Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı
I. TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

A. İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİ DÖNEM (DİVAN VE HALK EDEBİYATI)

 • İlk alfabe: Göktürk (Orhun) alfabesi

 • Bilinen ilk Türk şairi: Arpınçur Tigin

 • İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin

 • Bilinen en eski ve ilk destanımız: “Alp Er Tunga Destanı”

 • Türkçenin ilk yazılı belgeleri: “Orhun Yazıtları” (Türk adının geçtiği ilk metindir bu yazıtlar. “Orhun Yazıtları”, söylev türünün ilk örneğidir.)

 • İslami dönem Türk edebiyatının ilk edebi eser örneği: “Kutadgu Bilig”dir. İlk Türkçe didaktik şiirler bu yapıttadır. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk yapıttır. İlk mesnevi örneğidir. İlk siyasetname örneğidir.

 • İlk İslami Türk destanı: “Satuk Buğra Han Destanı”

 • Sagu türünün ilk örneği: “Alp Er Tunga Sagusu”

 • Türkçenin bilinen ilk sözlüğü: “Divanü Lü- gati’t-Türk”

 • Dede Korkut’tan ilk bahseden: “Camiü’t- Tevarih” adlı yapıtında ünlü tarihçi Reşidüddin’dir. Arap harfleriyle ilk neşreden Kilisli Muallim Rıfat Bilge’dir. Yeni harflerle ilk neşrini yapan Orhan Şaik Gökyay’dır.

 • Türkçe ilk manzum mevlit metnini yazan: Ahmedi

 • Divan sahibi ilk sanatçı: Yunus Emre

 • Divan edebiyatının ilk temsilcisi: Hoca Dehhani

 • Tasavvuf konusunda yazılan ilk eser: “Divan-ı Hikmet”

 • Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza’nın “Yusuf u Züleyha”sı

 • Anadolu Türkçesiyle yazılan ilk eser: Ahmet Fakih’in yazdığı “Çarhname”si

 • İlk gezi eserlerimiz: Seydi Ali Reis’in “Miratü’l- Memalik”i / Babürşah’ın “Babürname”si

 • Antoloji türünün ilk örneği: Ömer b. Mezid’in 1437′de hazırladığı “Mecmuatü’t – Nezair”

 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

 • İlk şehrengiz: Mesihi

 • Hamse sahibi ilk sanatçı: Ali Şir Nevai

 • İlk edebi mektup: Fuzuli’nin “Şikâyetname”si

 • Anadolu sahasında hamse sahibi ilk sanatçı: Hamdullah Hamdi

 • İlk bibliyografya yazarımız: Kâtip Çelebi – “Keşfü’z- Zünun”

 • Şairlerle ilgili yazılan ilk tarafsız ve alfabetik tezkire: Latifi

 • İlk şairler tezkiresi: Ali Şir Nevai’nin “Mecalisü’n-Nefais”i

 • Anadolu sahasında ilk şuara tezkiresi: Sehi Bey’in “Heşt Behişt”i

 • İlk edebi anı: Babürşah’ın “Babürname”si

 • Divan edebiyatında çocuklar için yazılan ilk eser: Nabi’nin “Hayriye”si

 • İlk şarkı örnekleri: Naili

 • Matbaada basılan ilk yapıt: “Vankulu Lügati”

 • Türkçe ilk mevlit: Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n-Necat” adlı yapıtı

B. TANZİMAT EDEBİYATI

 • İlk edebi ve felsefi çeviri: Münif Paşa’nın “Muhaverat-ı Hikemiye”si

 • İlk çeviri roman: Yusuf Kemal Paşa’nın Fransız yazar Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” adlı roman

 • İlk resmi gazete: Takvim-i Vekayi (1831)

 • İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840)

 • Batılı anlamda ilk günlük örneği: Direktör Ali Bey’in yazdığı “Seyahat Jurnali”

 • İlk Türk gazetecisi: Şinasi

 • Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı: Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”

 • Noktalama işaretlerini düzyazıda ilk kez kullanan: Şinasi

 • İlk makale: Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval gazetesindeki “Mukaddime” başlıklı yazısı

 • İlk özel gazete: Şinasi ve Agâh Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval

 • Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazan: Şinasi

 • İlk tezli roman örneği: Nabizade Nazım’ın “Zehra” adlı yapıtı

 • Sahnelenen ilk tiyatro yapıtı: Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre”si

 • İlk hikâye denemesi: Emin Nihat Bey’in “Müsameretname”si

 • İlk öykü örnekleri: Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-Rivayet”i

 • Batılı anlamda ilk eleştiri yazısı ve yapıtı: Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” yazısı, ilk eleştiri yapıtı “Tahrib-i Harabat”

