Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
Özgün araştırma, Derleme, Vaka Çalışması (Çalışmanıza uygun olanı seçiniz)

←Boş satır

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik

←Boş satır

←Boş satır

←Boş satır

Türkçe Başlık Satırı, (En Fazla 200 Karakter)← Yazı Tipi: 12 Punto, Times New Roman, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük, Kalın

←Boş satır

←Boş satır

Yazar Adı-Soyadı 1, Yazar Adı-Soyadı 2 ← 11 punto Times New Roman

←Boş satır

1Kurum (Ör. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi…) ← 11 punto Times New Roman

2Kurum (Ör. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi…) ← 11 punto Times New Roman

……

……

←Boş satır

←Boş satır

Özet

←Boş satır

Bu şablon, Microsoft WORD’ de taslağı hazırlamak için kullanılabilir. Özet, Türkçe ve İngilizce olarak en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. 10 punto boyutunda, Times New Roman, harfleri kullanılmalıdır.

Özet bölümü; “Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç” başlıklarını içermelidir.

←Boş satır

Anahtar kelimler: 3-5 arası Türkçe anahtar kelimeler “Türk Bilim Terimleri” dizinine, İngilizce anahtar kelimler ise “Medical Subjects Headings” göre uygun olarak seçilmelidir. ← 10 punto, Times New Roman

←Boş satır

Sorumlu Yazar: (Ad Soyad, Kurum adı, Adres, Tel No., e-mail) ← 10 punto Times New Roman

*Yazı daha önce sunulduysa bu bölümde belirtilmelidir. (Bu kısım sonraki sayfaya geçmeyecek şekilde ilk sayfanın sonunda yer almalıdır.)

Original Research, Review, Case Study (Please choose the proper one according to your study)

←Blank Line

Running Title Line in English, Maximum 40 Letters ←Type Font: 11, Times New Roman, Starts with Upper Case Letter and Maintains with Lower Case Letter, Bold Italic.

←Blank Line

←Blank Line

←Blank Line

Title Line in English, (Maximum 200 Letters)← Type Font: 12, Times New Roman, Each Word Starts with Upper Case Letter and Maintains with Lower Case Letter, Bold

←Blank Line

←Blank Line

Author Name and Surname 1, Author Name and Surname 2 ← 11 punto Times New Roman

←Blank Line

1Institution (Ör. Hacettepe University, Faculty of Healh Sciences…) ← 11 punto Times New Roman

2Institution (Ör. Hacettepe University, Faculty of Healh Sciences…) ← 11 punto Times New Roman

….

...

←Blank Line

←Blank Line

Abstract

←Blank Line

The abstract should be composed of maximum 250 letters. Letters should be in the form of Times New Roman and intype font 10

Abstract should include “Objectıves, Materıals and Methods, Results, Conclusion” titles.

←Blank Line

Keywords: Keywords should include maximum 3-5 words appropriate to “Medical Subjects Headings”. ← Type font: 10, Times New Roman

←Blank Line

Corresponding Author: (Name-Surname, Institution, Adress, Phone Number, e-mail) ← 10 punto Times New Roman

* If the text has been presented before, it should be written here. (This section should be placed at the end of the first page not to shift to the next page.)
Şablon hakkında,

Taslağı hazırlamak için Microsoft WORD kullanılmalıdır. Örnek niteliğinde bir taslak 13. sayfadan itibaren sunulmuştur.

・Kelime sayısı metin için (özet/abstract, şekil ve tablolar, kaynakça kısımları haricinde) araştırma makalelerinde 5000, derlemelerde 3000, olgu sunumlarında 2000 kelimeyi geçmemelidir. Madde halinde bilgi verilecek ise;


 • Bu madde işareti kullanılır.

Biçim: Tek sütun şeklinde

Sayfa kenar boşlukları: 2.5 cm olmalıdır.

Metin: 12 punto, Times New Roman

 • Satır aralığı: özet ve kaynakça kısımlarında 1, ana metinde 1.5 olmalıdır.

 • Satır numaraları: Başlık sayfasından başlayarak her sayfa için bir önceki sayfanın sonunda kaldığı yerden devam etmelidir.

 • Her paragraf 1.25 cm girinti ile başlamalıdır.

Bölüm ile metni boş satır ile ayırın.

2. Başlıklar

Başlık adlandırma

 • 1. Düzey başlıklar (makalenin adı, özet, giriş, materyal-metod, bulgular, tartışma ve sonuç)

Ortalanmış, Koyu ve Sözcükler Büyük Harfle Başlar, Küçük Harfle Sürer.

 • 2. Düzey başlıklar

Sola Yaslı, Koyu, Sözcükler Büyük Harfle Başlar, Küçük Harfle Sürer.

 • 3. Düzey başlıklar

Girintili (1,25 cm), koyu, İlk sözcük büyük harfle başlar, diğer sözcükler küçük harfle başlar ve sürer.

 • 4. Düzey başlıklar

Girintili (1,25 cm), koyu, italik, İlk sözcük büyük harfle başlar, diğer sözcükler küçük harfle başlar ve sürer.

 • 5. Düzey başlıklar

Girintili (1,25 cm), italik, İlk sözcük büyük harfle başlar, diğer sözcükler küçük harfle başlar ve sürer.

