Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5

1.Aşağıda verilenlerden hangisi, Necip Fazıl Kısakürek’in şiir anlayışı ile örtüşmemektedir? (2014-LYS)

A)Şiirlerinde korku ve ruhsal burkuntu dikkati çeker.

B)Bireyi ve toplumu sorgulayıcı bir söylemi vardır.

C)Konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır.

D)Şekil bakımından kusursuzluğu aramıştır.

E)Mistik düşüncelere yer vermiştir.
2. Postmodern anlatımın kullanıldığı ----- birçok anlamsız unsurun bir bütüne yürümesini önleyen eksiklikler var. Böylece her okuyucu, eline geçen tanıdık bir ipucunu tutarak görmek istediklerini bu romanda bulmaktadır. Bu bakımdan eserde “ayna” kavramının kullanılması anlamlıdır. Zira okuyucu kendi bilgisini ve hayallerini, bu romanda bulduğu “ayna”lardan birine yansıtmak ve onu eserin bütününe hakim kılmak imkanına sahiptir. Aynı özellikleri Yeni Hayat’ta da bulmak mümkündür.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2014-LYS)

A)Kara Kitap’ta

B)Sessiz Ev’de

C)Benim Adım Kırmızı’da

D)Cevdet Bey ve Oğulları’nda

E)Beyaz Kale’de
3. Destan ve mitlerde görülen, insanların bir kahraman oluşturma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı ve geleneksel tiyatronun modern ögelerle sahneye konuşu olarak nitelendirilebilecek eserlerin başında Brecht’in etkisiyle yazılmış olan ------- gelir.

Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2014-LYS)

A)Keşanlı Ali Destanı

B)Bir Adam Yaratmak

C)Susuz Yaz

D)Eski Çarıklar

E)Reis Bey
4. Türk romanında aileden söz ederken akla gelen ilk eserlerden biri olan bu romanda, XX.yüzyılın hemen başında, bir İstanbul ailesinin yaşamının Adnan ve Bihter’İn evliliği üzerinden anlatıldığı bir konuyla karşı karşıya kalırız. Bu roman; XIX.yüzyılın sonlarında oluşan zengin ve halktan kopuk bir sınıfın yaşam biçimini, geleneksel Türk ailesinin “sözde Batılı” yaşam biçiminin etkisi altında çözülerek alt üst olup yozlaşmasını, bu insanların dünyaya bakış açılarını ve sosyal ilişkilerini anlatıyor.

Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edilen romanın yazarına aittir? (2015-LYS)

A)Hayal İçinde

B)Yaprak Dökümü

C)Bugünün Saraylısı

D)Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

E)Kırık Hayatlar
5. Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine; halk edebiyatı, divan ve Batı şiirinin özelliklerini ekleyerek sürekli değişimi, şiir için bir çıkış yolu olarak seçmiştir. Gurbet, hasret ve hikmet burçlarını keşfeden ve Evler isimli bir eseri de bulunan sanatçıya “evlerin öyküsünü yazan şair” de diyebiliriz. Ona göre ev, süreklilik arz eden kalıcı değerleri simgeler. Bil/Yazdı ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde eskiye yeni, biçimle izlek arasındaki uyum kendisini somut bir biçimde belli eder. Onun şiirlerinde kelimeyi aşan fakat şiir cümlesi içinde kalan kendine özgü alışılmamış bağdaştırmalar vardır. Şair, kendisine özgü bir çağrışım ağını oluşturacak özel bir dil kullanmakta ısrarcıdır.

Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2015-LYS)

A) Attila İlhan B) Behçet Necatigil

C) Orhan Veli Kanık D) Edip Cansever

E) Melih Cevdet Anday
6. Halk sanatımızı, ister istemez çağdaş kültürün sağladığı kolaylıklara göre onaracağız. Yer altında sessiz sedasız nefes alan adını bilmediğimiz çeşitli cevherlerimiz gibi yüzde yüz bizim olan ne varsa hepsine birer birer çeki düzen vereceğiz. Halk sanatımız, büyük aydınlarımızın ömürleri boyunca yararlanabileceği bir kaynak olacak. Çağdaş kültürün bütün kollarından faydalanan bir halk sanatı bir çırpıda dünya çapında tanınacak. Öyle bir ağaç ki dalları ve yaprakları aydın kafalardan örülmüş, köklerini de derinlemesine halk içerisine salmış. İşte, hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecek sanat ağacı!

Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışıyla uyuşmaz? (2015-LYS)

A)Kemalettin Kamu B) Ahmet Kutsi Tecer

C)Bedri Rahmi Eyuboğlu D)Cahit Külebi

E)Cemal Süreya
7.----, konuşulan Türkçeyi roman ve hikâye dili hâline getirmiş ve bu özelliği ile bütün çağdaşlarının takdirini kazanmıştır. Yalın dili, mizah dergilerindeki yazılarında keskinleşen alaycı ifadesi, seçtiği konular, canlandırdığı tipler, özgün anlatım tekniğiyle her seviyeden okuyucunun kendisinde bir şeyler bulduğu ve vazgeçemediği bir yazar olmuştur. Anadolu’daki gezilerinin izlenimlerini derlediği Anadolu Notları, onun denemeci yanını da ortaya koyan önemli bir eseridir. Bu kitaptaki nice parça, okuyucuyu gerçeğin birçok köşesiyle karşılaştırır. Romanlarında canlandırdığı kişilerini asla feda etmekten yana olmaması, onun bu insanları değişik cepheleriyle tanımış olmasından kaynaklanır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2016-LYS)

A)Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B)Reşat Nuri Güntekin

C)Halide Edip Adıvar

D)Refik Halit Karay

E)Memduh Şevket Esendal
8. Bence şiir bir şekil meselesidir. Şekil her şeyden evvel dilin vezin ve kafiye ile yoğrulmasıdır. Vezin, kafiye ve şiire ait diğer kurallar, yavaş yavaş kişisel bir teknik hâline gelir. Bu sayede dile önce kendi sesimiz ve biraz da benliğimiz, iç hayatımız, tecrübelerimiz girer. Bütün mesele dili, kendi sesimiz yapmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu şiir anlayışıyla eser vermiş olamaz? (2016-LYS)

A)Ahmet Hamdi Tanpınar

B)Ziya Osman Saba

C)Ahmet Haşim

D)Yahya Kemal Beyatlı

E)Orhan Veli Kanık

9. I. Gençlik gelip geçti bir günlük süstü

Ömrüm doymamaktan dünyaya küstü

Eser darmadağın emek yüzüstü

Gidiyorum işim acele

II. İşim gücüm budur benim

Gökyüzünü boyarım her sabah

Uyanır bakarsınız ki mavi

Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? (2016-LYS)

Yedi Meşaleciler – İkinci Yeni

Mistik şiir – Garipçiler

Yedi Meşaleciler – Toplumcu şiir

İkinci Yeni – Garipçiler

Mistik şiir – İkinci Yeni
10. Şiirini kendinden önceki şiir zincirine bir yeni halka olarak ekleyemeyen ozanın yaşayabileceğine hiç inanmadım. İlk kitabımdan bu yana, geçmiş Türk şiirinin rüzgârları, şiirlerimin arasında kendini hissettirdi. Duvar’da, Sisler Bulvarı’nda, Yağmur Kaçağı’nda daha çok Dadaloğlu, Köroğlu bir yandan; Gevherî, Dertli ve Zihnî de öte yandan olmak üzere bir halk şiiri, destan şiiri soluğu vardır. Sonra Divan şiirini hesaba katmamanın yanlış hatta sersemce bir iş olacağını düşündüm. Ben Sana Mecburum, Belâ Çiçeği bu düşüncemin denemelerini gün ışığına çıkarmıştır.

Bu parçada kendisinden söz eden şair aşağıdakilerden hangisidir? (2016-LYS)

A) Attila İlhan

B) Turgut Uyar

C) İlhan Berk

D) Edip Cansever

E) Sezai Karakoç
11.Edebiyatımızda bazı sanatçılar eserlerinde işledikleri konulara göre takma isimlerle anılır olmuştur. Masalcı Baba, Bayrak Şairi, Halikarnas Balıkçısı, Destan Şairi, Evler Şairi... bunlardan bazılarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada takma isimleri belirtilen sanatçılardan biri değildir? (2016-LYS)

A) Arif Nihat Asya

B) Behçet Necatigil

C) Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Eflatun Cem Güney
12. İlk şiirini 1927’de Güneş dergisinde yayımlayan şairin ilk dönem şiirlerinde Ahmet Haşim’in belirgin bir etkisi görülür. Bireysel duygulanmalarını estetikçi bir yaklaşımla şiirin dünyasında buluşturur. Karamsar ve içe dönük bir şairdir. 1940 yılına kadar yazdığı şiirleri romantik, bu tarihten sonraki şiirleri ise toplumsal gerçekçi bir özellik taşır. Devrin sosyal yapısı ve geçim sıkıntısı Nâzım Hikmet’in de etkisiyle onu toplumu önceleyen bir sanat anlayışına yaklaştırır. Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar’da Sabah Oldu gibi şiir kitaplarının yanında birçok güldürü dizileri de yayımlanan ----, kendi şiirini “yaşadığı çağa tanıklık eden ve konularını yaşadığı çağdan alan somut bir şiir” şeklinde özetler.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2016-LYS)

