Edebiyatının özelliklerinden biri değildir


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı
1. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Nazım birimi olarak dörtlük, genel olarak yarım kafiye kullanılmıştır.

B) Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir.

C) Söz ve anlam sanatları, ustalık göstermenin bir ölçüsü kabul edilmiştir.

D) Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerden oluşan karma bir dil kullanılmıştır.

E) Aşk, şarap, din ile ilgili konular ve felsefi düşünceler işlenmiştir.

 

2. İstanbul'da doğan şair, Mevlevi çevrelerinde özel dersler alarak yetişti. Divan şiirinin son büyük ustası kabul edilen şair, meşhur Hüsn ü Aşk mesnevisini yirmi beş yaşında yazdı. Şiirlerinde tasavvufu kendine has hayal, mecazlar ve buluşlar ile anlattı.

Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim   B) Şeyh Galip   C) Fuzuli   D) Nefi   E) Necati

                                      

3. Klasik edebiyatın ünlü şairi olan Nedim için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Lale devrinin zevk ve sefa âlemlerini dile getiren gazel ve şarkılarıyla ünlüdür.

B) Bütün şiirleri din dışı konularda olup şiirlerini övgü, aşk, şarap üzerine yazmıştır.

C) Yaşadığı hayatın güzelliklerini İstanbul Türkçesiyle dile getirmiştir.

D) Şiirlerinde deyimleri ve halk ağzını ustalıkla kullanmıştır.

E) Çarhname mesnevisiyle mahallileşme cereyanının başlamasına öncülük etmiştir.

 

4. Ömrünü ilim öğrenmekle geçirmiş Türk bilginidir. Dini ilimlerden başka matematik, astronomi gibi ilimleri, Latince ve Fransızcayı öğrendi. Batı ilimlerine ilk pencereyi açan, devrine göre çok ileri düşünen bir bilgindir. Fikir tarihimizde tarih, coğrafya, toplumbilim alanlarında her biri Batılı anlayışla yazılmış ciddi emek ürünü eserler vermiştir. "Cihannüma" ve "Fezleke" önemli eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan ünlü Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peçevi İbrahim Efendi

B) Katip Çelebi

C) Naima     

D) Koca Ragıp Paşa

E) Evliya Çelebi

 

5. İran edebiyatından etkilenmesine karşın çağının Türkçesini de eserlerine yansıtmıştır. Alegorik (sembolik) anlatımla mesnevi tarzında yazdığı Harname'de sosyal hiciv söz konusudur. Divan'ı da vardır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Şir Nevai   B) Şeyhi   C) Fuzuli   D) Nefi   E) Baki

 

6. On dördüncü yüzyılın tanınmış şairidir. Çeşitli konularda eserler yazmıştır. İran edebiyatının tüm güzellik ve zenginliklerini edebiyatımıza aktarmaya çalışmıştır. Zekâya dayanan ölçülü şiirleriyle divan edebiyatına katkıda bulunmuştur. Cemşid ü Hurşid, İskendername adlı eserleri ve bir de Divan'ı vardır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedi   B) Ahmet Paşa   C) Nefi   D) Hoca Dehhani   E) Süleyman Çelebi 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli ve Şeyh Galip'in ortak özelliklerinden biridir?

A) Eserlerinde ilahi aşkı anlatmaları

B) Sebk-i Hindi akımından etkilenmeleri

C) Azeri şivesiyle eser vermeleri

D) Heceyle yazılmış eserlerinin bulunması

E) Şiirlerinde semboller kullanmamaları

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin makta beyti değildir?

A) Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncinde / Mübarek mülktür ol viran olmasun ya Rab

B) Sana Vasıf mı gönül virdi mukaddem ben mi / Eski yeni kimdür deftere sor sorma bana

C) Öyle bir şulesi var ki şem-i canın / Fanusuna sığmaz asla asumanın

D) Ettik o kadar ref'i taayyün ki Neşati / Ayine-i pürtab-ı mücellada nihanız

E) Şeyhi visal-i iydine kurban olur ise / Vasi ola bir bekaya ki hergiz fezası yok

 

9. Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği bulunan sivri dili ile dikkat çeken Nefî'nin hiciv tarzındaki şiirleri topladığı eseri —- dır. Ömrünün sonuna doğru yazdığı "terkib-i bent"iyle ün kazanan divan şairimiz -— dir. Divan edebiyatından etkilenerek kaside ve gazeller yazan — bir Divan sahibi, halk şairidir. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi vardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Siham-ı Kaza – Bağdatlı Ruhi – Bayburtlu Zihni

B) Su Kasidesi – Kadı Burhanettin – Seyrani

C) Şikâyetname – Nedim – Gevheri

D) Hayriye – Evliya Çelebi – Erzurumlu Emrah

E) Şah u Geda – Şeyh Galip – Karacaoğlan

 

10. Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk beyti kendi içinde kafiyelidir.

