1. 1Bitirme Ödevinin Fiziksel Niteliği


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
EK 3 – Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu
c:\users\derya altıner\documents\şbpb\logo\3lülogoconvert.png

MİMAR SİNAN güzel sanatlar ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

1.GİRİŞ


MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne teslim edilecek Bitirme Ödevleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır.

Yazım kuralları kılavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış Bitirme Ödevleri kabul edilmez.

1.1Bitirme Ödevinin Fiziksel Niteliği


Kılavuzun 2’inci bölümünde tanımlanan genel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan Bitirme Ödevleri, ön teslim ve son teslimde beyaz birinci hamur kâğıda (90 gr.), önlü arkalı lazer baskı olarak basılır.

Bitirme Ödevleri’nin ön teslimi, jürinin incelemesi için 3 (üç) nüsha A4 boyutunda (21 x 29,7 cm.) bilgisayar çıktılı ve ciltlenmemiş olarak teslim edilir. Bununla birlikte ön teslimde, çalışmanın tamamı PDF formatında CD içerisinde Koordinatörlüğe teslim edilir. Dijital teslim, final jürisi öncesinde, intihal tespit programından geçirilerek programdan çıkartılan rapor değerlendirilmek üzere danışmana iletilir.

Değerlendirmeden sonra başarılı bulunanlar ve jürinin istediği değişiklikleri yapanlar ödevlerini; 1 (bir) nüsha A4 boyutunda, ciltlenmiş ve arka kapağına CD’si yapıştırılmış olarak Üniversite Kitaplığı’na ve 1 (bir) nüsha A5 boyutunda (14,8 x 21 cm.), ciltlenmiş ve arka kapağına CD’si yapıştırılmış olarak Bölüm Kitaplığı’na gönderilmek üzere Bitirme Ödevi Koordinatörlüğü’ne, Koordinatörlüğün daha önceden duyurusunu yapmış olduğu tarihte teslim ederler.

1.2Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması


 1. Bitirme Ödevi’nin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için http://www.yok.gov.tr/tez/pdf-hazirlama.htm adresli internet sayfasında bulunan bağlantılardan yararlanılabilir.

 2. Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır.

 3. Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir.

 4. Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenmelidir.
  Örnek: ad_soyadı_bitirme_odevi.pdf

 5. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan Bitirme Ödevi ekleri, ödevin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır.

2.GENEL YAZIM KURALLARI


Bitirme Ödevleri bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınır. Bitirme Ödevi’nin hiç bir bölümünde elle ya da daktilo ile yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar kabul edilmez. Ödevde geçen çizelgeler, şekiller ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. Bilgisayar ortamında oluşturulması mümkün olmayan şekiller teknik resim ilkelerine göre çizilir, yazı ve semboller şablonla yazılır. Bu tür şekillerde elle düzeltme yapılmaz. Bitirme Ödevi’nde yer alan tüm çizelge ve şekillere metin içerisinde atıf yapılır.

2.1Yazı Karakteri


12 yazı boyutunda (punto), Times New Roman veya Arial yazı karakteri kullanılmalıdır. Punto; tablolarda, şekillerde ve sol kenardan blok yazılan uzun alıntılarda 8’e kadar küçültülebilir. Metin dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler başlıklarda kullanılır.

Virgülden ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılır.

Bölüm başlıkları birinci derece başlıklar olarak yazılır. Birinci derece başlıklar yeni bir bölüme geçişi gösterdiğinden her zaman sayfa başlarında yer alır.

Başlık özellikleri aşağıda belirtilmektedir:

 • 1. derece başlıklar; büyük harf, 14 punto ve koyu harflerle

 • 2. derece başlıklar; büyük harf, 14 punto ve koyu harflerle

 • 3. derece başlıklar; kelime baş harfleri büyük harf, 12 punto ve koyu harflerle

 • 4. derece başlıklar; kelime baş harfleri büyük harf, 12 punto; italik harflerle

Dördüncü dereceden ileri başlıklar kullanılmaması önerilir.

2.2Sayfa Düzeni


Kapak dışında, diğer tüm sayfaların sol kenarından 4.0 cm, diğer kenarlarından 2.5 cm. boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar, bu sınırlar içinde kalmalıdır. Hizalama sağ ve sol sınırlara göre blok biçimde düzenlenir. Paragraf başı içeriden başlatılmamalıdır.

