1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı

TÜRK EDEBİYATI 10 DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI CEVAPLARI

ADI-SOYADI

NO

SINIF

SÜRE

TARİH

ALDIĞI NOT


30 DK
1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

 1. Dil anlayışı

 2. Dini hayat

 3. Dilbilimcilerin istekleri

 4. Dil coğrafyası

 5. Kültürel farklılaşma


2. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?

 1. Oğuz Kağan – Göç – Türeyiş - Manas

 2. Göç - Oğuz Kağan - Battal Gazi - Bozkurt

 3. Ergenekon – Şu – Türeyiş - Alp Er Tunga

 4. Göç - Oğuz Kağan – Danişmentname - Şu

 5. Atilla – Bozkurt – İlyada - Ergenekon


3. İslamiyet’ten önceki Türk şiiri sözlü bir geleneğe sahiptir. Çoğu zaman kopuz denen saz eşliğinde söylenen bu şiirler, nazım biçimlerine göre üç grupta toplanırdı. Düğünlerde, şölenlerde söylenen aşk, ayrılık gibi konuları işleyen şiirlere…….; ölen kişinin ardından söylenen ve onun iyiliklerinin, başarılarının anlatıldığı şiirlere………; atasözü özelliği gösteren şiirlere ise……………… denirdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. Koşuk, Sav, Destan

 2. Sav, sagu, yuğ

 3. Koşuk, sagu, sav

 4. Destan, koşuk, sagu

 5. Sagu, koşuk, sav


4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?

 1. Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.

 2. Dil yabancı etkilerden uzaktır.

 3. Hece ölçüsü kullanılmıştır.

 4. Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.

 5. Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.


5. Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. 8. asırda yazılmış olduğu

 2. Uygur alfabesi ile yazıldığı

 3. Türklerle Çinlilerin mücadelelerini anlattığı

 4. Türk dilinin gelişmişliğini gösterdiğini

 5. Türk tarihinin bir kısmını aydınlattığını


6. Aşağıdakilerden hangisi İslami kültürün etkisiyle yazılan Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri değildir?

 1. Divanü Lügat-it Türk

 2. Divan-ı Hikmet

 3. Kutadgu Bilig

 4. Atabetü’l Hakayık

 5. Cemşid u Hurşid
 1. Kutadgu Bilig, didaktik bir eserdir ve eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 2. Divanü Lugati’t Türk, Arap yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

 3. Atabetü’l Hakayık, Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.

 4. Divan-ı Hikmet, Türkçenin kaside nazım şekliyle yazılmış ilk eseridir.

7. Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde verilen bilgiler yanlış verilmiştir?

 1. I. ve II.

 2. II. ve III.

 3. III. ve IV.

 4. I. ve IV.

 5. II. ve IV.


8.

Tümen çiçek tizildi Binlerce çiçek dizildi

Bükünden ol yazıldı Tomurcuktan yazıldı

Ökünç yatıp üzildi Çok yatarak sıkıldı

Yirde kopa adrışur Yerden biter açılır

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Eski Türkçenin özelliklerini taşır.

 2. Konusu doğadan alınmıştır

 3. 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

 4. Yarım uyaklı bir dörtlüktür.

 5. Genellikle yabancı kökenli kelimeler kullanılmıştır.


9. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?

 1. Battal Gazi Destanı

 2. Şu Destanı

 3. Oğuz Kağan Destanı

 4. Bozkurt Destanı

 5. Alp Er Tunga Destanı


10. Destan, koşuk, sagu, savlar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bunlarda nazım birimi……., ölçü ise …………… ölçüsüdür.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 1. beyit- aruz

 2. beyit- hece

 3. dörtlük- hece

 4. bent- aruz

 5. dörtlük-aruz


11. Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?

 1. Atebet’ül Hakayık

 2. Kutadgu Bilig

 3. Divan-ı Hikmet

 4. Divan-ü Lügati’t Türk

 5. Muhakemet’ül Lügateyn


12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. Makalat – Hacı Bayram-ı Veli

 2. Divan-ı Hikmet – Hoca Ahmet Yesevi

 3. Atebetü’l-Hakayık – Edip Ahmet Yükneki

 4. Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut

 5. Kutadgu Bilig – Gülşehri


13. İslamiyet’ten önceki ve sonraki Türk kültürünün karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Daha önce dış etkilerden uzak olan Türkçeye, İslamiyet’ten sonra Arapça ve Farsça kelimeler girmeye başlamıştır.

 2. İslamiyet’in kabulünden sonra gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri edebiyatımıza girmiştir.

 3. İslamiyet’in etkisiyle Türkler, eski dağınık hayattan kurtulup yerleşik düzene geçmişlerdir.

 4. Türkler, İslamiyet’in kabulünden sonra hece ölçüsünü tamamen bırakıp aruz ölçüsüyle eser vermeye başlamışlardır.

 5. İslamiyet’in kabulünden önce katışıksız bir Türkçe vardı.


