Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
CUMHİRİYET DÖNEMİ EDEBİYATI-1
1. Tarihle yoğrulmuş tabiatın şiirini veren usta şairimiz, duyuş ve düşünüşte eskinin son büyüğüdür. Her şeyden önce eski şiirimizin bütün imkanlarını son defa yeni bir biçimde vermeyi başarmıştır. Batıdan aldığını, bizim kültürümüzle bir potada eritmiştir. İstanbul’u ve İstanbul Türkçesini, şiir ve nesirlerinde başarıyla kullanmıştır. Şiir, anı, sohbet, makale türlerinde yazdığı eserleriyle tanınmıştır.

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif B) Abdulhak Şinasi Hisar

C) Ahmet Haşim D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Faruk Nafiz Camlıbel

2. Aşağıdakilerden hangisi, edebiyatımızda bir mensur şiir örneğidir?

A) Günlerin Getirdiği - Nurullah Ataç

B) Beş Şehir - A.Hamdi Tanpınar

C) Edebiyat Dünyamız - Orhan Veli kanık

D) Erenlerin Bağından - Yakup Kadri

E) Omrümde Sükut - Cahit Sıtkı

3. Ilk şiirleri 1923de “Yeni Mecmua” da yayınlanan şair; öykü, oyun, monografi,makale ,fıkra türlerinde de eserler verdi. Çeşitli aralıklarla çıkardığı “Büyük Doğu” dergisinde siyasal ,dinsel içerikli yazılarını yayımlandı. Şiirlerinin bir bölümünü 1962’de “ÇiIe”adlı kitapta toplayan bu sanatçımız kimdir?

A) Mehemet Akif Ersoy

B) Ahmet Muhip Dranas

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Necip Fazıl Kışakürek

E) Halit Fahri Ozansoy

4. Romanlarında realizmle romantizmi bir biri içinde ustalıkla kaynaştırdı. Kahramanlarını toplumun orta halli kesiminden ve özellikle öğretmenlerden seçti. Bunların arasına halkın hemen her tip ve karakterdeki in sanlarını da kattı. İnsanların her türlü duygu, düşünce, dert ve elemlerini dile getirirken sık sık toplum sorunlarına, sosyal dertlerimize de parmak bastı. Yazar Anadolu’yu acı tatlı gerçekleriyle canlandıran başarılı gezi notları da yazmıştır.

Parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Halide Edip Adıvar

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Reşat Nuri Güntekin

5. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanhştır?

A) M.Şevket Esendal - Ayaşlı ve Kiracıları

B) Halikarnas Balıkçısı - Ege Kıyılarından

C) A.Muhip Dranas - O Böyle İstemezdi

D) Sait Faik - Medar-ı Maişet Motoru

E) Peyami Safa - Mor Salkımlı Ev

6. “Manaya mana veren biz miyiz? Bu sorunun cevabı yirmi sene sonra Matmazel Norolyanın Koltuğu’nda verilmiştir. Romanın konusu insandır. Ben onun ruhunu olduğu kadar vücudunu da tanımak zorunda idim. İnsan ruhu buhran anlarında, insan vücudu da hastalıklarda sırlarını bize sezdirir. Böyle düşündüğüm için eserlerimde ruh ve beden hastalıklarına sık sık rastlanır. Dokuzuncu Hariciye Koğuşunda bu ıstıraplarımı okuyucumla paylaşmak istedim.”

Kendisinden böyle söz eden sanatçı aşağıdakiler den hangisidir?

A) Halide Edip Adıvar B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Reşat Nuri Güntekin D) Peyami Safa

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

7. “Şiirlerinin çoğunda kendisini anlatmıştır. Bunalışını, karamsar hallerini, kuruntularını, iç sıkıntılarını, korku ve özleyişlerini açığa vuran “Otuz Beş Yaş” şiiri, bu tasalı karamsar kişinin bir sanat bildirisi sayılabilir.”

