19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana


sayfa1/6
ed.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6
19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünde yapılması gereken değişiklikler Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından 19.09.2012 tarihinde aşağıdaki hali ile düzenlenmiştir.

Değişiklikler bu hali ile Genel Kurul’da oya sunulacaktır. Yönetmelik ve mevzuata uygun olmak şartı ile teklif edilecek diğer değişiklikler önerge ile Divan Başkanlığına yapılmalıdır.

ESKİ

YENİ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Yelken Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, hakem, idareci, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile, 14.7.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

b) Federasyon: Türkiye Yelken Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Yelken Federasyonu Başkanını,

ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
e) ISAF: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonu,

f) Spor Dalı: (Değişik RG-05/04/2009-27191) Yelken, yat ile rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü (kitesurf) teknelerinin deniz , göl, baraj ve göletlerdeki her türlü faaliyetlerini ,

g) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

ğ) (Değişik RG-05/04/2009-27191) İktisadi İşletme: Türkiye Yelken Federasyonu İktisadi İşletmesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilatı ve Görevleri

Federasyonun Teşkilatı

MADDE 5 – (1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Merkez hakem, organizasyon, hukuk, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve yönetim kurulunun öngördüğü diğer kurullar,

d) Genel sekreterlik,

e) İdari birimlerden

teşekkül eder.

(3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurullar dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, Federasyon yönetim kurulunun çıkaracağı talimatlarla belirlenir.


Federasyonun görevleri

MADDE 6 – (Değişik RG-05/04/2009-27191) (1) Federasyonunun görevleri şunlardır;

a) 4 yıllık master plan hazırlamak,

b) Yelken sporunun yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,
c) Yurt dışındaki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek ve karşılıklı ilişkiler kurmak, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlamak, ülke içinde daha çok kişinin bu bilgilerden faydalanmasını sağlamak,

ç) Eğitmen adaylarının eğitilmesini, antrenörlerin, hakemlerin, ölçücülerin, gözlemcilerin ve diğer idari ve teknik personelin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle geliştirilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, atamasını yapmak, denetlemek, raporlarını değerlendirip karara bağlamak,

d) Ülke içinde spor dalı ile ilgili yarışma düzenlemek veya düzenletmek, spor dalı ile ilgili yarışma düzenleyen kulüp, kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak, teknik destek vermek, ülke içinde düzenlenen tüm yarışmaların devamlılığını sağlamak, denetlemek, uygulamadaki yanlışlıkları tespit edip gerekli uyarıları yapmak ve raporlarını değerlendirip karara bağlamak,

e) Spor dalı ile ilgili malzemelerin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, gerekli hallerde yurt dışından ithal etmek, yurt içi ve yurt dışından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan hibe kabul etmek,

f) Kulüpler veya il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

g) Uluslararası federasyonun desteği / izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

ğ) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak,

h) Spor dalı ile ilgili ve Federasyon tarafından re’sen düzenlenecek olan yarış ilanlarını ve yarışmaların talimatlarını hazırlamak, Türkiye Yelken Federasyonu’nun programında yer alma kriterlerini belirlemek ve illerin yıllık programlarını onaylamak,

ı) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

i) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,
j) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt, CD, DVD ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve danışman firmalarla çalışmak

k) Spor dalı ile ilgili yarışlarda, kulüpler tarafından kullanılacak olan ve sınıf birlikleri veya sınıf komiteleri tarafından önerilen sistemi ve/ veya kuralları değerlendirmek ve onaylamak,

l) İllerdeki yelken temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

m) Taşınır veya taşınmaz mallar ile deniz ve kara vasıtaları satın almak, ilgili birimlere kayıt ettirmek, kiralamak,

n) Kulüplerin tescil ve sporcuların lisans,vize ve transfer işlemlerini yapmak,
o) Spor dalı ile ilgili kulüpler,özel beden eğitimi tesisleri, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurs, seminer ve benzeri eğitim amaçlı çalışmaların kriterlerini belirlemek ve bu birimleri denetlemek,

ö) Sponsorluk çalışmalarını spor dalına katkı sağlayacak şekilde geliştirmek,

Genel kurul

MADDE 7 – (Değişik RG-05/04/2009-27191) (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

(2) Federasyon genel kurulu en geç dört yılda bir, mali genel kurulu ise iki yılda bir yapılır.

