Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım)


ed.ogren-sen.com > öykü > Programi
AKADEMİ DEHA ANAOKULU
2013 YILI KASIM AYI KÜÇÜK KÂŞİFLER EĞİTİM PROGRAMI
KONU ANALİZİ:
MESLEKLER (4-8 Kasım)


Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışma, bilgi birikimi, seçilen mesleğe bağlı olarak yetenek geliştirmeyi gerektiren ve tüm bu sürecin sonunda kişilerin kazandığı ünvanın adıdır.

Genellikle her meslek o mesleğin etik değerlerini, gelişimini, lisanslanmasını ve diğer insanlar nezdinde tanınmasını sağlayan profesyonel kuruluşlara sahiptir. Yeryüzünde binlerce meslek bulunmaktadır. Bizde resmi olarak tanımı yapılmış 600 civarında meslek vardır.

Mesleklere örnek olarak bilgisayar programcısı, yazılım mühendisi, tekstil teknikeri vs verilebilir. Her bir meslek için tanım, görev alanları, genel olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanı ve iş bulma olanakları, meslek eğitiminin verildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, eğitimin süresi ve içeriği, meslekte ilerleyebilme ve yeni meslekleri seçebilme olanakları, destekleyici meslek kuruluşları, mesleğin başarıyla yürütülebilmesi ve geleceği ile ilgili pekçok husus mutlaka araştırıp geliştirilmesi gerekli hususlardandır.
ATATÜRK HAFTASI (11-14 Kasım)

ulu önder atatürk resimleri ulu önder atatürk fotoğrafları

Atatürk Haftası, 10 Kasım'ı takip eden haftada Atatürk'ün yaşamı, yurtseverliği, inkılâp ve ilkelerinin anlatılılığı, radyo ve televizyonda, Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal'in vefat ettiği gün olduğu için Atatürk Haftası 10-16 Kasım arasındadır

1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak Şam’da göreve başladı.

Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.

Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Büyük Taarruzu yöneten ve düşmanın tamamen yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılâplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk’ün hayatı, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşamdır.
M.Kemal ATATÜRK'ün İlkeleri!!

CUMHURİYETÇİLİK

Atatürk devriminde cumhuriyetçilik, ana ilke ve esas değerdir. Anayasalarımızda öteki Atatürk ilkelerinin yer alışında diziliş sırasında en baştadır. Öyle ki anayasamızda değiştirilmesi önerilemez maddelerin en başında gelir. Kısacası bu ilke anayasanın bağımsız ana maddesidir.

MİLLİYETÇİLİK

Atatürk İlkeleri arasında son derece önemli bir ilke olan milliyetçilik, akilcilik, gerçekçilik, barışçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle bütünleşen ve bu ilkelerle çelişen yorumlara kapalı bir ilkedir.
Milliyetçilik ilkesi, ulusal savaşın çıkış noktasını oluşturmuş ve tüm tutsak ulusların kurtuluş hareketlerine ışık tutmuştur.

HALKÇILIK

Bu ilkenin ana özelliği, ülke yönetiminin ve egemenliğin kaynağını halk dediğimiz ulus varlığında bulmaktır. Atatürk'ün daha 1920 yılında meclise sunduğu halkçılık programında halkı temsil eden meclisin ulusal egemenliği hangi yöntemlerle kullanacağını saptayan esaslar, 1937'de anayasamızda devletin temel ilkeleri arasında yer alan halkçılık adıyla yönetimin demokratik kaynağını saptıyordu.

DEVLETÇİLİK

Anayasamızda da yer alan devletçilik ilkesi, tüm ülkelerin ortak amacı olan toplumun esenlik ve mutluluğunu sağlayıcı toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri saptayan bir yöntemdir. Genel çizgileri ile özel girişimin yetki ve gücü dışında kalan ekonomik kalkınma ve örgütlenmeyi devlet eliyle ve araçları ile gerçekleştirmek ilkesidir.