2.3Satır Aralıkları ve Düzeni


Metin, 1,5 satır aralıklarla yazılır. Kısaltmaların, çizelgelerin, şekil ve sembol listelerinin, önsözün, özetlerin, kaynakların, eklerin, özgeçmişin, metin içindeki çizelge ve şekillerin isim ve açıklamaları ile dipnotların yazımında tek satır aralığı kullanılmalıdır.

Paragraflardan önce ve sonra 6 (nk) aralık boşluk bırakılır. Paragraflar arasında boş satır bırakılmaz.

Birinci derece başlıklardan önce 72 (nk) aralık, sonra 18 (nk) aralık boşluk bırakılır; ikinci dereceden başlıklardan önce 18 (nk) aralık, sonra 12 (nk) aralık; üçüncü ve dördüncü derece başlıklardan önce ise 12 (nk) aralık, sonra 6 (nk) aralık boşluk bırakılır.

Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, en az iki satır daha sığdırılamıyorsa başlık da bir sonraki sayfada yer almalıdır.

2.4Sayfa Numaralandırma


Kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılır. Başlangıç kısmında yer alan bölümler (Önsöz, İçindekiler, Listeler, Özetler), küçük Romen rakamları ile numaralandırılabilir. Ana bölümlerden başlayarak ise rakamlar ile numaralandırılır. Rakamlar, sayfanın alt orta kısmına gelecek şekilde düzenlenir.

2.5Tablolar ve Şekiller


Tablolar ve şekiller, metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğu kadar yakına yerleştirilirler. Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak iki sayfadan daha fazla sürekli tablo veya şekil verilmez. Çok sayıdaki tablo veya şekiller, gerektiğinde eklerde verilebilir. Tablo ve şekiller, ilk rakam bölüm numarası (eklerde harf), ikinci rakamın ise tablo veya şeklin bölüm içindeki sırasını belirteceği biçimde numaralandırılır.

Örnek: Ana bölümlerde “Tablo 1.1”, “Şekil 1.1”, eklerde “Tablo A.1”, “Şekil B.1” biçiminde sıra ile numara verilir.

Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her tablonun numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılır.

Şekillerin numarası ve başlığı şeklin altına, tabloların numarası ve başlığı tablonun üstüne yazılır. Tabloların başlığından önce 12 (nk) aralık, sonra 6 (nk) aralık boşluk bırakılır. Şekillerin ise başlığından önce 6 (nk) aralık, sonra 12 (nk) aralık boşluk bırakılır.

2.6Alıntılar


Akademik çalışmalarda, başka kaynaklardan yapılacak atıf ve alıntılamalarda, ilgili kaynağa referans verilmelidir. Referans verilmeksizin bir kişinin çalışmasında, başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kendisine aitmiş gibi kullanması intihale girer. İntihal; çalışmaya, kitap, dergi, tez, bunları aktaran internet sitelerinden veya herhangi başka bir kaynaktan olduğu gibi aktarmak, başka çalışmaları aynıyla yeniden üretmek veya internette bulunan her türlü görsel ve anlatısal malzemeyi birebir kopyalamak veya indirmek ve tüm bunları çalışmaya yansıtırken alıntılama yapmamak anlamına gelir. İntihal veya buna benzer akademik dürüstlük dışı eylemlerin yaptırımı, dersten alınacak F notundan, disiplin ve uzaklaştırma cezasına kadar değişebilir.

Bitirme Ödevi’nde alıntılamalar, aşağıda ve 3.4 Kaynaklar başlığında detaylandırılan formatta yapılır.

Bitirme Ödevi içinde bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak istenirse;

 • Kırk kelimeden daha az uzunluktaki kısa alıntılar çift tırnak içerisinde verilir. Alıntının sonunda ilgili kaynağa atıf yapılır.

Örnek:

1985 yılı sonrasında yapılan kent düzenlemeleri ile, Kadıköy-Pendik sahil yolu açılırken, Bostancı Koyu ve iskele çevresi doldurulmuş; “iskele meydanının önemli bölümü açık otopark halini almış, semtin sahil kesimlerinin karakteristiği bütünüyle değişmiştir” (Eyice, 1994, s.304).

 • Kırk kelimeden fazla olan uzun alıntılar da çift tırnak içerisinde ancak soldan 1 sekme içerden ve 2 yazı karakteri daha küçük karakter (10 punto) ve 1 satır aralığı ile verilir. Çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınılması tavsiye edilir. Alıntıdan sonra yeniden ana metne geçerken, yine alıntı öncesi yazı formatına geri dönülür.

