 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza'nın


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı
LYS EDEBİYAT

ALTIN BİLGİLER

I. TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

A. İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİ DÖNEM

(DİVAN VE HALK EDEBİYATI)

 İlk alfabe: Göktürk (Orhun) alfabesi

 Bilinen ilk Türk şairi: Arpınçur Tigin

 İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin

 Bilinen en eski ve ilk destanımız: "Alp Er Tunga Destanı"

 Türkçenin ilk yazılı belgeleri: "Orhun Yazıtları" (Türk

adının geçtiği ilk metindir bu yazıtlar. "Orhun Yazıtları",

söylev türünün ilk örneğidir.)

 İslami dönem Türk edebiyatının ilk edebi eser örneği:

"Kutadgu Bilig"dir. İlk Türkçe didaktik şiirler bu yapıttadır.

Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk yapıttır. İlk mesnevi

örneğidir. İlk siyasetname örneğidir.

 İlk İslami Türk destanı: "Satuk Buğra Han Destanı"

 Sagu türünün ilk örneği: "Alp Er Tunga Sagusu"

 Türkçenin bilinen ilk sözlüğü: "Divanü Lü- gati't-Türk"

 Dede Korkut'tan ilk bahseden: "Camiü't- Tevarih" adlı

yapıtında ünlü tarihçi Reşidüddin'dir. Arap harfleriyle ilk

neşreden Kilisli Muallim Rıfat Bilge'dir. Yeni harflerle ilk

neşrini yapan Orhan Şaik Gökyay'dır.

 Türkçe ilk manzum mevlit metnini yazan: Ahmedi

 Divan sahibi ilk sanatçı: Yunus Emre

 Divan edebiyatının ilk temsilcisi: Hoca Dehhani

 Tasavvuf konusunda yazılan ilk eser: "Divan-ı Hikmet"

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza'nın

"Yusuf u Züleyha"sı

 Anadolu Türkçesiyle yazılan ilk eser: Ahmet Fakih'in

yazdığı "Çarhname"si

 İlk gezi eserlerimiz: Seydi Ali Reis'in "Miratü'l- Memalik"

i / Babürşah'ın "Babürname"si

 Antoloji türünün ilk örneği: Ömer b. Mezid'in 1437'de

hazırladığı "Mecmuatü't - Nezair"

 Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

 İlk şehrengiz: Mesihi

 Hamse sahibi ilk sanatçı: Ali Şir Nevai

 İlk edebi mektup: Fuzuli'nin "Şikâyetname”si

 Anadolu sahasında hamse sahibi ilk sanatçı: Hamdullah

Hamdi

 İlk bibliyografya yazarımız: Kâtip Çelebi - "Keşfü'z-Zünun"

 Şairlerle ilgili yazılan ilk tarafsız ve alfabetik tezkire:

Latifi

 İlk şairler tezkiresi: Ali Şir Nevai'nin "Mecalisü'n-

Nefais"i

 Anadolu sahasında ilk şuara tezkiresi: Sehi Bey'in

"Heşt Behişt"i

 İlk edebi anı: Babürşah'ın "Babürname"si

 Divan edebiyatında çocuklar için yazılan ilk eser:

Nabi'nin "Hayriye"si

 İlk şarkı örnekleri: Naili

 Matbaada basılan ilk yapıt: "Vankulu Lügati"

 Türkçe ilk mevlit: Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n-

Necat" adlı yapıtı

B. TANZİMAT EDEBİYATI

 İlk edebi ve felsefi çeviri: Münif Paşa'nın "Muhaverat-ı

Hikemiye"si

 İlk çeviri roman: Yusuf Kemal Paşa'nın Fransız yazar

Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" adlı roman

 İlk resmi gazete: Takvim-i Vekayi (1831)

 İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840)

 Batılı anlamda ilk günlük örneği: Direktör Ali Bey'in

yazdığı "Seyahat Jurnali"

 İlk Türk gazetecisi: Şinasi

 Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı: Şinasi'nin "Şair Evlenmesi"

