İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz


ed.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
EKİM AYI KONUĞUMUZ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz.

http://archive.silkroadproject.org/portals/0/uploads/images/instruments/cello.jpg

KASIM AYINDA;

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Sn .Devrim Erbil çocuklarımızla buluşup söyleşi yapıp workshop uygulaması yapacaktır. Devrim Erbil özgün yapıtlarıyla çağdaş Türk resim sanatına çok önemli katkıları olan bir sanatçımızdır. Aynı zamanda bir akademisyen olarak da Türk sanatının gelişmesinde önemli katkıları olan bir sanatçıdır. Ulusal ve uluslar arası alanda çok önemli sergileri olan sanatçımız öğrencilerimize sanatı ve sanatsal bakış açısını uygulamalı olarak anlatarak onların bu alandaki gelişimlerine önemli katkıda bulunacaktır.http://www.sp.k12.tr/img/jpg/fotograf_ozan_sagdic.jpg

ÖZEL AKADEMİ DEHA ANAOKULU

2015 KASIM AYI DAHİLER EĞİTİM PROGRAMI

KONU ANALİZİ:

MESLEKLER (2-6 Kasım)

Meslek insanlara yararlı mal veya hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek için yapılan belli bir eğitimle kazanılan ve kuralları toplumca belirlenmiş faaliyetler bütünüdür. Hem bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için  önemlidir, hem de toplumsal statü ve doyum sağlama aracıdır. Bu açıdan bakıldığında meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal bir yarar sağlar.

İş ve meslek birbiri ile çok ilintili ve sıkça karıştırılan kavramlardır. Bir kimsenin mesleği olabilir ancak işi olmayabilir. İş nedir diye baktığımızda; mesleki bilgi ve becerilerin uygulamaya konulmasıdır. 

Seçtiğimiz meslek yaşamımızda neleri etkiler

-Gelir düzeyi
-Sosyal statü
-Özel yaşam ve sosyal ilişkiler
-Zamanı kullanma biçimi
-Kendimizi ifade etme, gerçekleştirme fırsatı

Mesleğimizi seçerken nelerden etkileniriz:

► Bireysel özellikler (ilgi, yetenek, değer, amaç, beklenti, kişilik özellikleri, fiziksel özellikler, bireyin kendisi ve mesleklerle ilgili algılamaları, mesleki olgunluk vb.)
► Sosyal özellikler (ailenin özellikleri, içinde yaşanılan kültürün mesleklere ve cinsiyete dayalı algılamaları, sosyal yapı, medya vb.)
► Politik, ekonomik, yasal ve sisteme ilişkin özellikler (ülkenin ekonomik yapısı, yasalar, eğitim ve sınav sistemleri, iş bulma olanakları vb.)
► Şans (sağlık koşulları, doğal olaylar, beklenmeyen durumlar vb.) 

Yeryüzünde binlerce meslek bulunmaktadır. Bizde resmi olarak tanımı yapılmış 600 civarında meslek vardır.

ATATÜRK HAFTASI (9-13 Kasım)

Atatürk Haftası, 10 Kasım'ı takip eden haftada Atatürk'ün yaşamı, yurtseverliği, inkılâp ve ilkelerinin anlatılılığı, radyo ve televizyonda, Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal'in vefat ettiği gün olduğu için Atatürk Haftası 10-16 Kasım arasındadır

1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak Şam’da göreve başladı.

Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.

Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Büyük Taarruzu yöneten ve düşmanın tamamen yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılâplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk’ün hayatı, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşamdır.

M.Kemal ATATÜRK'ün İlkeleri!!

CUMHURİYETÇİLİK

Atatürk devriminde cumhuriyetçilik, ana ilke ve esas değerdir. Anayasalarımızda öteki Atatürk ilkelerinin yer alışında diziliş sırasında en baştadır. Öyle ki anayasamızda değiştirilmesi önerilemez maddelerin en başında gelir. Kısacası bu ilke anayasanın bağımsız ana maddesidir.

MİLLİYETÇİLİK

Milliyetçilik ilkesi, ulusal savaşın çıkış noktasını oluşturmuş ve tüm tutsak ulusların kurtuluş hareketlerine ışık tutmuştur.

