MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar

Çalışmanın Dili

Türkçe ve İngilizce


Yazı Tipi

Çalışma metninde 11 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.


Sayfa Yapısı

Çalışmalar üst, alt, sağ ve soldan 30’ar mm boşluk bırakılarak, 130x180 mm alana tek satır aralıklı ve MS Office 97-2003 veya 2007 Word  Versiyon  ile kaydedilmelidir.
Çalışma metni tek sütun iki tarafa dayalı olmalıdır.
Sayfa numarası verilmemelidir.


Sayfa Sınırı

Şablona göre hazırlanmış bir çalışma en fazla başlıklar dahil 7500 kelimeyi (uzun İngilizce özet hariç) geçmemelidir.


Paragraf Yapısı


Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde önce ve sonra alanı 0,6 olmalıdır.

Önemli Not

Makale Şablon’u kullanılarak hazırlanmayan ve ‘Uzun İngilizce Özet’ içermeyen çalışmalar DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FALÜLTESİ DERGİSİNE GÖNDERİLECEK ÇALIŞMALARIN BİÇİM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ

GENEL BİÇİMSEL ÖZELLİKLER

ÇALIŞMANIN BÖLÜMLERİBaşlık

Başlık Türkçe ve İngilizce olarak alt alta, 16 punto, ilk harfleri büyük, ortalı ve koyu olmalıdır. Daha önce bir kongrede sunulan, proje ya da tezden üretilen çalışmalar başlığın sonuna dipnot işareti (*) konularak belirtilmelidir.


Yazar İsimleri

Yazarın adı soyadı 11 punto, soyadı büyük harflerle ve ortalı; yazar birden fazla ise, adlar yan yana yazılmalıdır. Yazar(lar)’ın ünvanıyla birlikte, çalıştığı yer ve varsa araştırmanın yapıldığı üniversite, laboratuar ya da kuruluşun açık adı, varsa e-posta adresi dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.


Özet

Her çalışmanın başında Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki özet bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "özet"; İngilizce ise  “abstract” ifadesi başa gelmelidir.

Özet/Abstract, 10 punto ve 250 sözcüğü geçmeyecek şekilde tek sütun olarak yazılmalıdır.


Anahtar Kelimeler

Çalışmada her iki dildeki özetin altında o dilden anahtar sözcükler (3 ile 5 sözcük arasında) bulunmalıdır.

Anahtar sözcükler küçük harfle yazılmalıdır.


Ana Metin

Çalışmalarda ana metin sırasıyla giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmalıdır.
Makale başlığı, özet ve ikinci dildeki kısa özetten sonra “Giriş” alt başlığı yazılarak metne başlanmalıdır.
Yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerine yeni sayfadan başlanmamalı; bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir.
Temel çalışmalar ya da Derleme türü çalışmalarda yazar(lar) başlıklandırmayı çalışmanın içeriğine göre yeniden düzenleyebilirler ancak başlıklandırmalar APA 6 yazım kurallarına uygun olmalıdır.
Türkçe hazırlanan çalışmalarda Türk Dil Kurumu’nca hazırlanan sözlükler ve yazım kılavuzları dikkate alınmalıdır. Çalışmalarda mümkün olduğunca Türkçe sözcük ve terimler kullanılmalıdır. Çalışmalarda alana özgü bir terimin Türkçe karşılığı kullanıldığında, istenirse, terimin çalışmada ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.


Ana Metin (Bölümler)


1. GÖRGÜL ÇALIŞMALAR

 • Giriş

 • Yöntem

 • Evren ve Örneklem

 • Veri Toplama Araçları

 • İşlem

 • Verilerin Analizi

 • Bulgular

 • Tartışma, Sonuç ve Öneriler

 • Kaynaklar2. NİTEL ÇALIŞMALAR

 • Giriş

 • Yöntem

 • Araştırma Modeli

 • Çalışma Grubu

 • Veri Toplama Aracı

 • Verilerin Analizi

 • Geçerlik ve Güvenirlik

 • Bulgular ve Tartışma

 • Sonuç ve Öneriler

 • Kaynaklar3. ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 • Giriş

 • Yöntem

 • Çalışma Grubu

 • Veri Toplama Araçları

 • İşlem (Madde Yazımı, Türkçe Uyarlama Çalışmaları vb.)