 Noktalama işaretlerini düzyazıda ilk kez kullanan:

Şinasi

 İlk makale: Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval gazetesindeki

"Mukaddime" başlıklı yazısı

 İlk özel gazete: Şinasi ve Agâh Efendi'nin çıkardığı

Tercüman-ı Ahval

 Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazan: Şinasi

 İlk tezli roman örneği: Nabizade Nazım'ın "Zehra" adlı

yapıtı

 Sahnelenen ilk tiyatro yapıtı: Namık Kemal'in "Vatan

yahut Silistre"si

 İlk hikâye denemesi: Emin Nihat Bey'in

"Müsameretname"si

 İlk öykü örnekleri: Ahmet Mithat Efendi'nin "Letaif-

Rivayet"i

 Batılı anlamda ilk eleştiri yazısı ve yapıtı: Namık Kemal'in

"Lisan-ı Osmanî Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-

ı Şamildir" yazısı, ilk eleştiri yapıtı "Tahrib-i Harabat"

 İlk edebi roman: Namık Kemal'in "İntibah" adlı romanı

 İlk tarihi roman: Namık Kemal'in "Cezmi"si

 İlk köy şiiri: Muallim Naci'nin yazdığı "Köylü Kızların

Şarkısı"

 İlk kafiyesiz şiir: Abdülhak Hamit Tarhan'ın yazdığı

"Validem"

 Yabancı ülkede geçen bir macerayı anlatan ilk tiyatro

yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Finten"i

 Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı: Abdülhak

Hamit Tarhan'ın "Eşber"i

 Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı: Abdülhak

Hamit Tarhan'ın "Nesteren"i

 İlk pastoral şiir: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Sahra"sı

 İlk edebiyat teorisi yapıtı: Recaizade Mahmut Ekrem'in

"Talim-i Edebiyat"ı

 İlk polisiye roman: Ahmet Mithat Efendi'nin "Esrar-ı

Cinayet" adlı romanı

 Türk romancılığında ilk alafranga tip: Ahmet Mithat

Efendi'nin roman kahramanı olan Felatun Bey

 Batılı anlamda ilk antoloji: Ziya Paşa'nın üç ciltlik "Harabat"

ı

 Türk tiyatrosunda Batı'dan eser uyarlamayı ilk kez

yapan: Ahmet Vefik Paşa

 Türkçe sözlük adını ilk kullanan, ilk yerli roman olan

"Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"ı yazan: Şemsettin Sami

 İlk tarih ve coğrafya ansiklopedimiz: Şemsettin Sami'nin

yazdığı "Kamusü'l Alam"

 İlk köy romanı: Nabizade Nazım'ın "Karabibik"i

 İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem'in "Araba

Sevdası"

 Çocuklara yönelik ilk dergi: 1869'da çıkan Mümeyyiz

 Edebiyat tarihi adıyla yazılan ilk eser: Abdülhalim

Memduh'un "Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye"si

 İlk kadın romancı: Fatma Aliye Hanım

 Tanzimat'tan sonraki edebiyatımızın ilk kadın şairi:

Nigar Hanım

 İlk mizah dergisi: Teodor Kasap'ın çıkardığı Diyojen

 İlk mizahi sözlük: Direktör Ali Bey'in "Lehçetü'l-

Hakayık"ı

 İlk psikolojik roman denemesi: Nabizade Nazım'ın

"Zehra"sı

 İlk dergi: Münif Paşa'nın çıkardığı Mecmua-ı Fünun

C. SERVETİFUNUN EDEBİYATI VE FECRİATİ EDEBİYATI

 İlk edebi beyannameyi yayımlayan: Fecriati Topluluğu

 İlk mensur şiir: Halit Ziya'nın "Mensur Şiirler"i

 İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf'un "Eylül" romanı

 Sone’yi ilk kez kullanan: Süleyman Nesip

 Anjambmanı ilk kullanan şair: Tevfik Fikret

 Çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı: Tevfik Fikret'in

"Şermin" yapıtı

 İlk önemli fıkra yazarı: Ahmet Rasim

LYS EDEBİYAT ALTIN BİLGİLER – www.edebiyatogretmeni.org

www.edebiyatogretmeni.org Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site Sayfa 2