HALKÇILIK

Bu ilkenin ana özelliği, ülke yönetiminin ve egemenliğin kaynağını halk dediğimiz ulus varlığında bulmaktır. Atatürk'ün daha 1920 yılında meclise sunduğu halkçılık programında halkı temsil eden meclisin ulusal egemenliği hangi yöntemlerle kullanacağını saptayan esaslar, 1937'de anayasamızda devletin temel ilkeleri arasında yer alan halkçılık adıyla yönetimin demokratik kaynağını saptıyordu.

DEVLETÇİLİK

Anayasamızda da yer alan devletçilik ilkesi, tüm ülkelerin ortak amacı olan toplumun esenlik ve mutluluğunu sağlayıcı toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri saptayan bir yöntemdir. Genel çizgileri ile özel girişimin yetki ve gücü dışında kalan ekonomik kalkınma ve örgütlenmeyi devlet eliyle ve araçları ile gerçekleştirmek ilkesidir.

LAİKLİK

Laiklik, geniş anlamıyla çağdaşlaşmanın doğal bir sonucudur. Din, bireylerin dilediği inancı taşımasıdır. Nasıl bireyleri belli bir inanca zorlamak insan haklarına aykırı ise, devleti de belli bir inancın buyruğu altına sokmak çağdaş devlet anlayışına aykırıdır.

DEVRİMCİLİK

Atatürk, Büyük Söylevinin sonunda: "Bu açıklamalarımla ulusal yasamı sona ermiş varsayılan Büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını ve bilim ve tekniğin en son esaslarına dayalı ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım," diye değindiği çağdaş devlet kavramıyla devrimcilik ilkesinin şaşmaz işaretini veriyordu.

M.Kemal ATATÜRK'ün İnkilapları
Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması (3 Mart 1924)
Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)
Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926)
Laikliğin kabulü (1928-1937)
Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928)
Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)
Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931)
Dil devrimi (12 Temmuz 1932)
Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934)
Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)
KİTAP HAFTASI (16-17 Kasım)Kitap bize bilmediklerimizi öğretir. Görmediğimiz yerleri tanıtır. Kitap okunduğu zaman göze, dinlendiği zaman kulağa seslenir. Kitaplar zamanımızı değerlendiren birer sevgili arkadaştır. Kitaplarla arkadaşlık küçük yaşta başlarsa bu güzel alışkanlık büyüyünce de sürer gider. Kitaplar doğruyu, güzeli, iyiyi, yararlıyı bulmamıza yardım eder. Kitaplar yaşamı sevdirir. Dünyayı güzelleştirir. İçimizi aydınlatır. Yazarlar, kitaplar aracılığıyla binlerce, yüz binlerce insana seslenirler. Yazarın düşünceleri kitaplar aracılığıyla ülkeden ülkeye yayılır. Bilgiler en uzak yerlere ulaşır. Yazarla okuyucu arasında bir bağ kurulur, bir yakınlık sağlanır. Kitapların satıldığı yere kitapevi, konulduğu yere kitaplık denir. Herkesin yararlanması, okuması, başvurması için kurulan ve içinde kitaplar bulunan yere kütüphane denir.

Kasım ayının ikinci haftası dünyanın birçok uygar ülkesinde Kitap Haftası olarak kabul edildi. Bu hafta daha sonra bizde de Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlanmaya başladı.
Kitap Haftası içinde, kitap sergileri düzenlenir. Kitap siparişleri mektuplarının nasıl yazıldığı öğretilir. Arkadaşlar birbirlerine kitap armağan ederler. Kitapsever öğrenciler hafta içinde kitaplıklarına çeki düzen verirler.

KİTAP TÜRLERİ

Kitapları türlerine göre çeşitli gruplara ayırabiliriz.

 • Başvuru Kitapları:
  Bu gruba giren kitaplar bize değişik, çeşitli yararlı bilgiler verirler. Sözlükler, ansiklopediler, yazım kılavuzları gibi. Başvuru kitaplarının konuları kısa sürede bulunabilsin diye çoklukla harf sırasına göre hazırlanır.

 • Bilgi Kitapları:
  Bunlar öğretici kitaplardır. Bize bilmediğimiz konularda yeni bilgiler verirler. Yeni bilgiler, düşünce ufkumuzu genişletir. Bilgili insanlar daha doğru kararlar verirler. Ders kitaplarımız bilgi kitaplarıdır. Doğru bilgi kitaplarını dikkatle okumalıyız.

