edilen ve 16 ile numaralandinlan CD

i9erisinde Genelkurmay Baskanhgi'na ait oldugu anlasilan, Milli Gtivenlik Kurulu oncesi

Kuvvet Komutanlarmin kendi aralarmda yapmis olduklan gizli ibareli toplantilara ait

askeri ve siyasi gizli bilgiler i9eren bir9ok beige ele ge9irilmis, ayni CD i9erisinde

Muzaffer Senocak'a ait oldugunu anlasilan resimler bulunmustur. Muzaffer Tekin Emniyet

ifadesinde CD'nin nereden geldigini bilmedigini beyan etmis, Savcihk ifadesinde CD

i9erisinde bulunan bir belgede ismi ge9en Aydin Yiiksek'in polis olabilecegini, belgede

ge9en konuyu kendisine Mete Yalazangil'in anlattigini, muhtemelen 2 ay kadar once Mete

Yalazangil'in bu CD'yi biirosuna birakmis olabilecegini beyan etmistir.

3)MEHMET ZEKERIYA OZTURK, MUZAFFER SENOCAK, AYDIN YUKSEK,

RAFET ARSLAN, GAZI GUDER, AYSE ASUMAN OZDEMIR

Muzaffer Tekin'in beyanlan dogrultusunda verilen kararlar ve ahnan onama kararlanna

istinaden sorusturma safahatinda olen Kuddusi Okkir ve Mehmet Zekeriya Ozttirk

20.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis ve adreslerinde arama, el koyma

islemleri ger9eklestirilmistir. Kuddusi Okkir'in ikamet adresindeki aramada bulunan 86 ile

numaralandinlan CD i9erisinde Muzaffer Tekin'den beige olarak ele ge9irilen "Devletin

Yeniden Yapilanmasi Igin Oneriler (Master Plan On Cahsmasi)" isimli belgenin dijital hali

bulunmustur. Mehmet Zekeriya Oztiirk'iin ikametindeki aramada bulunan Diplomat marka

siyah 9anta i9erisindeki belgeler arasinda "Lobi Arahk 1999 / Istanbul", "Octopus(State

Organized Crime) Mafia", "Osmanhdan Gtintimtize Masonik Bilderbeg Cetesi" ve

"Sirket& Kostebekler" isimli belgeler bulunmustur.

Yine; Muzaffer Tekin'in beyanlan dogrultusunda Muzaffer Senocak 21.06.2007 tarihinde

yakalanarak gozaltina ahnmis verilen karar ve ahnan onama karanna gore arama ve el

koyma islemleri yapilmis, Aydin Ytiksek ve Rafet Arslan 22.6.2007 tarihinde yakalanarak

gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme kararlanna gore arama ve elkoyma islemleri

ger9eklestirilmistir. Muzaffer Senocak'in Bursa ili Osmangazi il9esi Haciilyas Mahallesi

Uluyol Tan SokakGtizeller Is Merkezi K:3 N:23 sayih adresindeki aramada sari renkli koli

bandina sanh toplam 18 gram gri renkli nevi belirsiz madde bulunmus, kriminal

incelemesinde soz konusu maddenin amonyum nitrat oldugu tespit edilmistir. Bunun yam

sira 13 cm uzunlugunda fitil de bulunmus, kriminal incelemesinde patlayici maddeleri

ate§lemede kullamlan saniyeli fitil oldugu belirtilmistir.

Kuddusi Okkir'dan ele ge9irilen dijitallerin incelemesinde; Muzaffer Tekin, Mehmet

Zekeriya Ozttirk, Oktay Yildmm ve Atabeyler operasyonunda islem yapilan sahislarla

alakah derlenmis bilgilerin bulundugu mailler ele ge9irilmis, bu maillerin Ayse Asuman

Ozdemir tarafindan Gazi Gtider'e gonderildigi, Gazi Gtider tarafindan da Kuddusi Okkir'a

iletildigi anlasilmistir. Kuddusi Okkir Savcihk ifadesinde Gazi Gtider'in ordudan istifa

4/2271

etmis bir subay oldugunu, Densan yazihm sirketinde 9ahstigim, Ay§e Asuman Ozdemir'i

Ulusal Koy Ktittiphaneleri Projesinden dolayi tamdigini, Gazi Gtider'in, MuzafferTekin ve

Mehmet Zekeriya Ozttirk hakkinda Asuman Ozdemir'in gonderdigi mailleri kendisine

bilgi olarak gonderdigini beyan etmistir. Kuddusi Okkir'dan ele ge9irilen belgeler ve

beyanlan dogrultusunda Gazi Gtider ve Ayse Asuman Ozdemir 23.06.2007 tarihinde

yakalanarak gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme kararma gore arama ve el koyma

isjemleri ger9eklestirilmistir.