LAİKLİK

Atatürk ilkeleri arasında devrimcilik, cumhuriyetçilik ve uygarlıkçılık ilkeleri ile sımsıkı ilişkili olan laiklik ilkesi, yaygın anlatımıyla din ile dünya, din ile devlet islerinin ayrılmasını öngören akilci bir yöntemdir.
Laiklik, geniş anlamıyla çağdaşlaşmanın doğal bir sonucudur. Din, bireylerin dilediği inancı taşımasıdır. Nasıl bireyleri belli bir inanca zorlamak insan haklarına aykırı ise, devleti de belli bir inancın buyruğu altına sokmak çağdaş devlet anlayışına aykırıdır.

DEVRİMCİLİK

Devrimcilik ilkesi, Atatürk ilkeleri arasında devingenlik, eylem ve atilim kavramlarını içlem ve kaplamına almış tek ilkedir.
Atatürk, Büyük Söylevinin sonunda: "Bu açıklamalarımla ulusal yasamı sona ermiş varsayılan Büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını ve bilim ve tekniğin en son esaslarına dayalı ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım," diye değindiği çağdaş devlet kavramıyla devrimcilik ilkesinin şaşmaz işaretini veriyordu.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ
AKILCILIK
GERÇEKCİLİK
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK
UYGARLIKCILIK

M.Kemal ATATÜRK'ün İnkilapları
Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması (3 Mart 1924)
Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)
Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926)
Laikliğin kabulü (1928-1937)
Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928)
Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)
Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931)
Dil devrimi (12 Temmuz 1932)
Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934)
Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)

KİTAP HAFTASI(15 Kasım)

http://3.bp.blogspot.com/_sk-kmfto59c/tm_gv4h2k1i/aaaaaaaaboc/bxaj5rgjtec/s1600/reading_kids.jpg


 

Kitap bize bilmediklerimizi öğretir. Görmediğimiz yerleri tanıtır. Kitap okunduğu zaman göze, dinlendiği zaman kulağa seslenir. Kitaplar zamanımızı değerlendiren birer sevgili arkadaştır. Kitaplarla arkadaşlık küçük yaşta başlarsa bu güzel alışkanlık büyüyünce de sürer gider. Kitaplar doğruyu, güzeli, iyiyi, yararlıyı bulmamıza yardım eder. Kitaplar yaşamı sevdirir. Dünyayı güzelleştirir. İçimizi aydınlatır. Yazarlar, kitaplar aracılığıyla binlerce, yüz binlerce insana seslenirler. Yazarın düşünceleri kitaplar aracılığıyla ülkeden ülkeye yayılır. Bilgiler en uzak yerlere ulaşır. Yazarla okuyucu arasında bir bağ kurulur, bir yakınlık sağlanır. Kitapların satıldığı yere kitapevi, konulduğu yere kitaplık denir. Herkesin yararlanması, okuması, başvurması için kurulan ve içinde kitaplar bulunan yere kütüphane denir. Amerikan İzcileri Kitaplık Yöneticileri ilk kez 1917 yılında bir kitap haftası düzenlemeyi önerdiler. Aydınlar, yazarlar, yayıncılar önerinin benimsenmesi için çalıştılar. Bu çalışmalar sonucu Kasım ayının ikinci haftası dünyanın birçok uygar ülkesinde Kitap Haftası olarak kabul edildi. Bu hafta daha sonra bizde de Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlanmaya başladı.
Kitap Haftası içinde, kitap sergileri düzenlenir. Kitap siparişleri mektuplarının nasıl yazıldığı öğretilir. Arkadaşlar birbirlerine kitap armağan ederler. Kitapsever öğrenciler hafta içinde kitaplıklarına çeki düzen verirler.

KİTAP TÜRLERİ

Kitapları türlerine göre çeşitli gruplara ayırabiliriz.

 • Başvuru Kitapları:
  Bu gruba giren kitaplar bize değişik, çeşitli yararlı bilgiler verirler. Sözlükler, ansiklopediler, yazım kılavuzları gibi. Başvuru kitaplarının konuları kısa sürede bulunabilsin diye çoklukla harf sırasına göre hazırlanır.