 • Meslek Kitapları:
  Belirli meslekler için hazırlanmış kitaplardır. Mesleğinde daha başarılı olmak isteyenler bu tür kitaplardan yararlanırlar. Meslek kitaplarından oluşan kütüphaneler de vardır.

 • Edebi Kitaplar:
  Romanlar, öyküler, masallar, gezi ve şiir kitapları, anılar bu gruba girer. Bu kitaplar kolay okunur. Okuyanı dinlendirir, düşündürür, duygulandırır.

 • Çocuk Kitapları:
  Çocuklar için yazılan yapıtlara çocuk kitabı denir. Çocuk kitapları çocuklara bilgi verir. Çocukların duygu, düşünce dünyasını geliştirir.

Çocuk Kitapları Haftasının amaçlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz.

1. Çocuklara kitap okuma sevgisini kazandırmak.
2. Daha çok ve daha kaliteli çocuk kitabı yazılmasını ve yayınlanmasını sağlamak.
3. Anne, Baba ve çocukları kitap almaya yönlendirmek.
4. Çocukların evlerinde kitaplık kurmalarını teşvik etmek.
5. Okul ve sınıf kitaplıklarına kitap sağlamak.
6. Çocuk kütüphanelerinin sayısını arttırmak.
7. Ders kitabı dışındaki kitaplarında okunmasını sağlamak.
8. Kitabı temiz kullanma alışkanlığı kazandırmak.
9. Yeni çıkan çocuk kitaplarının takip edilmesini sağlamak.
10. Kitap okuma teknikleri, özet çıkartma ve not alma gibi konularda çocuklara rehberlik etmek.
11. Çocuklarla yazarların, imza günü etkinlikleri ile yüz yüze gelmesini sağlamak.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ (20 Kasım)

Çocuklar da yetişkin bireyler gibi haklara sahiptir. Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında hayatını sürdürüyor. Bu kötü şartları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir hayat sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir. Buna göre bazı maddeler şunlardır;

Madde 1. Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

Madde 2. Bu kitaptaki haklar, bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark etmez.

Madde 3. Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünürler. Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar ve korur.

Madde 5. Bizi büyüten, yol gösteren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardım edilir.

Madde 6. Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir. Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır.

Madde 7. Her çocuğa doğduğunda bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder.
Madde 8. Konan ismim, kazandığım vatandaşlık hakkım ve aile bağlarım korunur.

Madde 9. Çocuğu ailesinden kimse koparıp alamaz.
Madde 12. Beni ilgilendiren konularda benim de görüşlerim alınır. Büyükler beni dinlerler. Düşüncemi öğrenmeye özen gösterirler.

Madde 13. İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirim.

Madde 18. Yetiştirilmemizden en başta anne babamız ya da onların görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur.

Madde 22. Çocuklar başka ülkeye gitmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korur.

Madde 23. Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar.
Madde 25. Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri çocukların haklarına uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenirler.

Madde 27. Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam sağlamaları için gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında yardım edilir, destek olunur.

Madde 28. Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum.
Madde 31. Boş zamanlarımı değerlendirmem, oynamam, eğlenmem için çocuk bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplıklar, spor okulları açılır.

Madde 32. Ben çocuğum. Büyükler gibi bir işte çalışamam.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI (18-19 Kasım )
Bütün yaş gruplarının yaşam kalitesini etkileyen, ancak yaşamı doğrudan tehdit etmediğinden genellikle önemsenmeyen diş ve dişeti hastalıkları ülkemizde en sık rastlanan sağlık sorunlarındanbiri olmaya devam etmektedir. Yapılan araştırmalar ülkemizde her 100 kişiden 85’inin ağız diş sağlığıyla ilgili problem yaşadığını göstermektedir. Ağız ve diş sağlığı sorunlarında çiğneme yeterince yapılamaz ve beslenme olumsuz yönde etkilenir. Bu sorunlar düzgün konuşmayı zorlaştırır ve estetik sorunlara yol açabilir. Ağız diş sağlığının bozulması aşağıda belirtilen sağlık sorunlarının oluşma riskini de arttırmaktadır:

 • Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları,

 • Diyabet,

 • Pnömoni,

 • Kronik solunum yolu hastalıkları,

 • Mide-bağırsak hastalıkları,

 • Ortopedik hastalıklar,

 • Psikosomatik hastalıklar,

 • Gebelerde düşük doğum ağırlığı ve erken doğum

Diş ve dişeti hastalıkları nasıl oluşur?

