Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 1

1. Hikâyelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanını anlatan, daha çok bir İstanbul hikâyecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?(1974-ÜSS)

A) Haldun Taner B) Sait Faik

C) Necati Cumalı D) Zeyyat Selimoğlu

E) Halikarnas Balıkçısı
2. 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur? (1974-ÜSS)

A) Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

B) Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C) Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun /  Cumhuriyet /  Milli Edebiyat

D) Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

E) Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
3. “Yergi ve gülmece (hiciv ve mizah) yazılarıyla deneme, fıkra ve anılarını ayrı ayrı kitaplarda toplamış olan yazar, edebiyat alanında, konularını Birinci Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu halk ve yaşamından alan hikâyeleri ile tanındı. 1938’de Suriye’den döndükten sonra edebi çalışmalarını roman türünde sürdürdü,”

Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? (1979-ÖSS)

A) Ahmet Rasim B) Halide Edip Adıvar

C) Refik Halit Karay D) Reşat Nuri Güntekin

E) Aka Gündüz

 

4. “Tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu edinerek, Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları, yaşayış ve görüş ayrımlarını işledi; düşünce ve teze dayanan özlü yapıtlar verdi.”

Yukarıda sözü edilen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir? (1979-ÖSS)

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Mehmet Rauf

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Hüseyin Cahit Yalçın
5."1940 şiiri, kendinden önceki şiire bir tepkidir. Daha doğrusu o şiirde bulunmayan özelliklerin ardına düşmüştür. Şiirimiz, bir yandan şairin diline bağ olan engellerden arınırken, bir yandan da hayata yönelmiştir. Şiir masa başı ürünü olmaktan çıkmıştır. Hayatla alışverişini sürdürerek hemen her türlü konunun kapısını çalmıştır. Düşünceye ağırlık vermiş, sıradan insanın hayatına ayna tutmuştur bu şiir."

Parçaya göre 1940'tan önceki şiirimiz için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? (1983-ÖSS)

A) Konuların işlenişi bir çeşitlilik göstermez.

B) Yazılanla yaşanılan arasında bir bağlantı görülmez.

C) Belirli konuların dışına çıkılmaz.

D) Belirli kurallara uyma zorunluluğu vardır.

E) Duygunun ve düş gücünün payı büyüktür.
6. Şiirinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.

Yukarıda sözü edilen şair kimdir? (1988-ÖSS)

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Ahmet Haşim

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Cahit Sıtkı Tarancı
7. Tanzimat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman dilimini romanına konu edinmiştir. Büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde, kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını ve çatışmaları, halk-aydın çelişkisini işlemiştir. Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları birbirini bütünleyen bir zincirleniş içinde, çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermektedir.

Bu yargılarla değerlendirilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? (1989-ÖSS)

A) Refik Halit Karay        

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Reşat Nuri Güntekin  

D) Halide Edip Adıvar

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

8. İlk şiirlerini Dergâh ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar, Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri ‘Şiirler’ adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit Köroğlu’, “Köşebaşı’ gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.

Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? (1990-ÖSS)

A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Seyfi Orhon D) Enis Behiç Koryürek

E) Ahmet Kutsi Tecer
9.  Uyandım baktım ki sabah

Güneş vurmuş içime

Kuşlara yapraklara dönmüşüm

Pır pır eder durur, bahar rüzgârında

Bu dizeler Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilebilir?(1992-ÖSS)

A) Edebi sanatlara yer vermemesine

B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine

C) Doğa betimlemesine başvurmasına

D) Ölçü ve uyağa önem vermemesine

E) Toplumsal sorunlara değinmesine
10. Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?(1994-ÖYS)

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Namık Kemal

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar
11. İlk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. Sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (1995-ÖYS)

A) Ahmet Haşim

B) Yahya Kemal

C) Orhan Veli

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Cahit Sıtkı

 

12. Nurullah Ataç’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1995-ÖYS)

A) Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıda bulunmuştur.

B) Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.

C) Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

D) ‘Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.