Kendisinden söz edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Necip Fazıl Kısakürek

E) Ahmet Hamdi Tanpınar
8. 1940 Sonrası Türk Şiirinde köklü değişiklik yapan, Garip adlı ortak şiir kitabını yayımlayan sanatçılar, doğru olarak hangi seçenekte verilmiştir?

A) Orhan Veli, Oktay Rıfat, Muammer Lütfi

B) F. Hüsnü Dağlarca, Melih Cevdet Anday, Orhan Veli

C) Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday, Orhan Veli Kanık

D) Orhan Seyfi Orhon, Melih Cevdet Anday- Orhan Veli Oktay Rıfat

E) Behçet Necatiğil, Orhan Veli , Melih Cevdet Anday
9. Huzur, bir karakter romanı olduğu kadar, büyük bir de neme veya “yaşantı romanı” da sayılabilir. Hayatla ölümün, ferdi’ hayatla sosyal hayatın, Doğu ile Batının, kavuşma ile ayrılık çatışmasının verildiği bir roman Huzur. Eserin genelinde, aynı zamanda bir şair olan yazarın şair kişiliğinin etkisi görülür.

Paragrafta tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Falih Rıfkı Atay

D) Mehmet Rauf

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
10. Şiirlerinde günlük yaşantının dışına çıkar, tarihimizin kahramanlıklarına, duygunun sonsuzluklarına uzanır.. Divan şiirimizle yeni şiir arasındaki köprüyü tek başına kurarken; ilk defa şiirde bilinçli duygulanmanın mimar lığını yapar. Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şiirinin bizim zevkimize uygun düşmediği inancıyla Batı kopyacılığındarı öz benliğimize dönmeyi düşünür. Sağlığında kendinden habersiz olarak 24 Şiir ve Leyla adlı küçük bir kitabı çıkmışsa da eserlerini kitap haline getirmek istememiş, ölümünden sonra sevenleri eserlerini yayımlamışlardır. Birkaçı: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarlarıyla...

Sözü edilen şairimizin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif Ersoy

6) Mehmet Emin Yurdakul

C) Yahya Kemal Beyatb

D) Faruk Nafız Çamlıbel

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

11. Cahit Sıtkı Tarancı, yirminci yüzyıl Türk edebiyatının, toplumsal sorunlara az değinen, dışa

bakarak kendi içiyle söyleşen şairleri arasında yer

almıştır. Büyük ölçüde Baudelaire ve Verlaine gibi

romantiklerin etkisinde kalmıştır. Şiir tutkusunu her

şeyin üstünde tutan şairin nesirleri de vardır.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde, bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi sanatçılarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Konuşma dili eserlerine yansımıştır.

D) Eserlerinin konularını alabildiğine genişletmişlerdir.

C) Çevirileriyle ve eserleriyle edebiyatımızı zenginleştirmişlerdir.

D) Sanat anlayışlarında ve işledikleri konularda ortak özelliklere sahiptirler.

E) Romanlarında Kurtuluş Savaşı’nı sık sık konu etmişlerdir.

13. 1928’de topluluğun adını taşıyan bir dergi etrafında toplanmış şairlerdi ve şunlardı Yaşar Nabi Nayır, Ziya Os man Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuş gil,Cevdet Kudret Solok- Muammer Lütfi, Kenan Hulusi Bu topluluk, edebiyatımıza yenilik canlılık, içtenlik getir mek istemiştir. Amaçları, hiçbir akıma bağlı olmadan iç lerinden geldiği gibi yazmaktı.
Yukarıda sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genç Kalemler

8) Servet-i Fünün

C) Yedi Meş’aleciler

D) Garipçiler

E) Beş Hececiler

14.

I. Şiirde ölçü ve kafiyenin gereksiz olduğu savunul muştur.

Il. Edebi sanatlar gereksiz görülmüştür.

III.. Sıradan insanların hayatı şiire konu olmuştur.