D. MİLLİ EDEBİYAT VE

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

 İlk çocuk romanı: Mahmut Yesari'nin "Bağrı Yanık

Ömer" yapıtı

 Röportaj türünün ilk örneği: Ruşen Eşref Ünaydın'ın

"Diyorlar ki" adlı yapıtı

 Batılı anlamda ilk edebiyat tarihi: Fuat Köprülü

 "Milli Edebiyat" ifadesi ilk kez kullanılan: Genç Kalemler

 Türk sözcüğünü ilk kullanan şair: Mehmet Emin Yurdakul

 Dış Türkleri konu alan ilk roman: Ahmet Hikmet

Müftüoğlu'nun "Gönül Hanım" adlı romanı

 Cumhuriyet dönemi köy romancılığının ilk örneği:

Yakup Kadri'nin "Yaban" romanı

 İlk Türk sosyologu: Ziya Gökalp

 "Orhun Abideleri"nden ilk söz eden Türk: Necip Asım

(İkdam gazetesi 200.sayı)

 İlk otobiyografik roman: Peyami Safa'nın "Dokuzuncu

Hariciye Koğuşu" (Dünya roman tarihinde kahramanın

adı verilmeyen ilk romandır.)

 İlk TDK roman ödülü: "Suçumuz İnsan Olmak" (1957)

adlı yapıtıyla Oktay Akbal

 İlk TDK şiir ödülü: "Delice Böcek" şiiriyle Fazıl Hüsnü

Dağlarca

 Batı nazım şekillerini ilk defa kullanan şairimiz: Edip

Ayel (1894-1957)

 İlk fütürist (gelecekçi) sanatçımız: Ercüment Behzat

Lav

 Köyden şehre göçü ilk kez işleyen: Orhan Kemal

 Heceyle yazılmış, sanat değeri taşıyan ilk manzum

piyes: Yusuf Ziya Ortaç'ın "Binnaz" adlı oyunu

 İlk postmodern roman: Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar"

adlı romanı

 İlk monolog tarzıyla yazılmış ilk roman: Adalet Ağaoğlu'nun

"Bir Düğün Gecesi" romanı

 Hikâyede gerçek anlamda Anadolu'yu işleyen ilk

yazar: Refik Halit Karay

 Serbest ölçüyü kullanan ilk şair: Nazım Hikmet

 Tiyatroda ilk kadın oyuncu: Afife Jale (Hüseyin Cahit-

'in yazdığı "Yamalar" adlı oyunda oynamıştır.)

 İlk epik tiyatro: Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı"

adlı yapıtı

II. DÜNYA EDEBİYATINDAKİ İLKLER

 İlk roman örneği: Rebelais - "Gargaunta"

 İlk modern roman: Cervantes - "Don Kişot"

 İlk tarihi roman: W.Scott - "Waverley"

 İlk psikolojik roman: Madam de La Fayette -

"Princesse de Cleves"

 İlk öykü örneği: G. Boccacio - "Decameron"

 Olay öyküsünün öncüsü: Guy de Maupassant

 Durum/Kesit öyküsünün öncüsü: A. Çehov

 Deneme türünün kurucusu: Montaigne

 Deneme türünün ikinci ismi: Bacon

 İlk biyografi yazarı: Plutarkhos

 Tarih türünün kurucusu: Heredot

 İlk büyük destan şairi: Homeros

 İlk trajedi sanatçısı: Aiskhylos

 İlk büyük komedya sanatçısı: Aristophanes

 İlk anı yazarı: Ksenophon - "Anabasis"

 İlk özdeyiş yazarı: La Rochefaucault

 En eski ve ünlü hatipler: Demosthenes, Çiçero, Bousset

 İlk fabl örneği (Batı): Aisopos (Ezop) - "Fabllar"

 İlk fabl örneği (Doğu): Beydaba - "Kelile ile Dimne"

