1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı

www. edebiyatbilgihanesi.com12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI

 

1.Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gustave Flaubert

B) Anton Çehov

C) Guy de Maupassant

D) Edgar Allen Poe

E) Alphonse Daudet
2. Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır?

A) Temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı.

B) Kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuyordu.

C) Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik.

D) Ağaçların yeşil yaprakları kuru dallarına canlılık vermiş gibiydi.

E) İnsanın bilmediği yollardan akşam vaktinde geçmesi ürkütücüdür.
3.(I)1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday "Garip" adlı bir kitap yayımladılar. (II) Garipçilerin şiiri, konusunu sıradan insanın yaşamından almalıdır. (III) Garipçilere göre hece ölçüsü de aruz ölçüsü de gereksizdir. (IV) Her türlü söz ve anlam sanatları bırakılmalıdır. (V) Garip akımını temsil eden bu üç şair, bütün eserlerinde Garip hareketine bağlı kalmışlar ve eskiye ait her şeyin karşısında durmuşlardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) III. B) I. C) II. D) IV. E) V.
4.Eski Yunan edebiyatının ortaya koyduğu bir şiir türüdür. Bu tür şiirler kafadan çok yüreğe hitap eder. Duygu ve düşünceler coşkun ve hareketli bir şekilde anlatılır. Başlangıçta konusu sadece aşk iken zamanla konu alanı genişlemiştir. Türk edebiyatında bu türde şiir yazan şairlerimizden bazıları; Fuzulî, Nedim, Karacaoğlan, Y. Kemal vb.

Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pastoral B)Didaktik C) Epik D) Dramatik E) Lirik
5.'Beş Hececiler' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Betimledikleri görüntüler duygusal, düşseldir.

B)Yurtseverlik, kahramanlık konularına ilgisizdirler.

C)Doğayı, ülke görüntüleri olarak sunarlar.

D)Anadolu anlatımları yersiz, gerçek dışıdır.

E)Halk edebiyatı araştırmalarında yararlanmayı bu araştırmalara katılmayı düşünürler.
6. Aşağıdakilerden hangisi "Yedi Meşaleciler" olarak bilinen topluluğun sanatçılarından değildir?

A) Cevdet Kudret C)Z. Osman Saba

B) A. Muhip Dıranas D) Yaşar Nabi E)Kenan Hulusi

 

Uslu çocukları çok severim ben.

Yaramazlık yapma, uslu otur.

İlkokuldayken gerçekten uslu bir öğrenciydi.

7.Yukarıdaki cümlelerde geçen "uslu" sözcüklerinin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Sıfat, zarf, sıfat C) isim, zarf, sıfat E) Sıfat, zarf, zarf

B) Sıfat, zarf, isim D) Zarf, zarf, sıfat
8. Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Cevdet Anday

B) Enis Behiç Koryürek

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ahmet Haşim

 

9.1928 yılında, edebiyatımıza yeni bir soluk getirmek amacıyla ve kendinden önceki edebi topluluğun şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır. İdeallerini gerçekleştiremeyen topluluk kısa süre sonra dağılmıştır.

Aşağıdaki şairlerden hangisi, yukarıda sözü edilen edebi toplulukta yer alan bir sanatçıdır?

A) Orhan Veli Kanık

B) Melih Cevdet Anday

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Ziya Osman Saba

E) Oktay Rıfat Horozcu

 

10. Milli edebiyatçılarla çağdaştır. Ancak onlardan farklı bir sanat anlayışı benimseyen ve parnasizmin edebiyatımızdaki önemli temsilcisi olan şair, şiirde dile, kelimelerin özenle seçilerek yerli yerinde kullanılmasına, şekil mükemmelliğine, ahenk ve kafiyeye önem vermiştir. Türk tarihinin, Türk sanatının başarılı geçmişini, çevresinin güzelliğini ve bunlar karşısındaki duygularını şiirleriyle dile getiren şair, eski nazım biçimlerini ve aruzu kullanmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Hamdi Tanpınar C) Tevfik Fikret E) Namık Kemal

B) Ziya   Gökalp D Yahya Kemal Beyatlı
11. 1885 yılında Bağdat'ta doğdu. Şairin sanat hayatı Galatasaray Lisesi'nde başladı. Burada onun şiir zevkini geliştiren ilk tesir, edebiyat öğretmeni Ahmet Hikmet’ten gelir. Şair daha sonraki dönemde Fecr-i Ati topluluğu içinde yer aldı. Fransız simgecilerinin bazı özelliklerinden yararlanarak farklı, kapalı çağrışımları dar bir kesime seslenen, şiirimizin mecaz ve eğretileme sanatlarını kullanarak; aşk ve doğa konularında, müzikalitesi yüksek, aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. Sanat hayatı boyunca Fecr-i Ati tarzını bırakmayan sanatçımız aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) M. A. Ersoy

B) Ahmet Haşim

C) Cenap Sahabettin

D) Tevfik Fikret

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

12. Aşağıda verilenlerden hangisi Edebiyat-ı Cedide İçin söylenemez?

A) Roman ve öyküde yaşamda görülen ve görülme olanağı bulunan olay ve kişiler anlatılır.

B) Aruz ölçüsü ile Divan edebiyatının biçim ve türlerinin işlenmesine devam edilmiştir.

C) Göz uyağı yerine, kulak uyağı benimsenmiştir.

D) Konu ile ölçü arasında bir ses uygunluğu kurmaya önem verilmiş, şiirin dış yapısını güçlendirmiştir.