Örnek:

Boratav, dönüm noktası olması niteliğini ve bu yeni iktisadi atılımları şu şekilde aktarmaktadır (Boratav, 2009, s.57):

“1946 yılına salt iktisadi bakımdan da bir dönüm noktası niteliği kazandıran özellik, on altı yıldır kesintisiz olarak izlenen kapalı, korumacı, dış dengeye dayalı ve içe dönük iktisat politikalarının adım adını gevşetildiği; ithalatın serbestleştirilerek büyük ölçüde artırıldığı; dış açıkların kronikleşmeye başladığı; dolayısıyla dış yardım, kredi ve yabancı sermaye yatırımlarıyla ayakta duran bir ekonomik yapının yerleşmesi olmuştur.”

Alınan önlemlerin enflasyonun başlamasına neden olması hiçbir çevre için şaşırtıcı olmadı. Bu durumdan cesaretlenen iş çevreleri olsa da halk, bu gelişmeden memnun kalmadı, çünkü neler olup bittiğinin tam da farkına varamamıştı.

3.İÇERİK OLUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR


Eserlerde Türk Dil Kurumu'nun Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlük örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine Türkçe sözcükler kullanılmaya özen gösterilmelidir. Türkçe'de alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken, ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmeli ve kullanılma gerekçesi anlamı ile birlikte bir dipnotla açıklanmalıdır.

Bitirme Ödevleri,

 • Kapak,

 • Onay Sayfası

 • Önsöz / Sunuş

 • İçindekiler,

 • Kısaltmalar,

 • Şekil Listesi,

 • Tablo Listesi,

 • Türkçe ve İngilizce Özet, Anahtar Kelimeler,

 • Ana Metin,

 • Kaynakça

 • Ekler,

 • Yazışma Adresi,

bölümlerini kapsar. Gerekli görüldüğü takdirde genişletilmiş İngilizce özet eklenebilir.

Bitirme Ödevleri, en az 10.000 en fazla ise 25.000 kelime aralığında olmalıdır. Bu kelime sınırlandırması yalnızca Ana Metin bölümünü kapsar.

3.1Kapak


Bitirme Ödevleri için kapak, EK 2’de belirtilen bilgileri içerir.

3.2Başlangıç Kısmı

3.2.1Önsöz / Sunuş


Önsözün bir sayfayı geçmemesi tavsiye edilir. Önsözde, eserin ortaya çıkmasına katkıda bulunan kurum ve kişilere teşekkür edilebilir. Önsöz metninin altında sağa dayalı olarak eser sahibinin adı-soyadı; sola dayalı olarak ise eserin yazıldığı tarih ay, yıl biçiminde yazılır.

3.2.2İçindekiler


İçindekiler, EK 3 örneğine göre düzenlenmelidir. İçindekiler yeni bir sayfadan başlar. Sayfanın tamamı tek satır aralık bırakılarak yazılır. Bölüm başlıkları büyük ve koyu harflerle, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar ise küçük ve koyu olmayan harflerle yazılır. İçindekiler, eğer varsa ekler listesini de kapsar.

3.2.3Tablo, Şekil ve Kısaltma Listeleri


Tablo Listesi, Şekil Listesi ve Kısaltma Listesi yeni birer sayfadan başlar. Tablo ve şekiller, ana metin içinde kullanılan kodlama ve başlık ile listede yer alırlar. Tablo ve şekillerin yer aldığı sayfa numaraları da listede belirtilir.

3.2.4Türkçe ve İngilizce Özetler, Anahtar Kelimeler


Bitirme Ödevi adını içeren özetler, ilk sayfa niteliğinde ve 200 kelimeden az olmamak koşuluyla, 1-5 sayfa arasında olmalıdır.

Özetlerin her biri yeni bir sayfadan başlar. Türkçe ve İngilizce özetler, 200 kelimeden az olmamak koşulu ile 1-5 sayfa arasında olabilir. Özetlerde, Bitirme Ödevinde ele alınan problem kısaca tanıtılarak, kullanılan yöntemler ve ulaşılan sonuçlar belirtilir. Özetlerde kaynak verilmez. Özetlerin sonunda en az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilir.

İngilizce özet Türkçe özetin karşılığıdır. İngilizce özetin başlığı, Bitirme Ödevi’nin İngilizce adı olarak diğer bölüm başlıkları gibi yazılır. Başlığın hemen altına, SUMMARY büyük harflerle yazılmalıdır. İngilizce özetin sonunda, anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları yer alır.

