21. yüzyıl, birçok alanda yaşanan değişimlerin yüzyılıdır. Her alanda görülen bu değişim paradigmaların da değişimini beraberinde getirmektedir


sayfa1/4
ed.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4
DEĞİŞİM ; DEĞİŞİMİN YANSIMALARI VE SÜREÇLERİ

21.yüzyıl, birçok alanda yaşanan değişimlerin yüzyılıdır. Her alanda görülen bu değişim paradigmaların da değişimini beraberinde getirmektedir. Heraklitos’un “Her şey akıştadır ve hiçbir şey duruşta değildir.” deyişi  ile insanlığın değişimi anlama, algılama ve ona uyum sağlama sürecinin başladığı kabul edilir.

Paradigma, belli bir topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan inançların, değerlerin, tekniklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. (Özden,1999:16) Thomas Kuhn’a(1996) göre paradigma belli bir zamanda belirli bir bilimsel alanda uygulamaya aktarılan ilkeler,çalışmalar ve uygulamalar bütünüdür.

Eğitim paradigmalarındaki en büyük değişimin temelinde çağımızın en büyük devrimlerinden biri olarak kabul edilen dijital devrim yatmaktadır. Bu devrim yeni eğitim paradigmalarının oluşmasına ve yeni cevaplar bulma arayışlarına yol açmıştır.

Bu paradigmaların dayandığı temelleri şöyle sıralanabilir.

 • Sürekli eğitim, yaşam boyu öğrenme

 • Eşitlik, etkililik, verimlilik

 • Paydaşların katılımı, işbirliği, sorumluluk

 • Şeffaflık, hesap verilebilirlik

 • Disiplinler arası etkileşim ve geçişleri giderek önem kazanması

 • Alternatif düşünme biçimleri

 • Evrensellik kadar yerelliğinde önemi

Sorular Aynı; Fatih Projesiyle cevaplar değişecek…EĞİTİMDE VE DİĞER ALANLARDA DEĞİŞME

Günümüz dünyası çok hızlı bir değişim içerisindedir. Eğitim toplumunu diğer alanlardaki (sosyal, siyasal, ekonomik vb.) değişmelerden ayrı düşünmek mümkün değildir. Sosyal alandaki değişmeler eğitim alanında da birçok değişmeleri zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle değişen değerler ve yeni eğitim paradigması oluşmuştur. Bu değişim eğitimli insan tanımının yeniden yapılmasına yol açmıştır. Öğrenme ve öğretme sürecinin odak noktası öğrenmeye kaymıştır ve öğrenmeler parmak izi kadar kişiye özgü olmaya başlamıştır. Sosyal ve siyasal alanda meydana gelen demokratik gelişmeler öğrenmelerin bireyselleşmesine neden olmuştur.

Bu değişimler öğretim programlarının içeriklerinin yeni değerlere göre değerlendirilmesini ve yapılandırmacı anlayışa göre sunum şeklinin öğrenci merkezli olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenledir ki müfredat ve ölçme araçları bireylerin mevcut yeteneklerini ortaya çıkarmaya, eleştirel düşünme, problem çözme, bilimsel düşünme gücünü geliştirmeye imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Fatih Projesi de içeriği ve donanımı bakımından eğitim alanında yeni bir paradigma değişimidir. Bu proje, bireylerde öğrenilen bilgilerin gerçek hayatla ilişkilendirilip, değerinin fark edilmesini sağlayacaktır. Bu değişimin eğitim sürecine yansıması ve sonuçlarıyla ilgili hedefler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

DÜN

BUGÜN VE YARIN

Öğretmen öğreten ve merkezde olan

Öğretmen teknolojiyi kullanan ve içerik üreten

Öğrenciler pasif ve kenarda dinleyici

Öğrenciler katılımcı ve dinamik

Ezberci öğretim

Yapılandırmacı öğretim

Kapalı uçlu ‘ne ‘ soruları

Açık uçlu ‘niçin/nasıl’ soruları

Rekabetçi

İşbirlikçi

Bireysel çalışma

Ekip çalışması ve beyin fırtınası

Sabit içerik

Sürekli yenilenen içerik

Sadelik

Çeşitlilik

Tablo 1:Fatih Projesi ile Eğitimde Paradigma Değişimi


Şekil 1: Yeni paradigma; öğrenci merkezde..