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 1. Aruz vezni ile yazılmış “sagu” ve“koşuk” örnekleri vardır.

 2. “Şaman, kam, baskı” adı verilen ozanlar törenlerde “sagu, koşuk ve destanları” kopuz eşliğinde söylemişlerdir.

 3. Destan döneminde dil katışıksız bir Türkçedir.

 4. Türk destanlarının asıl metinleri bugüne kadar ulaşamamıştır.

 5. Destanlarımızla ilgili bilgiler İran, Çin ve Araplara ait kaynaklarda yer almaktadır.


15. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarının özelliklerinden biri değildir?

 1. Ulusal değil, evrensel özellikler ağır basmaktadır.

 2. Kahramanları devlet yönetimindeki seçkin kişilerdir.

 3. Türk edebiyatının ilk örnek metinleridir.

 4. Halkı derinden etkileyen olayları konu edinir.

 5. Olaylarda ve kişilerde olağanüstü nitelikler vardır.


16. “Koşuk”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

 1. “Aşk, doğa, yiğitlik” gibi konular işlenmiştir.

 2. Hece vezniyle söylenmiştir.

 3. Nazım birimi dörtlüktür.

 4. Nazım şekli, konuları bakımından Halk şiirindeki koşma ile benzerlik göstermektedir.

 5. “Yuğ” adı verilen törenlerde “kopuz” eşliğinde söylenmiştir.


17. Edebiyat tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Seçilmiş eserleri ve sanatçıları tarihi bir sıra içinde inceler.

 2. Toplumların geçmişteki yaşamlarına yönelik araştırmalar yapar.

 3. Edebi akımların ortaya çıkış nedenlerini ve sonuçlarını araştırır.

 4. Edebi eserin, benzerleri arasındaki yerini belirler.

 5. Edebi eserleri ortaya çıkaran tarihi koşulları açıklar.


18. Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin nitelikleri arasında yer almaz?

 1. Okurlara bir konuda bilgi vermeyi amaçlamak.

 2. Ortaya koyan sanatçının yaşamından izler taşımak.

 3. Konuyu estetik zevk verici biçimde anlatmak.

 4. Duygu, düşünce ve hayalleri iç içe vermek.

 5. Ortaya konduğu dönemin özelliklerini yansıtmak


19. 11. ve 12. yüzyıl Türk edebiyatı ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Eserlerde dini esasları benimsetme ve öğretme esas alınmıştır

 2. İslam kültürünün izlerini taşıyan ilk ürünler bu dönemde verilmiştir.

 3. Şairler eskiden olduğu gibi, dörtlük ve heceyle yazmaya devam etmiştir.

 4. Eserlerde Arapça ve Farsça sözlükler kullanılmaya başlanmıştır.

 5. Ürünlerde yerleşik hayata geçişin izleri görülmektedir.


20. İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.

 2. Dörtlüklerden oluşur.

 3. Hece ölçüsü kullanılmıştır.

 4. Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.

 5. Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.21.

 1. Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.

 2. Dini törenlerden doğmuştur.

 3. Başlıca verimleri destan, sagu, koşuk, sav’dır.

 4. Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.

 5. Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

A) I. B) II. C) III D) IV. E) V.
22. Divan-ı Lügat-it Türk’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.

 2. Türkçenin Çinceden daha zengin olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır.

 3. Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.

 4. “Türk dilleri sözlüğü” anlamına gelmektedir.

 5. İslamiyet öncesi ürünleri olan sav, sagu, koşuk örnekleri vardır.


23. Aşağıdakilerden hangisi, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş dönemin ürünüdür?

 1. Kutadgu Bilig

 2. Divânü Lügati’t-Türk

 3. Atabetü’l-Hakayık

 4. Dede Korkut Hikâyeleri

 5. İskendername


24. Aşağıda verilen destan-ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. Şu – Saka

 2. Göç – Uygur

 3. Oğuz - Göktürk

 4. Yaratılış – Altay

 5. Attila – Hun


25. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 12 hikâyeden oluşur.

 2. İslamiyet öncesi Türk kültürü hakkında bilgiler verir.

 3. Yazarı Dede Korkut’tur.

 4. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

 5. Nazım ve nesir iç içedir.Her Soru 4 puandır.
A

B

C

D

E
A

B

C

D

E

1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13


DOĞRU:

YANLIŞ:

PUAN:sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın özelliklerinden biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? iconEdebiyatının özelliklerinden biri değildir

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? iconAşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? iconS. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında...

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? iconBu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz?

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? icon2- bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler...

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? iconBu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerden...

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? iconDeğildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata...

1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? icon3- “Karşı duvardaki tahtalara ok talimlerinin çeşitli nişangahları...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com