B) Şairin mahlasının geçtiği beyte taç-beyit denir.

C) Birinci beytine matla, son beytine makta denir.

D) Tevhid, münacat ve naat bölümlerinden oluşur.

E) Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır.

 

11. Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden kabul edilen şair, Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Arapça ve Farsça eser de kaleme alan şair, aşk ve ıstırap şairi olarak tanınır. Bunun yanı sıra şiirlerinde ayrılık, keder, fedakârlık ve rintlik temalarını da işlemiştir. Kavuşmanın aşkı öldürdüğüne inanan şair, ondan kaçınır ve aşk derdini derman olarak görür. Tasavvuftan etkilenen şair şiirlerinin yanı sıra nesir türünde eserler de yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baki   B) Süleyman Çelebi   C) Fuzuli   D) Ahmet Paşa   E) Şeyh Galip

 

12. Sanatçı, Türkçeye gönülden bağlı kaldı, eserlerini sade bir dille yazdı, Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak yerleşmesinde önemli katkılarda bulundu. Çevresine toplanan halka sade Türkçe ile Yunus tarzı ilahiler söyledi; ancak Yunus kadar başarılı olamadı. 12 bin beyitlik ahlaki, tasavvufi, didaktik bir eser olan Garipname ona aittir.

Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Paşa 

B) Kadı Burhaneddin

C) Mevlana   

D) Necati

E) Nabi

 

13. Aşk, ayrılık, hasret gibi lirik konularda yazılan şiirlerdir. Bazılarında Allah aşkı, peygamber sevgisi gibi konular işlenirken bazılarında da eğlence, zevk, kadın gibi unsurlar ele alınır. Beyit sayısı 5-15 arasında değişebilir. İlk beytine matla denir, ilk beyitte dizeler kendi aralarında kafiyelidir. Diğer beyitlerde ilk dize serbest ikinci dizeler matla beytiyle kafiyelidir.

Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel   B) Müstezat   C) Kaside   D) Semai   E) Mesnevi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünde yazılmış bir eser değildir?

A) Mecalisü'n – Nefais

B) Hüsrev ü Şirin

C) Hüsn ü Aşk

D) Leyla ile Mecnun

E) Vesiletü'n Necat

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-E 4-B 5-B 6-A 7-A 8-C 9-A 10-D 11-C 12-A 13-A 14-A

1. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür.

B) Konu değil konunun işlenişi önemlidir.

C) Toplumsal konulara çok yer verilmemiştir.

D) Dini ve din dışı konular birlikte işlenmiştir.

E) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.

 

2. Günümüzde okunan hikâye ve romanlar yerine eskiden de hikâyeler, menkıbeler, kıssalar okunurdu. Eski Anadolu Türkçesinin en çok okunan eserlerinden biri de Mantıku't-Tayr'dır. Bu eser aşk temasını işler. -— tarafından dilimize çevrilmiştir. Şairin ayrıca dini ve tasavvufi konuları işlediği Felekname adlı bir eseri de vardır.

Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmedi     B) Kadı Burhaneddin

C) Gülşehri    D) Şeyhi

E) Nefi

        

3. Şeyh Gâlip, 18. yüzyıl Divan Edebiyatı’nın en büyük şairi ve tüm Divan Edebiyatı'nın da son büyük şairidir. Divan edebiyatı Şeyh Gâlip'ten sonra edebiyat tarihindeki yerini yeni edebiyatlara bırakmıştır. Şairimiz Mevlevîdir ve mevlevîlikteki musikî başta olmak üzere pek çok unsuru şiirlerine yansıtmıştır. "Sebk-i Hindi" akımının en büyük üstatlarındandır. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade gazel ve şarkılar da yazmıştır. "Türkî-i Basit" akımının etkisiyle, hece vezni ile şarkılar da yazmıştır.

Yukarıdaki parçada Şeyh Gâlip ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Divân edebiyatının son büyük şairi olduğuna

B) Şiirlerini oluştururken Mevlevîlik'ten etkilendiğine

C) Hem aruz hem de hece veznini kullandığına

D) Dilinin ağırlığının divan edebiyatının sona ermesine neden olduğuna

E) Dilinin bazen sade olsa da genelikle ağır olduğuna

 

I. 15. yüzyıl Çağatay Türk edebiyatının en önemli şairidir.

II. Leyla ve Mecnun aşkını mesnevisine konu eden bir Türk şairidir.

III. Muhakemetü'l-Lügateyn, Türkçe ile Farsça'yı karşılaştırdığı eseridir.

IV. Mecalisü'n-Nefais, dini-tasavvufi tarzda yazdığı bir mesnevidir.

V. Hamse sahibi bir şairimizdir.

4. Yukarıda verilenlerden hangisinde Ali Şir Nevai ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nesir örneklerinden biri değildir?