 • Verilerin Analizi

 • Bulgular

 • Madde Analizi

 • Güvenirlik Çalışmaları

 • Geçerlik Çalışmaları

 • Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi

 • Tartışma, Sonuç ve/veya Öneriler

 • Kaynaklar
Kaynakça

Kaynaklar 10 punto ve tek aralıklı olarak yazar soyadlarına göre sıraya konularak yazılmalıdır.
Metin içinde ve kaynakçada Amerikan Psikologlar Biriliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA, 6. Baskı) adlı kitapta belirtilen kurallara uyulmalıdır.
Birden fazla yazarlı Türkçe kaynaklarda, son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalı, birden fazla yazarlı Yabancı kaynaklarda ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır.
Bu kitap temel alınarak hazırlanan Temel Kaynakça Yazımı isimli bölüme bakınız.TABLO, ŞEKİL, DİYAGRAM, GRAFİK ve EKLER


Tablo

Tablo yazısı üstte solda yazılmalı ve içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır.
Tablolar metin içinde tablo numarasıyla verilmelidir.
Tablo metni 11 punto ya da 9 olmalı; tablolar 130x180 mm boyutlarında, ortalanarak oluşturulmalıdır.
İlgili not ve kaynaklar tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra belirtilmelidir.


Şekil, Diyagram ve Grafikler

Diyagram ve grafikler 130x180 mm'den büyük olmayacak şekilde oluşturulmalıdır.
İlgili not ve kaynaklar şekil, diyagram veya grafiğin altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra belirtilmelidir.


Ekler

Her bir ek ayrı sayfalarda kaynakçadan sonra verilmelidir.


Diğer

Eğer makalede ‘Katkısı Olanlar’ bölümü var ise bu bölüm, kaynakça bölümünden önce yer almalıdır. Bu bölüm başlığı numaralandırma yapmadan sola dayalı, 11 punto olmalıdır.
UZUN ÖZETGenel

Türkçe yazılmış makalelerin kaynakça bölümünün sonuna İngilizce uzun özet eklenmesi gerekmektedir.
Bu kuralı gözardı eden yazarların makaleleri değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR. Yazarlara, bu durumu bildiren uyarı niteliğinde bir e-posta da gönderilmeyecektir.


Kelime Sayısı

Uzun özet 750-1000 kelime arasında olacaktır.


Bölümler

Uzun İngilizce özet, “Introduction”, “Method” ve “Result and Discussion” başlıkları altında düzenlenmelidir.KAYNAK KULLANIMI VE TEMEL KAYNAKÇA YAZIMI
Metin İçerisinde Kaynak Gösterme


Tek yazarlı çalışma

Terzi (2000) örgüt kültürünün üç temel öğesi olduğunu belirtmektedir.
Terzi’ye göre (2000) örgüt kültürünün üç temel öğesi mevcuttur.
Alanyazında örgüt kültürünün üç temel öğesinin varlığından söz edilmektedir (Terzi, 2000).
Yazarın aynı yıl içerisinde birden fazla çalışması mevcut ise; Alanyazında örgüt kültürünün üç temel öğesinin varlığından söz edilmektedir (Terzi, 2000a; Terzi, 2000b).


İki yazarlı çalışmaGizir ve Şimşek (1999) akademisyenlik mesleğinin kendine özgü bir takım özelliklerinin öğretim elemanları arasındaki iletişim problemlerine yol açtığından söz etmektedirler.
Akademisyenlik mesleğinin kendine özgü bir takım özellikleri öğretim elemanları arasındaki iletişim problemlerine yol açmaktadır (Gizir ve Şimşek, 1999).Üç, dört ve beş yazarlı çalışma

Metin içerisinde ilk defa bu çalışmadan söz edildiğinde:

Gizir, Şimşek ve Balcı (1997) ülkemizde eğitim yönetimi ile ilgili bilimsel çalışmaların kalitesinin düştüğünü ileri sürmektedirler.
Ülkemizde eğitim yönetimi ile ilgili bilimsel çalışmaların kalitesinin düştüğü ileri sürülmektedir (Gizir, Şimşek ve Balcı, 1997).
Aynı çalışmadan tekrar söz edildiğinde

Gizir ve diğerleri (1997) bilimsel çalışmaların kalitesini artırmanın en temel yolunun bilim insanlarının kalitesini artırmaktan geçtiğini savunmaktadırlar.
Bilimsel çalışmaların kalitesini artırmanın en temel yolunun bilim insanlarının kalitesini artırmaktan geçtiğini savunulmaktadır (Gizir ve diğerleri, 1997).Aynı kısımda birden fazla çalışmadan söz edildiğinde


Yazarların soyadlarının baş harflerinin alfabetik sıra ile yazılması ve her çalışmanın yazarının soyadı ve tarihi arasına noktalı virgül konması gerekmektedir.
Anaokulu öğretmenlerinin eğitimde gelişim psikolojisi önemli yer tutmaktadır (Baştürk, 2001; Demir, 2004; Kalender, 1997; Zengin, 2005).