Sanayi toplumunun geleneksel anlayışları yerini bilgi toplumunun yeni üretim dinamiklerine bırakmıştır. Bu durum ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal ve toplumun diğer alanlarında da etkisini göstermiştir.

Sanayi Toplumu Paradigması

21.YY Toplumu Paradigması

Buhar makinesi

Tablet,Ipad vb.

Maddi sermaye

Bilgi ve inanç sermayesi

Beden gücü

Beyin ve ruh gücü

Mal ve hizmet üretimi

Bilgi ve teknoloji üretimi(Robotlar, elektronik araçlar vb.)

Genel eğitim

Eğitimin bireyselleşmesi , sürekliliği ve dinamikleri

Temel bilgi; fen bilimleri

Kuantum fiziği, moleküler biyoloji ve çevresel bilimler,

Tablo2: Sanayi Toplumu Paradigması ve Bilgi Toplumu Paradigması

DEĞİŞİMİN SÜREÇLERİ

Değişim, bir süreç içindeki değişiklilerin tümüdür. Değişim ilk önce değişimi fark etmekle başlar. Bireyler gereksinimlerini karşılayamadıklarında değişim kaçınılmaz hale gelir. Bu durumda önemli olan değişimi yönetebilme becerisidir. Değişimi yönetmek ise bir tür bilinen durumdan koşulları büyük oranda belirlenmiş bir başka duruma geçmektir. Yaşamın her alanında olan değişme ve gelişmeler teknolojik araçların kullanımını gerekli kılmıştır. Etkili bir değişim yönetimi vizyonu geniş, teknolojik donanıma sahip liderlerle mümkün olacaktır.

Değişimin Süreçleri

Açıklaması

Değişimi Fark Edilmesi Süreci

İlk aşamada birey değişimle ilk kez tanışmış olup bilgileri yüzeyseldir.
Değişimle İlgili Karar Verme Süreci

Birey değişimle ilgili derin bilgilere sahip olmaya başlar,sorgulamalarda bulunur ve deneme yoluyla kendisine katkı sağlayacak karar verme sürecine girer.
Değişimi Uygulama ve Beceri Haline Getirme

Birey aldığı kararlarla, ihtiyaç duyduğu değişiklikleri kurgulayarak davranışa dönüştürülmesinde aktif rol alır.Değişim gerçekleştikten sonra bireyler değişimi içselleştirip yeni becerileri kazanmış olurlar.

ETKİNLİK 1:

Değişimin Süreçleri


Açıklaması

Değişimi Fark Edilmesi Süreci


Değişimle İlgili Karar Verme Süreci


Değişimi Uygulama ve Beceri Haline Getirme
SORU 1: Sınıf lideri, öğretmenin akıllı tahta kullanımına ilişkin tutumunu, değişim süreçlerini takip ederek yukarıdaki tabloya örnekle açıklayınız.

SORU 2: Eğitim liderinin Fatih Projesi kapsamında okulda oluşacak değişimin işlem basamaklarını yukarıdaki tabloya bir örnekle açıklayınız.

BÖLÜM SORULARI

SORU 1: Sınıf ortamında derslerin öğretiminde kullanılan yöntem, teknik, araç, gereç vb. konularda meydana gelen değişimlerin paradigma değişimine yansıması nasıl olmuştur? Açıklayınız.

SORU 2: Bir lider olarak Fatih Projesinin okulunuza uyarlanmasındaki yerinizi ve rolünüzü açıklayınız.

SORU 3: Örgütün değişimi kabullenebilmesi ve bu değişimi başarılı yönetebilmesi için bir lider neler yapmalıdır?

