İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı


İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11.ve 12.Yüzyıllar Test 1

1. Aşağıdaki eserlerin hangisinde, İslam dininin etkisiyle bazı Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır?
A) Orhun Yazıtları

B) Alp Er Tunga Destanı
C) Divan-ı Hikmet

D) Irk Bitig
E) Mani Metinleri

2. Aşağıdakilerden hangisi İslami kültürün etkisiyle yazılan Türk edebiyatının ilk eserlerinden değildir?
A) Divanü Lügat-it Türk
B) Divan-ı Hikmet
C) Kutadgu Bilig
D) Atabetü’l Hakayık
E) Hurşidname

3. Aşağıdakilerden hangisi “Atabetü’l Hakayık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir?
A) Hakikatlerin Eşiği anlamına gelir.
B) Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işleniştir.
C) Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
D) Didaktik bir öğüt kitabıdır.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında yazılmıştır

4. İslami kültürün etkisiyle yazılan eserlerden hangisi daha sonraki yüzyıllarda yazılmıştır?
A) Muhakemetü’l Lügateyn

B) Divan-ı Hikmet

C) Divanü Lügat-it Türk
D) Atabetü’l Hakayık
E) Kutadgu Bilig
5. Edebiyatımızda “Hikmet” türünde şiiri olan ilk şair kimdir?
A) Yunus Emre

B) Ahmet Yesevi
C) Kaygusuz Abdal

D) Pir Sultan Abdal
E) Gülşehri


6. Ahmet Yesevi’nin eğitici, öğretici, ahlaki ve dini özellikler gösteren eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nuhbetül Asar

B) Atabetü’l Hakayık

C) Cami üt Tevarih

D) Risaletün Nüshiyye

E) Divan-ı Hikmet
7. Aşağıdakilerden hangisinde Kutadgu Bilig’le ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

A) İslam etkisinde yazılan ilk eserlerdendir.

B) Arapça ve Farsça sözcüklere az da olsa rastlanır.

C) Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır.

D) Aruz vezni ile yazılmıştır.

E) Sadece dörtlükler halinde yazılmıştır.
I. Kutadgu Bilig, didaktik bir eserdir ve eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

II. Divanü Lugatit Türk, Arap yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

III. Atabaetü’l Hakayık, Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.

IV. Divan-ı Hikmet, Türkçenin kaside nazım şekliyle yazılmış ilk eseridir.

8. Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde verilen bilgiler yanlış verilmiştir?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) III. ve IV.

D) I. ve IV.

E) II. ve IV.
9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) İslamiyet’ten önceki Türk şiirinde dize başlarında kafiye görülmekle birlikte daha çok dize sonlarında yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

B) Bugün elimizde olan kimi destan parçaları Divanü Lügati-it Türk adlı kitaptan alınmıştır.

C) Divan-ı Hikmet, tasavvuf konularının işlendiği, 7’li ve 12’li hece ölçüsünün kullanıldığı dörtlüklerle yazılmış bir eserdir.

D) Ejderha,Çinlilere ait mitolojik bir unsurdur.

E) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Kutadgu Bilig, Türk edebiyatının ilk siyasetnamesi sayılır.
10. “Kutadgu Bilig” adlı eser hangi anlama gelmektedir?

A) Bilgilerin kaynağı

B) Mutluluk veren bilgi

C) Hakikatlerin eşiği

D) Seçme sözler

E) Hayatın anlamı
11. Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yy’da yazılmış olan eserin adı nedir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divanü Lugat-it Türk

C) Divan-ı Hikmet

D) Atabetü’l Hakayık

E) Dede Korkut Hikayeleri


12. Divanü Lugat-it Türk’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.

B) Türkçenin Farsça’dan daha zengin olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır.

C) Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.

D) “Türk dilleri sözlüğü” anlamına gelmektedir.