Dişlerin yapısı, dizilimleri, tükürüğün yapısı ve akış hızı, beslenme tarzı ve ağız bakım alışkanlıkları gibi kişiye ait özellikler diş çürüğü ve dişeti hastalıklarının oluşma sürecini etkiler. Bu hastalıkların temel nedeni kötü ağız hijyenidir. Ağızdaki bakterilerin dişlerin yüzeyine yapışmasıyla oluşan bakteri plağı, şekerli ve nişastalı besinlerin artıklarını kullanarak çürük oluşturur. Plaktaki bakterilerin yan ürünleri diş ve dişeti bağlantısını bozarak dişeti hastalıklarının oluşumuna neden olur. Bakteri plağı diş fırçası ve diş ipi ile yapılan etkin bir ağız temizliği ile ortadan kaldırılabilir.

Ağız ve diş sağlığını korumak için neler yapılmalıdır?

 1. Etkin ağız bakımı

 2. Sağlıklı beslenmenin düzenlenmesi,

 3. Düzenli diş hekimi kontrolleri,

 4. Koruyucu uygulamalar

1) Etkin ağız bakımı nasıl olmalıdır?

a-) Dişlerin fırçalanması:

 • Dişler günde 2 kez, 2-3 dakika süresince etkin bir şekilde fırçalanmalı,

 • Diş fırçasının başı yumuşak kıllı olmalı, kıllar yıprandığında yenilenmeli,

 • Diş fırçası fırçalama öncesinde ıslatılmamalı,

 • Diş macunu fırça başının boyu değil, eni uzunluğunda (nohut kadar) olmalı,

 • Dişlerin tüm yüzeyleri fırçalanmalı, dişetine masaj yapılarak kan dolaşımı sağlanmalı,

 • Dişlerin dudak ve yanağa bakan yüzeyleri, dile bakan yüzeyleri dişetinden dişe doğru dairesel hareketlerle, çiğneyici yüzeyleri ise ileri geri hareketlerle fırçalanmalıdır.

b-) Dilin fırçalanması: Dişlerin fırçalanması bitince dil sırtı da dil ucuna doğru basınç uygulamadan 3-4 kez süpürür gibi fırçalanmalıdır.

c-) Diş ipi kullanımı: Diş ipi günde bir kez tercihen yatmadan önce kullanılmalı, dişlerin birbirine bakan yan yüzeylerinin temizlenmesi sağlanmalıdır.

2) Beslenme sırasında nelere dikkat edilmelidir?

 • Neler tüketilmeli: Özellikle büyüme ve gelişme çağında kalsiyum, fosfor ve flor içeren çiğneme yoğunluklu besinler tüketilmelidir. Ağız ve diş sağlığı için A, D ve C vitamininden zengin besinler, et, süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, balık, sarı renkli sebze ve meyveler, narenciye, domates, çilek gibi gıdalar yeterince tüketilmelidir.

 • Ne zaman tüketilmeli: Nişastalı, şekerli ve dişlere yapışan türdeki gıdaların tükürük akışının daha çok olduğu yemek sırasında tüketilmesi tercih edilmeli, yemek aralarında dişlere zararlı ürünler değil, elma, havuç, yer fıstığı gibi mekanik temizliğe yardımcı olan ve tükürük akışını arttıran gıdalar tüketilmelidir.

 • Dişler fırçalanamadığında ne yapılmalı: Şekerli, yapışkan gıdalar tüketildikten sonra dişler fırçalanmalı, mümkün değilse ağız su ile çalkalanmalı ya da biraz su içilmelidir. Çürüğü önleyici özelliğinden dolayı bir parça peynir tüketilmesi de yararlıdır.

3) Düzenli diş hekimi kontrolleri neden önemlidir?

 • Ağız ve dişler erken uyarı sistemi olarak da görev yaparlar. Tüm sistemik hastalıkların % 90’ı ağızda belirti gösterir. Bu nedenle ağız ve dişlerin kişinin kendisi tarafından aynaya bakarak kontrolü yapılmalı, ağız içinde bir değişiklik görüldüğünde hemen diş hekimine başvurulmalıdır.