E) Dili iyice ağırlaştırmalardır. Arapça ve Farsça sözcükler yanında Batı edebiyatından alınan sözcüklere de yer vermişlerdir.

 

13.Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni'nin özelliklerinden biri değildir?

A) Birinci Yeni'ye tepki olarak doğar, gerçek üstü, bir simgeci bir yol tutturur.

B) 'Ben'in yöresinde döner, insanı merkez alır.

C) 'Ben'in gizli yaşamından önemli haberler getirir.

D) Onlara göre mutluluk yoktur, en azından şimdilik yoktur.

E) Tezlerden, somut kavramlardan yararlanırlar.

 

14.Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?

A)Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

B)Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri   tümüyle  reddetmişlerdir.

C) Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi  olmuştur.

D) Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

E) Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.

 

15.Attila İlhan”ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.

Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?

A) İkinci Yeniler C) Yedi Meşaleciler E) Hisarcılar

B) Beş Hececiler D) Maviciler
16.Olay hikâyelerinin Türk Edebiyatındaki en önemli temsilcisi kimdir?

A) Şinasi

B) Şemsettin Sami

C) Ömer Seyfettin

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Mahmut Şevket Esendal

 

17.Aşağıdakilerden hangisi, Cahit Sıtkı Tarancı'nın özelliklerinden değildir?

A) Önce Garip sonra da İkinci Yeni grubuna katılmıştır.

B) Şiirlerinde genellikle hece ölçüsüne bağlı kalmıştır.

C) Sembolizmin etkisinde kalmıştır.

D) Şiirlerinde biçim kaygısını ön planda tutmuştur.

E) Ziya Osman Saba ile yakın okul yıllarından dostluğu vardır.

 

18.Türk edebiyatında bu türün örnekleri, Cumhuriyetten sonra verilmeye başlanmıştır.  "Bize Göre" ve "Gurâbahâne -i Laklakan" adlı yapıtlardaki kimi parçalar, edebiyatımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Türün en başarılı temsilcileri arasında Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin yer alır.

Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gezi B) Deneme C) Roman D) Anı E) Öykü
19.Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

A) Orhan Veli – Birinci Yeni

B) Cevdet Kudret – İkinci Yeni

C) Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale

D) Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni

E) Edip Cansever – İkinci Yeni

  

20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme anlamlı bir addır? 

A) Bu daracık pantolonla rahat edebilecek misin?

B) Öyle üzgün durma, azıcık gülümse, ne olur.

C) Minicik ellerini ceplerine sokmuş, ısıtmaya çalışıyor.

D) Sıcacık suyla küveti iyice doldurup içine daldı.

E) Parmağımın ucunda bir yaracık oluştu.

 

21.  İlk yerli romanımız ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi – Namık Kemal

B) Taaşşuk-ı Talat Ve Fıtnat – Şemsettin Sami

C) Araba Sevdası – Ahmet Mithat Efendi

D) Eylül – Mehmet Rauf

E) Aşk-ı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil

 

22.Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dokuzuncu Hariciye Koğuşu C)Karabibik

B) Yalnızız D)Eylül E) Fatih Harbiye
23. Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden biri değildir?

A) Olay kahramanlarının genellikle insan dışındaki varlıklardan seçilmesi

B) Fablların sonunda ahlak ve hayat dersi verilmesi

C) Teşhis ve intak sanatına yer verilmesi

D) Süslü, sanatlı bir dilin kullanılması

E) Olayın çoğunlukla bir kır, orman veya köyde geçmesi

 

24."Hece'nin Beş Şairi'nden en çok tanınanıdır. Aruz ve hece ölçüsünü başarılı bir şekilde kullanır, sonradan tamamen heceye yönelir. İlkin aşk şiirleri yazar, sonraları Anadolu gerçeğini yansıtan romantik şiirler verir. Kayseri'ye gidişini anlattığı uzun şiiri bu anlayışla verilmiş şiirlerin en ünlüsüdür."

Yukarıda sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Orhan Seyfi Orhon

C) Enis Behiç Koryürek

D) Halit Fahri Ozansoy

E) Faruk Nafiz Çamlıbel
25.Servet-i Fünûn dışında kalan sanatçı, romanlarında Ahmet Mithat Efendi geleneğini sürdürdü. Sanat halk içindir, ilkesiyle yazdı. Türk edebiyatında natüralizmin öncüsü olarak kabul edilir. Konularını İstanbul ve çevresinden seçti. Çok yalın bir dille yazdı. Dönemin toplumsal bir bozukluğu olan Batı hayranlığı ve taklitçiliğini romanlarında biraz da alaycı bir dille anlattı.

Parçada   sözü   edilen   yazar,   aşağıdakilerden hangisidir?

A) H.Ziya Uşaklıgil

B) H.Rahmi Gürpınar

C) Nabizâde Nazım

D) Ahmet Rasim

E) R. Halit Karay

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? iconParçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? icon1. İşsizlik oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? iconBu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2007-ÖSS)

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? icon1 Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi...

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? iconMehmed Münci bu eserinde İstanbul’un yanlış tarzda batılılaşması...

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? iconNesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Kazanım Nesneleri sayar

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? iconBati edebiyati ve edebi akimlar

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? icon“Batı bizi bölmek istiyor!”

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? iconEdebiyatımıza Batı’dan geçmiştir

1. Durum hikâyesinin batı edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? iconBatı’nın Ateist Literatürü’nde


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com