IV. Halkın kullandığı her kelime ve söyleyişin şiirde yer alabileceğine inanmışlardır.

Yukarıda özellikleri belirtilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler

B) Yedi Meşaleciler

C) Milli Edebiyatçılar

D) Garipçiler

E) Ikinci Yeniler

15. Başlangıçta konu planlamasına önem vermeyerek, hayatın akışı içerisinde belli bir bölümü anlatan ve Çehov tarzı da denilen tarzı benimseyen, daha sonraki yıllarda ise kendilerine has bir anlayışla edebi kişiliklerini ortaya koyarak Türk hikayeciliğine ayrı bir lezzet katan iki ünlü hikayecimiz aşağıdakiler den hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Sait Faik Abasıyanık - Ömer Seyfettin

B) Memduh Şevket Esendal - Sait Faik Abasıyanık

C) Ömer Seyfettin - Şevket Rado

D) Refik Halit Karay - Ömer Seyfettin

E) Memduh Şevket Esendal – Hüseyin Rahmi Gürpınar

16. 1910 yılında Diyarbakır’da doğan şair, Cumhuriyet dö neminin en sevilen sanatçılarından bin olmuştur. Daha çok değişik bir hüviyet kazandırdığı hece ölçüsünü kul lanmış, şiirde biçime ve sese büyük önem vermiştir. Şiir lerini “Ömrümde Süküt”, “Düşten Güzel’, “Sonrası” gibi kitaplarda toplamışsa da ona asıl ününü sağlayan, için de aynı adı taşıyan tanınmış şiirinin de bulunduğu “Otuz Beş Yaş’ adlı şiir kitabıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Kutsi Tecer 8) Ziya Osman Saka

C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ziya Gökalp

17. Psikolojik roman türünün edebiyatımızda en ünlü örneği sayılan eserin kahramanı olan genç, sekiz yaşından beri ayağından hastadır ve ikinci bir ameliyatın yapılması gerekmektedir. Erenköy’deki akrabaları, paşalara sık sık giderek Paşa’ya roman okuyan genç, Paşa’nın kızı Nüzhet’i sevmektedir. Ragıp adında bir dok tor ise Nüzhet’le evlenmek ister. Eserde olaylardan çok on beş yaşındaki hasta gencin, hastalığından doğan bunalımları, onun duygu ve yorumları anlatılmaktadır.

Yukarıda tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 9. Hariciye Koğuşu- Peyami Safa

B) Eylül- Mehmet Rauf

C) Hüküm Gecesi- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Tütün Zamanı- Necati Cumalı

E) Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar
18. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı var dır?
A) Edebiyat-ı Cedideciler Fransız edebiyatının etkisiyle şiirde parnasyenleri ve sembolistleri, romanda da realist ve naturalistleri örnek aldılar.

B) Orhan Veli ve arkadaşlarının çabalarıyla şiirde ölçü ve kafiye bağları çözüldü; özde, şairanelikten kurtularak ‘basitlik” “insanlık” ve yaşama sevinci”ne yöneldi.

C) Sanat anlayışları hayata ve olaylara bakış açısı ile Servet-i Fünunculardan tamamiyle ayrılan, fakat onların çağdaşı olan edebiyatçılarımız H. Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim’dir.

D) Garipçiler alabildiğine hayalcidirler. Konuşma diline sırt çevirmişlerdir. Serbest çağrışıma dayanan şiirleri kopuk kopuktur. Cümle yapıları genelde bozuktur.

E) Fecr-i Ati mensupları Tevfik Fikret, Halit Ziya, ve Cenap Şehabettini takip ediyorlardı. Karşılarındakiler ise onları yenilik getirmekle suçluyorlardı.

