Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1


sayfa1/4
ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
  1   2   3   4
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 1

1. Yalın bir Türkçe kullanarak edebiyatımızda başarı sağlayan yazarlarımızdandır.. "Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Bizim Akdeniz" adlı yapıtlarında dış ülkelerde gördüklerini anlatırken "Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya" adlı yapıtlarında I. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak Cumhuriyet dönemi ve sonrasında gerçekleşen olayları ve devrimleri anlatmıştır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Falih Rıfkı Atay

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Nurullah Ataç

D) Abdülhak Şinasi Hisar

E) Ahmet Hamdi Tanpınar
2. I. Aganta Burina Burinata

II. Küçük Ağa

III. Osmancık

IV. Bir Adam Yaratmak

V. Gülen Ada

Yukarıdaki numaralanmış eserler edebi türlerine göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I.Bu dönemde yazılan öğretici metinlerde dönemin sosyal ve siyasi olayları etkili olmuştur.

II. Hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır.

III. Servet-i Fünun edebiyatında kullanılan mekanlarla bu dönemde kullanılan mekanlar benzerlik gösterir.

IV. Toplumun değer yargılarını ön plana alan bir edebiyattır.

V. Serbest nazımla eserler verilmiştir.

3. Yukarıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk ede­biyatının özelliklerinden değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
4. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söy­lenemez?

A) "Sanat, sanat içindir." anlayışına dayanır.

B) Toplum sorunlarını işlemekten uzak bir edebiyattır.

C) Gelenekten alabildiğince uzak durmayı yeğlemişlerdir.

D) Bir bildiri etrafında şekillenip eserler vermişlerdir.

E) Şiirde anlamda kapalılığı tercih etmişlerdir.
5. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kemal Tahir – Devlet Ana

B) Orhan Kemal – Bereketli Topraklar Üzerinde

C) Orhan Veli Kanık – Ömrümde Sükut

D) Yaşar Kemal - İnce Memed

E) Fakir Baykurt – Irazca’nın Dirliği
6. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner'in eserlerinden biri değildir?

A) Şişhaneye Yağmur Yağıyordu

B) Fazilet Eczanesi

C) Küçük Ağa

D) Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı

E) Ayışığında Çalışkur
7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde oluş­muş bir topluluk değildir?

A) I. Yeniler

B) Fecr-i Aticiler

C) Maviciler

D) Yedi Meşaleciler

E) Hisarcılar

8. Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal'e ait değildir?

A) Teneke

B) Yılanı Öldürseler

C) Esir Şehrin İnsanları

D) Dağın Öte Yüzü

E) İnce Memed
9. 1950'li yıllarda Orhan Veli’nin başını çektiği “Garip” edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmışlardır.Şiirin her şeyden önce şiir olduğunu ve şiirde anlam kapalılığının bulunması gerektiğine değindirler.Sürrea­list bir anlayışla eser üreten topluluk sanatçıları düşünceyi engellediği gerekçesiyle büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmamaya özen gösterip Türkçenin sözdizimini bozdukları için çok eleştirildiler.

Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Yedi Meşaleciler

B) Hisarcılar

C) II. Yeniciler

D) Toplumcu- Gerçekçi

E) Maviciler
10. Daima samimiyet, daima içtenlik ve daima saygınlık anlayışıyla oluşturulan bir topluluktur. Kendi adlarına şiir oluşturmak adına ortaya çıkmışlar; ancak Beş Hececilerin takipçileri olmaktan kurtula­mamışlardır. Bu topluluk kendi anlayışı çerçevesinde eser yazan tek kişisi…………………….dir.

Yukarıda boş bırakılan aşağıdaki yazarlardan hangisi gelmektedir?

A) Ziya Osman Saba

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Vasfi Mahir Kocatürk

D) Kenan Hulusi Koray

E) Cevdet Kudret Solok
11. I. Ölçü ve uyağı redderler.

II. Halkın konuşma diliyle eserler yazarlar.

III. Süslü sanatlı söyleyişli uzak durmayı yeğlemişlerdir.

IV. Toplumun alt tabakasındaki insanlar şiire konu olmuştur.

V. Diğer edebi toplulukların aksine heceyle şiir yazmışlardır.

Garip Akımı ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki yazara ait değildir?

A) Yaşar Kemal – Orta Direk

B) Kemal Tahir - Devlet Ana

C) Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

D) Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı

E) Ahmet Hamdi Tanpınar – Mavi Sürgün
13. Fransız şairlerinden Baudelaire, Verlaine'in etkisinde kalan --, şiirlerinde yaşama sevgisi ve ölüm korkusunu ele almıştır. Alabildiğinde sade yazması onun kelime seçiminde ne kadar usta olduğu göstermektedir. En önemli eseri - - - adlı eseridir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?

A) Orhan aik Gökyay – Bu Vatan Kimin?