 İlk lirik şair: Sappho

 Pastoral şiirin kurucusu: Theokritos

 Didaktik şiirin kurucusu: Hesiodos

 İlk mensur şiir: Baudelaire - "Küçük Mensur Şiirler"

 Klasisizmin kuramcısı: Boileau - "Şiir Sanatı"

 Romantizmin kuramcısı: Victor Hugo - "Cromvell"

yapıtının ön sözü

 Dramın kurallarını belirleyen: Victor Hugo

 İlk realist roman: G. Flaubert - "Madam Bovary"

 Natüralizmin kuramcısı: Emile Zola

 Dünyada bilinen ilk destan: Sümerlerin "Gılgamış

Destanı"

TÜRK EDEBİYATINDA SANATÇILARIN UNVANLARI

 Istırap şairi: Fuzuli,

 Sultanü'ş-şuara (şairler sultanı): Baki

 Hiciv üstadı: Nefi

 Hacı kalfa: Kâtip Çelebi

 Zevk-eğlence şairi: Nedim

 Lale devri şairi: Nedim

 Vatan şairi: Namık Kemal

 Hürriyet şairi: Namık Kemal

 Şair-i Azam: Abdülhak Hamit Tarhan

 Tezatlar şairi: Abdülhak Hamit Tarhan

 Üstat: Recaizade Mahmut Ekrem

 Mistik şair: Necip Fazıl Kısakürek

 Milli şair/Türk şairi: Mehmet Emin Yurdakul

 Sokağı getiren romancı: Hüseyin Rahmi Gürpınar

 Server Bedii: Peyami Safa

 Ağıtlar şairi: Recaizade Mahmut Ekrem

 Bayrak şairi: Arif Nihat Asya

 Evler şairi: Behçet Necatigil

 Çimdik: Yusuf Ziya Ortaç

 Kirpi: Refik Halit Karay

 Yazı makinesi: Ahmet Mithat Efendi

 Ölüm şairi: Cahit Sıtkı Tarancı

 İstanbul öykücüsü: Sait Faik Abasıyanık

 Halikarnas Balıkçısı: Cevat Şakir Kabaağaçlı

 Deli Ozan, Çamdeviren: Faruk Nafiz Çamlıbel

 İstanbul şairi: Yahya Kemal Beyatlı

 Ümmetçi şair: Mehmet Akif Ersoy

 Sokağı şiire getiren şair: Orhan Veli Kanık

 Anadolu şairi: Ömer Bedrettin Uşaklı

KURTULUŞ SAVAŞINI İŞLEYEN YAZARLAR VE ROMANLAR

 Ahmet Hamdi Tanpınar: Sahnenin Dışındakiler

 Aka Gündüz: Dikmen Yıldızı

 Attila İlhan: Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı

 Halide Edip Adıvar: Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye

 Hasan İzzettin Dinamo: Kutsal İsyan

 İlhan Tarus: Vatan Tutkusu, Hükümet Meydanı, Var

Olmak

 İlhan Selçuk: Yüzbaşı Selahattin'in Romanı

 Kemal Tahir: Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları,

Esir Şehrin Mahpusu

 Mehmet Rauf: Halas

 Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul

 Peyami Safa: Sözde Kızlar, Biz İnsanlar

 Samim Kocagöz: Kalpaklılar, Doludizgin

 Talip Apaydın: Toz Duman İçinde, Vatan Dediler, Köylüler

 Tarık Buğra: Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da

 Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, Ankara, Sodom

ve Gomore

ANADOLU'YU ANLATAN YAZARLAR VE ROMANLARI

Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova Yöreleri

 Orhan Kemal: Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kanlı Topraklar,

Bereketli Topraklar Üzerinde

 Yaşar Kemal: Teneke, Ortadirek, İnce Memed, Yer Demir

Gök Bakır, Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Cinayeti

Orta Anadolu

 Fakir Baykurt: Yılanların Öcü, Irazca'nın Dirliği, Kaplumbağalar,

Tırpan, Amerikan Sargısı

LYS EDEBİYAT ALTIN BİLGİLER – www.edebiyatogretmeni.org

www.edebiyatogretmeni.org Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site Sayfa 3