4)FIKRET EMEK, ISMAIL EKSIK, HALIL BEHIC GURCIHAN

Muzaffer Tekin'in ikametindeki aramada bulunan 16 nolu CD i9erisindeki gizlilik i9eren

askeri belgelere dair Muzaffer Senocak Emniyetteki ifadesinde. CD i9erisinde bulunan bir

kisim dosyalann kendisine ait oldugunu, bir donem "Odak Gtivenlik" isimli sirkette

9ahstigini, CD'nin sirketten aynldigi sirada sirket kuruculannin asker emeklisi

olmalanndan dolayi kansmis olabilecegini, sirketin kuruculannin Orhan ve Fikret Samil

Emek isimli subaylar oldugunu, Savcihk ifadesinde Aydin Ytiksek'in evinde kaldigi bir

donemde Samil Binbasinin bilgisayanni tamir ederken kendisine ait dosyalan sirketin

bilgisayarmdan aktardigini beyan etmi§tir. Muzaffer Senocak'in beyanlan dogrultusunda

Fikret Emek 25.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme

kararlanna gore arama ve el koyma islemleri ger9eklestirilmistir. Fikret Emek'in Eskisehir

ili Hayriye Mahallesi Dumruloglu Sokak No:22/A D:5 sayih adresindeki aramada, 1 adet

kanas marka uzun namlulu silah ve aparati olan dtirbtin, bu silaha takih vaziyette bulunan

sarjor i9erisinde 10 adet fisek, 1 adet kale§nikof marka uzun namlulu silah, bu silaha takih

vaziyette bulunan sarjor i9erisinde 30 adet fisek, 1 adet Lama marka silah ve bu silaha

takih vaziyette susturucu, 1 adet el yapimi kesik eski ttifek, ^esitli 9ap ve markalarda bol

miktarda fisek, 12 adet savunma ve taarruz tipi el bombasi, 11 kg orijinal kutusunda C-3

(27,5 libre) kutu tizerinde Demolotion Blook MB Compossition yazan C-3 Plastik

Patlayici, 210 gr. agirhginda 12 adet TNT kagidina sanh vaziyette (KK-MU-FB 1950)

dairesel
Ler librelik TNT (tizerinde High Explosive TNT 1 Pound Net Dangereous yazih), 3 adet

1'er librelik MKE imah TNT (tizerinde NET tehlikeli yazih), 1 adet teneke kutu i9erisinde

1360 gram agirhginda tizerinde 3 adet atesleme yuvasi bulunan tahrip kahbi, 1 adet 17 cm.

metalden mamul imha kiti i9erisi patlayicih malzemeler ve 1 adet sustah bi9ak

bulunmustur. Yine Fikret Emek'in 06 YZR 82 plakah Peugeot marka aracinda aramada 2

adet degisik 9apta bi9ak ve 1 adet demir musta ele ge9irilmistir.

Fikret Emek'ten ele ge9irilen 12 adet el bombasinin ayni kafile ve seri numaralanndan

teror orgtitleri ya da baska organize SU9 orgtitlerince kullamhp kullamlmadigimn arsiv

arastinlmasi Emniyet Genel Mtidtirltigti'nden istenilmis, hazirlanan irtibat raporunda ayni

kafile ve stok numaralan el bombalannin kullanildigi 5 adet olayin tespit edildigi, bunlar

arasinda Cumhuriyet Gazetesine 05.05.2006 ve 11.05.2006 tarihinde el bombasi atilmasi

olaylannin oldugu bildirilmistir.

Muzaffer Tekin'in beyanlannda Ismail Paker olarak ge9en kisinin Ismail Eksik oldugunun

anlasilmasi iizerine Ismail Eksik 25.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmi§,

kuUammindaki adresinde verilen karar ve ahnan onama kararma gore arama ve el koyma

i§lemi ger9eklestirilmi§tir.

5/2271

Kuddusi Okkir'dan ele ge9irilen dijitallerde Muzaffer Tekin ve Mehmet Zekeriya Ozttirk

ile irtibath olarak ismi ge9en Behi9 isimli kisiyle alakah Ayse Asuman Ozdemir Emniyet

ifadesinde; Halil Behi9 Gtircihan'm a9ik istihbarat.com sitesinin sahibi oldugunu, Halil

Behi9 Gtircihan'm kendisine Danistay olayindan baslayarak bilgi vermeye ba§ladigim,

Mehmet Zekeriya Ozttirk'tin Halil Behi9 Gtircihan ile roportaj yapmak istedigini, konu§ma

sirasinda Mehmet Zekeriya Ozttirk'tin Halil Behi9 Gtircihan"a Muzaffer Tekin'in bittigini,

artik kendi devrinin basladigim, roportaj sonrasi kendisinin ve Halil Behi9 Gtircihan'm

yildizimn parlayacagini soyledigini, bu konusmada Oktay Yildinm'in da bulundugunu

Halil Behi9 Gtircihan'm kendisine soyledigini beyan etmistir. Ayse Asuman Ozdemir'in

beyanlannda ge9en Halil Behi9 Gtircihan 27.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina

ahnmis, adreslerinde verilen karar ve ahnan onama kararma istinaden arama ve el koyma

islemi ger9eklestirilmisfir.