 • Bilgi Kitapları:
  Bunlar öğretici kitaplardır. Bize bilmediğimiz konularda yeni bilgiler verirler. Yeni bilgiler, düşünce ufkumuzu genişletir. Bilgili insanlar daha doğru kararlar verirler. Ders kitaplarımız bilgi kitaplarıdır. Doğru bilgi kitaplarını dikkatle okumalıyız.

 • Meslek Kitapları:
  Belirli meslekler için hazırlanmış kitaplardır. Mesleğinde daha başarılı olmak isteyenler bu tür kitaplardan yararlanırlar. Meslek kitaplarından oluşan kütüphaneler de vardır.

 • Edebi Kitaplar:
  Romanlar, öyküler, masallar, gezi ve şiir kitapları, anılar bu gruba girer. Bu kitaplar kolay okunur. Okuyanı dinlendirir, düşündürür, duygulandırır.

 • Çocuk Kitapları:
  Çocuklar için yazılan yapıtlara çocuk kitabı denir. Çocuk kitapları çocuklara bilgi verir. Çocukların duygu, düşünce dünyasını geliştirir.

Okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini arttırmak için her yıl Kasım ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta, Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın kutlanmasını ilk kez, 1917 yılında Amerikan izcilerinin kitaplık yöneticileri önermiş ve 1919 yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise bu haftanın kutlanmasına 1947 yılında başlanmıştır. Çocuk Kitapları Haftasının amaçlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz.

1. Çocuklara kitap okuma sevgisini kazandırmak.
2. Daha çok ve daha kaliteli çocuk kitabı yazılmasını ve yayınlanmasını sağlamak.
3. Anne, Baba ve çocukları kitap almaya yönlendirmek.
4. Çocukların evlerinde kitaplık kurmalarını teşvik etmek.
5. Okul ve sınıf kitaplıklarına kitap sağlamak.
6. Çocuk kütüphanelerinin sayısını arttırmak.
7. Ders kitabı dışındaki kitaplarında okunmasını sağlamak.
8. Kitabı temiz kullanma alışkanlığı kazandırmak.
9. Yeni çıkan çocuk kitaplarının takip edilmesini sağlamak.
10. Kitap okuma teknikleri, özet çıkartma ve not alma gibi konularda çocuklara rehberlik etmek.
11. Çocuklarla yazarların, imza günü etkinlikleri ile yüz yüze gelmesini sağlamak.DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ (20 Kasım)

Yıl içinde çocuklar için düzenlenen faaliyetlerden biri “Çocuk Hakları Günü”dür. Çocuklar da yetişkin bireyler gibi haklara sahiptir.
Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında hayatını sürdürüyor. Bu kötü şartları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir hayat sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir. Buna göre bazı maddeler şunlardır;

Madde 1. Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

Madde 2. Bu kitaptaki haklar, bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark etmez.

Madde 3. Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünürler. Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar ve korur.

Madde 5. Bizi büyüten, yol gösteren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardım edilir.

Madde 6. Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir. Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır.

Madde 7. Her çocuğa doğduğunda bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder.
Madde 8. Konan ismim, kazandığım vatandaşlık hakkım ve aile bağlarım korunur.

Madde 9. Çocuğu ailesinden kimse koparıp alamaz.
Madde 12. Beni ilgilendiren konularda benim de görüşlerim alınır. Büyükler beni dinlerler. Düşüncemi öğrenmeye özen gösterirler.

Madde 13. İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirim.

Madde 18. Yetiştirilmemizden en başta anne babamız ya da onların görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur.

Madde 22. Çocuklar başka ülkeye gitmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korur.

Madde 23. Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar.
Madde 25. Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri çocukların haklarına uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenirler.

Madde 27. Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam sağlamaları için gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında yardım edilir, destek olunur.

Madde 28. Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum.
Madde 31. Boş zamanlarımı değerlendirmem, oynamam, eğlenmem için çocuk bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplıklar, spor okulları açılır.