19. O “Memleket şiiri” kavramını biraz da köy havası, köy şiiri” içeriğiyle doldurmak istemiştir. Bu tarzda, çok taklit edilen, bir çığır açmıştır. Az mecazlı, aydınlık üslüplarıyla dikkati çeken şiirlerinin ve “Koçyiğit Köroğ lu”, “Köşebaşı” gibi tiyatro eserlerinin özgün malzemesini türküler, destanlar, törenler, efsaneler ve gelenekler oluşturur.
Yukarıda nitelikleri verilen sanatçımız aşağıdakiler den hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Orhan Veli Kanık

E) Ahmet Kutsi Tecer

CUMHİRİYET DÖNEMİ EDEBİYATI-1

20. “Ölçüye baş kaldırıp serbestçe yazmak; kafiyeyi şiir için gerekli olmaktan çıkarmak; şairane duygularla, parlak görüntüleri şiirden silmek, onu hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp sokağa, gerçek hayata çıkarmak; yapmacıksız, tabii bir söyleyişle günlük yaşayışı içinde halktan insanları yakalamak; her çeşit kelimeyi, konuyu şiire sokmak; halk deyişlerinden yararlanmak, toplumla ilgili yergiye yer vermek... İşte onun açtığı çığırın ilkeleri……
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen çığırın önde gelen isimlerindendir?
A) Orhan Veli Kanık B) Behçet Necatigil

C) Orhan Seyfi Orhon D) Ahmet Muhip Dranas

E) Cahit Sıtkı Tarancı

21. Modem hikayeciliğin öncülerindendir. Hikayelerinde olağanüstü olaylar yoktur. Herhangi bir günlük olayı, hayatta olduğu gibi ayrıntılara girmeden, ilgi çekici bir canlılıkla yergili, mizahlı bir anlatımla ortaya koyar. Umutludur, iyimserdir. Ben, insanlara yaşamak için ümit ve neşe veren yazılardan hoşlanırım der. Konularını çoğunlukla Istanbul’un orta halli evleriyle yoksul çevrelerden, zengin semtlerdeki konaklarla kasaba ve köylerden alır. “Vassaf Bey, Ayaşlı ve Kiracıları en ünlü esertenidir.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Ömer Seyfettin

E) Falih Rıfkı Atay
22.Yazı hayatına şiirle başlamasına rağmen asıl ününü hikayelerinde kazanmıştır. Kendine özgü bir anlatımla, günlük yaşantıyı, balıkçıları, uzaktan yakından tanıdığı insanları, onların dramatik yanlarını, şiirli ve etkili bir hava içinde, sade bir Türkçe ile anlatır. İnsanlara ve doğaya sıcak bir sevgiyle yaklaştığı hikayelerinde konuya fazla önem vermez. Birkaç romanının yanında önemli hikayeleri: Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Havada Bulut, Mahalle Kahvesi ve Kumpanyadır.
Parçada tanıtılan Cumhuriyet dönemi yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Halit Karay

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Memduh Şevket Esendal

D) Fatih Rıfkı Atay

E) Sait Faik Abasıyanık
23. İçe dönük bir bakışla yaşamı ve duyguları yansıtan sanatçılardandır. Gençlik yıllarında özellikle P. Valery’nin etkisiyle şiire yönelir. Şirinde dış öğe olarak “ahenk”, iç öğe olarak da “zaman”, kavramı ve “bilinçaltı” ağır basar. Onun eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır.” Ne İçindeyim Zamanın”, Bursa’da Zaman” şiirleri bu olgunun örneğidir.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmat Hamdi Tanpınar

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Abdülhak Şinasi Hisar

E) Orhan Veli Kanık

24. Hikaye ve romanlarının konularını hemen daima Ege ve Akdeniz kıyı ve açıklarında gelişen, denize bağlı olaylardan çıkardı. Denize karşı sonsuz bir hayranlıkla gelen şiirli, yer yer aksayan ama sürükleyip götüren bir anlatımla eser verdi. Sürgün cezası affa uğradığı halde sürgün edildiği yerden ayrılmadı. Merhaba Akdeniz, Ege’nin Dibi adlı hikayeleri; Aganta Burina Burinata, Turgut Reis adlı romanları ve Anadolu’nun Sesi adlı mitoloji eseri en tanınmış esenleridir.