5)TUGRUL DERME, ISMAIL YILDIZ, FUAT ERMIS, BEKIR OZTURK

Oktay Yildinm'in 9ahstigi "Reina" isimli eglence merkezindeki aramada "Kuwai Milliye

Dernegi" ile ilgili belgeler ve bir9ok kisinin isim listesiyle birlikte 5zge9mis bilgileri

bulunmustur. Oktay Yildinm Savcihk ifadesinde; yeni kurulmakta olan Kuwai Milliye

derneginin Istanbul il temsilcisi oldugunu, is yerindeki aramada ele ge9irilen evrak 9antasi

i9indeki doktimanlarda yer alan 6zge9mis raporlanmn da dernege kaydolma talebinde

bulunan kisilere ait oldugunu beyan etmistir. Bu konuyla alakah olarak Kuwai Milliye

Derneginin Ankara ve diger illerdeki subelerinin adreslerinin tespit edilmesi i9in

Cumhuriyet Bassavcihgimizca Terorle Miicadele Sube Mtidtirltigtine talimat verilmistir.

Bu kapsamda ahnan Mahkeme kararlanna gore Kuwai Milliye Derneginin Ankara ilinde

bulunan merkezinde, Istanbul. Bursa, Konya, Izmir illerindeki subelerinde ve Bekir

Ozttirk'tin Mersin ilindeki ikametinde arama, el koyma islemleri ger9eklestirilmistir.

"Kuwai Milliye Dernegi"nin Ankara ilinde bulunan merkezindeki aramada bulunan Bekir

Ozttirk'e ait bilgisayarda "T.C. Devleti Siz Din Taciri Sahte Din Adamlarimn salyangoz

satisina serh koyacak degildir!" seklinde baslayan Word belgesinin i9eriginde Rahip

Santaro, Hrant Dink ve Alman uyruklu misyonerlerin oldtirtilmesi olaylan isjendikten

sonra Basbakan Recep Tayyip Erdogan veya AK Parti'den herhangi birinin

Cumhurbaskani olmasi durumuna iliskin hazirlanan simtilasyonun bulundugu,

simtilasyonda soz konusu durumda suikastlann olacaginin belirtildigi, birinci olarak Fener

Patrigi Bartholomeos, ikinci olarak Ermeni Patrigi Mutayfan, ti9tincti olarak ishak

Alaton'un isimlerinin yazih oldugu, belgenin sonunda "Fuat Ermis SESAR" yazdigi

gortilmtisttir. Belgenin ele ge^irildigi donem oncesinde meydana gelen olaylar nedeniyle

hedef gosterici oldugu anlasilmistir. Bu yazinin kim tarafindan yazildigina dair

arastirmada, soz konusu yazinin Sesar isimli internet sitesinin sahibi Ismail Yildiz

tarafindan yazilarak kendi sitesinde yayinlandigi, Fuat Ermis'in de bu yaziyi kopyalayarak

Bekir Ozttirk'tin "Kuwai Milliye Dernegi"ne ait sitesinde yayinladigi anlasilmistir.

Yine; "Kuwai Milliye Dernegi"nin Ankara ilinde bulunan merkezindeki aramada bulunan

Bekir Ozttirk'e ait bilgisayarda ele ge9irilen "Bahkesir Gizli Yapilanma Maili" isimli

Word belgesinde, Tugrul Derme tarafindan gonderildigi anlasilan bir mailin bulundugu,

mailin i9eriginde "Kuwai Milliye Dernegi"nin Bahkesir ilindeki yapilanmasim gizli bir

sekilde aktif olarak ytirtitmek istedigini, TSK'ya ve Umit Sayin'a sunmak i9in bekledigi

GTA hareketi ile Kuwai Milliye'nin i9inde 18'li ge^ler olarak aynlmak istegine cevap

6/2271

bekledigini, aktif ancak gizli liderliginde ge^leri toplayacak bir Mere yani toplanti

odasina sahip oldugunu belirtilen bir yazmin oldugu gortilmtisttir.

Elde edilen bu bilgi ve belgeler iizerine Tugrul Derme, Ismail Yildiz, Fuat Ermis ve Bekir

Ozttirk 18.07.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, kullanimlannda bulunan

adreslerinde ahnan Mahkeme kararlanna gore arama ve el koyma isjemleri

gen^eklestirilmistir.

