Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin


sayfa1/10
ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Türk edebiyatıTürk yazını veya Türk literatürüTürk diliyle üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerinİslamiyeti kabullerine kadar farklı Türk dil ve alfabeleri kullanılırken, İslamiyetin etkisiyle Farsça ve Arapçakullanılmaya başlanmış, Osmanlı döneminde Türkçenin Arap alfabesiyle yazıldığı Osmanlıca eserler verilmiştir. Özellikle saray çevresinde, Fars edebiyatının etkisiyle üretilen bir edebiyat anlayışı ağır basmıştır. Zaten okuryazarlığın olmadığı ya da oldukça az olduğu halk arasında, sarayın Divan Edebiyatı etkili olamamış, Anadolu'da sözlü gelenek uzun bir süre devam etmiştir.

Türk edebiyatının tarihi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bilinen en eski Türk yazıları 8. yüzyıldankalma Orta Moğolistan'daki Orhun Irmağı vadisinde bulunan Orhun Yazıtları'dır.[1] Türklerin İslam'ı kabul ettikten sonraki edebiyat metinleri lügatlar, fıkıh eserleri, peygâmberler tarihi, şecere türü yapıtlardır. 15. yüzyılda Dede Korkut Kitabı ile başlayan destan türüne ek olarak, mektuplar, menakipler, tarihler, tezkireler nesir türünün biçimleridir. Türk halk edebiyatı, aşık ve tekke kollarıyla eski çağlardan beri süregelir. Halk edebiyatının bilmece, destan, masal, efsane, hikâye, atasözü, fıkra, menkıbe, deyim, oyun biçimleri vardır. Tekke edebiyatının nefes, ayin, ilahi, naat, mevlid, münacat kalıplarıyla gelen kolları günümüze ulaşmıştır. Halk edebiyatı yanında klasik edebiyat denilen Divan edebiyatı gelişmiştir. Batı'da roman türünün yaygınlaşmasıyla Türk edebiyatı da telif ve tercümelerle 1800'lerden başlayarak bu yöne eğilmiştir.[2]

Türkiye'de Cumhuriyet döneminin ilk devrinde Milli Edebiyat hâkimdir. Halk diliyle yazan ve Genç Kalemler dergisinde toplanan yazarlar eserlerinde Türklüğü, vatanı, kurtuluş mücadelesini anlatmışlar; kendilerinden önceki bireye dönük Edebiyat-ı Cedidecileri eleştirmişlerdir. Bu devrin en önemli yazarlarına örnek olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Halide Edip Adıvar verilebilir. Milli Edebiyat'ın milliyetçi görünümü sonraki devirdeAnadoluculuk ve halkçılık olarak edebiyata yansımıştır.[3] Bu dönemde Beş Hececiler ve Yedi Meşaleciler grupları kurulmuştur.[4] Daha sonra II. Dünya Savaşı ve savaşın siyasal etkileriyle toplumculuk ve köycülük akımları güçlenmiştir.[5] Âşık ve tekke edebiyatı, modernleşmenin etkisiyle gücünü kaybetmiştir. Divan edebiyatından ise Dil DevrimiTürkçe'nin ön plana çıkarılması ve değişen edebiyat akımlarıyla, Osmanlı'ya ait bir tür olarak vazgeçilmiştir.

Modern Türk edebiyatı öykü, roman, eleştiri, deneme, şiir ve tiyatro eserleri gibi hemen her türde örnekler içermektedir. Genellikle modernist bir çizgide seyretmekte olsa da postmodernizmin etkileri de yoğun olarak görülmektedir.[6]

Konu başlıkları


  [gizle

 • 1 Selçuklular dönemi

 • 2 Osmanlılar dönemi

  • 2.1 Halk edebiyatı

   • 2.1.1 Âşık edebiyatı

   • 2.1.2 Halk hikâyeleri

   • 2.1.3 Anonim / Yazanı bilinmeyen türler

  • 2.2 Divan edebiyatı

  • 2.3 Tekke edebiyatı

 • 3 Batı uygarlığı etkisinde gelişen Türk edebiyatı

  • 3.1 Tanzimat edebiyatı

  • 3.2 Edebiyat-ı Cedide

  • 3.3 Milli Edebiyat

 • 4 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Türk Edebiyatı

  • 4.1 Roman ve Öykü

  • 4.2 Şiir

  • 4.3 Tiyatro

  • 4.4 Araştırma, Derleme

 • 5 Türk edebiyatında roman

 • 6 Türk edebiyatında öykü

 • 7 Türk edebiyatında şiir

 • 8 Türk edebiyatında masal

  • 8.1 Türk masal kaynakları

 • 9 Türk edebiyatında mizah

 • 10 Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları Türk Edebiyatları

  • 10.1 Türk Cumhuriyetleri Türk edebiyatı

   • 10.1.1 Azerbaycan Türk edebiyatı

   • 10.1.2 Kazakistan Türk edebiyatı

   • 10.1.3 Kıbrıs Türk edebiyatı

   • 10.1.4 Kırgızistan Türk edebiyatı

   • 10.1.5 Özbekistan Türk Edebiyatı

   • 10.1.6 Türkmenistan Türk Edebiyatı

  • 10.2 Türk Toplulukları Türk edebiyatı

 • 11 Kaynaklar

 • 12 Dipnotlar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin iconSözlü Edebiyat, Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki...

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin iconDers saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve sözlü adetlerinin tespiti

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin iconKitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat...

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin iconErmeniler; Pers, Makedon, Selefkit, Roma, Part, Sasani, Bizans, Arap...

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin iconEdebiyat dersi sinif dönem yazili sorulari (9) (test)

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin iconEdebiyat dersi sinif dönem yazili sorulari (10) (test)

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin icon9. sinif dönem türk diLİ ve edebiyati yazili sorulari

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin iconEdebiyat dersi sinif dönem yazili sorulari (7) (test)

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin iconTÜrk edebiyati 2012-2013 DÖnem yazili sorulari

Üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin icon11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com