Parçada sözü edilen yazarım iz, aşağıdakilerden

hangisidir? -

A) Sait Faik Abasıyanık

B) Halikarnas Balıkçısı

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Cahit Kulebi

E) Orhan Veli Kanık

25. Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde hiçbir edebi topluluğa mensup olmayan şair, tek başına sürdürdüğü dramatik link şiir anlayışıyla çok sayıda eser vermiştir. Şiirleri içinde Yedi Memetler Destanı, Uç Şehitler Destanı gibi eserleri, edebiyatımızda yapma destan türünün en güzel örnekleridir.

Yukarıda kendisinden söz edilen şair aşağıdakiler den hangisidir?

A) Ahmet Kutsi Tecer B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca D) Orhan Veli Kanık

E) Bedri Rahmi Eyüboğlu
26. Ölçü ve kafiye önemli değildir. İçerik biçimden, önce gelir. Şiirde amaç sanat yapmak olmamalıdır. Şiir, slogan olarak kullanılmamalı, dil ve konu bakımından halka yönelmelidir. Bunun için de her türlü konu şiire girebilmelidir.

Yukarıdaki görüşü savunan edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Lisancılar

B) Hisarcılar

C) Garipçiler

D) Beş Hececiler

E) Yedi meşaleciler

27. Yapıtlarında temel kişiler ana çizgilerle belirginlik kazanan psikolojik çözümlemelerle yeterince tanınmayan köy ve kasaba tipleridir. Halk edebiyatımızın ağıt, türkü, tekerleme, atasözleriyle, Toros efsaneleri ve deyişlerine dayalı, zengin sözcüklü, kısa cümleli, kendine özgü, canlı, diri, taptaze bir dili vardır. Demirciler Çarşısı, Ağrı Dağı Efsanesi, Yer Demir Gök Bakır,İnce Memet eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?A) Orhan Kemal

B) Haldun Taner

C) Necati Cumalı

D) Yaşar Kemal

E) Kemal Tahir
28. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi sanatçılarının ortak özelliklerinden biri değildir

A) Konuşma dili eserlerine yansımıştır.

B) Eserlerinin konularını alabildiğine genişletmişlerdir.

C) Çevirileriyle ve eserleriyle edebiyatımızı zenginleştirmişlerdir.

D) Sanat anlayışlarında ve işledikleri konularda ortak özelliklere sahiptirler.

E) Romanlarında Kurtuluş Savaşı’nı sık sık konu etmişlerdir.

CUMHİRİYET DÖNEMİ EDEBİYATI-1

29. Şair “Açık Deniz” şiirinde, doğup büyüdüğü Balkan şehirlerinin tatlı anıları yanında, kaybedilen toprakların ve göçün acılarını, “tarih ve fetih” özlemini dile getirir. Sonra bu özlemden sınırsız, sonsuz ve ölümsüz olma isteğinin doğurduğu bir duyguyla şiiri onu Batı sahilleri ne götürür. Şair, “hikaye etme” biçimindeki anlatımıyla, duygulu söyleyişini birleştirerek Türkçe’nin aruzla kaynaştığı en güzel örneklerden birini vermiş olur.
Parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

D) Ahmet Haşim

E) Yahya Kemal

A) Cahit Külebi

C) M. Emin Yurdakul

D) Cenap Şahabettin

30. Öykücüdür. Öykülerinde entrikalı olay örgüsün den çok, kahramanlarının kişiliklerini ve onların duyguları, ruhsal durumları ön plandadır. Deniz ve deniz insanlarını anlatır. İstanbul dışına pek taşmadığı için “ İstanbul hikayecisi “olarak tanınır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız, aşağıdakiler den hangisidir?

A) Halikarnas Balıkçısı

B) Orhan Kemal

C) Sait Faik

D) Haldun Taner

E) Kemal Tahir

31. Yedi Meşalecilerin en sadık şairidir. Daha çok heceyle ve sade bir dille yazdığı şiirlerinde aşk, doğa, insan sevgisi, anılara düşkünlük, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme temaları ağır basar. Öykülerinde ise çocukluk anılarını anlatır. “Sebil ve Güvercinler”de oluşturduğu çağrışım bütün şiirlerinde de görülmektedir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muammer Lütfi Bahşi