6)MEHMET MURAT YUCEL, FERUDUN REFIK NUHOGLU, KEMAL SAHIN,

HAYRULLAH MAHMUD OZGUR, ERGUN POYRAZ

Ismail Yildiz'in SESAR (Siyasi Ekonomik Sosyal Arastirmalar ve Strateji Gelistirme

Merkezi) isimli is yerindeki aramada bulanan belgeler i9erisinde Ergenekon adi altinda

olusturulmu§ bir yapilanma semasi ele ge9irilmistir. Ele ge9irilen semada Murat Yticel,

Refik Nuhoglu ve Kemal Sahin isimli kisjlerin isimlerinin ge9tigi gortilmtisttir. Ismail

Yildiz'dan ele ge9irilen bilgisayarda "Bu vadi baska vadi! Ultra Ttirkler Geliyor" baslikh

bir yazi bulunmus, i9eriginde 2003 yih Nisan ayinda yapilan bir toplantidan bahsedildigi,

toplantiya katilan kisilerin "Ergenekon" isimli bir olusumda yer aldigi, olu§umun her is

kolundan tiyesi oldugu, dtinyanin her yerine ag gibi sarmis bir yapi oldugundan

bahsedildigi ve yazinin Hayrullah Mahmud Ozgtir tarafindan yazildigi gortilmtisttir. Halil

Behi9 Gtircihan*dan ele ge9irilen 2023 Platformu 23 Ocak 2005 kapakh bilgisayar 9iktisi

belgelerde Genelkurmay istihbarat Baskanhgi tarafindan hazirlandigi iddia edilen bilgilere

dayanarak Ergtin Poyraz'in degerlendirme i^erikli kitap 9ahsmasi oldugu anlasilmis, ele

ge9irilen belgelerin incelenmesi sonucunda Ergtin Poyraz'in da bu olu§umun i9erisinde

olabilecegi degerlendirilmistir.

Ele ge9irilen bu belgeler tizerine Mehmet Murat Yticel, Ferudun Refik Nuhoglu, Kemal

Sahin, Hayrullah Mahmud Ozgtir ve Ergtin Poyraz 27.07.2007 tarihinde yakalanarak

gozaltina ahnmis, kullanimlannda bulunan adreslerde Mahkeme kararlanna gore arama ve

el koyma islemleri ger9eklestirilmistir. Aramalarda Kemal Sahin'den 1 adet Canik 55

marka ruhsath silah, Ferudun Refik Nuhoglu'ndan 1 adet gaz bombasi, Mehmet Murat

Yticel'den 1 adet Browning marka ruhsatsiz silah ele ge9irilmistir.

7)HAKAN SANLI, EMIN SIRIN, METE YALAZANGIL, ZEKI YURDAKUL

CAGMAN, TUNCAY HACIBEKTASOGLU, SAIPIR DEBZLELVIDZE

Gonderici kisminda Ahmet Yilmaz yazan 16.08.2007 tarihinde Cumhuriyet

Bassavcihgimiza APS ile gonderilen ihbar mektubunda; Emin Sirin'in haklannda islem

yapilan Ismail Yildiz, Ergtin Poyraz ve Muzaffer Tekin ile irtibath oldugu, Emin Sirin'in

Lobi yapilanmasinda yer aldigi, btirokratik kademelerde 90k gizli baglantilannin oldugu,

Muzaffer Tekin ile Emin Sirin'in Damstay eylemini birlikte planladigi, Emin Sirin'in

Mecliste verdigi ttim soru onergelerinin gizli orgiit tarafindan kendisine ulastinlan bilgiler

tizerinden oldugu, gizli bulusmalann Sama Anonim Sirketinin sahibi Hakan §anh'nm

btirosunda yapildigi yontinde bilgilere yer verilmis ve ekinde Emin Sirin'in ^esitli yerlerde

9ekilmis fotograflan gonderilmistir. Elde edilen bu bilgiler tizerine Hakan Sanh ve Emin

Sirin'in haklannda islem yapilan orgiit tiyeleriyle irtibatlannin bulundugunun anlasilmasi

tizerine Hakan §anh 17.08.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, Mahkeme

kararma gore adreslerinde arama ve el koyma islemleri ger9eklestirilmistir. Is yerindeki

aramada 23 adet MKE yapimi fisek ele ge9irilmistir. Emin Sirin ise 18.08.2007 tarihinde

7/2271

yakalanarak gozaltina ahnmis, Mahkeme kararlanna istinaden adreslerinde arama ve el

koyma islemleri ger9ekle§tirilmistir.

Muzaffer Tekin'in ifadesindeki beyanlar dogrultusunda Mete Yalazangil'in

yakalanabilmesi i9in Mahkeme kararlanna gore adreslerinde yapilan aramalarda

bulunamamis, devam eden sorusturma sonucunda 22.8.2007 tarihinde yakalanmishr.