(3) Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

(4) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Parolimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,
d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) Dünya Yelken Federasyonu (ISAF) yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceyi alan sporcular, büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular, büyükler kategorisinde avrupa şampiyonu olan sporcular, bu şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

ğ) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

ı) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

i) Spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların Federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

j) Genel kurul tarihinden önceki iki yıl üst üste Federasyonun programındaki en az üç yarışa, aynı tek sınıfta katılan kulüplerden birer üye, aynı iki sınıfta katılan kulüplerden ikişer üye ve en az aynı üç sınıfta katılan kulüplerden üçer üye.
(5) En fazla nüfusu olan üç il müdürü ile coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

(6) Vakfın belirlenmesinde;

a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

b) Vakfın isminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

c) Yıllık gelirinin en az % 50’sini yelken sporuna harcaması.

(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır. Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar. Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60’ı seçim tarihinden önceki iki yıl üstüste Türkiye Yelken Federasyonu programında bulunan yarışlara katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur. İl müdürlüklerinin tespitinde, illerdeki faal sporcu sayısı esas alınır.”

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (Değişik RG-05/04/2009-27191) (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

d)Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

e)Denetleme Kurulu raporunu ibra etmek,
f) Federasyonun amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve gelir elde etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurmak, kurulan iktisadi işletmenin faaliyet raporları ile bütçe ve finansal tablolarını ibra etmek,

g) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,
h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak..
(2) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

Genel kurul toplantıları

MADDE 9 – (1) Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren 6 ay içerisinde yapılır.

(2) Mali genel kurul ise, her iki yılda bir Ekim veya Kasım aylarında yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır ve sonraki dönemin bütçesi onaylanır.

(3) Olağanüstü genel kurul;

a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması,

b) Yönetim kurulunun kararı,

c) Toplam delege sayısının en az %40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

ç) Yönetim kurulu, asıl ve yedek üye sayısının toplam yediye inmesi

üzerine toplanır.
(4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için en fazla altmış gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulunun da ibra edilmemesi halinde bu görevler divan başkanlığınca yürütülür.

(5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

(6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.
(7) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan’a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.


Federasyon Başkanı

MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

a) T. C. vatandaşı olmak,

b) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

ç) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek, yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

e) (Değişik RG-05/04/2009-27191) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak

gerekmektedir.

(2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) İkametgah belgesi,

c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,
d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

e) Fakülte veya yüksekokul mezuniyet belgesi,

f) Sigorta borcu olmadığına dair belge.

(3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce aday olduğuna dair başvurusunu yapar ve 2.000.- YTL. Adaylık bağış ücretini Federasyon hesabına yatırır.

(4) Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden 6 ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini, enflasyon miktarı, Federasyon bütçesi gibi hususları göz önüne alarak yeniden belirler.

(5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Bu süre 9 uncu maddede belirtilen olağan genel kurul toplantılarında başlar ve bir sonraki olağan genel kurul toplantısında sona erer. Başkanın seçimi, genel kurulda seçimle göreve gelen kurulların seçimiyle aynı zamanda yapılır. Görev süresi dolan başkan tekrar seçilebilir. Ancak iki defadan fazla seçilemez.

(6) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkanvekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, yönetim kuruluna seçilen adaylar arasından Başkan tarafından atanır. Başkanın görevleri arasında olan hususlardan, başkanın önereceği ve yönetim kurulunun onaylayacağı yetkiler başkan vekili tarafından kullanılabilir.
(7) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana iconYönetmeliğin amacı, oda, borsa ve Birlik organ se­çimlerinde uygulanacak...

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana iconKuruluş Tüzüğü 27. 03. 2012 Tarihinde Ankara Valiliğince Onaylanmıştır

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana iconBu proje 30 /06 /2012 tarihinde a ş ağıdaki j ü r I tara f ından...

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana iconFenerbahçe Spor Kulübü

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana iconTÜrk musiKİSİ federasyonu

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana iconKonu : Esas hakkindaki miitalaa 18. 03. 2013

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana icon7 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (sci & Ssci & Arts and Humanities)

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana iconİLKÖĞretim ve ortaöĞretim kurumlarinda atatürk inkilâp ve ilkeleriNİN ÖĞretim esaslari yönergesi

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana iconHüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim bu dönemde yaşamalarına karşın...

19 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Türkiye Yelken Federasyonu Ana iconSevinç Hadi ve Şandor Hadi aşağıda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com