 • İlk edebi roman: Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanı

 • İlk tarihi roman: Namık Kemal’in “Cezmi”si

 • İlk köy şiiri: Muallim Naci’nin yazdığı “Köylü Kızların Şarkısı”

 • İlk kafiyesiz şiir: Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazdığı “Validem”

 • Yabancı ülkede geçen bir macerayı anlatan ilk tiyatro yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Finten”i

 • Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Eşber”i

 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Nesteren”i

 • İlk pastoral şiir: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Sahra”sı

 • İlk edebiyat teorisi yapıtı: Recaizade Mahmut Ekrem’in “Talim-i Edebiyat”ı

 • İlk polisiye roman: Ahmet Mithat Efendi’nin “Esrar-ı Cinayet” adlı romanı

 • Türk romancılığında ilk alafranga tip: Ahmet Mithat Efendi’nin roman kahramanı olan Felatun Bey

 • Batılı anlamda ilk antoloji: Ziya Paşa’nın üç ciltlik “Harabat”ı

 • Türk tiyatrosunda Batı’dan eser uyarlamayı ilk kez yapan: Ahmet Vefik Paşa

 • Türkçe sözlük adını ilk kullanan, ilk yerli roman olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”ı yazan: Şemsettin Sami

 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedimiz: Şemsettin Sami’nin yazdığı “Kamusü’l Alam”

 • İlk köy romanı: Nabizade Nazım’ın “Karabibik”i

 • İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”

 • Çocuklara yönelik ilk dergi: 1869′da çıkan Mümeyyiz

 • Edebiyat tarihi adıyla yazılan ilk eser: Abdülhalim Memduh’un “Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye”si

 • İlk kadın romancı: Fatma Aliye Hanım

 • Tanzimat’tan sonraki edebiyatımızın ilk kadın şairi: Nigar Hanım

 • İlk mizah dergisi: Teodor Kasap’ın çıkardığı Diyojen

 • İlk mizahi sözlük: Direktör Ali Bey’in “Lehçetü’l-Hakayık”ı

 • İlk psikolojik roman denemesi: Nabizade Nazım’ın “Zehra”sı

 • İlk dergi: Münif Paşa’nın çıkardığı Mecmua-ı Fünun

C. SERVETİFUNUN EDEBİYATI VE FECRİATİ EDEBİYATI

 • İlk edebi beyannameyi yayımlayan: Fecriati Topluluğu

 • İlk mensur şiir: Halit Ziya’nın “Mensur Şiirler”i

 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf’un “Eylül” romanı

 • Sone’yi ilk kez kullanan: Süleyman Nesip

 • Anjambmanı ilk kullanan şair: Tevfik Fikret

 • Çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı: Tevfik Fikret’in “Şermin” yapıtı

 • İlk önemli fıkra yazarı: Ahmet Rasim

D. MİLLİ EDEBİYAT VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

 • İlk çocuk romanı: Mahmut Yesari’nin “Bağrı Yanık Ömer” yapıtı

 • Röportaj türünün ilk örneği: Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Diyorlar ki” adlı yapıtı

 • Batılı anlamda ilk edebiyat tarihi: Fuat Köprülü

 • Milli Edebiyat” ifadesi ilk kez kullanılan: Genç Kalemler

 • Türk sözcüğünü ilk kullanan şair: Mehmet Emin Yurdakul

 • Dış Türkleri konu alan ilk roman: Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Gönül Hanım” adlı romanı

 • Cumhuriyet dönemi köy romancılığının ilk örneği: Yakup Kadri’nin “Yaban” romanı

 • İlk Türk sosyologu: Ziya Gökalp

 • Orhun Abideleri”nden ilk söz eden Türk: Necip Asım (İkdam gazetesi 200.sayı)

 • İlk otobiyografik roman: Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” (Dünya roman tarihinde kahramanın adı verilmeyen ilk romandır.)

 • İlk TDK roman ödülü: “Suçumuz İnsan Olmak” (1957) adlı yapıtıyla Oktay Akbal

 • İlk TDK şiir ödülü: “Delice Böcek” şiiriyle Fazıl Hüsnü Dağlarca

 • Batı nazım şekillerini ilk defa kullanan şairimiz: Edip Ayel (1894-1957)

 • İlk fütürist (gelecekçi) sanatçımız: Ercüment Behzat Lav

 • Köyden şehre göçü ilk kez işleyen: Orhan Kemal

 • Heceyle yazılmış, sanat değeri taşıyan ilk manzum piyes: Yusuf Ziya Ortaç’ın “Binnaz” adlı oyunu

 • İlk postmodern roman: Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” adlı romanı

 • İlk monolog tarzıyla yazılmış ilk roman: Adalet Ağaoğlu’nun “Bir Düğün Gecesi” romanı

 • Hikâyede gerçek anlamda Anadolu’yu işleyen ilk yazar: Refik Halit Karay

 • Serbest ölçüyü kullanan ilk şair: Nazım Hikmet

 • Tiyatroda ilk kadın oyuncu: Afife Jale (Hüseyin Cahit’in yazdığı “Yamalar” adlı oyunda oynamıştır.)