KAYNAKLAR

1- S. Zeki GENÇ-M. Yunus ERYAMAN “Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması”,

3-Binnur YEŞİLYAPRAK. “Eğitimde Paradigma Değişimi”

4-http://teknolojiveliderlikforumu.wikispaces.com/ Dosyalar

21.YÜZYIL BECERİLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DURUM


GİRİŞ
dünya bilDünya ülkelerinin temel hedefleri eğitim ile toplumu bilgi toplumuna dönüştürmektir. Değişimlerin merkezinde insan vardır. Bu nedenle 21.yüzyılın getirdikleri ile baş etmek için ülkelerin nitelikli insan yetiştirmeleri gerekmektedir. 21. Yüzyıl becerileri tüm dünyada ve Türkiye’de nitelikli, kendi kendine yetebilen, çok yönlü, kendisi ve toplumla barışık hedeflenen insan modeli yetiştirmeye yönelik çabaların sonucu ortaya çıkan yeni terimlerdir. Dünyada bu beceriler uzun yıllardır yapılan çalışmalarla iyi insan, iyi vatandaş meslek sahibi insan yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılmış ve uygulamaya konmuştur. Toplum ile eğitim arasında stratejik bir ilişki vardır. Gelişmiş ülkeler bu gerçeği yaklaşık yüz yıl önce keşfetmiş, eğitim politikalarını bu anlayış üzerine inşa etmişlerdir. Türkiye’de ise 21 yüzyıl becerileri Avrupa Birliği uyum süreci ile birlikte hayatımıza girmiştir. Ülkemizde de iyi insan, iyi vatandaş, mesleki sahibi insan yetiştirmek için dünyanın kullandığı ortak beceriler hedef alınarak Türk Milli Eğitim Sistetemi”nde yerini almıştır.

21.Yüzyıl’da Türkiye’de Öğrenen Profili

Bu yüzyılda ki hızlı gelişmelerle; küreselleşmenin ve bilgi toplumunun getirdiği paradigmalarla öğrenen profilinide değiştiriyor. Türkiye’nin Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında; 21.yüzyılda Türk toplumunun insan profili;“ düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bilgi çağı kimliğine uygun, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bireyler ” olarak belirtilmektedir. Bireyler yenidünya düzeninde, karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen, kendi öğrenme profilini bilen, kendini yönetebilen, kişiler olacaktır. Bilgiyi amacına uygun olarak kullanan, bilgiler arsında ihtiyacı olanı seçebilen bireyler olmalıdır. 21.yüzyıl becerileri adı altında birçok çalışma ve araştıma yapılmış ve tanımlamalar ortaya konmuştur. Bu çalışma Türk toplumunun kültür kodlarına uygun beceriler ve tanımlamalarını içermektedir.

21. YÜZYIL BECERİLERİNE GENEL BAKIŞ

ağaç Üretkenlik ve Sorumluluk

 • Başkalarının ilgi ve haklarına saygı göstererek kendi haklarını savunabilen, görevlerini yerine getirebilen, kendi kararlarını verebilen ve davranışlarının sonuçlarına katlanabilmek.

 • İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak,

 • Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek,

eleştiri Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi

 • Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek,

 • Karmaşık seçimler yapmak ve kararlar vermek,

 • Farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik sorular belirlemek ve sormak,

 • Problem çözmek ve soruları yanıtlamak üzere bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek

 • Kendi düşünce süreçlerimizin farkında olarak, başkalarının düşünce süreçlerini göz önünde tutarak, öğrendiklerimizi uygulayarak kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeye eleştirel düşünme denir.

eleştirelYapıcı ve Yenilenme becerisi

 • Hayatın her alanında orijinalite ve özgünlük sergilemek,

 • Toplumun işine yarayacak yeni fikirler geliştirerek uygulamak.

 • Buluşçu, yenilik arayan, yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan düşünceler sistemidir.