A) Seyahatname B) Cihan – nüma

C) Tazarruname D) Harname

E) Fezleke

 

6. Divan edebiyatının en büyük şairi kabul edilen sanatçı, Türk dilini ve edebiyatını bir bütün olarak görmüş, kendisinden önce gelen ve çağdaşı olan Türk şairlerinin eserlerini okuyup incelemiştir. En çok Ali Şir Nevai'den etkilenen şair, edebiyatımızın en lirik sanatçısı olarak elem, aşk ve ayrılık temalarını işlemiştir. Hemen hemen her divan şairi ona nazire yazmış, halk şairleri de onu üstad kabul etmiştir. Hadikatü's-Süeda (Saadete Ermişlerin Bahçesi), Beng ü Bade (II. Beyazid ve Şah İsmail arasındaki rekabeti anlattığı mesnevi), Mustafa Çelebi'ye gönderilen ve Şikâyetname olarak bilinen mektubu önemli eserlerindendir.

Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baki   B) Fuzuli   C) Nefi   D) Naili   E) Nesimi

 

7. Aşağıda verilen divan edebiyatı şairlerinden hangisi hece ölçüsüyle de şiir yazmıştır?

A) Fuzuli   B) Baki   C) Nefi   D) Nedim   E) Nabi

 

8. Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır. Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı bir mesnevisi vardır. "Hayrabat" adlı eser ise şairin diğer mesnevisidir. Bunun yanında "Tuhfetü'l Harameyn" ve "Surname" adlı iki eseri daha vardır.

Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefi   B) Nabi   C) Bağdatlı Ruhi   D) Ahmet Paşa   E) Necati

 

9. 15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı diliyle mensur eserler yazmıştır. —-'nin eser verdiği dönemde diğer dillerden yapılan tercümeler bile ağır bir dille yapılıyordu. Sanatçı, bu nedenle II. Murat'ın emriyle Kabusname adlı eseri yeniden tercüme etmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mercimek Ahmet  B) Âşık Paşa

C) Şeyhi        D) Sinan Paşa

E) Süleyman Çelebi

 

10. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sultan Veled – ibtidaname

B) Fuzuli – Şikâyetname

C) Nabi – Hayriyye

D) Nefi – Siham-ı Kaza

E) Yunus Emre – Hüsrev ü Şirin

 

11. Mesnevi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aşk, kahramanlık vs. konuları işleyen uzun manzum eserlerdir.

B) Beyit sayısı sınırsızdır.

C) Modern edebiyattaki hikaye ve romanın klasik edebiyattaki karşılığıdır.

D) Kafiye düzeni aa, ba, ca, … şeklindedir.

E) Aynı şair beş ayrı mesnevi yazmışsa, hamse sahibi olarak adlandırılır.

 

12. (I)Naima 15. yy. (II)Klasik Türk Edebiyatı'nın önemli (III)nesir yazarlarındandır. (IV)Tezkiretü'ş-Şuara adlı eseri (V)şiir eleştirisi yönünden ilk örneklerdendir. Yazar, bu eseri Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur.

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.  B) II.  C) III.   D) IV.  E) V.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinden biri değildir?

A) Düşünceden çok söyleyiş güzelliğine önem verilmesi

B) Söz ve ses sanatlarının önemsenmesi

C) Dilin yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması

D) Daha çok kısa, anlaşılır cümlelerin kullanılması

E) Noktalama işaretlerine yer verilmemesi

 

14. Edebiyatımızda nazirecilik geleneğini kurumsallaştıran, Fetih sırasında Fatih'in yanında bulunmuş, şairler sultanı unvanına sahip bir 15. yy. şairidir.

Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyhi        B) Nasrettin Hoca

C) Battal Gazi D) Haliloğlu Yahya

E) Ahmet Paşa

 

15. Tasavvufun önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerini genellikle Farsça yazmıştır. Tasavvuf düşüncesinin yayılmasında önemli bir rolü olmuştur. Öleceği günü "şeb-i arus" (düğün gecesi) ile ifade edecek kadar büyük bir Allah sevgisine sahip olan sanatçının 2000'den fazla gazelinin yer aldığı Divan-ı Kebir, yaklaşık 26 bin beyitten oluşan Mesnevi, 70'ten fazla sohbetinin yer aldığı Fihi Ma Fih isimli önemli eserleri vardır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre   B) Baki   C) Mevlana   D) Fuzuli   E) Şeyhi

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-C 3-D 4-D 5-D 6-B 7-D 8-B 9-A 10-E 11-D 12-A 13-D 14-E 15-C

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir iconEdebiyatının biçim özelliklerinden değildir

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir icon1. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın özelliklerinden biri değildir?

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir iconEdebiyatı özelliklerinden değildir?

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir icon1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında...

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir iconDeğildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata...

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir icon1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir iconTÜrk edebiyatinin dönemleri 4

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir iconCumhuriyet Dönemi Edebiyatının Özellikleri

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir iconServet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama

Edebiyatının özelliklerinden biri değildir iconAşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com