 • İlk epik tiyatro: Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” adlı yapıtı

II. DÜNYA EDEBİYATINDAKİ İLKLER

 • İlk roman örneği: Rebelais – “Gargaunta”

 • İlk modern roman: Cervantes – “Don Kişot”

 • İlk tarihi roman: W.Scott – “Waverley”

 • İlk psikolojik roman: Madam de La Fayette – “Princesse de Cleves”

 • İlk öykü örneği: G. Boccacio – “Decameron”

 • Olay öyküsünün öncüsü: Guy de Maupassant

 • Durum/Kesit öyküsünün öncüsü: A. Çehov

 • Deneme türünün kurucusu: Montaigne

 • Deneme türünün ikinci ismi: Bacon

 • İlk biyografi yazarı: Plutarkhos

 • Tarih türünün kurucusu: Heredot

 • İlk büyük destan şairi: Homeros

 • İlk trajedi sanatçısı: Aiskhylos

 • İlk büyük komedya sanatçısı: Aristophanes

 • İlk anı yazarı: Ksenophon – “Anabasis”

 • İlk özdeyiş yazarı: La Rochefaucault

 • En eski ve ünlü hatipler: Demosthenes, Çiçero, Bousset

 • İlk fabl örneği (Batı): Aisopos (Ezop) – “Fabllar”

 • İlk fabl örneği (Doğu): Beydaba – “Kelile ile Dimne”

 • İlk lirik şair: Sappho

 • Pastoral şiirin kurucusu: Theokritos

 • Didaktik şiirin kurucusu: Hesiodos

 • İlk mensur şiir: Baudelaire – “Küçük Mensur Şiirler”

 • Klasisizmin kuramcısı: Boileau – “Şiir Sanatı”

 • Romantizmin kuramcısı: Victor Hugo – “Cromvell” yapıtının ön sözü

 • Dramın kurallarını belirleyen: Victor Hugo

 • İlk realist roman: G. Flaubert – “Madam Bovary”

 • Natüralizmin kuramcısı: Emile Zola

 • Dünyada bilinen ilk destan: Sümerlerin “Gılgamış Destanı”