Madde 32. Ben çocuğum. Büyükler gibi bir işte çalışamam.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI (21-22 Kasım )
Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık; bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal bir bütün olarak tam bir iyilik halidir. Kötü ağız temizliğinin yol açtığı diş çürükleri ve dişeti hastalıklarından korunmada öncelikle kişiler kendi sağlıklarının bilincinde olmalı ve bireylere düzenli fırçalama alışkanlığı, diş ipi kullanımı, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve düzenli olarak diş hekimine gitme alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir.
Çürükten korunmada sabah kahvaltı sonrası ve gece yatmadan önce 2’şer dakikalık etkili bir fırçalama işlemi yeterlidir. Fırçalama işleminde diş etlerine masaj yapacak tarzda dairesel hareketler yapılmalıdır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ( 25 KASIM)

Öğretmen; öğretme işini görev edinen kişiye denir. Öğretmenlik bir meslektir. Kişinin öğretmen olabilmesi için öğretmen yetiştiren bir okulu bitirmesi gerekir. İlkokullarda öğretmen Sınıf Öğretmenidir. Sınıfın bütün derslerini aynı öğretmen okutur. Ortaokul ve Liselerde ders öğretmenliği vardır. Meslek okullarında dersler özel şekilde yetiştirilmiş meslek öğretmenleri tarafından işlenir.

Atatürk, eğitimin, öğretimin yayılmasından, yaygınlaşmasından yanaydı. 1928 yılında Arap harflerinin kaldırılıp yerine bugün kullanmakta olduğumuz Türk harflerinin kabulü tüm yurtta sevinç yarattı. Halkın yeni harfleri kısa sürede öğrenip daha çok yurttaşın okur - yazar olmasını sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma başladı. Okuma - yazmayı yaygınlaştırmak için okul çağı dışındaki yurttaşlara okuma - yazma öğreten okullar açıldı. Bunlara Millet Mektepleri adı verildi.

Atatürk'ün 100. Doğum yıldönümü 1981 yılında, 24 Kasımın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Öğretmenler Günü'nde öğretmenin toplum içindeki yeri, değeri belirtilir. Öğretmen sorunları dile getirilir. Öğretmenler Günü'nde; eğitime, öğretime hizmet etmiş, saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. Mesleğe yeni giren öğretmenler 24 Kasımda Öğretmen Andı içerek göreve başlarlar.
ANADİLİ ETKİNLİKLERİ:
ŞİİRLER:
10 Kasımlar

On kasım geldiğinde

Yerler gökler üşüyor

Öyle soğuk ki zinde

Yeşil yaprak düşüyor

Her gün Kocatepe’den

Yola çıkar Atatürk

En yüce mertebeden

Bize bakar Atatürk

Mesleğim

Her meslek önemlidir

Değerini bilirsen

Her meslek önemlidir

Çünkü senin ona ihtiyacın var

İnsanlar çalışırlar yılmadan

Hizmet verirler toplum için

Daha iyi nesiller için

Her meslek önemlidir.

TEKERLEMELER:

LEYLEK

Leylek leylek lekirdek,

İki dirhem bir çekirdek.

Lak lak eder kuş dilince,

Göçüp gider güz gelince.

Yedi iklim dört bucak,

Gezip tozar şen şakrak.

SAYILAR

Bir bir daha iki

Benim adım Tilki

İki iki daha dört

Üşüdüm üstümü ört

Dört dört daha sekiz

Pastanın adı markiz

Sekiz,dokuz,on…

Gökyüzü rengarenk balon.

ŞARKILAR:

İZİNDEYİZ YÜCE ATA’M

İzindeyiz yüce Atam

Seninle güldü bu güzel vatan

İlkelerin yaşayacak

Şeref sözüdür, sen bize inan

Mustafa Kemal özgürlük demek

En güzel şarkıdır dudaklarda

Yine başımızda, nöbette yine

Kim demiş bizden uzaklarda

HİNDİ DÜŞÜNÜR

Gezmek için bir gün hoca

Çıkmış pazara

Bakmış üç altın etmiş

Çirkin Papağan

Kapmış hindisini Evden

Koşmuş pazara

Şu hindiye bir bakın

Hem de Beş altın

Bu kuş konuşur hoca

Hindi ne yapar

O kuş konuşur ise

Hindi düşünür

PARMAK OYUNLARI:

 • Dedemin gözlükleri

 • Benim ellerim

 • Mikrop

OYUNLAR:

 • Balon oyunu

 • Kim yok

 • Rengi nedir?