A)Rıfat Ilgaz B)Cahit Irgat

C)Sabahattin Ali D)Ataol Behramoğlu

E)İsmet Özel
13.Yazılarımda, sanıyorum bir tek annemin tesirinde kaldım. İlk romanım Küçük Dünya’da, bence bu tesir açıkça görünür. İkinci romanım Azap Toprakları’nda kendi üslubumu buldum gibi... Konu bulmaya ve nasıl yazdığıma gelince söz gelimi bir konu gelir içimden, mesela Bulgaristan’daki Türklerin durumu yahut sendika olayları... Böyle şeyleri ve konuyu düşünürken karakterler doğar, önemli karakterler ekseri kendi isimlerini beraberlerinde taşıyıp getirirler, ben bu isimleri değiştirmeyi uğursuzluk addettiğim için ne gelmişse onu yazarım.

Bu parçada romancılığından ve yazma yönteminden söz eden yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2016-LYS)

A)Emine Işınsu

B)Sevinç Çokum

C)Adalet Ağaoğlu

D)Halide Nusret Zorlutuna

E)Samiha Ayverdi
14. Yazarlar, eserlerinde içinde yaşadıkları toplumların tarihlerini konu olarak seçebilirler. Örneğin, Kırımlı yazar Cengiz Dağcı, II. Dünya Savaşı sırasında değişik cephelerde yaşanan vahşeti ilk romanı Korkunç Yıllar ve onun devamı olan Yurdunu Kaybeden Adam başta olmak üzere Türkiye Türkçesi ile yazdığı romanlarında anlatmıştır. Bu romanlarda olduğu gibi yakın tarihimiz de edebiyatımızda farklı yazarlarca konu edilmiştir. Türk edebiyatında özellikle Kurtuluş Savaşı’nın izleri eserlere yansımıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen düşünceye yönelik eserlere örnek olamaz? (2016-LYS)

A)Yorgun Savaşçı

B)Sahnenin Dışındakiler

C)Dersaadet’te Sabah Ezanları

D)Avare Yıllar

E)Küçük Ağa
15. √ Oyunlarıyla tiyatro edebiyatımıza önemli katkıda bulunan yazarlarımızdandır.

√ İlk dönemde yazdığı Masum Katiller, Kanaviçe, Duvarların Ötesi gibi eserlerde olaylar arasında mantık bağı gözeten klasik oyun kurgulama yöntemine başvurmuştur.

√Kendi türünde bir başyapıt olan Ocak’ta, öyküyü sağlam bir yapıya oturttuğu, karşılıklı konuşmaları gerçek bir alışveriş ve sürükleyici bir etki-tepki biçiminde örgütlediği, oyunun duygusal öyküsüne sevecen ve tatlı bir tavırla yaklaştığı görülür.

√Konu seçimi, olaylara yaklaşımı, geçmiş olaylarla şimdikiler arasında köprü kurmaya elverişli anlatımıyla düşündürücü olduğu kadar eğlendirici bir yazardır.

Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (2016-LYS)

A)Turan Oflazoğlu

B)Cevdet Kudret

C)Necati Cumalı

D)Haldun Taner

E)Turgut Özakman
Cevaplar:

1.C, 2.A, 3.A, 4.E, 5.B, 6.E, 7.B, 8.E, 9.B, 10.A, 11.D, 12.A, 13.A, 14.D, 15.E

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 iconCumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 iconCumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati – 1

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 iconDers notlari I. ÜNİTE: cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 iconİslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11. ve 12. Yüzyıllar Test 1

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 iconModern çAĞDAŞ TÜrk edebiyati özellikleri İle iLGİLİ test sorulari

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 icon2008-2009 EĞİTİM ÖĞretim yili kanaat dönemi 12. Siniflar türk edebiyati dersi II. Yazilisidir

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 iconCumhuriyet Dönemi Edebiyatının Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 iconMilli Edebiyat Dönemi Test 2

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 iconEdebiyatı Cumhuriyet Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5 iconHalk Edebiyatı Test 2


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com