B) Yaşar Nabi Nayir

C) Cevdet Kudret Solak

D) Sabri Esat Siyavuşgil

E) Ziya Osman Saba

32. Şiir, roman, eleştiri alanlarında eserler vermiş olan sanatçı.şiirlerinde romantik bir duyarlılıkla toplumsal gerçekçilik açısından çağımıza, yaşadığımız günlere bakmıştır. Şiirlerinde Divan şiirinin biçim özelliklerinden, imgesinden de yararlanmıştır. “Serüven tutkunu” olan şair canlı konuşma diline, argoya, halk deyimlerine geniş ölçüde yer vermiştir. Sisler Bulvarı, Bela Çiçeği, Elde Var Hüzün eserlerinden bir kaçıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Attila İlhan B) Cahit Kulebi

C) Behçet Necatigil D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Necip Fazıl Kısakürek


33. Edebiyata şiirle başlamış ancak deneme ve eleştiride karar kılmıştır. Eleştirmeci değil, denemeci olduğunu söyler. Devrik cümleleri çok, yabancı sözcüklerden arınmış kendine özgü dili vardır. Dildeki bütün yabancı sözcüklerin atılması taraftarıdır.Türkçenin özleşmesi, yeni şair ve yazarların sanat dünyasına tanıtılması konusunda öncülük etmiştir.

Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suut Kemal Yetkin

B) Nurullah Ataç

C) Sezai Karakoç

D) Cemil Meriç

E) Behçet Necatigil

34. Türk edebiyatında “toplum için sanat” akımının başlıca temsilcilerindendir. Konusu günlük olaylardan alınmış olan birtakım manzum hikaye dikkati çekmiş: daha sonra, çoğu konuşma tarzında yazılmış olan diğer eserlerinde hep toplum meseleleri üzerinde durmuştur. Yalnız gördüğünü yazmıştır

Hayır hayal ile benim alışverişim
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim

diyen şair. konuşma dilini şiir dili olarak kullanmıştır Nazmı nesre yaklaştırmış, Türkçe’yi aruza uydurmakta üstün bir başarı göstermiştir.

Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinden söz edilmektedir?

8) Mehmet Akif D) Orhan Veli

E) Cenap Şeh

35. Modern Türk öykücülüğünün öncülerinden olan yazar “kesit/ durum” öyküsünün edebiyatımızdaki önemli temsilcisidir. Sanatçı öyküsünde Çehov tarzını benimsemiştir. Öykülerindeki olayları “şimdi oluyormuş gibi” anlatır. “Otlakçı” ve “Mendil Altında” öykülerinde olduğu gibi kahramanları her an karşılaşabileceğimiz aramızda dolaşan kişilerden seçmiştir.

Yukarıdaki parçada özellikleri verilen hikayecimiz aşağıdakilerden hangisidir?  1. Memduh Şevket Esendal

  2. B) Refik Halit Karay

  3. ) Ömer Seyfettin

  4. D) Sait Faik Abasıyanık

  5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu


36.. İtanbul’da doğmuş bir romancıdır Öğretmen olarak Anadolu’da dolaşmış, Anadolu’nun bütün özelliklerini romanlarında dile getirmiştir Bu gezilerinden edindiği intibalarını “Anadolu Notları” adıyla yayınlanmıştır. Aynı zamanda sosyal muhtevalı tiyatro eserleri de kaleme almıştır

Yukarıda kendisinden söz edilen romancı aşağıda kilerden hangisidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar -

8) Refik Halit Koray

C) Yakup kadri Karaosmanoğlu

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Halide Edip Adıvar
CUMHİRİYET DÖNEMİ EDEBİYATI-1

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? iconBu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2007-ÖSS)

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? icon1. İşsizlik oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? icon1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? icon1 Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi...

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? iconBu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? iconAşağıdakilerden hangisinin dil tutumu bütün yönleriyle, bu parçada anlatılanlarla

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? icon2- bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler...

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? iconBu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerden...

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? iconBu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? iconMehmed Münci bu eserinde İstanbul’un yanlış tarzda batılılaşması...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com