TÜRK EDEBİYATINDA SANATÇILARIN UNVANLARI

 • Istırap şairi: Fuzuli,

 • Sultanü’ş-şuara (şairler sultanı): Baki

 • Hiciv üstadı: Nefi

 • Hacı kalfa: Kâtip Çelebi

 • Zevk-eğlence şairi: Nedim

 • Lale devri şairi: Nedim

 • Vatan şairi: Namık Kemal

 • Hürriyet şairi: Namık Kemal

 • Şair-i Azam: Abdülhak Hamit Tarhan

 • Tezatlar şairi: Abdülhak Hamit Tarhan

 • Üstat: Recaizade Mahmut Ekrem

 • Mistik şair: Necip Fazıl Kısakürek

 • Milli şair/Türk şairi: Mehmet Emin Yurdakul

 • Sokağı getiren romancı: Hüseyin Rahmi Gürpınar

 • Server Bedii: Peyami Safa

 • Ağıtlar şairi: Recaizade Mahmut Ekrem

 • Bayrak şairi: Arif Nihat Asya

 • Evler şairi: Behçet Necatigil

 • Çimdik: Yusuf Ziya Ortaç

 • Kirpi: Refik Halit Karay

 • Yazı makinesi: Ahmet Mithat Efendi

 • Ölüm şairi: Cahit Sıtkı Tarancı

 • İstanbul öykücüsü: Sait Faik Abasıyanık

 • Halikarnas Balıkçısı: Cevat Şakir Kabaağaçlı

 • Deli Ozan, Çamdeviren: Faruk Nafiz Çamlıbel

 • İstanbul şairi: Yahya Kemal Beyatlı

 • Ümmetçi şair: Mehmet Akif Ersoy

 • Sokağı şiire getiren şair: Orhan Veli Kanık

 • Anadolu şairi: Ömer Bedrettin Uşaklı

KURTULUŞ SAVAŞINI İŞLEYEN YAZARLAR VE ROMANLAR

 • Ahmet Hamdi Tanpınar: Sahnenin Dışındakiler

 • Aka Gündüz: Dikmen Yıldızı

 • Attila İlhan: Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı

 • Halide Edip Adıvar: Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye

 • Hasan İzzettin Dinamo: Kutsal İsyan

 • İlhan Tarus: Vatan Tutkusu, Hükümet Meydanı, Var Olmak

 • İlhan Selçuk: Yüzbaşı Selahattin’in Romanı

 • Kemal Tahir: Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu

 • Mehmet Rauf: Halas

 • Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul

 • Peyami Safa: Sözde Kızlar, Biz İnsanlar

 • Samim Kocagöz: Kalpaklılar, Doludizgin

 • Talip Apaydın: Toz Duman İçinde, Vatan Dediler, Köylüler

 • Tarık Buğra: Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, Ankara, Sodom ve Gomore

ANADOLU’YU ANLATAN YAZARLAR VE ROMANLARI

Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova Yöreleri

 • Orhan Kemal: Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kanlı Topraklar, Bereketli Topraklar Üzerinde

 • Yaşar Kemal: Teneke, Ortadirek, İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Cinayeti

Orta Anadolu

 • Fakir Baykurt: Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, Kaplumbağalar, Tırpan, Amerikan Sargısı

 • Kemal Tahir: Sağır Dere, Kör Duman, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal

 • Talip Apaydın: Sarı Traktör, Yarbükü, Ortakçının Oğlu, Define, Yoz Duvar

Ege Bölgesi

 • Necati Cumalı: Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Susuz Yaz

 • Samim Kocagöz: Yılan Hikâyesi, Bir Karış Toprak

Doğu Anadolu

 • Ferid Edgü: Kimse, O

 • Kemal Bilbaşar: Cemo, Memo

 • Ömer Polat: Mahmudo ile Hazel, Saragöl

Güneydoğu

 • Bekir Yıldız: Reşo Ağa, Kaçakçı Şahan

DOĞU-BATI ÇATIŞMASI, YANLIŞ BATILILAŞMA, TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ İŞLEYEN YAZARLAR VE YAPITLARI

 • Ahmet Hamdi Tanpınar: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

 • Ahmet Mithat Efendi: Felatun Bey’le Rakım Efendi

 • Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal

 • Peyami Safa: Fatih-Harbiye, Sözde Kızlar

 • Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası

 • Reşat Nuri Güntekin: Miskinler Tekkesi, Yaprak Dökümü

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Sodom ve Gomore, Kiralık Konak

KASABA YAŞAMINI ANLATAN YAZARLAR VE YAPITLARI

 • İlhan Tarus: Yeşilkaya Savcısı

 • Reşat Nuri Güntekin: Yeşil Gece, Kavak Yelleri

 • Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf

 • Samim Kocagöz: Bir Şehrin İki Kapısı

OSMANLININ KURULUŞUNU ELE ALAN YAZARLAR VE YAPITLARI

 • Kemal Tahir: Devlet Ana

 • Tarık Buğra: Osmancık

ÖNEMLİ HİCİV SANATÇILARI VE YAPITLARI

 • Şeyhi: Harname

 • Fuzuli: Şikâyetname

 • Nef’i: Siham-ı Kaza

 • Ziya Paşa: Zafername

 • Neyzen Tevfik: Azab-ı Mukaddes

EDEBİYATIMIZDA ÖNEMLİ ROMAN KAHRAMANLARI

Tanzimat Edebiyatı

 • Araba Sevdası: Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey

 • Cezmi: Cezmi, Adil Giray, Perihan, Şehriyar

 • İntibah: Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup

 • Karabibik: Karabibik, Yosturoğlu, Koca İmam, Huri, Hüseyin, Eftalya

 • Sergüzeşt: Asaf Paşa, Celal, Dilber, Taravet, Cevher

 • Zehra: Zehra, Suphi, Sırrı Cemal

Servetifünun Edebiyatı

 • Aşk-ı Memnu: Adnan Bey, Bihter, Behlül, Nihal, Firdevs Hanım

 • Eylül: Necip, Suat, Süreyya

 • Kırık Hayatlar: Ömer, Behiç, Vadide, Neyyir, Leyla, Selma

 • Mai ve Siyah: Lamia, Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi

 • Mürebbiye: Dehri Efendi, Matmazel Anjel, Şem’i, Sadri

 • Şık: Şatırzade, Şöhret Bey, Madam Potiş

 • Şıpsevdi: Meftun Bey, Edibe Hanım, Kasım Efendi

Milli Edebiyat

 • Yaprak Dökümü: Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Ferhunde, Leyla, Necla, Fikret