 • Herhangi bir anormallik yoksa 6 ayda bir, düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gidilmesi ihmal edilmemelidir. Diş hekimi yalnızca mevcut sorunların tedavisini yapmayıp, bunun yanı sıra hastalık ortaya çıkmadan önlenmesi için kişiye özel koruyucu programlar uygulayacaktır.

4) Koruyucu florür uygulamaları nelerdir?

 • Florür diş minesinin güçlenmesi, ağızdaki asit ortamın nötralize edilerek bakteri plağının etkisinin azaltılması amacıyla kullanılır.

 • Florür; diş macunu, florür gargarası, florür jeli, florür verniği gibi formlarda uygulanır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ( 24 KASIM)

Öğretmen; öğretme işini görev edinen kişiye denir. Öğretmenlik bir meslektir. Kişinin öğretmen olabilmesi için öğretmen yetiştiren bir okulu bitirmesi gerekir.

Atatürk, eğitimin, öğretimin yayılmasından, yaygınlaşmasından yanaydı. 1928 yılında Arap harflerinin kaldırılıp yerine bugün kullanmakta olduğumuz Türk harflerinin kabulü tüm yurtta sevinç yarattı. Halkın yeni harfleri kısa sürede öğrenip daha çok yurttaşın okur - yazar olmasını sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma başladı. Okuma - yazmayı yaygınlaştırmak için okul çağı dışındaki yurttaşlara okuma - yazma öğreten okullar açıldı. 24 Kasım Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür.

Öğrencileri, öğretmenleri, okulu çok seven Atatürk yurt gezilerinde okullara uğrardı. Sınıflara girer, sıralara oturur, ders dinlerdi. Öğrencilere sorular sorardı. Öğretmenlerle konuşur, her yerde öğretmenliğin üstün bir meslek olduğunu anlatırdı.

Atatürk'ün 100. Doğum yıldönümü 1981 yılında, 24 Kasımın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Öğretmenler Günü'nde öğretmenin toplum içindeki yeri, değeri belirtilir. Öğretmen sorunları dile getirilir. Öğretmenler Günü'nde; eğitime, öğretime hizmet etmiş, saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. Mesleğe yeni giren öğretmenler 24 Kasımda Öğretmen Andı içerek göreve başlarlar.

Atatürk; "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." demekle öğretmene yüklediği sorumluluğu ve değeri anlatmıştır.

Bize doğruyu, güzeli, iyiyi, mertliği, milli duyguları ve Atatürk ilkelerine bağlılığı öğreten öğretmenlerimizdir. Biz onların eseriyiz. Sıhhatini, nefesini, enerjisini, gençlik yıllarının hepsini bizim için harcar.

ANADİLİ ETKİNLİĞİ

BİLMECELER:

Gökten yağar tıp tıp
Yürürken yolda şıp,şıp (Yağmur)
Dört köşem var dört kenarım
Ama benzemem kareye
Bir kapı olabilirim
Ya da duvarda çerçeve (dikdörtgen)
Minicik bir hayvanım ormanda yaşarım;kuyruğumdur en belirgin yanım.cevizi çok sevdiğimi söyleyince hemen ortaya çıkar adım(SİNCAP)
Bir kapaklı,
Çok yapraklı,
İçinde bilgi saklı (Kitap)
İki kapağı açarım,
Lokmaları atarım,
Çiğner çiğner yutarım. (Ağız)
Düşmanı kovdu,
Cumhuriyeti kurdu. (Atatürk)

Göz ile görülmez,
El ile tutulmaz,
Ondan uzak duranlar,
Sağlamdır hasta olmaz. (Mikrop)
ŞARKILAR: 

İZİNDEYİZ YÜCE ATA’M

İzindeyiz yüce Atam

Seninle güldü bu güzel vatan

İlkelerin yaşayacak

Şeref sözüdür, sen bize inan

Mustafa Kemal özgürlük demek

En güzel şarkıdır dudaklarda

Yine başımızda, nöbette yine

Kim demiş bizden uzaklarda

TEŞEKKÜR EDERİM

Kim bana iyilik yapsa teşekkür ederim

Kalemimi verse

Bana su getirse

Teşekkür ederim

Kime yanlış davransam özür dilerim

Ayağına bassam

Yanlışlıkla çarpsam

Sözlerimle incitsem özür dilerim

SAATİM ÇALDI  

Saatim çaldı bip bip bip

Yüzümü yıkadım şap şup şup

Dişimi fırçaladım faş fuş fuş

Kahvaltı yaptım ham hum hum

 