 • Çok yönlü bakabilmek, çok seçenekli çözüm yolları bulmak ve uygulamak.

mercekBilgi ve Medya Okur-yazarlığı

 • Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru bir şekilde kullanmak,

 • Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak,

 • Hayatın her alanında bilgiyi ve bilgi kaynaklarını kullanma becerilerine sahip olanlar bilgi ve medya okuryazarıdır. Çağımız medya donanımlı bir çağ olduğu için medya toplumlara ve toplumu oluşturan bireylere şekil veren önemli bir güçtür.

 • Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak,

 • İnsanların iletileri nasıl farklı yorumladığını, değer yargılarının ve bakış açılarının nasıl işe koşulup koşulmadığını, medyanın inanç ve davranışları nasıl etkilediğini gözlemek,

 • Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak,Girişimcilik ve Öz-Yönelimçoçuk ayna

 • Kişinin kendini tanıması duygularını fark ederek yöneterek, düşünceleri ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olmasıdır. (kendini tanı ve yönet)

 • Kendi anlayışını ve öğrenme gereksinimlerini gözlemlemek,

 • Uzmanlaşmak üzere temel becerilerin ve/veya öğretim programının sınırlarını aşarak kendi öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek,

 • Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişiminde bulunmak,

 • Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak,

 • Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek,

 • Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar sergilemek,

iletişim İletişim ve İşbirliği - Esneklik ve Uyum

 • Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak,

 • Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek,

 • Kişinin kendini tanıması, duygularını fark ederek ve yöneterek dünce ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olabilmesidir. Kişinin çevresini tanıması ve ilişkiyi yönetmesi ise diğerlerini anlaması, ilişkilerinde duyarlı ve sorumluluk bilinci içinde davranmasıyla başlar, başkalarının davranışlarını etkileme ve olumlu yönlendirme olanağı vererek sürer.

 • Takım çalışması gösterme, farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme ,başkaları ile verimli çalışma, kendini başkalarının yerine koyma, değişik farklılıklara saygı göstermedir.

 • Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak,

 • Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışmak,

kültürler Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler

 • Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak,

 • Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak,

 • Sosyal konulara, sosyal çevrelerine duyarlı olmak.

 • Katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde aktif rol almak.

 • Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak,

liderl Liderlik

 • Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireylerarası ve problem çözme becerileri kullanmak,

 • Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemektir.

 • Liderler değişime uyum gösterip sürekli öğrenme felsefesini kabul edip gelişmelere açık olan kişilerdir. Birey kendi öğrenmesinin lideri olmalı, kendi öğrenmesiyle ilgili planlamalar yapabilmelidir.

 • Kişi inisiyatif alabilmeli, sorunlara çözümler üretilebilecek kişilerarası işbirliğini geliştirici nitelikte olmalıdır.

 • Bilgi kaynaklarının ulaşmanın gerektirdiği becerileri edinmeli bilgi teknolojileri konusunda donanımlı olmalıdır.

BÖLÜM SORULARI:

1-Günümüz model insanının özellikleri neler olmalıdır?

2-Milli değerlerimize bağlı kendine ve dünyaya yön verebilecek insan nasıl yetiştirilir?

3-Öğrenen lider kavramı düşünüldüğünde topluma liderlik yapan kişiler ve özellikleri neler olmalıdır?

4-İnternet ve teknoloji kullanımı öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede nasıl yardımcı olmalıdır?

ETKİNLİK.

KAYNAKÇA


http://www.turkyurdu.com.tr/modules.php?name=Dergi&file=article&sid=2330


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

21. yüzyıl, birçok alanda yaşanan değişimlerin yüzyılıdır. Her alanda görülen bu değişim paradigmaların da değişimini beraberinde getirmektedir icon20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat

21. yüzyıl, birçok alanda yaşanan değişimlerin yüzyılıdır. Her alanda görülen bu değişim paradigmaların da değişimini beraberinde getirmektedir iconDağa Çıkan Kurt adlı eserde Türkün yeniden doğuşu olarak görülen...

21. yüzyıl, birçok alanda yaşanan değişimlerin yüzyılıdır. Her alanda görülen bu değişim paradigmaların da değişimini beraberinde getirmektedir icon19. yüzyılda noktalama işaretleri genelleşmiş ve belli kurallara...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com