E) İslamiyet öncesi ürünleri olan sav, sagu, koşuk örnekleri vardır.
13. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisindeki Türk destanlarından değildir?
A) Satuk Buğra Han

B) Danişment Gazi

C) Battal Gazi

D) Edige

E) Oğuz Kağan Destanı
14. On birinci yüzyılda yazılan ilk İslami eserlerdendir. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan eser Türkçe’nin ilk gramer kitabıdır. Sözlü eserlere ulaştığımız kaynak bir kitaptır. Kaşgarlı Mahmut’un bu eseri yazmasındaki amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir.”

Burada adı geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakemetü’l Lügateyn

B) Risaletü’n Nushiyye

C) Divan-ı Hikmet

D) Mesnevi
E) Divan-ı Lügatit Türk

15. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Kutadgu Bilig Türk Edebiyatında ilk mesnevidir.
B) Atabetü’l Hakayık “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.
C) Dini – tasavvufi konular hem divan edebiyatında hem de halk edebiyatında ele alınır.
D) Divan-ı Hikmet edebiyatımızda ilk siyasetnamedir.
E) İslami dönem eserlerinde hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılır.
Kutadgu Bilig'den sonra Hakaniye Türkçesi ile yazılmış ikinci önemli eserdir, manzumdur. On ikinci yüzyılda verilen bu eser, kişinin İslam inançları çerçevesinde, terbiyesini, eğitim - öğretimini işleyen bir ahlâk kitabıdır."

16. Bu parçada sözü edileneser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip

B)  Risaletü'n Nushiyye - Yunus Emre

C)  Divan ü Lügat'i Türk - Kaşgarlı Mahmut

D)  Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet

E)  Divan - ı Hikmet - Ahmet Yesevi
17. 'Divan ü Lügatit Türk' için yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A)  Tarih, coğrafya, dilbilim, edebiyatı ilgilendirdiği

B)  300'e yakın atasözü, 240 kadar şiir örneği bulundurduğu

C)  Oldukça güzel beyit, dörtlük, hikmet, seci örnekleri verdiği

D)  15. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olduğu

E)  İslami inancı yaymaya çalıştığı

 

18. Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?

A)  Dört kişi arasında geçen 'diyaloglu' bir sahne oyununa benzer.

B)  Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insanlara da rastlanılır.

C)  Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.

D)  Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve devletin nasıl olması gerektiği vurgulanır.

E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir.
19.İslamiyetin kabulünden sonra Ortaasya’da gelişen Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Dildeki Arapça, Farsça kelime sayısı hızla artmıştır.

B)İslam şehirlerinde eğitim gören aydınlarla halk arasında edebiyat alanında bir ikilik başlamıştır.

C)Arap ve Fars edebiyatlarının ölçü ve biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.

D)Göktürk ve Uygur alfabeleri bırakılmış, Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır.

E) Kopuzla şiir söyleme geleneği sona ermiş, anonim ürünler unutulmaya terk edilmiştir.
20. (I)İslamiyetten önceki Türk edebiyatında tam bir bütünlük vardır. (II) Şairlerin söylediklerini halk anlar. (III) İslamın kabulünden sonra ise Türk edebiyatında bir ikileşme başlar. (IV)Birisi halkın kullandığı dille, eski şiir gelenekleriyle ortaya konan Halk edebiyatıdır. (V) İkincisi ise Arapça ya da Farsça ile ortaya konan Yüksek Zümre Edebiyatıdır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V


Cevaplar:1.C, 2.E, 3.E, 4.A, 5.B, 6.E, 7.E, 8.E, 9.E, 10.B, 11.D, 12.B, 13.E, 14.E, 15.D, 16.D, 17.D, 18.C, 19.E, 20.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 iconİslam öncesi TÜrk edebiyati -1

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 iconCumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 iconModern çAĞDAŞ TÜrk edebiyati özellikleri İle iLGİLİ test sorulari

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 iconServet-i Fünûn, Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 icon1. Fikirlerini “Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam...

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 iconHalk Edebiyatı Test 2

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 iconServeti FÜnun edebiyati özellikleri İle iLGİLİ test sorulari

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 iconTürk edebiyatı

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 iconDers : Türk Edebiyatı

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1 iconCumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com