Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının "yazılı edebiyat" dönemine ait bir özellik


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı
1. (I) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olan Orhun Yazıtları, Yolluğ Tigin tarafından taşlara kazınmıştır. (II) Bu yazıtlarda Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, onlarla hesaplaşması söz konusudur. (III) Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. (IV) Bu yazıtlar üç büyük kişi adına diktirilmiş üç büyük anıttan oluşur. (V) Bu yazıtlar Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle yazılmış, Müslüman Türklerin tarihimize bir armağanıdır.
Bu parçada verilen numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

2. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, tabiat ve savaş konularında söylenen şiirlere (I)koşuk, yapılan yas törenlerine (II)yuğ, bu törenlerde söylenen şiirlere (III)sagu, öğüt verici atasözü niteliğinde olan sözlere (IV)sığır, ziyafet törenlerine de (V)şölen denirdi.
Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

3. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait birçok destan vardır. Bunlardan —- Sakalar'a; —- Hunlar'a; —- Göktürkler'e ve —- Uygur Türklerine ait destanlardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Alp Er Tunga – Oğuz Kağan – Ergenekon – Göç
B) Manas – Oğuz Kağan – Köroğlu – Şu
C) Alp Er Tunga – Ergenekon – Türeyiş – Şu
D) Şu – Bozkurt – Oğuz Kağan – Türeyiş
E) Satuk Buğra Han – Köroğlu – Manas – Türeyiş

4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme ait bir destan değildir?
A) Ergenekon Destanı
B) Şu Destanı
C) Manas Destanı
D) Bozkurt Destanı
E) Türeyiş Destanı

5. Toplumun ortak malı olan, sözlü gelenekle günümüze gelen ve söyleyeni belli olmayan destanlara "doğal destan" denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A) İlyada ve Odessia
B) Kalevela
C) Ramayana ve Maharabata
D) Oğuz Kağan
E) Çanakkale Şehitlerine

6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının "yazılı edebiyat" dönemine ait bir özellik değildir?
A) Bu dönemin en önemli ürünü Göktürk Kitabeleri'dir.
B) Bu dönemde koşuk, sagu, sav gibi türlerde ürünler verilmiştir.
C) Göktürk ve Uygur olmak üzere iki tür alfabe kullanılmıştır.
D) Bu dönemdeki Uygur yazıtlarının birçoğu Budizm ile ilgili dinsel metinlerdir.
E) Yenisey Kitabeleri de bu dönemin yazılı ürünlerindendir.

7. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi döneme ait türler bir arada verilmiştir?
A) Koşma – Varsağı – Ağıt – Destan
B) Koşuk – Sagu – Destan – Sav
C) Koşuk – Ağıt – Sav – Destan
D) Koşma- Semai – Sagu – Sav
E) Koşuk – Semai – Varsağı – Ağıt

8. Tarih öncesi devirlerden günümüze önce sözlü sonra da yazılı gelenekle gelen, bir milleti derinden etkileyen olayları anlatan ve ilk söyleyeni belli olmayan türe —- denir. Türk ve Dünya edebiyatında birçok örneği vardır. Bunlara Türklere ait —- ve yabancılara ait —- örnek verilebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri getirilmelidir?
A) yapma destan – Gılgamış – Şehname
B) doğal destan – Genç Osman – Igor
C) yapma destan – Çanakkale Şehitlerine – Kaybolmuş Cennet
D) doğal destan – Oğuz Kağan – Kalevela
E) doğal destan – Şehname – Gılgamış

9. Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk edebiyatı nazım türlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Dini ve tasavvufi konuları işlemek
B) Arı bir Türkçeyle söylenmiş olmak
C) Genellikle yarım kafiyeli olmak
D) Dörtlükler halinde söylenmiş olmak
E) Hece ölçüsüyle söylenmiş olmak

I. Ergenekon Destanı
II. Kalevala Destanı
III. Şu (Saka) Destanı
IV. Bozkurt Destanı
V. Şehnâme Destanı
10. Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri Türklere ait değildir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.      E) IV. ve V.

11. (I)İslamiyet öncesi saz şairlerinin (II)sığır denilen sürek avlarında (III)kopuz eşliğindeokunan, (IV)aruz ölçüsüyle söylenen ve (V)aşk, tabiat, yiğitlik gibi konuları işleyen nazım türü koşuktur.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

I. Milletlerin hayatını derinden etkileyen olaylar anlatılır.
II. Milli söyleyişten uzak, evrensel bir nitelik taşır.
III. Olağanüstü olay ve kişilere sıkça rastlanır.
IV. Nazım, nesir karışık olarak kaleme alınır.
V. Divan edebiyatındaki karşılığına mesnevi denir.
12. Yukarıda numaralı cümlelerden hangi ikisi doğal destanlar için söylenemez?
A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) IV. ve V.

Keldin esin esneyü
Kadka tükel osnayu
Kirdi bodun kasnayu
Kara bulıt kükreşür
(Rüzgar eserek geldi
Kar tipiye benzedi
Halk titreyerek evlere girdi
Kara bulutlar görülüyor)
13. Bu dörtlük, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden hangisine örnektir?
A) Sagu   B) Destan   C) Koşuk   D) Sav   E) Koşma

I. Şinto – Japon
II. İlyada ve Odeyssia – Yunan
III. İgor – Japon
IV. Nibelungen – Alman
V. Ramayana ve Mahabarata – İngiliz
14. Yukarıda verilen destan-millet eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
A) I. ve III.   B) I. ve IV.   C) II. ve III.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

15. Düşmanlar tarafından yenilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir yere gelmiş, burada dört yüz yıl yaşayıp çoğalmış ve demir dağı eriterek buradan çıkabilmiştir. Bu destan Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması bakımından da önemlidir.
Bu parçada, hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türeyiş Destanı
B) Göç Destanı
C) Bozkurt Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Şu Destanı

CEVAP ANAHTARI
1-E  2-D  3-A  4-C  5-E  6-B  7-B  8-D  9-A  10-C  11-D  12-D  13-C  14-D  15-D

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik icon1- İslamiyet öncesi yazılı dönemin en önemli yapıtı Orhun Yazıtları için aşağıdakilerden hangisi

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik iconAşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik iconİslamiyet Öncesi Türk Devletleri

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik iconİslamiyet öncesi TÜrk tariHİ

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik icon1. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın özelliklerinden biri değildir?

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik iconS. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında...

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik iconEdebiyatının biçim özelliklerinden değildir

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik iconEdebiyatının özelliklerinden biri değildir

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik icon1 Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?

Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata d oğuz Kağan e çanakkale Şehitlerine Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının \"yazılı edebiyat\" dönemine ait bir özellik iconKitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com