E) Öykü alanında da ürünler vermiştir.
13. Aşağıdakilerin hangisi “hecenin beş şairi”nden biri değildir? (1996-ÖYS)

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Halit Fahri Ozansoy

D) Enis Behiç Koryürek

E) Kemalettin Kamu
14. Çağının hikâye anlayışından büsbütün ayrı bir yolda yürümüştür. O zamana kadar edebiyatımızda hep Maupassant hikâyeleri örnek alınıyor, başı, sonu, ortası belli olan, acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biten eserler yazılıyordu. Oysa bu hikâyecimiz, konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir. Bazı yazarlar onun hikâyelerinin Çehov hikâyelerine benzediğini, onun Maupassant tekniğine karşılık, edebiyatımıza Çehov tekniği getirdiğini söylerler.

Bu özelliklere sahip olan ünlü hikâyecimiz aşağıdakilerden hangisidir? (1997-ÖYS)

A) Ömer Seyfettin

B) Memduh Şevket Esendal

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Refik Halit Karay

E) Reşat Nuri Güntekin

 

15. İlk şiirlerini 1936'da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki, şiiri bir takım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. Hayali, şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (1997-ÖYS)

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Veli Kanık

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Cahit Külebi
16. Şiire heceyle başlayan, serbest ölçüyle hemen her konuda çok ürün veren, usta bir ozandır, ilk kitabından bu yana sürekli kendini aşmaya çalışmıştır. Bireyselden toplumsala, ulusaldan evrensele uzanan bir çizgide, özü ve söyleyiş sağlamlığıyla kolay öykünülemeyecek, özgün bir şiir gerçekleştirmiştir. "Türkçem benim ses bayrağım." diyen ozan, kendine özgü bir dil yapısı, bir biçim yaratmıştır. Kurtuluş Savaşımızla ilgili şiirlerini bir kitapta toplamıştır. Yapıtlarından biri de "Çocuk ve Allah"tır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca D) Ziya Osman Saba

E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

17. Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı, ilk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak "Keşanlı Ali Destanı"nı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük etti.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner    B) Recep Bilginer C) Necati Cumalı  

D) Refik Erduran E) Turan Oflazoğlu
18. Cumhuriyetin ilanından 1940’lara kadar şiirimizin dört yöneliminden biri olan Beş Hececiler, halk şiirinin dış yapısını, özellikle ölçü ve uyak düzenini benimsediler. Böylelikle halk şiirinin dünyasına ulaşabileceklerini sandılar. Dil açısından arı, açık bir söyleyişe yöneldiler. Ürettikleri şiirler ise kalıplaşmış bir yapı içinde kaldı.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kalarak şiir yazanlardan biri değildir?(2006-ÖSS)

A) F. Nafiz Çamlıbel      B) O. Seyfi Orhon    

C) C. Atuf Kansu                  D) E. Behiç Koryürek         

E) Y. Ziya Ortaç
19. Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öyküleri, biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımından “olay öykücülüğü”nden ayrılır. “Olay öykücülüğü” nü yaygınlaştırmaya çalışan —- etkilenmekle birlikte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akımının öncüsü olan —-, Cumhuriyet Döneminde klasik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülüğünde bir devrim gerçekleştirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2006-ÖSS)

A) Gustave Flaubert’den – Ömer Seyfettin

B) Anton Çehov’dan – Sabahattin Ali

C) Franz Kafka’dan – Memduh Şevket Esendal

D) Guy De Mauppassant’dan – Sait Faik Abasıyanık

E) Alphonse Daudet’den – Haldun Taner
20. Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyaları’yla —-, Ekmek Kavgası’yla —-, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla —-, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (2006-ÖSS)

A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal – Haldun Taner

B) Haldun Taner – Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal

C) Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner

D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner – Orhan Kemal

E) Haldun Taner – Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar
Cevaplar:

1.B, 2.E, 3.C, 4.A, 5.E, 6.A, 7.E, 8.E, 9.D, 10.C, 11.C, 12.E, 13.E, 14.B, 15.C, 16.C, 17.A, 18.C, 19.D, 20.A

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre iconEdebiyatımızın ilk aşk mesnevisi

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre iconGençliğini dolu dolu yaşamış, istediği her şeyi yapmıştır. Geçirdiği...

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre icon Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza'nın

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre icon1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında...

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre iconDers konularının ağırlıklarının tespiti, hangi konuya ne kadar zaman...

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre iconBu parça, savunulan düşünce, dil ve anlatım özellikleri yönünden...

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre iconDers güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre iconKazanım Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre iconKazanım Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir

Edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre iconTirat ve Diyalog Çalışması Dönemlere Göre Oyunlar


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com