3.3Ana Metin Kısmı


Metin kısmı giriş, ana bölümler, sonuçlar ve/veya öneriler / tartışma bölümlerini içerir ve sayfa sınırlaması olmadan yazılır. Dipnot verilmesi gerekli ise, ilgili sayfanın altına tek satır aralığı ile ve metinden 2 karakter küçük yazı ile yazılmalıdır. Dipnotlar metinden ince bir çizgi ile ayrılmalıdır. Metin içindeki bir düşünceyi açıklayan kısa notlar metin bölümlerinde sayfa altında yer alabilir. Uzun notlar ek olarak verilir.

3.3.1Giriş


Bitirme Ödevi’nin “Giriş” bölümünde; çalışmanın amacı, kapsamı, araştırma yöntemleri ve önceki çalışmalar gibi, okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgiler verilmelidir. Giriş bölümünde “Amaç”, “Kapsam”, “Yöntem” gibi alt bölüm başlıkları kullanılabilir.

3.3.2Ana Metin


Bitirme Ödevi’nin “Giriş” bölümü ile “Sonuç” bölümü arasındaki bölümlerin tümü “Ana Metin” olarak adlandırılır. Ancak, “ANA METİN” diye bir başlık kullanılmaz. Ana Metin yeni bir sayfadan başlamalıdır. Ödevin konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına ve ödevin hacmine göre ana metin; birinci dereceden bölüm ve ikinci ve üçüncü alt bölümlere ayrılabilir. Bunların her biri için uygun bir başlık (Örneğin; Kuramsal Temeller ve Kaynak Araştırması, Materyal ve Metot, Deneysel Bulgular ve Tartışma), uygun bir alt bölüm başlığı ve numaralama sistemi kullanılır. Gerektiği durumlarda daha büyük dereceden alt bölümler numaralandırılmadan italik ve/veya altı çizili olarak verilmelidir.

3.3.3Sonuç ve Öneriler


Bu bölüm ”SONUÇ” veya “SONUÇ VE ÖNERİLER” şeklinde bölüm numarası ile birlikte verilmelidir. Bu bölümde Bitirme Ödevi çalışmasından elde edilen genel sonuçlar, olabildiğince öz fakat açık olarak yazılmalıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar kaynaklardaki sonuçlarla karşılaştırılmalı, çalışmanın alanına katkısı belirtilmelidir.

Bitirme Ödevini hazırlayanın, konu ile ilgili çalışma yapacak kişilere ve uygulayıcılara iletmek istediği öneriler varsa, bu öneriler, bu bölümün sonuna yazılmalıdır.

3.4Kaynaklar ve Kaynakça


Kaynakların, metin içinde gösterimi aşağıda belirtilen farklı biçimlerde olabilir: (bkz. EK 3.1 A)

 • Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa,

 • İki yazarın bulunması durumunda,

 • İkiden fazla yazar bulunması durumunda,

 • Aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla eserinin kullanılması durumunda,

 • Aynı soyadını taşıyan yazarlar bulunması durumunda,

 • Kişisel görüşmelerden kaynak gösterilecekse,

 • Anonim bir kaynak kullanılmışsa,

 • Yazarı belirsiz bir kaynak kullanılacaksa,

 • Yazar adı belli internet kaynakları kullanılmışsa,

 • Yazar adı belli olmayan internet kaynakları kullanılmışsa,

 • Alıntılayan ya da aktaran bir kaynak kullanılacaksa,

Tek yazarlı, çok yazarlı ve çeviri kitaplarda, ana Metin içinde verilen tüm kaynaklar, Kaynaklar sayfasında yazılır. Çok yazarlı kitaplarda, Kaynaklar listesi, kitabın farklı yazarlar tarafından yazılmış bölümleri ayırt edilecek biçimde düzenlenebilir.

Kaynaklar yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Akademik birimler tarafından düzenlenen bilimsel faaliyetlerde (sempozyum, seminer, kongre, vb.) sunulan çalışmaların derlendiği kitaplarda, her bir çalışmanın kaynaklar listesi, çalışmanın sonunda yer alır. Bu durumda, yeni bir sayfadan başlamasına gerek yoktur.

Kaynak listesi APA (American Psychological Association) referans tekniğine göre düzenlenir. Kaynaklar sayfasında yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralama yapılır.