DRAMALAR:

 • Doktorlar

 • Dans eden heykeller

 • Bahçıvan

SANAT ETKİNLİKLERİ:

 • Kesme-yapıştırma çalışmaları

 • Silgi baskısı çalışması

 • Kozalaktan insan figürü yapımı

 • Akrilik boya ile serbest çalışmalar

 • Ağaç boyama çalışması

 • Resim tamamlama çalışmaları

 • Desen çalışmaları

 • Natürmort çalışmaları

 • Origami ile meslek çalışmaları

 • Artık materyal ile grup çalışması

 • Sünger toplardan çeşitli hayvan figürleri

 • Kitap Okuyan Kurbağalar

 • Pilotlar

 • Atatürk Rozetim

 • Farklı Yüzler

 • Fotoğrafçılar

 • Minik Ressamlar

 • Heykeltıraşlar İş Başında

 • Sulu boya çalışması

MATEMATİK

• 1-10 ritmik sayma

• 1-7 rakam tanıtımı

• Daire, üçgen, kare, dikdörtgen tekrar

• Kırmızı, sarı, mavi, turuncu tekrar

ASTRONOMİ:

Dünya – Güneş – Ay

Mevsimlerin sıralaması

• Mevsimlerin oluşması

• Gece- gündüz tekrar

EKOLOJİ:

• Bitkilerin özellikleri (fotosentez yapmaları, yaprak, kök ve gövdelerinin olması)

• Bitkilerin terlemesi

• Bitkilerde maddelerin iletimi (Beyaz karanfilleri boyayalım.)

• Yapraktaki gözenekleri mikroskopta inceleyelim.

• Çiçeğin kısımlarını inceleyelim.

• Atıklardan çiçek modeli yapalım.

• Bitki tohumlarını inceleyelim

• Bitkilerin büyüme evrelerini inceleyelim. (Fasulye çimlendirelim)

FEN BİLGİSİ:

" Hücre ve genetik özelliklerimiz

*Hücrenin temel kısımları

*Bitki hücresi ve hayvan hücresi

*Soğan zarı ve epitel hücresinin mikroskopta incelenmesi.

"*Hücre modeli yapılması.

*Genetik özelliklerimizi ne belirliyor?

"• Boşaltım sistemi

*Boşaltım sistemi organlarını tanıyalım

"*Böbrek kesip inceleyelim.

*Boşaltım sistemi maketi yapalım."

AYIN KONSEPTLERİ

Her hafta Pazartesi günü belirlenen bir konu ele alınmakta ve tüm gün boyunca bu konuya ilişkin etkinlikler sürdürülmektedir. Kasım ayı konuları ve günleri aşağıda sunulmaktadır. Konsept günü uygulamamızı projeleriniz ve katkılarınızla ( kostüm, aksesuar, afiş, materyal, kitap, resim vb….) renklendirmenizi bekliyoruz :


 • 4Kasım 2013 Pazartesi Bayrak

 • 11Kasım 2013 Pazartesi Atatürk İnkılâpları

 • 18Kasım 2013 Pazartesi Cetvel

 • 25Kasım 2013 Pazartesi İlkyardım Çantası

AİLE KATILIMI

 1. Çocuğunuzla birlikte ilçenizde bulunan Atatürk ve Cumhuriyet konulu sergi, müze vb. yerleri gezerek izlenimlerinizi okulumuz ile paylaşabilirsiniz.

 2. Çocuğunuzla birlikte yakınınızda bulunan bir kütüphaneyi ziyaret edebilirsiniz.

 3. Çocuğunuzla birlikte bir kitapçıya uğrayarak birlikte kitap satın alabilirsiniz.

 4. Çocuğunuzla birlikte Atatürk’ü anma törenlerini izleyerek düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

 5. Değerler programı kapsamında bu ay ele alacağımız konu ” Yardımseverlik dir. Bu konu ile ilgili olarak çocuğunuzla sohbet edebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

  • Yardımsever davranışı tanımlamasına destek olabilirsiniz.

