1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar


2. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI 2. TÜRKÇE

YAZILISI
1.Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri değildir?

A. Mimari B. Edebiyat C. Heykel

D. Kervansaray E. Resim
2.Aşağıdakilerden hangisi bir sanat eseri değildir?

A. Ayasofya B. Dolmabahçe Sarayı

C. Kız Kulesi D. Boğaziçi Köprüsü

E. Süleymaniye Camii
3.Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk sanatlarından biri değildir?

A. Telkâri B. Hat C. Tezhip D. Ebru E. Heykel
4.Mersiye, ister Sultan Süleyman’a ister Süleyman Efendi’ye söylenmiş olsun, sanat açısından aynıdır. Şiirde asıl olan, şairin duyuşu ve bu duyuşunu başka türlü söylenmesine imkan vermeyecek biçimde sözcüklerle dile getirecek bir şiir iklimi yaratmasıdır.

Bu parçada vurgulanan düşünceyi en iyi yansıtan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mersiye herkes için, her şair tarafından söylenebilen şiir türüdür.

B. Önemli, önemsiz bir olay, her kişi, şiir konusu olabilir.

C. Gerçek şair, şiirine olaylarla birlikte duygularını da katabilen kişidir.

D. Şiirde önemli olan, şairin neyi söylediği değil, nasıl söylediğidir.

E. Gerçek şair, şiirine olaylarla birlikte duygularını da katabilen kişidir.
5. Aşağıdakilerden hangisi bir dilin gelişimini ve yayılmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A. Ulaşım B. Sömürgecilik C. Din

D. Bilim ve Teknoloji E. Göçler
6. Aşağıdaki deyimlerden / kelimelerden hangisi ‘’ Hoş olmayan bir şey meydana gelebilir diye tedirgin olmak ’’ anlamını karşılamaz?

A İşkillenmek B. Evhamlanmak C. Ateş basmak D. İçine kurt düşmek E. Pirelenmek
7. Ve sanki ufkuma baştanbaşa gül rengi

Kanatlarını açmada bir altın devir.

Başlıyor ömrün ve ölümün güzelliği

Söyleyecek şimdi zaferlerini şiir

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır?
A. ünsüz benzeşmesi - daralma- ünlü düşmesi

B. ünsüz düşmesi- ünlü türemesi- daralma

C. ünsüz yumuşaması- ünsüz düşmesi- ünsüz benzeşmesi

D. ünlü düşmesi- ünsüz yumuşaması- daralma

E. ünlü türemesi- ünsüz benzeşmesi- daralma
8.“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.” atasözünde vurgulanan nedir?

A. İki anlamlılık B. Yalınlık C. Üslup D. Kanıtlanabilirlik E. Anlaşılmazlık
9. Aşağıda kullanılan deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır?

A.  Kelleyi koltuğa almak: Ölümü göze alarak bir işe girişmek. B.  Felekten bir gün çalmak: Güzel, keyifli bir gün geçirmek. C.  İki ahbap çavuşlar: Birbirinden ayrılmayan iki arkadaş. D.  Denize girse topuğu ıslanmaz: En tehlikeli işten bile zararsız çıkar. E. İpin ucunu kaçırmak: Güven duyulmayan biri olmak.
10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur ?

A. Ayağını yorganına göre uzat.

B. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

C. Son pişmanlık fayda vermez.

D. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

E. Ateş düştüğü yeri yakar.
11. Aşağıdakilerden hangisinde Türklerin kullandığı alfabeler sırayla verilmiştir?

A. Arap- Latin- Kiril- Göktürk

B. Uygur- Göktürk- Kiril- Arap

C. Göktürk- Uygur- Arap –Latin

D. Kiril- Göktürk- Uygur- Arap- Latin

E. Göktürk- Uygur- Kiril- Latin
12. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A. Türkü, sözlü ürünlerimizden biridir.

B. Bazı hecelerin diğerlerine göre baskın okunmasına tonlama denir. C. Nesir ve şiir dili arasındaki en belirgin fark, şiir dilinde çok anlamlılığın olmasıdır. D. Alt makamdaki bir yetkili üst makama yazdığı resmi yazıların sonunda “ arz ederim.” İfadesini kullanır.

E. Atatürk, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi şairlerden etkilenmiştir.
13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün gelişmesi için destek verdiği sanat dallarından biri değildir?

A. Resim B.Müzik C.Mimari D. Heykel E.Hat
14. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar ve edebiyatın ortak noktalarından değildir?

A. Estetik olması B. Anlamlı olması

C. Etkileyici olması D. Fayda vermesi

E. Farklı olması
15. Aşağıdakilerden hangisi sanat ve zanaat arasındaki farklardan değildir?

A. Sanat eseri tektir. Zanaat eserleri birden fazladır.

B. Sanatta yaratıcılık, zanaatta ustalık ön plandadır.

C. Sanatta amaç estetik olanı ortaya koymak, zanaatta amaç faydalı olanı ortaya koymaktır.

D. Sanat para için yapılmaz; zanaatta para esastır.

E. Sanatta anlaşılmazlık , zanaatta bireysel beceriler ön plandadır.
16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’le ilgili değildir?