Kaynaklar listesinde yer alan kaynaklar, aşağıda belirtilen farklı türlerde olabilir (bkz. EK 3.1 B). Her türün birbirinden farklı gösterim tekniği mevcuttur.

3.5Ekler


Ana metin içinde yer aldığı takdirde metnin akışını kesintiye uğratacağı düşünülen bilgi ve belgeler ekte verilir. Ana metin ve kaynaklar bölümlerinden sonra, ekler için yeni bir başlık sayfası açılır. Başlık sayfasında, ekler sağ alt köşede ve sağa dayalı olarak yazılır. Sırası ile ekler, her biri yeni bir sayfadan başlayarak düzenlenir. Eğer metnin içinde yeni geliştirilen bir ölçekten, deney ya da araştırma sırasında kullanılan özel bazı materyalden söz edilmişse bunlar eklerde sunulabilir.

Metnin içerisinde yer almasın durumunda konuyu destekleyen uzun açıklamalar bu bölümde verilebilir. Özellikle ayrıntılar, çok detaylı çizelge ya da istatistik sonuçları (Patentler, Raporlar, Haritalar, Standartlar, Görüşmeler, Internet) gibi kısımlar yine bu bölümde yer alır. Az bilinen ve sözlükte zor bulunan kelimeler ve kavramlar, bilimsel sözlük şeklinde de verilebilir.

Ekler, Ana Metni izleyen kısımda yer aldığı sıra ile ve bu sırayı belirten numaralarla Ekler listesinde belirtilir. Ekler listesi, İçindekiler bölümünün sonunda yer alır.

3.6Yazışma Adresi


Yazışma adresi, yeni bir sayfa ile başlar ve iki bölümden oluşur. Birinci bölümde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne ait bilgiler yer alır. İkinci bölümde ise, yazara ait bilgiler yer alır.

Yazışma adresi bilgileri kapsamında, kişi veya kurum isimleri, posta adresleri, telefon numarası ve e-posta adresleri yer alır.
EKLER

EK 3.1 A: Metin İçinde Kaynak Gösterimi

Yazı içinde atıfta bulunulan kaynaklar; (Küçükerman, 1980, s.45) şeklinde cümlenin sonunda yazar soyadı, yayın yılı ve yayın sayfası belirtilerek verilmelidir. İki yazarlı kaynaklarda iki yazarın da soyadı yazılmalı (Margolin ve Buchanan, 1996, s.57), ikiden fazla yazarlı kaynaklar parantez içinde gösterilecek ise vd. kısaltması kullanılmalı (Sparke vd., 2002, s.65) şeklinde kullanılmalıdır.

Metinde İçinde Kaynakça Gösterimi Örnekleri:

- Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa,

Teresa Caldeira, Sao Paulo’yu anlattığı Duvarları İnşa Etmek adlı yazısında toplumsal ve mekânsal ayrışmanın kentlerin en önemli niteliği olduğunu vurguluyor. Kentsel mekânı düzenleyen kurallar toplumsal farklılaşma ve ayrışma kalıplarına dayanıyor. Bu kurallar, kültüre ve tarihe göre değişiyor, kamusal hayatı şekillendiren esasları gözler önüne seriyor ve sınıfların, toplumsal grupların kent mekânı içerisinde birbirleriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını gösteriyor. Derdini Sao Paulo üzerinden anlatan Caldeira’ya göre, şimdiki zamanlarda mekânsal düzenleme ayrı durma idealine dayanıyor. Bu ideal, sınıfların, farklı toplumsal grupların homojen adacıklarda yaşamasını, kendilerinden farklı gördükleri ve etkileşimlerinin giderek koptuğu sınıflardan, gruplardan uzak durmalarını öngörüyor. Dolayısıyla, yeni mekânsal ayrışma yapısı yeni bir kamusal alan türünün temelini oluşturuyor (Caldeira, 1999, s.11)

- İki yazarın bulunması durumunda,

Mahalledeki konutların yapımında, konut kat ve büyüklüklerinde, konutların bahçe ve yollarla ilişkisinde kendi aralarında bir anlamda uzlaşarak saptadıkları enformel kurallara sadık kalıyorlar ve gecekondularını çok katlı beton yapılara dönüştüren komşularını hoş karşılamıyorlar (Özbek ve Kurtuluş, 1997, s.43).
- İkiden fazla yazar bulunması durumunda,

İşte böylesi bir iktisadi ortamda göçmenlerin barınakları, izinsiz olarak Hazine arazilerine yapıldığından, bu da bireysel çıkarlara doğrudan ters düşmediğinden ve formel bir konut ve arsa piyasası olmadığından, yasal olmasa da, toplumsal olarak “meşru” bir çözüm olarak görülüyor (Aksoy, vd., 1996, s.11).

- Aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla eserinin kullanılması durumunda,

Osmanlı İmparatorluğu’nda tüm topraklar, kesin bir biçimde özel veya vakfa ait diye tanımlanmadıkça, devlete ait addedilir. Bağımsızlıktan sonra ise, Ermeniler ve Rumlar tarafından terk edilen gayrimenkullerin kamulaştırılmasıyla, devlet sahipliğindeki toprak kategorisi genişler. 1940’lı yıllara gelindiğinde mülkiyet örüntüsü oldukça karmaşık bir görünüm ortaya koyar. Bu örüntüyü çok çeşitli tipte kamuya ait topraklar, tescilli özel mülkiyet, eski tarım arazileri, terk edilmiş gayrimüslim arazileri ve üzerinde hak iddia edeni olmayan vakıf toprakları oluşturur (Keyder, 1999a /1999b/1999..., s.11).

- Aynı soyadını taşıyan yazarlar bulunması durumunda,

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa, yapıtların yayın yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örneğin: Jale Parla (1989); Taha Parla (1993).

- Kişisel görüşmelerden kaynak gösterilecekse,

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. Örneğin: (Vüs’at O. Bener, kişisel görüşme, Aralık 2013).

- Anonim bir kaynak kullanılmışsa, (dipnot olarak da verilebilir, yazının içinde de geçebilir)

Ocak 1996’da Büyükşehir Belediyesi yerleşim arazisini, Akatlar – Alkent Yerleşim Projesi adıyla projelendiriyor1 ve yüksek düzeyli konut ve iş merkezi amaçlı bir yaklaşımı gündeme getiriyor. Hemen ardından da 1996 yılının Haziran ayında bölgedeki kat irtifasını 6,5 metreden 15,5 metreye çıkarıyor (“Karanfilköy Kendini Anlatıyor” başlıklı metin, Bkz. EKLER 3).

- Yazarı belirsiz bir kaynak kullanılacaksa,

Örnek 1: dipnot vererek

Önceleri Maliye Hazinesi’ne ait olan bu topraklar, 1966 yılında yürürlüğe giren 775 no’lu yasa2 ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan ediliyor. Bu, Belediye sınırları içindeki hazine arazilerinin gecekondu önleme bölgeleri olarak değerlendirilmesi ve belediyelere bedelsiz devredilmesi anlamına geliyor. Yasa, bu bölgelerin imar ve altyapı düzenlemeleri yapılarak dar gelirli yurttaşlara (düzenleme giderleri arsa bedeli kabul edilerek) konut yapmak üzere tahsis edilmesini öngörüyor.

Örnek 2: yazının içinde kullanarak

Yani, Maliye Hazinesi, gecekondulaşmanın önlenmesi ve vasıflı sosyal konutlar yapılması için, arazileri, Belediye’ye bağlı Mesken ve Gecekondu Müdürlüğü’nün yetkisine bırakıyor. Öte yandan, Karanfilköy arazisi 1986 yılında çıkan 3030 sayılı yasa ile başka bir yetki alanının kapsamına da giriyor (Büyükşehir Belediyesi Yasası, 1966 – 3030).

- Yazar adı belli internet kaynakları kullanılmışsa,

Aşk, o dönem içinde (on üçüncü ve on sekizinci yüzyıllar arası) bir yaşam biçimi idi (Inam, 2006). (asıl künye metin sonundaki kaynakçada gösterilir)

- Yazar adı belli olmayan internet kaynakları kullanılmışsa,

M.S. 1000 yıllarında yaşanan büyük İstanbul depreminde yaklaşık 10 metre suya gömülen adanın sadece en üst kısmı kayalık şeklinde su üzerinde kalır (http://www.burgazada.net/kaybolanada.html, 2005).