Servisim geldi düt düt düt

Okula gidiyoruz hoh hoh hoh

Arkadaşımla kik kik ki

Hostes dedi ki şişşşşş

 

Okula geldik hey hey hey

Servisten indik rap rap rap

Sınıfın kapısı tak tak tak

Herkese birden günaydın

 

PARMAK OYUNLARI :

 • Arı

 • Bahçem

ŞİİR:

10 Kasım

10 Kasım günü gelince
Resimler bayraklar serilince
Anarız biz seni 
En güzel atatürk diye

Bayraklarla seni
Şiirlerle seni
Şarkılarla seni
Selamlarız biz 

Biraz hüzünlü 
Biraz neşeli
Birazda özlemli
Karşılarız biz seni

OYUNLAR:

 • Hop Hop Hoplarız

 • Köpeğim uyan

 • Yumurta -Civciv-Tavuk

DRAMA:

 • Kitapçı Dükkânı

 • Grup Fotoğrafı

 • Şekiller Dünyası

 • Sınıf Materyalleri

SANAT ETKİNLİKLERİ:

 • Kesme-yapıştırma çalışmaları

 • Akrilik boya ile serbest çalışmalar

 • Resim tamamlama çalışmaları

 • Desen çalışmaları

 • Origami ile meslek çalışmaları

 • Artık materyal ile grup çalışması (mesleklerde kullanılan aletler)

 • Farklı Yüzler

 • İtfaiyeci şapkası

 • Sulu boya çalışması

 • Kitap okuyan çocuklar

MATEMATİK

• 1-30 ritmik sayma

• 1-7 rakam tanıtımı

• Daire, üçgen, kare, dikdörtgen tekrar

• Kırmızı, sarı, mavi, turuncu tekrar

ASTRONOMİ:

Dünya – Güneş – Ay

Mevsimlerin sıralaması

• Mevsimlerin oluşması

• Gece- gündüz tekrar

EKOLOJİ:

• Bitkilerin özellikleri (fotosentez yapmaları, yaprak, kök ve gövdelerinin olması)

• Bitkilerin terlemesi

• Bitkilerde maddelerin iletimi (Beyaz karanfilleri boyayalım.)

• Yapraktaki gözenekleri mikroskopta inceleyelim.

• Çiçeğin kısımlarını inceleyelim.

• Atıklardan çiçek modeli yapalım.

• Bitki tohumlarını inceleyelim

• Bitkilerin büyüme evrelerini inceleyelim. (Fasulye çimlendirelim)

FEN BİLGİSİ:

" Hücre ve genetik özelliklerimiz

*Hücrenin temel kısımları

*Bitki hücresi ve hayvan hücresi

"*Hücre modeli yapılması.

*Genetik özelliklerimizi ne belirliyor?

"• Boşaltım sistemi

*Boşaltım sistemi organlarını tanıyalım

*Boşaltım sistemi maketi yapalım."
AYIN KONSEPTLERİ

Her hafta Pazartesi günü belirlenen bir konu ele alınmakta ve tüm gün boyunca bu konuya ilişkin etkinlikler sürdürülmektedir. Kasım ayı konuları ve günleri aşağıda sunulmaktadır. Konsept günü uygulamamızı projeleriniz ve katkılarınızla ( kostüm, aksesuar, afiş, materyal, kitap, resim vb….) renklendirmenizi bekliyoruz :


 • 7 Kasım 2015 Pazartesi Üniforma

 • 14 Kasım 2015 Pazartesi Atatürk İnkılapları

. 21 Kasım 2015 Pazartesi Çocuk Hakları (İçinde 10 tane "çocuk hakkı" konu edilen bir hikayeyi çocuğunuzla birlikte oluşturarak okula göndermenizi rica ederiz.)

 • 28 Kasım 2015 Pazartesi Yardım Kuruluşları

AİLE KATILIMI

 • Çocuğunuzla birlikte ilçenizde bulunan Atatürk ve Cumhuriyet konulu sergi, müze vb. yerleri gezerek izlenimlerinizi okulumuz ile paylaşabilirsiniz.

 • Çocuğunuzla birlikte yakınınızda bulunan bir kütüphaneyi ziyaret edebilirsiniz.

 • Çocuğunuzla birlikte bir kitapçıya uğrayarak birlikte kitap satın alabilirsiniz.

