Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar

CUMHURİYET LİSESİ 2011/2012 ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM ORTAK YAZILI SORULARIDIR.

 1. Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?

A) Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.

B) Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insanlara da rastlanılır.

C) Dört kişi arasında geçen 'diyaloglu' bir sahne oyununa benzer.

D) Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve devletin nasıl olması gerektiği vurgulanır.

E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir.


 1. I. Meddah II. Orta Oyunu III. Karagöz

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?

A) Yazılı bir metnin bulunmayışı

B) Tümünün sahnede oynanması

C) Tulûata dayanması

D) Türk halk tiyatrosu türleri olmaları

E) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları


I

II

Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekin misal

Seni eken biçer bir gün

Çiğdemin menevşen kokar

Güzeller göğsüne takar

İçinde sunalar oynar

Derindir göllerin senin

III

Kalktı göç eyledi Avşar illeri

Ağır ağır giden iller bizimdir

Arap atlar yakın eyler ırağı

Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.

 1. Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai, varsağı, koşma B) Koşma, varsağı, semai

C) Semai, destan, koşma D) Varsağı Semai, , Koşma

E) Koşma, destan, varsağı


 1. Sekiz cennet yaptın sen Âdem için

Adın büyük onun bağışla suçun

Âdemi cennetten çıkardın niçün

Buğday nene lâzım harmancı mısın

Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deme B) Nefes C) Nutuk D) Semai E) Şathiye


 1. Divan şiirindeki “gazel” ve “mersiye”nin halk edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?

A) Koşuk- Sagu B) Koşma-Mani C) Koşma-Ağıt

D) Güzelleme-Ağıt E) Türkü-Kaside


 1. Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü yoktur?

A) Roman B) Destan C) Hikâye D) Makale E) Masal


 1. (I) Mersiye (II) Ağıt (III) Mesnevi (IV) Koşuk (V) Sagu

Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir?

A) I–III–V B) II–III–V C) I–II-V D) II-IV–V E) III-IV–V


 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Heşt Behişt / Sehî Bey B) Şikâyetnâme / Fuzûlî

C) Terkib-i Bent / Bağdatlı Rûhî D) Mantıku’t Tayr / Ahmedî

E) Mecâlisü’n-Nefâis / Ali Şîr Nevâî


 1. Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve destansı halk hikâyeciliğin ürünü olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manas Destanı B) Battalname C) Kerem ile Aslı

D) Oğuz Kağan Destanı E) Dede Korkut Hikâyeleri


 1. Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Taşlama-güzelleme B) Güzelleme-koçaklama  C) Taşlama - şarkı   

D) Hicviye-güzelleme E) Taşlama-gazel


 1. Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halil Hacı İvaz B) Evliya Çelebi C)Kambur Bâli Çelebi

D) Şeyh Küşterî E) Zuhurî


 1. Seni seven âşık neylesin malı

Yumdukça gözünden döker mercanı

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih D) Teşhis E) Teşbih


 1. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?

A) Aruz vezni ile yazılmış olma

B) Kaside, mesnevi, gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.

C) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verme

D) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.

E) Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma


 1. 1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüştür. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik görevlerinde de bulunmuştur. Klasik şiirimizin en büyük şairlerindendir.” Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi” ve “Divanı” vardır.

Yukarıda sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzûlî B) Bâkî C) Nedim D) Nef’î E) Kadı Burhaneddin


 1. Yunus okur diller ile

Ol kumru bülbüller ile

Hakk’ı seven kullar ile

Çağırayım Mevla’m seni

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış.

B) Yarım kafiye ve redif kullanılmış.

C) Anonim Halk Edebiyatının izleri görülür.

D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.

E) 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır


 1. Aşağıdaki eser–sanatçı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) Divan-ı Lügati’t Türk–Kaşgarlı Mahmut

B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

C) Risalet’ün Nushiye - Yunus Emre

D) Mesnevî – Mevlânâ

E) Atabetü’l Hakayık - Ahmet Yesevi


 1. Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?

A) Koşuk–Âşık edebiyatı B) Mesnevi–Divan edebiyatı

C) Gazel–Divan edebiyatı D) Nutuk–Tekke edebiyatı

E) İlahi–Tekke edebiyatı


 1. Sözlü edebiyat” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Av törenlerinde (sığır), genel eğlencelerde (şölen), yas törenlerinde (yuğ) üretildiği

B) Bu dönem ürünlerinin koşuk, sagu, sab, destanlar olduğu

C) 'Ozan, oyun, kam, baksı, şaman' adı verilen kişilerce 'kopuz' denilen çalgı eşliğinde söylendiği

D) Yabancı dillerden ve kültürlerden çok etkilendiği

E) Yazının kullanılmadığı dönemlerden süregeldiği 1. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyecilik geleneğinin bir özelliği değildir?

A) Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.

B) Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.

