E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Soyut

www. edebiyatbilgihanesi.com


12. SINIF 1. DÖNEM TÜRK EDEBİYATI 2. YAZILI SORULARI
I. Yahya Kemal

II. Ahmet Haşim

III. Mehmet Akif

IV. Tevfik Fikret

V. Cenap Şehabettin

1.Bu sanatçılardan hangileri tüm şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullanmışlardır?

A) I., II. ve III. B) II. III. ve V. C) I., IV. veV. D) II., III. ve IV. E) III., IV. veV.
20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan bu akımın sanatçıları, şiirde temel öğelerin cesaret, isyan ve cüret olduğunu savunmuşlardır. Edebiyatın durgun değil hareketli, barışçıl değil kavgacıl olmasını istemişlerdir. Savaşı övmüşler ve geçmişi kötülemişlerdir. Türk Edebiyatında Nazım Hikmet bu akımın en önemli temsilcisidir.

2.Yukarıda verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm      C) Parnasizm E) Egzistansiyalizm

B) Fütürizm         D) Sürrealizm             

       

3.Hisarcılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Milli duyguları manevi değerleri öne çıkaran bir edebiyattan yana olmuşlardır.
B)Ölçü, uyak gibi klâsik edebiyat öğelerini kullanarak, aşk, doğa ve vatan sevgisi gibi konuları işlemişlerdir.
C)Sanatçının hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmaması ve bağımsız olması gerektiğini savunmuşlardır.
D)Şiirin güzelliğini korumak koşuluyla; aruzu, heceyi, serbest şiiri kullanmayı, şiiri nesre yaklaştırmayı uygun görmüşlerdir
E)Yedi Meşalecilere tepki olarak doğmuşlardır.

4. Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır. “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dıranas                B)Zeki Ömer Defne E) Kemalettin Kamu

C) Ömer Bedrettin Uşaklı                D)Behçet Kemal Çağlar
Şu anda dışarıda yağmur yağıyor

Ve bulutlar geçiyor aynadan

Ve bugünlerde Melih Ve ben

Aynı kızı seviyoruz

5.Bu parça, aşağıdaki edebiyat topluluk ya da eğilimlerinden hangisinin sanat anlayışını yansıtmaktadır?

A) Garipçiler C) Beş Hececiler E)Milli Edebiyatçılar

B) Yedi Meşaleciler D) II. Yeniciler
6.Aşağıdakilerden hangisi II.Yenicilerin şiir anlayışına ters düşer?
A)“Şiir için şiir” anlayışıyla hareket etmişler;
B)-Şiir anlamlı olmalıdır
C)-Şiir öteki edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalıdır.
D)-Şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır.
E)Soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

7.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanındaki sanatçıyla ilgili değildir?
A)Politik taşlamalarıyla tanınan şair, “Mihriban” adlı şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir.(Sezai Karakoç)
B)“Kara Toprak”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” gibi şiirleriyle oldukça sevilmiştir.(Aşık Veysel)
C)Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi, konuşma dilinin imkânlarından yararlanarak ironik bir biçimde işlemiştir.(Hüseyin Atlansoy)
D)Aşk, kardeşlik, yaşantılar, çocukluk gibi konuları çoğunlukla imgeli ve mecazlı bir dille işlemiştir.(Haydar Ergülen)
E)Toplumcu bakışla güncel siyaset üzerine şiirleri vardır. İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım türküsüyle tanınmıştır(Aşık Mahsuni)

Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940’lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. En önemli şiiri “Bu Vatan Kimin?” adlı eseridir.

8.Yukarıda özellikleri verilen sanatçı hangisidir?

A) Arif Nihat Asya         C) Behçet Kemal Çağlar   E) Mithat Cemal Kuntay                                         

B) Orhan Şaik Gökyay D) Zeki Ömer Defne
9. Cahit Sıtkı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Yusuf Ziya Ortaç’a yazdığı “Ziya’ya Mektuplar” eseri önemlidir.