 Kemal Tahir: Sağır Dere, Kör Duman, Rahmet Yolları

Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal

 Talip Apaydın: Sarı Traktör, Yarbükü, Ortakçının Oğlu,

Define, Yoz Duvar

Ege Bölgesi

 Necati Cumalı: Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar,

Susuz Yaz

 Samim Kocagöz: Yılan Hikâyesi, Bir Karış Toprak

Doğu Anadolu

 Ferid Edgü: Kimse, O

 Kemal Bilbaşar: Cemo, Memo

 Ömer Polat: Mahmudo ile Hazel, Saragöl

Güneydoğu

 Bekir Yıldız: Reşo Ağa, Kaçakçı Şahan

DOĞU-BATI ÇATIŞMASI, YANLIŞ BATILILAŞMA, TOPLUMSAL

DEĞİŞMEYİ İŞLEYEN YAZARLAR VE YAPITLARI

 Ahmet Hamdi Tanpınar: Huzur, Saatleri Ayarlama

Enstitüsü

 Ahmet Mithat Efendi: Felatun Bey'le Rakım Efendi

 Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal

 Peyami Safa: Fatih-Harbiye, Sözde Kızlar

 Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası

 Reşat Nuri Güntekin: Miskinler Tekkesi, Yaprak Dökümü

 Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Sodom ve Gomore,

Kiralık Konak

KASABA YAŞAMINI ANLATAN YAZARLAR VE YAPITLARI

 İlhan Tarus: Yeşilkaya Savcısı

 Reşat Nuri Güntekin: Yeşil Gece, Kavak Yelleri

 Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf

 Samim Kocagöz: Bir Şehrin İki Kapısı

OSMANLININ KURULUŞUNU ELE ALAN YAZARLAR VE

YAPITLARI

 Kemal Tahir: Devlet Ana

 Tarık Buğra: Osmancık

ÖNEMLİ HİCİV SANATÇILARI VE YAPITLARI

 Şeyhi: Harname

 Fuzuli: Şikâyetname

 Nef'i: Siham-ı Kaza

 Ziya Paşa: Zafername

 Neyzen Tevfik: Azab-ı Mukaddes

EDEBİYATIMIZDA ÖNEMLİ ROMAN KAHRAMANLARI

Tanzimat Edebiyatı

 Araba Sevdası: Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey

 Cezmi: Cezmi, Adil Giray, Perihan, Şehriyar

 İntibah: Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup

 Karabibik: Karabibik, Yosturoğlu, Koca İmam, Huri,

Hüseyin, Eftalya

 Sergüzeşt: Asaf Paşa, Celal, Dilber, Taravet, Cevher

 Zehra: Zehra, Suphi, Sırrı Cemal

Servetifünun Edebiyatı

 Aşk-ı Memnu: Adnan Bey, Bihter, Behlül, Nihal, Firdevs

Hanım

 Eylül: Necip, Suat, Süreyya

 Kırık Hayatlar: Ömer, Behiç, Vadide, Neyyir, Leyla,

Selma

 Mai ve Siyah: Lamia, Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi

 Mürebbiye: Dehri Efendi, Matmazel Anjel, Şem'i, Sadri

 Şık: Şatırzade, Şöhret Bey, Madam Potiş

 Şıpsevdi: Meftun Bey, Edibe Hanım, Kasım Efendi

Milli Edebiyat

 Yaprak Dökümü: Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım,

Ferhunde, Leyla, Necla, Fikret

 Ateşten Gömlek: Ayşe, Peyami, Binbaşı İhsan

 Çalıkuşu: Feride, Kamuran, Doktor, Hayrullah Bey

 Handan: Neriman, Hüsnü Paşa, Refik Cemal

 Nur Baba: Nur Baba, Ziba Hanım, Nigar Hanım, Süheyla

 Sodom ve Gomore: Leyla, Necdet, Sami Bey

 Vurun Kahpeye: Aliye, Hacı Fettah, Tahsin Bey

 Yaban: Ahmet Celal, Emine, Mehmet Ali, İsmail

 Sinekli Bakkal: Rabia, Osman (Peregrini), Kız Tevfik,

Emine, Vehbi Dede

 Yeşil Gece: Şahin, Kazım

Cumhuriyet Edebiyatı

 Aganta Burina Burinata: Mahmut, Halil Usta