A. Özel mektupları yayımlanmıştır.

B. Terimlerin Türkçeleştirilmesi için çalışmıştır.

C. Kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili eser yazmıştır.

D. Hikaye yazmıştır.

E. Türk tarihi ile ilgili eser yazmıştır.
17. Aşağıdakilerden hangisi ‘Kendi Gök Kubbemiz, Atabet-ül Hakayık, Mevlit, Kutadgu Bilig’ adlı eserlerin yazar veya şairlerinden biri değildir?

A. Süleyman Çelebi B. Edip Ahmet Yükneki

C. Kaşgarlı Mahmut D. Yusuf Has Hacip

E. Yahya Kemal
18. Aşağıdakilerden hangisi bir yazarın üslubunu oluşturan özelliklerden değildir?

A. Yalınlık B. Kapalılık

C. Duruluk D. Akıcılık E. Dilbilgisi kurallarına uygunluk
19. ORHON YAZITLARI

‘Doğuda Kingan Dağları’na kadar, batıda Demir Kapı’ya kadar (halklarını) yerleştirmişler. (Bu) iki (sınır) arasında pek örgütsüz (ve düzensiz yaşayan) Gök Türkleri düzene sokarak öylece hüküm sürerler imiş.(Onlar) akıllı hükümdarlar imiş, cesur hükümdarlar imiş; (emirleri altındaki) kumandanları da akıllı imişler şüphesiz, cesur imişler şüphesiz. Beyleri de halkları da barış ve uyum içinde imişler şüphesiz…’

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki edebi dönemlerden hangisine aittir?

A.Sözlü Edebiyat B. Yazılı Edebiyat

C. Halk Edebiyatı D. Divan Edebiyatı

E. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
20. Aşağıdakilerden hangisi olay hikayesi ile durum hikayesi arasındaki farklardan değildir?

A. Olay hikayelerine Maupassant, durum hikayelerine Çehov öncülük eder.

B. Olay hikayelerinde giriş-gelişme-sonuç daha belirgindir. Durum hikayelerinde belli bir sondan bahsedilemez.

C. Durum hikayeleri okuyucunun yorumuna açıktır. Olay hikayeleri buna imkan vermez.

D. Durum hikayelerinde hayattan bir kesit alınırken, olay hikayelerinde daha geniş bir kesit alınır.

E. Edebiyatımızda olay hikayesinin temsilcisi Sait Faik, durum hikayesinin temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
21. Aşağıdakilerden hangisi edebi metinler ile öğretici metinler arasındaki farklardan değildir?

A. Edebi metinlerin dili daha süslüdür.

B. Edebi metinler sanatlıdır.

C. Öğretici metinler çok anlamlıdır.

D. Edebi metinlerde devrik cümlelere rastlanır.

E. Edebi metinlerde kurmacanın anlatılması söz konusudur.
22.Aşağıdakilerden hangisi ‘aranjman’ kelimesinin Türkçe karşılığıdır?

A. Düzenleme B. Anlamsız C. Gösterim

D. Çarpıcı E. Donanım
23. Aşağıdakilerden hangisi ‘patent’ kelimesinin Türkçe karşılığıdır?

A. İndirim B. Bilgilendirme C. Buluş

D. Toplam Ürün E. Döküm
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğe eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A. Üzerinizdeki elbiseyi dışarıda bizim fiyatımızdan ucuza bulamazsınız.

B. Seni görmeye geldi, bir şeyler söylemek istedi.

C. Kitap okumayı çok severim, bu sebepten sürekli yeni kitaplar alırım.

D. Yalnız senle değil, hemen herkesle aynı şekilde konuşur.

E. Banu, Faruk ve ben size geleceğim.

25.Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin özelliklerinden biri değildir?

A. Sondan eklemeli bir dildir.

B. Ural-Altay dil ailesindendir.

C. Çok farklı kuruluşlarda ikilemeler vardır.

D. Yabancı kelimelerin çokça kullanılması, zengin bir dil olduğunun kanıtıdır.

E. Deyim, atasözü ve kalıplaşmış sözler oldukça fazladır.

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri icon1. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın özelliklerinden biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri iconA edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri icon1. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında...

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri iconAşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri iconBu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri iconAşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri iconS. 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında...

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri iconBu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri icon1- İslamiyet öncesi yazılı dönemin en önemli yapıtı Orhun Yazıtları için aşağıdakilerden hangisi

1. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat dallarından biri iconDeğildir? A ilyada ve Odessia b kalevela c ramayana ve Maharabata...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com