- Aktaran bir kaynak kullanılacaksa,

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede aktarılan kaynak belirtilmelidir.
Örneğin: Zizek’in ideoloji görüşündeki sorun (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009, s.27)..
Sancar (2009), kaynakça listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek’in kaynağının künyesi yer almaz.EK 3.1 B: Metin Sonunda Kaynak Gösterimi

Asıl metninin sonunda kaynaklar bölümü bulunmalı ve yazar soyadına göre A’dan Z’ye doğru alfabetik sıralama yapılmalıdır. Kaynaklar, Times New Roman 12 punto ile 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

1. Kitap ve Kitap Bölümleri İçin Gösterim

a. Tek yazarlı ya da editörlü kitaplar

Gürbilek, N. (2004). Kör Ayna, Kayıp Şark. İstanbul: Metis.

Tekeli, İ. (1992a). Mekân Organizasyonlarına Makro Yaklaşım. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No. 28.

Tekeli, İ. (1992b). Belediyecilik Yazıları 1976-1991. İstanbul: IULA-EMME Yayınları, Kent Basımevi.

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil.

b. İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitaplar

Taner, R. ve Bezirci, A. (1997). Seçme Romanlar. İstanbul: Evrensel.

İlkin, S. ve Tekeli, İ. (1982). Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu. Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yayını, Yayın No. 39.

Finnman, A. ve Myer, B. (1989). Essays on Thomas Mann. New York: TCY Press.

c. Editörlü kitapta bölüm

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. İçinde: Özbek, M. (Ed.). Kamusal Alan. İstanbul: Hil, s. 689-713.

d. Derlenmiş bir kitapta yer alan yazı ya da bölüm

Keyder, Ç. (1998). 1990'larda Türkiye'de Modernleşmenin Doğrultusu. İçinde: Bozdoğan, S. ve Kasaba, R. (Der). Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 29-42.

e. Çeviri kitaplar

Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. (Bahadır Turan, Çev.) İstanbul: Encore.

f. Birden çok baskısı olan veya gözden geçirilmiş/genişletilmiş baskısı olan kitaplar

Strunk, W. Jr. ve White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: Longman.

Alpay, N. (2004). Türkçe Sorunları Kılavuzu (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı). İstanbul: Metis.

g. Yazarı belirsiz kitaplar

The 1995 NEA Almanac of Higher Education. (1995). Washington DC: National Education Association.

h. İki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

Moran, B. (1995). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış (3 cilt). İstanbul: İletişim.

i. Sadece elektronik basılı kitap

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the Crisis in Western Values. erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135. 26 Aralık 2015

j. Kitabın elektronik versiyonu

Freud, S. (1953). The Method of Interpreting Dreams: An Analysis of a specimen Dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The Standart Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir) 10 Nisan 2014

2. Makaleler İçin Gösterim

a. Dergi içinden tek yazarlı makale

Dellheim, C. (1987). The Creation of a Company Culture: Cadburys 1861-1931. American Historical Review 92 (1), pp. 13-44.

Zorlu, F. (2008). Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (1), s. 81-104.

b. Dergi içinde birden fazla yazarlı makale

Binark, F. M. ve Çelikcan, P. (1998). Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo Örneği. Kültür ve İletişim 1 (2), s. 197-214.

c. Elektronik dergiden makale

Conway, P. (2003). Truth and Reconciliation: The Road not Taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution 5 (1). http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm 21 Mart 2014

d. Yazarı belli olmayan dergi yazıları için

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.

3. Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar İçin Gösterim

Yılmaz, P. (1997). Siklohegzenoksit'in Katyonik Polimerizasyonunda Tetrametiltiouramdisülfit'in Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Işık, O. (1991). The Penetration of Capitalism into Housing Production: Speculative Housebuilding in Turkey, 1950-1980. Unpublished Ph.D. dissertation, University College London, Bartlett School of Architecture and Planning.

4. Akademik Konferanslarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İçin Gösterim

Kaya, A. G. ve Ergönül, S. (2010). Otoyol Projelerinde Yap İşlet Devret Modeli: Gebze-İzmir Otoyol Projesi. İçinde: Birgönül, T. ve Budayan, C. (Der.) 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara, 29 Eylül-1 Ekim, 2010. Ankara: ODTÜ Yayınları, s. 324-335.

Micelli, F., Myers, J. J. ve Murthy, S. S. (2002). Performance of FRP Confined Concrete Subjected to Accelerated Environmental Conditioning. In: Benmokrane, B. and El-Salakawy, E., (Eds.). Durability of Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites for Construction: Proceedings of the Second International Conference (CDCC 02). Montreal, 29-31 May, 2002. Sherbrooke: Université de Sherbrooke, pp. 87-98.