C) Genellikle bir yazar tarafından yazılır.

D) Hikâyelerdeki zaman belirsizdir.

E) Dil son derece sadedir.


 1. Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis B) İntak C) Telmih D) İstiare E) Nida


 1. "Türk Dili’nin Arap dilinden geri kalmadığı belli olsun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ve Araplara Türkçe öğretmek ara sıra içime doğar dururdu..."

Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdaki­lerden hangisi olabilir?

A) Divan - ı Hikmet Ahmet Yesevi

B) Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet

C) Divan ü Lügat't Türk - Kaşgarlı Mahmut

D) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip

E) Bakırgan Kitabı - Süleyman Ata


 1. “Şu dağlar olmasaydı

Çiçeği solmasaydı,

Ölüm Allahın emri

Ayrılık olmasaydı."

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A) Mani olduğu

B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği

C) Tam uyakla uyaklandığı

D) Dilinin özentili, süslü olduğu

E) Konusunun ayrılık olduğu


 1. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Nasreddin Hoca fıkraları için söylenirse yanlış olur?

A) Fıkraların Nasreddin Hoca denilen şahsiyet tarafından oluşturulduğu

B) Döneme ait bazı toplumsal özelliklerin görüldüğü

C) Fıkralardan çıkarılacak derslerin olduğu

D) Fıkralardaki olayların halkın mizah anlayışını yansıttığı

E) Sözlü edebiyat ürünlerinden olduğu


 1. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.

D) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

E) Gazel 3–5 beyitten, koşma 5–15 dörtlükten oluşur.


 1. Aşağıdakilerden hangisinde Anonim Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?

A) Nutuk-semai-nefes-deme

B) Mersiye-ilahi-nefes-deme

C)Nefes-devriye-mani-şathiye

D) Mani-ninni-ağıt-türkü

E) İlahi-nefes-deme-nutuk


 1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?

A) Battalname B) Orta Oyunu C) Meddah

D) Karagöz E) Köy Seyirlik Oyunları


 1. Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufi konuları işleyen eseridir. Aslı Arapçadır. Biri nazım biri nesir olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Eserde insan, onu oluşturan öğeler, Tanrı’ya erişme yolları üstünde durulur.

Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mantıku’t-Tayr

B) Divan-ı Hikmet

C) Su Kasidesi

D) Mesnevi

E) Makâlât


 1. 'Orhun Yazıtları' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlkinde, Tonyukuk'un kendi çağını anıyı andıran bir anlatımla verdiği

B) On biri sessiz, üçü sesli on dört harfli Uygur alfabesiyle yazıldığı

C) Kül Tigin anıtının dilinin zenginliği, anlatımının ustalığı ve inceliğiyle dikkati çektiği

D) Yarı söylev niteliğinde olan Bilge Kağan anıtının ilk tarih, anı, söylev örneği sayıldığı

E) 1983'te Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunarak bilim ve sanata kazandırıldığı 1. Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.

B) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.

D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.

E) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir; mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.


 1. "XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri 'Vesiletü'n Necat'tır. Mesnevi biçimnde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Tanrı'ya yakarış (münâcât), peygamberin doğumu (viladet), peygamber oluşu (risalet), göğe yükselişi (miraç), ölümü (rıhlet) ve dua bölümlerinden oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır."

Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Fuzuli-Şikâyetname

B) Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk

C) Nabi-Hayriye

D) Süleyman Çelebi-Mevlid

E) Nef'i-Siham-ı Kaza


 1. XIV. yüzyıl Türk Edebiyatının önemli şairlerdendir. Divan şiirin kurucusu sayılan ve özellikle mesnevinin kurucu sayılır. İskendername adlı eseri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedî B) Pir Sultan Abdal C) Fuzuli D) Gülşehrî E) Nef’î


 1. Ölen bir kişinin ardından yazılan Divan edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağıt B) Kaside C) Mesnevi D) Mersiye E) Rubaî


 1. Orta oyunu ve gölge oyununda asıl olay hangi bölümde sergilenir?

A) Mukaddime B) Muhavere C) Fasıl D) Serim E) Göstermelik
BAŞARILAR DİLERİZ.

Öğrencinin
Adı Soyadı:
Numarası: Sınıfı:
Doğru Sayısı:
Puan:

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Aşağıdakilerden hangisi \Değildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata...

Aşağıdakilerden hangisi \1. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi \S. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında...

Aşağıdakilerden hangisi \1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında...

Aşağıdakilerden hangisi \Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdakilerden hangisi \1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri

Aşağıdakilerden hangisi \Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Aşağıdakilerden hangisi \Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Aşağıdakilerden hangisi \1- İslamiyet öncesi yazılı dönemin en önemli yapıtı Orhun Yazıtları için aşağıdakilerden hangisi

Aşağıdakilerden hangisi \701 Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı bir türdedir?


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com