B) Şiirlerinin çoğunda ölüm konusunu işlemiştir.

C) Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir.

D) Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de serbest şiirleri de vardır.

E) Şiirde biçime, kafiyeye ve ahenge önem vermiştir.
10.Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet Dönemi halk şiiriyle ilgili yanlış bir bilgi vardır?
A)Halk şairleri usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir. Saz eşliğinde şiir söyleme geleneğinin takipçisidirler.
B)Saz çalma geleneğine uymayıp sadece şiir yazan şairler de vardır. (Abdurrahim Karakoç gibi)
C) Bu dönem halk şairleri, şiirlerinde sadece geleneksel konuları işlemişlerdir.
D)19. yüzyıl halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi halk şiirleri daha sade bir dille söylenmiştir.
E)Divan şiiri etkisi ve Arapça-Farsça sözcüklerin kullanımı bu dönemde oldukça azalmıştır.

11.Grubun şiire en sadık şahsiyeti oldu. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman adlı kitaplarında şiirlerini toplayan sanatçı, hikâyeler de yazmıştır.

Yukarıda adı geçen sanatçı kimdir?

A) Vasfi Mahir Kocatürk     C) Muammer Lütfi Bahşi      E) Ziya Osman Saba       

B) Yaşar Nabi Nayır D) Cevdet Kudret Solok
12.Aşağıdakilerden hangisinde 1960-1980 arası  (II.Yeni sonrası toplumcu) şiirle ilgili yanlış bir bilgi vardır?
A)Umut ve yarına inanç, direnme ve isyan konuları şiire hâkimdir.
B)Şiirleri kapalı bir özellik gösterir.
C)Biçimden çok içeriğe önem vermişler, toplumsal mesajları etkili kılmak için slogan üslubundan yararlanmışlardır.
D)İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri savunan şairlerde; 1940 toplumcuları ve Nazım Hikmet, Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif gibi şairler arasında şiire toplumsal bir işlev yükleme bakımından ortaklık vardır.
E)Şairler, toplumun sözcüleri gibi şiirler yazmışlardır.

13.Toplumcu şiir anlayışı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
B)Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
C)Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.
D)Şiirde içerikten çok biçime önem vermişler
E)Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir

14.Aşağıda verilen eserlerden hangisi yanındaki şaire ait değildir?
A)Üvercinka(Cemal Süreyya) B)Yerçekimli Karanfil(Edip Cansever)

C) Arz-ı Hal(Turgut Uyar) D)Mona Rosa(İlhan Berk)

E)Soğuk Otların Altında(Ülkü Tamer)

15.Aşağıdakilerin hangisi şiirlerini hiçbir zaman İslami bir duyarlılıkla oluşturmamıştır?
A)Hilmi Yavuz   B)Erdem Beyazıt     C)İsmet Özel     D)Cahit Zarifoğlu      E)Edip Cansever

16.Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli’nin şiire getirdiği yeniliklerden değildir?
A)Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek
B)Şairane duyuları, parlak görüntüleri şiirden silmek
C)Halk şiirimizin yapısal unsurlarını kullanmak
D)Halk deyişlerinden yararlanmak
E)Toplumla ilgili yergiye yer vermek.
17.Aşağıda verilen eserlerden hangisi yanındaki şaire ait değildir?
A)Bu Vatan Kimin (Orhan Şaik Gökyay)

B) Üç İstanbul  (Mithat Cemal Kuntay)

C) Bingöl Çobanları(Behçet Kemal Çağlar)

D)Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (Arif Nihat Asya)

E)Nerdesin (Ahmet Kutsi Tecer)