 Anayurt Oteli: Zebercet

 Ayaşlı ve Kiracıları: Ayaşlı İbrahim, Hasan Bey,

Buharalı Abdülkerim, Faika, Fuat, İffet Hanım, Şefik Bey

 Bereketli Topraklar Üzerinde: Yusuf, Köse Hasan,

Pehlivan Ali

 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu: Hasta Bir Çocuk,

Nüzhet, Doktor Ragıp

 Fatih-Harbiye: Neriman, Faiz Bey, Şinasi, Macit

 Huzur: İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz

 İnce Memed: Memed, Hatce, Abdi Ağa

 Kuyucaklı Yusuf: Yusuf, Muazzez, Selahat- tin Bey

 Küçük Ağa: Mehmet Reşit Efendi (İstanbullu Hoca),

Çolak Salih

 Matmazel Noralya'nın Koltuğu: Ferit, Nilüfer, Fotika

 Sözde Kızlar: Behiç, Mebrure, Nafi Bey

 Tutunamayanlar: Selim Işık, Turgut Özben

 Yılanların Öcü: Kara Bayram, Haceli, Irazca Ana

TÜRK EDEBİYATINDAKİ ÖNEMLİ DERGİLER

 Ağaç (1936): Necip Fazıl tarafından çıkarılmıştır.

 A dergisi (1956-1960): II. Yeni akımına destek olmak

için çıkarılmıştır.

 Akbaba (1922-1977): Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi tarafından

çıkarılan haftalık, siyasi mizah dergisidir.

 Büyük Doğu (1943-1955): Necip Fazıl Kısakürek'in

çıkardığı dergidir.

 Çınaraltı (1941-1944): Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya'nın

çıkardıkları Türkçü ve fikir ve sanat dergisidir.

 Dergâh (1921-1923): İlki Mustafa Nihat Özön tarafından

çıkarılmıştır. 1990'da ise Ezel Erverdi tarafından yeniden

çıkarılmaya başlanmıştır.

 Diriliş (1966-1967): Sezai Karakoç tarafından çıkarılmıştır.

 Genç Kalemler (1910-1912): Ömer Seyfettin ve Ali

Cenap tarafından çıkarılmıştır.

 Hisar (1950-1957/1964-1980): Munis Faik Ozansoy

tarafından çıkarılmıştır.

 Kadro (1932-1935): Yakup Kadri tarafından çıkarılmıştır.

 Mavera (1976): C. Zarifoğlu, E. Beyazıt, R. Özdenören,

M. Akif İnan bu derginin kurucuları arasındadır.

 Papirüs (1966-1970): Cemal Süreya tarafından çıkarılmıştır.

 Resimli Ay (1924-1930): Zekeriya Sertel'in çıkardığı

"gerçekçi" halk dergisidir.

 Türk Yurdu (1911-1931): Türk Yurdu Cemiyetinin yayın

organıdır.

 Türk Dili (1951-...): TDK tarafından çıkarılmıştır.

 Ülkü (1933-1950): Halk evleri tarafından çıkarılmıştır.

 Yeni Dergi (1964-1975): Mehmet Fuat (Fuat Bengü)

tarafından çıkarılmıştır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\Edebiyatımızda ilk roman, Yusuf Kamil Paşa’nın adlı sanatçıdan çevirdiği yapıtıdır

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında...

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\İlk türk -arap iLİŞKİleri

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\Anadolu’da kurulan ilk türk beylikleri

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\İlk türk devletlerinde devlet teşKİLÂTI

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\TÜRKÇENİN İlk eseri: orhun yazitlari

 Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza\* Edebiyatımızda ilk edebi roman: Namık Kemal / İntibah


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com