B) Ahmet Muhip Dıranas - Olvido

C) Ahmet Hamdi Tanpınar- Bursa’da Zaman

D) Cahit Sıtkı Tarancı - Otuz Beş Yaş

E) Arif Nihat Asya- Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor.
CEVAPLAR

1 A

5 C

9 C

13 D

2 D

6 C

10 A
3 C

7 B

11 E
4 D

8 C

12 E

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 2
1. Edebiyatımızda denemenin öncülerinden biri sayılmaktadır. Yazar, sanat hayatına şiirle başlasa da onun gücü nesirlerindedir. Arı Türkçeyi savunmuştur.Hatta bazı yazılarında kullanılmamış ve unutulmuş sözcükleri kullanması onun amacını ortaya koyar. Yazılarını topla­dığı eserlerinden bazıları, "Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri ve Söz Arasında"dır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Suut Kemal YEtkin

B) Mehmet Fuat Köprülü

C) Memduh Şevket Esendal

D) Nurullah Ataç

E) Ziya Osman Saba
2. Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler"den değildir?

A) Orhan Seyfi Orhon

B) Enis Behiç Koryürek

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Ziya Osman Saba
3. Aşağıda verilen sanatçı - topluluk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Enis Behiç Koryürek – Beş Hececiler

B) Melih Çevdet Anday - Garipçiler

C) Cevdet Kudret Solok - Yedi Meşaleciler

D) Orhan Seyfi Orhon - Garipçiler

E) Halit Fahri Ozansoy - Beş Hececiler
4. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı - yapıt eşleştirme­sinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Cahit Sıtkı Tarancı - Otuz Beş Yaş

B) Nazım Hİkmet - Kaldırımlar

C) Attila İlhan – Bela Çiçeği

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca - Çocuk ve Allah

E) Ahmet Muhip Dıranas - Olvido
5. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) "Yeşil Gece " ve "Eski Hastalık" tiyatro türünde yaz­dığı en önemli eserleridir.

B) Milli Edebiyat çerçevesinde Anadolu’yu ve Anadolu insanını işlemiştir.

C) Eserlerinde dar dünyaları ve basit yaşantıları olan in­sanları anlatmıştır.

D) Eserleinde sade bir dil kullanması dikkat çekici bir özelliğidir.

E) Romanlarının yanında tiyatro eserleri de vardır..
6. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde eseri yazmamıştır?

A) Orhan Asena

B) Recep Bilginer

C) Orhan Veli Kanık

D) Necati Cumalı

E) Haldun Taner
7. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

B) Çocuk ve Allah

C) Ben Sana Mecburum

D) Kurtlar Sofrası

E) Ömrümde Sükut
8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Atilla İlhan’ın roman türünde eseridir?

A) Elde Var Hüzün

B) Yasak Sevişmek

C) Sokaktaki Adam

D) Sisler Bulvarı

E) Duvar
9. I. Şairanelikten uzak durmuşlar ve halk söyleyişiyle şiir yazmışlardır.

II. Ölçü ve uyaklara karşı gelmişler ve şiirlerini serbest nazım biçimiyle yazmışlardır.

III. Şiirde espriye, nükteye, şaşırtmaya dayalı anlayışı be­nimsemişlerdir.

IV. Hayatın içinde her an karşılaşabilecek sıradan insanı konu edinmişlerdir şiirlerine.

Numaralı cümlelerde özellikleri verilen edebiyat toplu­luğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maviciler B) II. Yeniciler C) Garipçiler

D) Yedi Meşaleciler E) Hisarcılar
10. Şiiri "sezgi" ve "us(akıl)" olmak üzere iki dönemde incelenebilir. Sezgi döneminde kendine has bir şiir dili ve biçemi yaratmaya çalışmıştır. "Us" dönemi ise güçlü bir Türkçe tutkusuyla dikkat çeker. çok sayıda eser vermiştir ve sürekli bir yenilenme içerisindedir. "Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah" önemli eser­lerindendir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca

B) Oktay Rıfat Horozcu

C) Ahmet Muhip Dıranas

D) Arif Nihat Asya

E) Faruk Nafiz Çamlıbel
11. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel'in tiyatro türünde verdiği eserlerden biridir?

A) Suda Halkalar

B) Han Duvaları

C) Tatlı Sert

D) Canavar

E) Zindan Duvarları
12. Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in tiyatro türünde verdiği eserlerden biridir?

A) Bekleyen

B) Tohum

C) Zindandan Mehmet’e Mektup

D) Kaldırımlar

E) Örümcek Ağı


CEVAPLAR

1 D

4 B

7 D

10 A

2 E

5 A

8 C

11 D

3 D

6 C

9 C

12 B


CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI -3
1. Garip hareketine tepki olarak doğmuşlardır. Aslında bir dergi etrafında toplanmasalar da anlayış olarak aynı şiir mantığıyla yazdıkları için bu topluluğa İkinci Yeni ismi verilmiştir.Şiirde anlamsızlığı savunmuşlardır. Ölçü, uyak gibi ka­lıplara karşı çıkmışlar, edebi sanatlara özgürlük tanı­mışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki topluluğa dahil edi­lemez?

