MİLLİ edebiyat test sorulari


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Test
www.edebiyatfatihi.blogspot.com

MİLLİ EDEBİYAT TEST SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyatın bir özelliği değildir?

 1. Milli kaynaklara ve yurt gerçeklerine değinilmiştir.

 2. Gerçekçi anlatımdan kaçınılmıştır.

 3. Yazı dilinde İstanbul Türkçesi esas alınır.

 4. Edebiyatta “halka doğru” görüşü kabul edilerek işlenmiştir.

 5. Şiirde milli ölçümüz olan hece esas alınmıştır.

2) Edebiyatta mektepten memlekete düşüncesi aşağıdaki topluluklardan hangisince uygulamıştır?

 1. Fecr-i Ati

 2. Servet-i Fünun

 3. Milli Edebiyat

 4. Garipçiler

 5. Yedi Meşaleciler

3) Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümlerinden değildir?

 1. Safahat

 2. Gölgeler

 3. Fatih Kürsüsünde

 4. Küfe

 5. Hakk’ın Sesleri

4) Tevfik Fikret, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’in e belirgin ortak özelliği hangi seçenekte verilmiştir?

 1. Nazmı nesre yaklaştırmaları

 2. Divan şiirine bağlı kalmaları

 3. Toplumsal konuları ele almaları

 4. Aruzu büyük ustalıkla kullanmaları

 5. İstanbul sevgisini işlemeleri

5) Aşağıdakilerden hangisi şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullanmıştır?

 1. Mehmet Akif Ersoy

 2. Faruk Nafiz Çamlıbel

 3. Aşık Ömer

 4. Mehmet Emin Yurdakul

 5. Yahya Kemal Beyatlı

6)  Ziya Gökalp için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Türkçülük akımının öncüsüdür.

B)    Milli Edebiyat’a (özellikle) düşünceleriyle katkıda bulunmuştur.

C)    Toplumsal kurumlarımızın tümünün Batı’ya göre düzenlenmesi ve kültür yoluyla ulusal birliğin sağlanması görüşündedir.

D)    Düzyazının yanında, nazmı da kullanarak didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar kaleme almıştır.

E) Mistisizme kayan duygulu karakter yapısının yanı sıra devrimci, mücadeleci bir sanat yanı vardır.

7) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın temsilcilerinden biri değildir?

A)    Fuat Köprülü

B)    Ziya Gökalp

C)    Mehmet Akif

D)    Ali Canip

E)    Ömer Seyfettin

8) Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi ve Halide Edip’te bulunan ortak bir yöndür?

A)    Dil ve anlatımlarının kusursuzluğu

B)    Milli Edebiyat döneminden olmaları

C)    Töre romanı yazmış olmaları

D)    Natüralizmden etkilenmiş olmaları

E)    Halkı eğitme amacı gütmemeleri
9) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyatçıların savundukları görüşlerden birİ değildir?

 1. Dil sade olmalıdır

 2. Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.

 3. Milli konulara ağırlık verilmelidir.

 4. Şiirden çok roman ve öykü yazılmalıdır.

 5. Dilde, işte, fikirde birlik sağlanmalıdır.

10) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Milli Edebiyat sanatçılarının etkilendikleri akım yanlış verilmiştir?
A) H. Edip Adıvar – Realizm

B) H. Rahmi Gürpınar – Natüralizm

C) Y. Kadri Karaosmanoğlu – Realizm

D) M. Şevket Esendal – Realizm

E) Ömer Seyfettin – Natüralizm

11)Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü roman değildir?

A) Vurun Kahpeye

B) Kendi Gökkubbemiz

C) Sodom ve Gomore

D) Bugünün Saraylısı

E) Nur Baba
Fecr-i Âti'yle şiire başladı. 1911'de Genç Kalemler'in başyazarı oldu ve "Yeni Lisan" anlayışını benimsedi. Şiirlerinden çok makaleleri ve edebiyat tarihçiliğiyle tanındı. Polemikçidir. Cenap Şahabettin'le yaptığı polemikleri "Milli Edebiyat ve Cenap'la Münakaşalarım" adıyla kitaplaştırmıştır.

12) Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Canip Yöntem

B) Ömer Seyfettin

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Ziya Gökalp

E) Faruk Nafiz Çamlıbel
13) Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı ve karşısında onunla ilgili verilen bilgilerde yanlışlık söz konusudur?

A) Halide Edip Önceleri İngiliz edebiyatının etkisinde romanlar yazdı. Sonraları Milli Edebiyat'ı benimsedi.

B) Enis Behiç Koryürek Şiire aruzla başladı, heceyle devam etti. Beş Hececiler'dendir.

C) Refik Halit Bütün şiirlerinde hece veznini kullandı. Türk Sazı, Ordunun Destanı, Ey Türk Uyan eserleri arasındadır.

D) Ömer Seyfettin. Türk hikâyeciliğinin en önde gelenlerindendir. Yeni Lisan hareketinin savunucusudur

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserlerinde kuvvetli bir realizm görülür. Kiralık Konak Zoraki Diplomat eserleri arasındadır ,

I. Eserlerinde Anadolu'nun yerli hayatını ve kişilerini başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

II. Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizm ve canlı bir üslup vardır.

III. Kahramanları genellikle tek boyutludur ruh tahlilleri ise başarılıdır.

IV. Eserlerine konuşma dili hâkimdir.

V. Sadece roman türünde eserler vermiştir.
14) Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, Reşat Nuri ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.
15) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Ömer Seyfettin ile Ziya Gökalp'e ait ortak bir özellik değildir?

A) Aynı edebi topluluk içinde yer almaları

B) Roman türünde birçok eser vermeleri

C) Eserlerini halkın anlayacağı sade bir dille yazmaları

D) Hece veznini milli vezin kabul etmeleri

E) Türkçülük ideolojisini benimsemeleri
Edebiyat Fakültesi’ne başladığım ilk yıl, o coşku ve açlıkla ilk iş olarak bir kitabevine girip raflardan “Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Han Duvarları ve Kızıl Elma”yı bulup satın almıştım.

         

16) Burada şiir kitabı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yahya Kemal

B)     Mehmet Akif

C)     Mehmet Emin

D)     Ziya Gökalp

E)     Faruk Nafiz
17)  Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’e ait bir eser değildir?

A)     Bir Ömür Böyle Geçti

B)     Kendi Gök Kubbemiz

C)     Eski Şiirin Rüzgârıyla

D)     Aziz İstanbul

E)     Eğil Dağlar
I.      Anahtar

           II.      Handan

          III.      Nur Baba

          IV.     Harap Mabetler

           V.     Sinekli Bakkal

         

18) Numaralandırılmış eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
19)  “Yezidin Kızı, Sürgün, İstanbul’in İç Yüzü” adlı romanların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Reşat Nuri Güntekin

B)     Mehmet Rauf

C)     Falih Rıfkı Atay

D)     Refik Halit Karay

E)     Oğuz Atay
20) Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli Edebiyat döneminde verilmemiştir?

A) Saray ve Ötesi

B) Çağlayanlar

C) Asilzadeler

D) Yalnız Efe

E) Dudaktan Kalbe
CEVAP ANAHTARI

1) B

2) C

3) D

4) D

5) D

6) E

7) C

8) C

9) D

10) E

11) B

12) A

13) C

14) E

15) B

16) C

17) A

18) B

19) D

20) A

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

MİLLİ edebiyat test sorulari iconMilli Edebiyat Dönemi Test 2

MİLLİ edebiyat test sorulari iconEdebiyat dersi sinif dönem yazili sorulari (7) (test)

MİLLİ edebiyat test sorulari iconEdebiyat dersi sinif dönem yazili sorulari (10) (test)

MİLLİ edebiyat test sorulari iconEdebiyat dersi sinif dönem yazili sorulari (9) (test)

MİLLİ edebiyat test sorulari iconTest sorulari

MİLLİ edebiyat test sorulari iconTest soruları 10

MİLLİ edebiyat test sorulari iconMilli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 3

MİLLİ edebiyat test sorulari iconMİLLİ edebiyat dönemi (1911-1923)

MİLLİ edebiyat test sorulari iconServeti FÜnun edebiyati özellikleri İle iLGİLİ test sorulari

MİLLİ edebiyat test sorulari icon1 MİLLİ edebiyat zevk ve anlayişini süRDÜren yazarlar


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com