Istihbarat Sube Mtidurltigtince, devlet btiytiklerine ve tist dtizey btirokratlara yonelik

suikast ttirti silahh eylem ger9eklestirmeyi planlayan 9ikar ama9h yasa disi bir tesekktiltin

olusturuldugu ve bu olusumda Zeki Yurdakul Cagman, Tuncay Hacibektasoglu ve Saipir

Debzlelvidze isimli kisilerin yer aldigi yontinde bilgiler elde edildigi bildirilmistir. Bu

kisilerin de Mete Yalazangil ile irtibath olduklannin anlasilmasi tizerine Zeki Yurdakul

Cagman, Tuncay Hacibektasoglu ve Saipir Debzlelvidze 23.08.2007 tarihinde yakalanarak

gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme kararlanna gore arama ve el koyma islemleri

yapilmistir. Aramalarda Tuncay Hacibekta§oglu'ndan 1 adet TU-KA marka av ttifegi ele

ge9irilmistir.

8)VELI KUCUK, MEHMET FIKRi KARADAG VE BAGLANTILI KISILER

Yakalanan saniklann beyanlan ve ele ge9irilen belgelerin degerlendirilmesi sonucunda;

orgiit yapisinin geni§ bir alana yayildigmin, bu alanda orgtittin aldigi kararlar 9er9evesinde

bir9ok dernek ve paltformun olusturuldugunun. bu derneklerin orgtittin tabanini

genisletmek ve istihbari yapilanmayi gti9lendirme amacinda olduklannin anlasilmasi,

orgtittin kararlanna istinaden kurulan "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi" nin istihbarat

toplama ve mevcut gtivenlik kuwetlerine alternatif bir ordu olusturma amaciyla hareket

ettiklerinin anlasjlmasi, Muzaffer Tekin'in de beyanlan ve irtibatlan iizerine, orgtittin bu

faaliyetlerinin desifresine yonelik olarak Mehmet Fikri Karadag, Hiiseyin Gazi Oguz,

Kahraman Sahin, Htiseyin Gortim'tin kullandiklan telefonlann tespiti istenilmistir.

Devaminda Mehmet Fikri Karadag, Htiseyin Gazi Oguz, Kahraman §ahin hakkinda

Mahkeme kararma istinaden 11.07.2007 tarihinden itibaren teknik takip 9ahsmalanna

baslamlmistir.

Sorusturma kapasimda elde edilen delillere gore bu kisilerle irtibath olduklan anlasilan

Erkut Ersoy, Yasar Arslankoylti, Tanju Okan hakkinda Mahkeme kararma gore 20.07.2007

ve Recep Gokhan Sipahioglu hakkinda Mahkeme kararma gore 03.08.2007 tarihlerinde

teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir. Kahraman $ahin'e yonelik sorusturmada, Raif

Goriim ile yaptigi gortismede Raif Gortim'tin elinde silah oldugundan ve bir takim

olusturarak gtizel isler yapacagindan bahsettigi anlasilmis, bunun tizerine Mahkeme

kararma gore Raif Gortim'e yonelik olarak 23.11.2007 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna

baslamlmistir. Htiseyin Gazi Oguz'a yonelik sorusturmada, Oguz Alparslan Abdulkadir ile

yaptigi gortismede, Oguz Alparslan Abdulkadir'in telefon dinlenmesine yonelik tedbir

aldigi ve Kuvayi Milliye Dernegiyle alakah aralarmda konusmalar ge9tigi anlasilmis,

bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden Oguz Alparslan Abdulkadir hakkinda

23.11.2007 tarihinden itibaren teknik takip 9ah§malarma basjanilmistir.

Emin Sirin Savcihk ifadesinde; kendisine ihbar mektubu ekinde gonderilen fotograflar

gosterildiginde, sorulan bir kisim fotograflann Ttirk Ortodoks Patrikhanesinin

Karakoy'deki merkezinde 2004-2005 yih Noel ayininde 9ekildigini, fotograflarda yamnda

bulunan sahislar soruldugunda Sevgi Erenerol, Muzaffer Tekin ve diger sahislann

8/2271

I

isimlerini verdigi, ifadesinin devaminda Sevgi Erenerol ile 2004, 2005 yillannda 10 defaya

yakin gorti§melerinin oldugunu, gortismelerinin 9ogunun patrikhanede ger9eklestigini,

zaman zaman da kendisini ziyarete geldigini, tanismalannin kendisinin talebi tizerine

oldugunu, Fener Rum Patrikhanesi hakkinda televizyondaki konusmalanni dinleyip

kendisi ile konusmak istedigini soyledigini ancak zaman i9inde "Ttirk Ortodoks

Patrikhanesi" nin basin sozctisti Sevgi Erenerol'un dini konulardan ziyade siyasi konularla

mesgul olmasi ve tislubunun sertliginin, patrikhane ile olan mtinasebetini yavaslatmaya

sebep oldugunu, Veli Kii9tik'ti "Gima"da 9ahstigi donemden tanidigini, kendisiyle senede

bir veya iki defa telefon ile gortisttigtinti beyan etmistir.