 • Çocuğunuzla birlikte Atatürk’ü anma törenlerini izleyerek düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

 • Değerler programı kapsamında bu ay ele alacağımız konu ” Yardımseverlik dir. Bu konu ile ilgili olarak çocuğunuzla sohbet edebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

 • Yardımsever davranışı tanımlamasına destek olabilirsiniz.

 • Çevremizde kimlere yardım eli uzatmak gerektiğini tartışabilirsiniz.

 • Yardıma muhtaç kişiler ile ilgili dernek ve kuruluşları araştırarak çalışmalarını inceleyebilirsiniz.

 • Yardımlaşmanın neden önemli olduğunu paylaşabilirsiniz.

AYIN SORUMLULUĞU

Çocuğunuzun ağzından Atatürk’e hitaben yazılmış mektubu yazarak son teslim tarihi 12 Kasım Perşembe günü olacak şekilde okulumuza göndermenizi rica ederiz.

AYIN PROJESİ

Çocuğunuzla birlikte “Ben büyüyünce…… olmak istiyorum. Çünkü….” Başlıklı bir sunum hazırlayarak son teslim tarihi 18 Kasım Çarşamba günü olacak şekilde okulumuza göndermenizi rica ederiz.

AYIN SANATÇILARI

CLAUDE MONET


Fransız ressam (14 Kasım 1840 - 5 Aralık 1926). İzlenimcilik akımının öncüsüdür. İzlenimci, doğada gördüğü tüm nesneleri olduğu gibi resmeden, yani sadece gördüğünü resmeden ressamlara denir. Monet, doğaya hayrandı. Evinin bahçesindeki nilüferli göletleri, ağaçları vs. resmetmeyi severdi.

Doğa resimleriyle ünlü ressamın en önemli yapıtları arasında Nilüferler, Japon Köprüsü, Salkımsöğüt vb. vardır.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Wolfgang Amadeus Mozart (d. 27 Ocak 1756 Salzburg , Avusturya - ö. 5 Aralık 1791 Viyana) Klasik Batı Müziği'nin, en üretken ve en etkili bestekârlarından biridir. Yapıtları, senfonileri, konçertoları, oda orkestralarını, piyanoyu, operayı ve korolu müzikleri etkilemiştir. 36 yıllık ömrüne 626 eser sığdırmıştır. Mozart Avrupalı bestekârların en popülerlerindendir ve birçok eseri standart konser repertuarlarında kullanılır. Günümüzde müzik tarihinin en büyük dehalarından biri olarak kabul görmüştür. En ünlü eserleri; Figaro’nun düğünü, Sihirli flüt, Türk marşı, Saraydan kız kaçırmadır.

Ayın Bilim adamı

GRAHAM BELL: Telefonu icat eden GrahamBell'in annesi doğuştan işitme engelliydi. Dedesi ve babası yıllarını işitme engellilere adadı. Özellikle babası işitme engellilere duymasalar bile konuşmayı öğretmenin yollarını geliştirmeye çalıştı. GrahamBell belleklerde telefonun bulucusu olarak yer etse de adının öne çıkmadığı çalışmaları da vardı. Bunlardan biri büyük bir ilgi ile tüm dünyanın izlediği NationalGeographic dergisindeki yöneticiliğiydi. Yüzyirmi yıl önce silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan ABD Başkanı Garfield'ın bedenindeki kurşunların yerini belirlemede ilk kez kullandığı telefonik sonda, Röntgen'in X ışınları ile tanıyı geliştirilmesinde kullanıldı. Deniz ve hava taşımacılığı için projeler gerçekleştirdi.

EİNSTEİN: 1911 yılında Prag’da Karl-Ferdinand Üniversitesinde profesörlük unvanı aldı. 1911 yılında, yeni genel görelilik kuramına göre, başka bir yıldızın ışığının güneş tarafından kırılacağını hesaplamıştır. Bu tahmini sonradan Arthur Eddington’un 1919’daki güneş tutulması gözleminde doğrulanmıştır. Bu olayın uluslalararası basında haberleşmesi, Einstein’ı dünyaca ünlü yapmıştır. 1921 yılında Einstein Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştür. O dönemde görelilik hala tartışmalı görüldüğü için, ödül fotoelektrik etkisini açıklaması nedeniyle verilmiştir.