18.Aşağıdakilerden hangisinde Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A)Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
B)Türk diline büyük önem verilmiştir.
C)Hece vezni kullanılmıştır.
D)Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır
E)Sözcükler ağırlıklı olarak mecaz  anlamıyla kullanılır.
19.Aşağıdakilerden hangisinin Modernizm ve Post-Modernzim anlayışıyla eser yazdığı söylenemez?
A)Oğuz Atay  B)Yaşar  Kemal C)Orhan Pamuk D)Pınar Kür E)Latife Tekin

20.Aşağıdakilerden hangisi Fütürizm akımının bir özelliği değildir?
A)Hayatta her şeyin sürekli sabit kaldığını ancak sanatın değişmesi gerektiğini savunmuşlardır.
B)Şiirde geleneğe bağlı bütün kurallar yıkılmış
C)Ölçü, uyak, nazım biçimi terk edilmiş özgür nazım tercih edilmiştir.
D)Geleneksel dilbilgisi kuralları, sözdizimi kuralları kırılmış
E)Hıza ve hareketlere uygun olan mastar halindeki fiillere, isimlere önem verilmiştir.

21.Aşağıdakilerden hangisi Öz Şiir anlayışıyla ilgili değildir?
A)Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
B) En değerli şey dizedir.
C)Şiirin toplum için olduğunu iddia ederler
D)Şiirler ideolojinin esiri olmamalıdır.
E)Güzel şiir ancak çalışarak elde edilir. Şiir emek işidir.

22.Necip Fazıl şiirle, ilgili görüşlerini aşağıdaki eserlerden hangisinin önsözünde belirtmiştir?
A)Çile B)Kaldırımlar C)Ben ve Ötesi D)Sonsuzluk Kervanı E)Örümcek Ağı
-İkinci Yeni esintisiyle başlayan şiir serüveninde, 1960 ve 1970’li yıllarda, toplumcu şiirin unutulmaz şiirlerini yazmıştır.
-Modern şiirin İkinci Yeni ile elde ettiği kazanımlara yeni bir açılım getirmiştir.
-1974’ten sonra İslami, mistik bir yöneliş içinde olmuştur.
23.Yukarıda özellikleri verilen anlayışı hangi edebi topluluk savunmuştur?
A)Hisarcılar B)II.Yeniciler C)Maviciler D)Yedi Meşaleciler E)I.Yeniciler

24.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi II.Yenicilerden değildir?
A)Cemal Süreya B)Turgut Uyar C)Sezai Karakoç D)Ece Ayhan E)Ataol Behramoğlu

25. Melih Cevdet Anday”la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Fıkra, gezi, makale, deneme, roman, tiyatro ve çeviri türlerinde yazmakla beraber, ısrarla şiir üzerinde durmuştur.
B) Düzyazılarında, çoğunlukla yoğun bir düşünce, şiirsel, özlü bir dili vardır.
C) Orhan Veli ve Oktay Rıfat’la yeni şiirin öncüsü olmuştur.
D) Halkın günlük konuşmasını ve söyleyişlerini kullanmıştır.
E) Şiirlerinde çoğunlukla Anadolu insanını ve mistisizmi işlemiştir.
Not: Her soru 4 puandır.

…………………………………….BAŞARILAR DİLERİM…………………………………….

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir iconKaynakça amaç

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir iconAmaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir iconAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir iconVehbi Koз’un ?zinde “Bir Olmak ”
Цdьlь ile bir kez daha and?k. Bu sene kьltьr alan?nda verilen цdьlьn sahibi, зa?da? mьzik зal??malar?na sa?lad??? katk? ile Prof....

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir iconEĞİTİm sistemi MÜfredat ile yeniden formatlaniyor!

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir iconİşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir iconDers kitaplari ile eğİTİm araçlarinin incelenmesi ve değerlendiRİlmesiNE

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir icon40/1995 ve 5/2003 sayılı değişiklik yasaları ile değiştirilmiş şekliyle

E soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir iconBogota (2) – Lima(2) Kutsal Vadi(1)- cuzco(2) TÜrk havayollari iLE


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com