Emin Sirin'in beyanlan, ihbar mektubu ekinde gonderilen ve Sevgi Erenerol'un basin

sozctiltigtinti yaptigi "Ttirk Ortodoks Patrikhanesi"nde ^ekildigi anlasilan fotograflarda

Mehmet Fikri Karadag, Htiseyin Goriim, Muzaffer Tekin, sorusturma safahatinda olen

Kuddusi Okkir ve Ismail Eksik'in bulundugunun anlasilmasi tizerine Sevgi Erenerol

hakkinda Mahkeme kararma istinaden 21.08.2007 tarihinde teknik takip 9ahsmalarina

baslamlmistir. iletisimi kayit altina ahnan Sevgi Erenerol ile irtibath olan ve zaman zaman

bir araya geldigi anlasilan Veli Kti9tik hakkinda da Mahkeme kararma istinaden

21.09.2007 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna baslanilmi§tir.

Sevgi Erenerol'un, Kemal Kerin9siz ile yaptigi gortismelerde Muzaffer Tekin ve Ergtin

Poyraz'in durumlari hakkinda kendisinden bilgi aldigi, bu sahislann cezaevinden

9ikarilmalan igin birlikte 9esitli yontemler uygulamaya 9ahstiklan anlasildigindan Kemal

Kerin9siz hakkinda Mahkeme kararma istinaden 25.10.2007 tarihinde teknik takip

9ah§malanna baslamlmistir.

Iletisimi kayit altina ahnan Kemal Kerin9siz'in 05.11.2007 tarihinde kovusturma

safahatinda olen Sanik Murat Ozkan ile yaptigi telefon gortismesinde, Ali Yigit'in

ifadesinin degi§tirilmesi konusunda kendisini bos birakmamasini istedigi, Murat Ozkan'in

da Kemal Kerin9siz'in talebini kabul ettigi anlasilmis, bunun tizerine Murat Ozkan'a

yonelik olarak Mahkeme kararma istinaden teknik takip 9ah§malarina basjanilmishr.

Kemal Kerin9siz'in Atilla Aksu ile yaptigi gortismelerde, Atilla Aksu'nun 9ahstigi Adliye

i9erisinde Kemal Kerin9siz'in istedigi bilgi ve belgeleri kendisine aktardigi anlasilmis,

bunun tizerine Atilla Aksu'ya yonelik Mahkeme kararma gore 20.11.2007 tarihinde teknik

takip 9ahsmalarina baslamlmistir. Kemal Kerin9siz'e 16.12.2007 tarihinde Satilmis

Balkas'in, "Kemal bey. Bazi vatandaslar. Genelkunnay baskanini darbe yapamayacagin

akp. Iktidarinin. Ipini cekemez diyorlar. Peki, kim ceker. Org.Erdal Ceylanoglu. (EDOK)

ve Org Hasan Igsiz. 2.0rdu Komutani. Bu genarallerden birisi olsa olurdu" seklinde mesaj

gonderdigi tespit edilmis, bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden Satilmis Balkas

hakkinda 18.12.2007 tarihinden itibaren iletisimin dinlenmesine baslanilmi§tir.

iletisimi kayit altina ahnan Mehmet Fikri Karadag ve Sevgi Erenerol ile irtibath bulundugu

anlasilan ihsan Goktas hakkinda Mahkeme kararma gore 02.01.2008 tarihinde teknik takip

9ahsmalanna baslamlmi§tir. iletisimi kayit altina ahnan Veli Kti9tik ve Sevgi Erenerol'a

Fuat Turgut'un 19.12.2007 tarihinde "RTE/AB.Dullah G.ve stirekasi eliyle panjalanma

stirecine itilen T.C.'ni korumak i9in; milliyet9i/devrimci ihtilal kacimlmazdr" seklinde

mesaj gonderdigi tespit edilmis, bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden 10.01.2008

tarihinden itibaren ietisiminin tespitine baslamlmistir.