KİTAP ÖNERİLERİMİZ

Çocuklara: Ailelere:

Kitabın Adı:Yaşam Döngüsü Kitabın Adı: Beyninize Hoşgeldiniz

Yazarı:Cheryl jakob Yazarı: Sam Wang

Yayınevi: TÜBİTAK Yayınları Yayınevi: NTV Yayınları

HAFTANIN GÜNLERİ

Pazartesi : Konsept Günü ( Çocuklar, aile bireyleri ile birlikte hazırladıkları, her hafta değişen konsept konularına yönelik çalışmalarını arkadaşları ile paylaşmak üzere okula getirebilirler.) (Konsept gününde öğrencilerimiz okula serbest kıyafet giyerek gelebilirler.)

Salı : Haber Günü (Çocuklarınızın yaşına uygun,güncel bir haberi okulumuza göndererek paylaşım sağlayabilirsiniz).

Çarşamba : Kitap Günü ( Çocuklar, belirledikleri birer kitabı okulda arkadaşları ile paylaşmak üzere getirebilirler.)

Perşembe : Oyuncak Günü ( Çocuklar, küçük parçalı olmayan, şiddet unsuru içermeyen ve çok değerli olmayan bir oyuncağı , arkadaşları ile paylaşmak üzere okula getirebilirler. Bu oyuncağın güncel çizgi film karakterlerinden Wings,Actionman, Barbie, Spiderman, Ben10 vb. gibi karakterleri içermemesi ve savaş ile ilgisi bulunmaması gerekmektedir.)

Cuma : Yaratıcılık Günü ( Çocuklar , aile bireyleri ile birlikte tasarladıkları bir enstrümanı , kendi icatları olan bir objeyi, yaratıcı bir sanat çalışması vb. arkadaşlarına anlatmak için okula getirebilirler.)

KASIM AYI SEVGİ MENÜSÜ

Her gün on dakika çocuğunuzun seçtiği bir oyunu oynayın. Oyuna liderlik yapmayın, bir şeyler öğretmeye kalkmayın sadece onun istediklerini yapın

Asla çocuğunuzun sözünü kesmeyin.

Çocuğunuzu ödüllendirmek için büyük başarılar beklemeyin. Küçük çabalar bile ödüllendirilmesi için yeterlidir.

Zaman zaman size ait bir sorumluluğu yerine getirmesini isteyin. “Benim yerime ……..yaparsan çok mutlu olacağım.” Diyerek yetişkin gibi olma gereksinimini giderin.

“Bugün okulda ne yaptın, anlat” demeden önce, gününüz ile ilgili birkaç ilginç şeyi çocuğunuzla önce siz paylaşın. Çocuklar dile getirmeseler bile, kendileri okuldayken sizlerin nerede ve ne yapıyor olduğunuzu merak ederler. Sizin bu paylaşımınız çocuğunuzun merakını giderir ve kendini önemli hissetmesine neden olur.

Anne-babalık önemli ama tek işimiz değildir. O yüzden mutlaka kendinize özel bir zaman ayırın.

Uyandığınızda “günaydın” diyerek birbirinizi öpmenin sihrine inanın. Her sabah mutlaka birbirinizi öperek güne başlayın.

“Senin fikrin benim için çok önemli, …………………konusunda ne düşündüğünü merak ediyorum” diyerek farklı konularda düşünceler üretmesini sağlayın.

Sofrayı kurmanıza yardımcı olmasına izin verin.

Televizyonda şiddet içeren hiçbir programı çocuğunuza izletmeyin. Evinizde televizyonun izlendiği saatleri minimuma indirin. Özellikle ailece bir arada olduğunuz anlarda sohbet ediyorsanız mutlaka televizyonu kapalı tutun.

Günde en az bir kez “seni çok seviyorum” ifadesini kullanın.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz iconİstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz iconİstanbul üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz iconİstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz iconİstanbul üNİversitesi akademik yükseltilme ve atama yönergesi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz iconOturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi)

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz icon30 Nisan 2004, Cuma günü nihayet, kapısında tam 5 saat bekleyerek,...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz iconİstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz iconSayfa 11: 1-a tarihi daha iyi öğrenebilmek için dönemlere ayrılmıştır....

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz iconİlk türk devletlerinde devlet teşKİLÂTI

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Sn. Ayşem Ersoy ve Sn. Ömür Gören’e verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederiz iconKartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com