  • Çevremizde kimlere yardım eli uzatmak gerektiğini tartışabilirsiniz.

  • Yardıma muhtaç kişiler ile ilgili dernek ve kuruluşları araştırarak çalışmalarını inceleyebilirsiniz.

  • Yardımlaşmanın neden önemli olduğunu paylaşabilirsiniz.

AYIN SORUMLULUĞU

Çocuğunuzun Atatürk’e yazdığı bir mektubu 11 Kasım 2013 tarihine kadar okulumuza teslim etmenizi rica ederiz.

AYIN PROJESİ

Çocuğunuz ile birlikte “Toplumda en gerekli meslek…… dir.Çünkü……..” başlıklı bir sunum hazırlayarak son teslim tarihi 22 Kasım 2013 Cuma olacak şekilde okulumuza göndermenizi rica ederiz.
AYIN SANATÇILARI

CLAUDE MONET


Fransız ressam (14 Kasım 1840 - 5 Aralık 1926). İzlenimcilik akımının öncüsüdür. İzlenimci, doğada gördüğü tüm nesneleri olduğu gibi resmeden, yani sadece gördüğünü resmeden ressamlara denir. Monet, doğaya hayrandı. Evinin bahçesindeki nilüferli göletleri, ağaçları vs. resmetmeyi severdi.

Doğa resimleriyle ünlü ressamın en önemli yapıtları arasında Nilüferler, Japon Köprüsü, Salkımsöğüt vb. vardır.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Wolfgang Amadeus Mozart (d. 27 Ocak 1756 Salzburg , Avusturya - ö. 5 Aralık 1791 Viyana) Klasik Batı Müziği'nin, en üretken ve en etkili bestekârlarından biridir. Yapıtları, senfonileri, konçertoları, oda orkestralarını, piyanoyu, operayı ve korolu müzikleri etkilemiştir. 36 yıllık ömrüne 626 eser sığdırmıştır. Mozart Avrupalı bestekârların en popülerlerindendir ve birçok eseri standart konser repertuarlarında kullanılır. Günümüzde müzik tarihinin en büyük dehalarından biri olarak kabul görmüştür. En ünlü eserleri; Figaro’nun düğünü, Sihirli flüt, Türk marşı, Saraydan kız kaçırmadır.

Ayın Bilim adamı

GRAHAM BELL: Telefonu icat eden GrahamBell'in annesi doğuştan işitme engelliydi. Dedesi ve babası yıllarını işitme engellilere adadı. Özellikle babası işitme engellilere duymasalar bile konuşmayı öğretmenin yollarını geliştirmeye çalıştı. GrahamBell belleklerde telefonun bulucusu olarak yer etse de adının öne çıkmadığı çalışmaları da vardı. Bunlardan biri büyük bir ilgi ile tüm dünyanın izlediği NationalGeographic dergisindeki yöneticiliğiydi. Yüzyirmi yıl önce silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan ABD Başkanı Garfield'ın bedenindeki kurşunların yerini belirlemede ilk kez kullandığı telefonik sonda, Röntgen'in X ışınları ile tanıyı geliştirilmesinde kullanıldı. Deniz ve hava taşımacılığı için projeler gerçekleştirdi.

EİNSTEİN: 1911 yılında Prag’da Karl-Ferdinand Üniversitesinde profesörlük unvanı aldı. 1911 yılında, yeni genel görelilik kuramına göre, başka bir yıldızın ışığının güneş tarafından kırılacağını hesaplamıştır. Bu tahmini sonradan Arthur Eddington’un 1919’daki güneş tutulması gözleminde doğrulanmıştır. Bu olayın uluslalararası basında haberleşmesi, Einstein’ı dünyaca ünlü yapmıştır. 1921 yılında Einstein Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştür. O dönemde görelilik hala tartışmalı görüldüğü için, ödül fotoelektrik etkisini açıklaması nedeniyle verilmiştir.