9/2271

Aramalarda ele ge9irilen Cok Gizli ibareli Lobi ba§hkh yazi i9erisinde Ergenekon isminde

bahsedilen gizli orgtitlenmeyle alakah ge9mi§te herhangi bir 9ahsmanin yapihp

yapilmadigi 10.07.2007 tarihinde Organize Solaria Mticadele Sube Mtidtirltigtine

sorulmustur. Organize Solaria Mticadele $ube Mtidtirltigtince verilen 23.07.2007 tarihli

cevapta, 15.03.2001 tarihinde konuyla alakah projeli 9ahsmaya baslandigi, 14.11.2002

tarihinde ise 9ahsmaya son verildigi bildirilmis, 9ahsma dosyasimn bir sureti

gonderilmistir. Gonderilen dosya suretinde Asayis Sube Mtidtirltigtince gozaltina ahnan,

ifadeleri sirasinda Susurluk olayi ve bir kisim organize SU9 orgtitleri hakkinda beyanlarda

bulunan Tuncay Gtiney'in Organize Su9lar Sube Mtidtirltigtine teslim edildigi, ele ge9irilen

yazih belgelerde, kameraya ahnan ve 96ztimu yapilan mtilakatinda, Veli Kti9tik ve

9evresindeki kisjlerle alakah olarak Ergenekon isimli bir olusumdan bahsettigi, bu

olusumun uyusturucudan akaryakit ka9ak9ihgina, adam oldtirmeden ka9ak silah

sevkiyatina kadar 90k geni§ bir yelpazede faaliyet gosterdigine dair iddialarimn bulundugu

anla§ilmi§tir.

Cumhuriyet Bassavcihgimizca Tuncay Gtiney'den ele ge9irilen belgelerin incelenmesi

neticesinde, orgtittin daha genis bir alana yayildigi, orgtitlenme faaliyetlerinin bir9ok dalda

devam ettigi, sorusturma kapsaminda ele ge9irilen belgeler ile Tuncay Gtiney'den ele

ge9irilen belgelerin uyum gosterdigi, toplanan delillerden orgiit belgelerine uygun orgiit

yapilanmasinm ger9eklestirilerek faaliyetlerin ytirtittildtigti yontinde kuwetli SU9

stiphesinin olusmasmin ardindan sorusturmanin derinle§tirilebilmesi i^in gerektigi takdirde

teknik takibi yapilabilecek §ahislann isim, adres ve telefonlarimn tespit edilmesi

istenilmistir.

Bu kapsamda; 2001 yihnda Tuncay Gtiney'den ele ge9irilen Ergenekon ve Lobi belgeleri,

Tuncay Gtiney'in mtilakat kasetinin 90ztimti tekrar gozden ge9irilmis, Muzaffer Tekin,

Mahmut Ozttirk ve Mehmet Zekeriya Ozttirk'ten elde edilen ajanda ve telefon

rehberlerinde isimleri yer alan ve mafya tipi SU9 yapilanmasi ile irtibath olan kisiler

irdelenmistir. Sorusturmanin devaminda Tuncay Gtiney'in mtilakatinda Ergenekon

yapilanmasinm lider kadrosunda yer aldigi belirtilen Veli Kti9tik ile irtibati bulunan Sedat

Peker, hakkinda daha once islem yapilan Hayrettin Ertekin, Susurluk davasinda yargilanan

ibrahim Sahin, Susurluk davasinda yargilanan ve hakkinda daha once i§lem yapilan Sami

Hostan, Susurluk olayinda ismi ge9en ve hakkinda daha once isjem yapilan Ali Yasak,

Tuncay Gtiney'in bahsettigi Ergenekon yapilanmasi ile irtibath limit Oguztan, Mehmet

Zekeriya Ozttirk ile irtibath olan Erta9 Giray, Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Sedat Peker ile

irtibath olan Gtiler Komiircti ve ayni sorusturma kapsaminda daha once gozaltina ahmp

serbest kalan Mehmet Zekeriya Ozttirk'tin irtibatlannin mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi

i9in Mahkeme kararma istinaden 24.10.2007 tarihinden itibaren iletisimleri kayda

ahnmaya baslamlmistir.

Devam eden sorusturmada, Emin Caner Yigit'in Veli Kti9tik'tin yakin adamlanndan

oldugu ve birlikte hareket ettigi anlasilmis, ahnan Mahkeme kararma istinaden 16.01.2008

tarihinde Emin Caner Yigit ile ilgili teknik takip 9ahsmalanna baslanilmisUr.

Mehmet Fikri Karadag ve birlikte hareket ettigi kisilere yonelik baslatilan sorusturma

devam ederken Cumhuriyet Bassavcihgimizca 2007/360 sayisina kayden yine Mehmet

Fikri Karadag ve arkadasjanyla ilgili ayn bir sorusturma yapildigi ogrenilmistir. Bu

sorusturma evrakinda isimleri ge9en Mehmet Fikri Karadag, Htiseyin Gazi Oguz,

Kahraman §ahin, Erkut Ersoy, Recep Gokhan Sipahioglu, Oguz Alparslan Abdulkadir,

10 / 2271

Raif Goriim, Htiseyin Goriim, Muhammed Ytice, Ali Kutlu ile ilgili bulunan beige ve

deliller 26.12.2007 tarihli karar ile 2007/1536 sayih sorusturma evrakina aktanlmis, daha

sonra da 26.03.2008 tarihli karar ile 2007/1536 sayih sorusturma evrakiyla birlestirilmistir.