Aynı soyadlı yazarlar


C. A. Gizir (2001) ve S. Gizir (1996) öğretmenlerin alan bilgilerini geliştirme konusunda yeterince çaba sarf etmediklerini belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin alan bilgilerini geliştirme konusunda yeterince çaba sarf etmedikleri gözlenmektedir (C. A. Gizir, 2001; S. Gizir, 1996).


Çalışmanın yazarı kurum, kuruluş veya çalışma grubu olduğunda


Metin içersinde çalışmadan ilk söz edildiğinde:

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2001) konu ile ilgili olarak çıkartmış olduğu bu yönetmelikle ilk defa öğretmenlerin özlük haklarını düzenlemeye yönelik girişimde bulunmuştur.
Konu ile ilgili olarak çıkarılmış olan bu yönetmelikle ilk defa öğretmenlerin özlük haklarını düzenlemeye yönelik girişimde bulunulmuştur (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2001).
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan daha sonra söz edildiğinde sadece MEB kısaltması kullanılabilir.

Öğretmenlerin sosyal hakları ihmal edilmektedir (MEB, 2001).


İkincil kaynaktan alıntı yapıldığında


Metin içinde
Kirscht ve Joseph (aktaran Thompson, Geher, Stevens, Stem ve Lintz, 2001) bilişsel terapilerin obsesiflerin tedavisinde etkili olduğunu vurgulamışlardır.


Not: Kaynakçada gösterilmesi
İkincil kaynaktan alıntı yapıldığında sadece elde edilen, ulaşılan ikincil kaynak kaynakçada belirtilir.
Thompson, K. L., Geher, G., Stevens, K. F., Stem, S. T., & Lintz, M. K. (2001). Psychological predictors of sexual behaviors related to AIDS transmission. Psychological Reports, 88, 51-67.
Kullanılan Kaynaklardan Doğrudan Alıntı Yapma


*Nitel Araştırmalarda Katılımcı Görüşlerine Yer Verme


Yararlanılan bir kaynaktan doğrudan alıntı yapılacağında ya da nitel araştırma bulgularının sunumunda katılımcı görüşlerine yer verirken kelime sayısına dikkat edilmelidir. Yapılacak alıntı 40 kelimeden az olduğu durumlarda tırnak içerisinde gösterilmeli ve mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Örneğin, örgüt kültürü kavramı “bir kurum içerisinde yaptığımız her türlü şey” olarak tanımlanmaktadır (Demir, 1997, s. 117).
Nitel araştırma bulgularının sunumunda katılımcı görüşlerine yer vermeye örnek: Öğretim üyelerinde görülen bireyselliği, akademik yükselme ölçütleriyle ilişkilendiren bir katılımcı görüşlerini “Herkes puan derdinde, herkes odalarına çekilip yayın yapıp puan kazanmaya çalışıyor” (kod isim ya da katılımcı 1) şeklinde belirtmiştir.
Yapılacak doğrudan alıntı 40 kelimeden fazla olduğu durumlarda alıntı yapılacak kısım 0.6 cm içeriden başlamalı, 11 punto ile yazılmalı, tırnak işareti kullanılmamalı ve mutlaka sayfa numarası verilmelidir.


Internet’ten yararlanılan kaynaklar


Yazarı belli olan kaynaklar
Sayfa numarası yerine paragraf işareti (¶) ya da paragraf kelimesinin kısaltması (para.) kullanılır.
“Eğitim yönetimi alanında yararlanılan kuramlar sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve idari bilimler alanında geliştirilmiş kuramların uzantısıdır” (Myers, 2000, ¶ 5).
“Eğitim yönetimi alanında yararlanılan kuramlar sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve idari bilimler alanında geliştirilmiş kuramların uzantısıdır” (Myers, 2000, para. 5).
Yazarı belli olmayan kaynaklar
“Eğitim yönetimi alanında yararlanılan kuramlar sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve idari bilimler alanında geliştirilmiş kuramların uzantısıdır” (www.http://mersin,edu.tr/özet, ¶ 5).TEMEL KAYNAKÇA YAZIMIA. Periyodik yayınlar (dergiler)

Tek yazarlı


Turan, S. (2002). Teknolojinin okul yönetiminde etkin kullanımında eğitim yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 30, 271-252.
Sidorkin, A. M. (2004). In the event of learning: Alienation and participative thinking in education. Educational Theory, 54(3), 251-262.