A) Cemal Süreya

B) Sezai Karakoç

C) Edip Cansever

D) Turgut Uyar

E) Sabahattin Ali
2. Durum hikayesinin öncüsü sayılır.Hayata sevgiyle yaklaşmış ve İstanbul’u anlatan öykücülerdendir.. Eserlerinde daha çok günlük yaşamı dile getirmiştir. Şiirsel anlatımla esere aktardığı balıkçılar, yoksullar, avareler onun hayatının bir parçasıdır. "Son Kuşlar",”Semaver” "Alemdağ'da Var Bir Yılan" sanatçının eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Memduh Şevket Esendal

C) Sait Faik Abasıyanık

D) Haldun Taner

E) Halikarnas Balıkçısı
3. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özelliklerinden değildir?

A) Serbest nazımla şiir yazmışlardır.

B) Günlük hayatın içindeki her şeyi konu edinmişlerdir..

C) Okumuş,elit,kültürel kesime hitap etmişlerdir.

D) Esprili, nükteli, şaşırtmaya dayalı şiir yazmışlardır.

E) Sanatlı söyleyişlerden uzak kalmışlardır.
4. I. Yusuf Ziya Ortaç

II. Enis Behiç Koryürek

III. Ziya Osman Saba

IV. Halit Fahri Ozansoy

V. Vasfi Mahir Kocatürk

Yukarıdaki numaralanmış sanatçılardan hangileri "Yedi Meşale" topluluğunun temsilcilerindendir?

A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve IV.

D) III. ve IV. E) III. ve V.
5. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) 1923 - 1940 arası, Cumhuriyet Dönemi Türk edebi­yatında Anadolu insanı konu edinmiştir.

B) "Karalama Defteri" adlı yapıtın yazarı Nurullah Ataç, Türk denemeciliğinin önemli isimlerindendir.

C) Saf şiir anlayışıyla şiir yazan Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirini "zaman, hayal, rüya" gibi kavramlar üzerine kur­muştur.

D) Tarık Buğra, roman ve öykülerinde daha çok tarih ve ortak değer yargılarını işlemiştir.

E) Cahit Sıtkı Tarancı,bütün şiirlerini aruzla yazmıştır; sadece “Ok” şiirini heceyle yazmıştır.
6. "Toplumcu - Gerçekçi" yazarlarımız, daha çok köy ve köy­lü sorunlarına yönelmişler, buralardaki eşitsizlik, ağalık ve baskı sorunlarına değinmişlerdir.. Halk söyleyişlerine yakın dil kullanmışlardır. Çoğunlukla kahra­manlarını yerel ağızlarıyla konuşturmuşlardır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edi­len anlayışa uygun eser vermemiştir?

A) Yaşar Kemal

B) Tarık Buğra

C) Fakir Baykurt

D) Kemal Tahir

E) Orhan Kemal
7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi içinde roman yazmış yazarlarımızdan biri değildir?

A) Küçük Ağa

B) Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

C) Huzur

D) Mürebbiye

E) Ekmek Kavgası
8. Aşağıdaki eser - tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Çamaşırcının Kızı - anı

B) Havaya Çizilen Dünya - şiir

C) Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu - öykü

D) Keşanlı Ali Destanı - oyun

E) Anayury Oteli - roman
9. Edebiyatımıza şiir yazarak katkı sağladığı gibi Almanya’dan görüp ülkemize getirdiği radyo oyunları yazmışıtr."Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü" ve “Edebiyatımızda Yazarlar Sözlüğü” önemli eserlerindendir.. Modern hayatın, modern şehrin orta sınıf insan­larını işlemiştir. Kendine özgü bir dille bu insanların ya­şamına ayna tutmuştur. Sonra aile çevresinden toplum ha­yatına yönelmiştir. Şiiirlerinde suskun bir başkaldırı vardır. "Divance" adlı eseriyle soyutlamalara yönelmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Cahit Külebi

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Behçet Necatigil

E) Necip Fazıl Kısakürek
10. I. Cumhuriyet Dönemi edebiyatının önemli şairlerindendir.

II. Yeşeren Otlar adlı eseriyle 1955 TDK Edebiyat ödülü almışıtr.

III. Halk şiirinin kaynaklarından yararlanmıştır; Karacaoğlan'dan etkilenmiştir.

IV. Dörtlük nazım birimini, yarım ve tam uyağı kullanmıştır.

V. Cumhuriyet dönemi içinde “Saf şiir” anlayışıyla şiir yazmıştır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 iconCumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 iconCumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 iconDers notlari I. ÜNİTE: cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 icon2008-2009 EĞİTİM ÖĞretim yili kanaat dönemi 12. Siniflar türk edebiyati dersi II. Yazilisidir

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 iconCumhuriyet Dönemi Edebiyatının Özellikleri

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 iconEdebiyatı Cumhuriyet Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 iconTanzimat dönemi edebiyati

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 iconSOĞuk savaş DÖnemi’nde tüRKİy soğuk Savaş Dönemi’nde Türk Dış Politikası

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 iconTürk edebiyatı

Cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1 iconDers : Türk Edebiyatı


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com