5. Raporlar İçin Gösterim

European Commission. (2004). First Report on the Implementation of the Internal Market Strategy 2003-2006. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

McCaffrey, R. ve Abers, G. (1988). SYN3: A Program for Inversion of Teleseismic Body Wave Forms on Microcomputers. In: Air Force Geophysics Laboratory Technical Report. AFGL-TR-88-0099, Hanscomb Air Force Base, MA.

6. Harita vb. Gösterimler

IOC-UNESCO (1981). International Bathymetric Chart of the Mediterranean, Scale 1:1,000,000, 10 sheets, Ministry of Defence, Leningrad.

7. İnternet Sayfası İçin Gösterim

Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; URL-sıra numarası, ilgili sitenin internet adresi, sitenin yahut alınan kaynağın adı ve bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır. Örneğin,

URL-1, www.ogm.gov.tr/agaclar.htm Ağaç Türlerimiz. 9 Kasım 2011.

URL-2, www.ogm.gov.tr/ T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Yeniden Yapılanma ve, Norm Kadro Projesi. 11 Temmuz 2013.

8. Diğer Gösterimler

a. Film

Demirkubuz, Z. (Yönetmen). (2006). Yazgı [Film]. İstanbul: Mavi.

[Metin içindeyse: (Yazgı, 1941)]

b. Fotoğraf

Adams, A. (1927). Monolith, the Face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

[Metin içindeyse: (Adams, 1927)]

EK 3.2 - Kapak

c:\users\derya altıner\documents\şbpb\logo\3lülogoconvert.png

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Lİsans BİTİrme Ödevİ

BİTİRME ÖDEVİ ADI

Hazırlayan

xxx

Danışman

Xxx

Şubat 2016

İSTANBUL

EK 3.3 - İçindekiler

İÇİNDEKİLER


EK 3 – Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu 1

1.GİRİŞ 2

1.1Bitirme Ödevinin Fiziksel Niteliği 2

1.2Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması 2

2.GENEL YAZIM KURALLARI 3

2.1Yazı Karakteri 3

2.2Sayfa Düzeni 3

2.3Satır Aralıkları ve Düzeni 3

2.4Sayfa Numaralandırma 4

2.5Tablolar ve Şekiller 4

2.6Alıntılar 4

3.İÇERİK OLUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR 6

3.1Kapak 6

3.2Başlangıç Kısmı 6

3.2.1Önsöz / Sunuş 6

3.2.2İçindekiler 7

3.2.3Tablo, Şekil ve Kısaltma Listeleri 7

3.2.4Türkçe ve İngilizce Özetler, Anahtar Kelimeler 7

3.3Ana Metin Kısmı 7

3.3.1Giriş 7

3.3.2Ana Metin 7

3.3.3Sonuç ve Öneriler 8

3.4Kaynaklar ve Kaynakça 8

3.5Ekler 9

3.6Yazışma Adresi 9

EK 3.1 A: Metin İçinde Kaynak Gösterimi 10

EK 3.1 B: Metin Sonunda Kaynak Gösterimi 13

EK 3.2 - Kapak 17

EK 3.3 - İçindekiler 171 Bu bilgiler Karanfilköy Basın Bülteni’nden derlenmiştir. Bültende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu Müdürlüğü’nde, mahalleye uygulanması düşünülen projenin maketinin bulunduğu açıklanmaktadır.

2 1966 – 775 sayılı yasa: Gecekondu Önleme Bölgeleri: Birinci Beş Yıllık Plan’la birlikte gelişen, merkezi hükümet eliyle gecekondu sorununa çözüm arayışının ortaya çıkardığı bir yasadır. 1963 – 1984 arasında Türkiye’nin ve İstanbul’un gündeminde kalmıştır. 1984’te kabul edilen 2981 sayılı gecekondu affına ilişkin yasadan sonra pratikte uygulamadan kalkmıştır. Yeni gecekondu yapımını önlemek için devletin altyapılı arsa arz etmesi ve burada konut yapacaklara teknik ve mali yardım sağlaması fikriyle ortaya çıkmıştır. 775 sayılı yasanın 5. maddesinde kurulması öngörülen Gecekondu Önleme Bölgeleri, Belediye Meclislerince kabul edildikten sonra bakanlık tarafından onaylanacaktı. Yasa kamunun ve vakıflarının arsalarının bu amaçla kullanılmasına ve özel toprakların kamulaştırılmasına kolaylıklar getiriyor, önleme bölgelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek fonlar oluşturuyordu.sosyal ağlarda paylaşma
Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com