İki yazarlı


Alay, S. ve Koçak, S. (2003). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35, 326-335.
Hogg, M. A., & Terry, D. J. (2000). Social identity and self-categorization processes in organizational contexts. The Academy of Management Review, 25(1), 121-140.


Üç, dört, beş ve altı yazarlı


Balcı, A., Aydın, G., Demir, A. ve Köse, R. (1989). Öğretmenlerin vekil müdürlerin mesleki yeterlilikleri hakkındaki görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 456-468.
Shoho, A. R., Katims, S. D., & Wilks, D. (1997). Perceptions of alienation among students with learning disabilities in inclusive and resource settings. High School Journal, 81, 9-28.


Altıdan fazla yazarlı kaynak

Gizir, C. A., Gizir, S., Aktaş, M., Göçer, S., Ömür, S., Yüce, G. ve diğ. (2010). Mersin Üniversitesi öğrenci profili (1. Baskı). Mersin: Mersin Üniversitesi PDR Merkezi Yayın No:1.


B. Kitap ve Kitap Bölümleri


Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Editörlü kitaplar


Ekiz, D. ve Durukan, H. (Edt.). (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Lisans.


Editörlü kitaplarda bölüm yazımı


Ergen, H. (2005). Eğitimin ekonomik temelleri. İçinde Ekiz, D. ve Durukan, H. (Edt.). Öğretmenlik mesleğine giriş (ss. 197-227). İstanbul: Lisans.
Kuh, G. D., & Witt, E. J. (2000). Culture in American colleges and universities. In Brown II, M. C. (Edt.). Organization and governance in higher education (5. Edt.). ASHE Reader Series. Boston: Pearson Custom Publishing.Çeviri kitaplar

Habermas, J. (1998). Kültür (Çev. Gizir, S.). Mersin: Aydın Yayınevi.

C. Yayımlanmamış doktora ve yüksek lisans tezi


Gizir, S. (2005). Türk devlet üniversitelerinde iletişim süreçlerini olumsuz etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Çiftçi, G. (2009). İlköğretim okullarının bürokratikleşme düzeyi ile öğrenci yabancılaşması arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.


Internet üzerinden yararlanılan kaynaklar


Churchman, D. (2006). Institutional commitments, individual compromises: Identity-related responses to compromise in an Australian university. Journal of Higher Education Policy and Management, 28(1), 3-15. doi: 10.1080/13600800500283676.
Çetin, Y. (2005). Örgütsel davranış. Eğitim Bilimleri, 10, 104-115. 11 Kasım 2005 tarihinde http://egitimbilimleri.com.tr adresinden alınmıştır.
Tarih ve yazarı belli olmayan kaynaklar
Psychological perspectives. 10 Aralık 2004 tarihinde http://onl.org.jp/horo~3/htm adresinden alınmıştır.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri iconEdebiyatının biçim özelliklerinden değildir

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri iconYeni Türkiye Dergisi Ermeni Meselesi Özel Sayısına Gönderilecek

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri iconCumhuriyet Dönemi Edebiyatının Özellikleri

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi nisan ayi aylik eğİTİm plani

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi nisan ayi aylik eğİTİm plani

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri iconI. ÜNİTE: sanat metinleriNİn ayirici özellikleri

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri icon1. Tanzimat tiyatrosunun genel özellikleri nelerdir? Yazınız (5 madde)

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri iconAnadolu’nun Türkleşme süreci. Tarihi Olayların Özellikleri

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri iconEĞİTİM – İŞ ( EĞİTİm ve biLİM İŞGÖrenleri sendikasi )

MersiN ÜNİversitesi EĞİTİm falüLtesi dergiSİne gönderilecek çalişmalarin biÇİm ve iÇERİK Özellikleri iconServeti FÜnun edebiyati özellikleri İle iLGİLİ test sorulari


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com