Birlestirilen bu sorusturmanin Murat Caglar'in Pendik il9esinde yapilan yol kontroltinde

kullandigi aracin durdurulmasi sonucunda, aracinda bulunan malzemeler tizerine basladigi

anlasilmistir. Murat Caglar'in kullaniminda bulunan 34 AD 4374 plakah aracin 07.01.2007

tarihinde Pendik Ilge Emniyet Mtidtirltigti gorevlilerinin yaptiklan genel yol

uygulamasinda durduruldugu, ara9taki aramada 1 adet CZ 75 marka ruhsatsiz silah, 81 adet

fisek, 27 adet CD ve 9esitli belgeler bulundugu, belgelerin incelemesinde genel olarak SU9

orgtitti mensuplannin davrams ozelliklerini gosteren notlar, CD'lerin incelemesinde

Mehmet Fikri Karadag'in "Bu ugurda olmek var, oldtirtilmek var, oldtirmek var" i9erikli

yemin merasimine ait video, yine Mehmet Fikri Karadag'in katildigi bir televizyon

programinda Orhan Pamuk'u tehdit eder i9erikli konusmalanni i9eren video, Htiseyin

Gortim'tin Ttirkiye'den 480 Milyar Dolar 9ahndigim bahsettikten soma "13.500 tane

serefsizin listesi elimizdedir, bir tek sentine kadar bu memlekete getirmeyi Kuvayi Milliye

olarak ant i9iyoruz" §eklinde yaptigi konusmaya iliskin video dosyalan bulundugu

anlasilmistir. Murat Caglar ifadesinde, kullandigi araci kendisinin kiraladigini, Kuvayi

Milliye Derneginde kaldigi stire i9erisinde aracin dernekte isi olan kisiler tarafindan

kullamldigini, bulunan notlan arabaya kimin biraktigini bilmedigini beyan etmistir.

Bunun tizerine "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi" ile ilgili sorusturmada Dernek basjkani

Mehmet Fikri Karadag'in onctiltigtinde bir takim faaliyetlerde bulunan kisilerin,

"Ttirkiye'nin isgal altinda" oldugu fikrinden hareketle teskilatlanma 9abasi i9erisinde

olduklan, Dernegin teskilatlanma faaliyetlerini yiirtiten Htiseyin Gortim'tin organizesinde

ve dernek yoneticilerinin yonlendirmeleriyle vatan haini olan ve dernegin gortisleri ile

ideolojisine uymayan kisilerin arastinlarak tespiti, teror orgtitti yanhsiymis gibi lanse edip

fisjenmesi 9ahsmalannin yapildigi anlasilmishr.

"Kuvayi Milliye 1919 Dernegi" ile iliskili olduklan ve "devletin istihbarat birimlerine

yardimci olmak amaciyla" kurulduklan seklinde 9esitli basin yayin organlannda

haklannda haberler yayinlanan Ozel Btiro grubunun bazi kurum ve kuruluslardan bilgi

toplayarak hedef kurum ve kisileri fisleme 9ahsmalan i9erisinde olduklan belirlenmis, site

ile irtibath Durmus Ali Ozoglu'nun ayni zamanda "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi"nin

basin sozctiltigtinti yaptigi, istihbarat iletisim Yoneticisi olarak kendisini tamtan Erkut

Ersoy'un da grup adina internet ortaminda faaliyet ytirtitttigti anlasilmistir. Yapilan

tespitler tizerine 23.02.2007 tarihinde Mahkeme kararma istinaden Mehmet Fikri Karadag,

Htiseyin Goriim ve Erkut Ersoy hakkinda teknik takip 9ahsmalanna basjanmistir.

Sorusturmada Htiseyin Gortim'tin kullandigi seklinde karar ahnan numaramn, yine ayni

yapilanma i9erisinde bulunan YusufGoriim tarafindan kullamldigi, Htiseyin Gortim'tin ise

Damstay olayindan soma telefon kullanmamaya ozen gosterdigi anlasilmistir.

Mehmet Fikri Karadag'a yonelik devam eden teknik takip 9ahsmalarinda Kahraman

Sahin'in stirekli Mehmet Fikri Karadag'in yaninda bulundugu ve Mehmet Fikri Karadag'in

yerine kararlar verdigi anlasilmis, bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden Kahraman

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   414

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 icon02. 05. 2013 Tarih ve 2013/33 Sayılı Karar

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 icon19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının...

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 iconYaban, yazarin en ünlü romanidir. Romanda, Yaban diye adlandirilan...

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 iconProgrami konu analiZİ

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 iconKonu başLIĞi title

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 iconProgrami konu analiZİ

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 iconProgrami konu analiZİ

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 iconProgrami konu analiZİ

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 iconProgrami konu analiZİ

Konu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013 iconProgrami konu analiZİ


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com