KİTAP ÖNERİLERİMİZ

Çocuklara: Ailelere:

Kitabın Adı:Bil Bakalım Neden? Kitabın Adı: Evet!Tarzı

Yazarı: - Yazarı: Jeffrey Gitomer

Yayınevi: YKY yayınları Yayınevi: Neden Yayınları


HAFTANIN GÜNLERİ

Pazartesi : Konsept Günü ( Çocuklar, aile bireyleri ile birlikte hazırladıkları, her hafta değişen konsept konularına yönelik çalışmalarını arkadaşları ile paylaşmak üzere okula getirebilirler.)

Salı : Haber Günü (Çocuklarınızın yaşına uygun,güncel bir haberi okulumuza göndererek paylaşım sağlayabilirsiniz).

Çarşamba : Kitap Günü ( Çocuklar, belirledikleri birer kitabı okulda arkadaşları ile paylaşmak üzere getirebilirler.)

Perşembe : Oyuncak Günü ( Çocuklar, küçük parçalı olmayan, şiddet unsuru içermeyen ve çok değerli olmayan bir oyuncağı , arkadaşları ile paylaşmak üzere okula getirebilirler. Bu oyuncağın güncel çizgi film karakterlerinden Wings,Actionman, Barbie, Spiderman, Ben10 vb. gibi karakterleri içermemesi ve savaş ile ilgisi bulunmaması gerekmektedir.)

Cuma : Enstrüman Günü ( Çocuklar , aile bireyleri ile birlikte tasarladıkları bir enstrümanı okula getirebilirler. Örneğin ; Pet şişelerden, teneke içecek kutularından oluşturdukları marakaslar, kutulardan oluşturacakları davullar, gazoz kapaklarından yapacakları tefler bu gün için uygun olan malzemelerdir. Bu enstrümanı kullanarak bir şarkı sunumu hazırlanabilir. )
KASIM AYI SEVGİ MENÜSÜ

Her gün on dakika çocuğunuzun seçtiği bir oyunu oynayın. Oyuna liderlik yapmayın, bir şeyler öğretmeye kalkmayın sadece onun istediklerini yapın

Asla çocuğunuzun sözünü kesmeyin.

Çocuğunuzu ödüllendirmek için büyük başarılar beklemeyin. Küçük çabalar bile ödüllendirilmesi için yeterlidir.

Zaman zaman size ait bir sorumluluğu yerine getirmesini isteyin. “Benim yerime ……..yaparsan çok mutlu olacağım.” Diyerek yetişkin gibi olma gereksinimini giderin.

“Bugün okulda ne yaptın, anlat” demeden önce, gününüz ile ilgili birkaç ilginç şeyi çocuğunuzla önce siz paylaşın. Çocuklar dile getirmeseler bile, kendileri okuldayken sizlerin nerede ve ne yapıyor olduğunuzu merak ederler. Sizin bu paylaşımınız çocuğunuzun merakını giderir ve kendini önemli hissetmesine neden olur.

Anne-babalık önemli ama tek işimiz değildir. O yüzden mutlaka kendinize özel bir zaman ayırın.

Uyandığınızda “günaydın” diyerek birbirinizi öpmenin sihrine inanın. Her sabah mutlaka birbirinizi öperek güne başlayın.

“Senin fikrin benim için çok önemli, …………………konusunda ne düşündüğünü merak ediyorum” diyerek farklı konularda düşünceler üretmesini sağlayın.

Sofrayı kurmanıza yardımcı olmasına izin verin.

Televizyonda şiddet içeren hiçbir programı çocuğunuza izletmeyin. Evinizde televizyonun izlendiği saatleri minimuma indirin. Özellikle ailece bir arada olduğunuz anlarda sohbet ediyorsanız mutlaka televizyonu kapalı tutun.

Günde en az bir kez “seni çok seviyorum” ifadesini kullanın.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconProgrami konu analiZİ

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconProgrami konu analiZİ

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconProgrami konu analiZİ

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconProgrami konu analiZİ

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconProgrami konu analiZİ

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconProgrami konu analiZİ

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconKasım 2013

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconBasin bülteni Kasım 2012

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconBasın Bülteni 24 Kasım 2014

Programi konu analiZİ: meslekler (4-8 Kasım) iconBasın Bülteni 06 Kasım 2014


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com