 • Ateşten Gömlek: Ayşe, Peyami, Binbaşı İhsan

 • Çalıkuşu: Feride, Kamuran, Doktor, Hayrullah Bey

 • Handan: Neriman, Hüsnü Paşa, Refik Cemal

 • Nur Baba: Nur Baba, Ziba Hanım, Nigar Hanım, Süheyla

 • Sodom ve Gomore: Leyla, Necdet, Sami Bey

 • Vurun Kahpeye: Aliye, Hacı Fettah, Tahsin Bey

 • Yaban: Ahmet Celal, Emine, Mehmet Ali, İsmail

 • Sinekli Bakkal: Rabia, Osman (Peregrini), Kız Tevfik, Emine, Vehbi Dede

 • Yeşil Gece: Şahin, Kazım

Cumhuriyet Edebiyatı

 • Aganta Burina Burinata: Mahmut, Halil Usta

 • Anayurt Oteli: Zebercet

 • Ayaşlı ve Kiracıları: Ayaşlı İbrahim, Hasan Bey, Buharalı Abdülkerim, Faika, Fuat, İffet Hanım, Şefik Bey

 • Bereketli Topraklar Üzerinde: Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali

 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu: Hasta Bir Çocuk, Nüzhet, Doktor Ragıp

 • Fatih-Harbiye: Neriman, Faiz Bey, Şinasi, Macit

 • Huzur: İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz

 • İnce Memed: Memed, Hatce, Abdi Ağa

 • Kuyucaklı Yusuf: Yusuf, Muazzez, Selahat- tin Bey

 • Küçük Ağa: Mehmet Reşit Efendi (İstanbullu Hoca), Çolak Salih

 • Matmazel Noralya’nın Koltuğu: Ferit, Nilüfer, Fotika

 • Sözde Kızlar: Behiç, Mebrure, Nafi Bey

 • Tutunamayanlar: Selim Işık, Turgut Özben

 • Yılanların Öcü: Kara Bayram, Haceli, Irazca Ana

TÜRK EDEBİYATINDAKİ ÖNEMLİ DERGİLER

 • Ağaç (1936): Necip Fazıl tarafından çıkarılmıştır.

 • A dergisi (1956-1960): II. Yeni akımına destek olmak için çıkarılmıştır.

 • Akbaba (1922-1977): Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi tarafından çıkarılan haftalık, siyasi mizah dergisidir.

 • Büyük Doğu (1943-1955): Necip Fazıl Kısakürek’in çıkardığı dergidir.

 • Çınaraltı (1941-1944): Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya’nın çıkardıkları Türkçü ve fikir ve sanat dergisidir.

 • Dergâh (1921-1923): İlki Mustafa Nihat Özön tarafından çıkarılmıştır. 1990′da ise Ezel Erverdi tarafından yeniden çıkarılmaya başlanmıştır.

 • Diriliş (1966-1967): Sezai Karakoç tarafından çıkarılmıştır.

 • Genç Kalemler (1910-1912): Ömer Seyfettin ve Ali Cenap tarafından çıkarılmıştır.

 • Hisar (1950-1957/1964-1980): Munis Faik Ozansoy tarafından çıkarılmıştır.

 • Kadro (1932-1935): Yakup Kadri tarafından çıkarılmıştır.

 • Mavera (1976): C. Zarifoğlu, E. Beyazıt, R. Özdenören, M. Akif İnan bu derginin kurucuları arasındadır.

 • Papirüs (1966-1970): Cemal Süreya tarafından çıkarılmıştır.

 • Resimli Ay (1924-1930): Zekeriya Sertel’in çıkardığı “gerçekçi” halk dergisidir.

 • Türk Yurdu (1911-1931): Türk Yurdu Cemiyetinin yayın organıdır.

 • Türk Dili (1951-…): TDK tarafından çıkarılmıştır.

 • Ülkü (1933-1950): Halk evleri tarafından çıkarılmıştır.

 • Yeni Dergi (1964-1975): Mehmet Fuat (Fuat Bengü) tarafından çıkarılmıştır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi icon Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza'nın

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi iconEdebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi icon1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında...

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi iconİlk türk -arap iLİŞKİleri

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi iconAnadolu’da kurulan ilk türk beylikleri

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi iconİlk türk devletlerinde devlet teşKİLÂTI

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi iconTÜRKÇENİN İlk eseri: orhun yazitlari

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi icon* Edebiyatımızda ilk edebi roman: Namık Kemal / İntibah

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi icon*İlk yerli tiyatro eseri:Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi iconB. Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir. ( )


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com