Bölümleri boş satır ile ayırın.

Tablo ve şekil başlık düzeni

 • Tablo ve şekiller metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılarak kaynakçanın arkasına her sayfaya bir tablo/şekil gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

 • Şekil ve tablo numaralandırması koyu (bold) olmalıdır. Başlıklar 12 punto, Times New Roman yazı karakteri ve küçük harfler kullanılarak yazılmalıdır.

 • Şekil veya resimlerin çözünürlüğü 300 dpi olmalıdır.

Bölüm ile metni boş satır ile ayırın

Örnek Tablo 1: Olguların demografik özellikleri.

xxxxxx

xxxxxx

xxxxx

Xxx

0000

00000

Xxxx

0000

0000

Xxx

0000

0000

Xxx

0000

00000

(Tabloyla ilgili açıklamalar bu kısma yazılmalıdır.)

Bölüm ile metni boş satır ile ayırın
Araştırma Makaleleri için aşağıdaki kurallar izlenmelidir.

Giriş

Giriş bölümünde çalışmanın dayandığı literatür kısaca özetlenmelidir. Son paragrafta çalışmanın yapılma amacı/amaçları açık bir şekilde belirtilmelidir.

Bölüm ile metni boş satır ile ayırın

Gereç ve Yöntem

Çalışmadaki katılımcıların seçimi ve özellikleri, çalışmanın niteliği, kullanılan yöntemler ve veri analizi açıkça belirtilmelidir. Alt başlıklar çalışmanın özelliğine göre düzenlenebilir.

Bölüm ile metni boş satır ile ayırın

Bulgular

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. Gerektiği durumlarda bulgular tablo, grafik, şekil veya çizimlerle desteklenebilir.

Bölüm ile metni boş satır ile ayırın

Tartışma ve Sonuç

Elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında değerlendirilmelidir. Çalışmanın sınırlılıkları (limitasyonları) yine bu bölümde verilmelidir. Çalışma sonucunda elde edilen çıkarımlar ve çalışmanın literatüre ve/veya kliniğe katkısı kısaca özetlenerek sonuç paragrafı olarak yazılmalıdır.

Bölüm ile metni boş satır ile ayırın

Teşekkür

Varsa çalışmaya direkt katkısı olan kişi, kurum veya kuruluşlar bu bölümde belirtilmelidir.

Bölüm ile metni boş satır ile ayırın

Finansal Destek

Çalışma için finansal destek sağlandıysa bu bölümde belirtilmelidir.

Bölüm ile metni boş satır ile ayırın

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması olup olmadığı belirtilmelidir.


Kaynakça

(Kaynakça bölümü yeni bir sayfadan başlayacak şekilde oluşturulmalıdır.)

Metin içi kaynak gösterme
Tek yazarlı çalışmalar: Tarih bir kez verildiği zaman aynı paragrafta ikinci kez yazılmaz.

- Anne baba tutumlarının araştırıldığı araştırmada (Doğan, 2014),

-Doğan (2014) anne baba tutumları ile ilgili yaptığı çalışmasında... Doğan’ın çalışması…
İki yazarlı çalışmalar: İki yazarlı bir çalışmayı kaynak gösterirken her zaman her iki yazarın da ismi verilir.

-Akel ve Öksüz’ün (2013) öne sürdüğü...

-Yaşam kalitesi ile ilgili güncel bulgular…. (Akel ve Öksüz, 2013)

-Akman ve Korkut (1993) yaptıkları bir çalışmada...
Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalar: Bu tür çalışmalara metin içinde ilk kez atıf yapıldığında tüm yazarların soyadları olacak şekilde sıralanmalıdır. Daha sonra aynı çalışma yine kaynak gösterildiğinde ise ilk yazarın soyadı ve sonuna “ve diğerleri”, parantez içinde kullanımda “ve diğ.”, İngilizce yazılmış kısımlarda (İngilizce özet) ise “ve diğerleri” yerine “et. al.” yazılır.

-Abaoğlu, Yürük, Kısacık ve Çınar (2015) araştırmalarında (ilk kez atıf yapıldığında)

-Araştırma sonuçlarına göre….( Abaoğlu, Yürük, Kısacık ve Çınar, 2015) (ilk kez atıf yapıldığında ve kaynak parantez içerisinde verildiğinde)

-Abaoğlu ve diğerleri (2015) bulgularında…(ikinci kez atıf yapıldığında)
Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalar: Altı ya da daha fazla yazarı olan bir çalışma kaynak olarak gösteriliyorsa sadece ilk yazarın soyadı verilir ve sonuna “ve diğerleri” ya da parantez içinde kullanımda “ve diğ.” eklenir. İngilizce yazılmış kısımlarda (İngilizce özet) ise “ve diğerleri” yerine “et. al.” yazılır.

-Kısacık, Abaoğlu, Yürük, Çınar, Bülbün ve Akyol (2015) şeklindeki kaynak aşağıdaki gibi gösterilir:

-Kısacık ve diğerleri (2015) bireylerin yaşamlarında….
Aynı ad-soyadlı yazarların çalışmaları: Eğer birbirine karışabilecek şekilde aynı soyad sırasıyla ile başlayan ve aynı tarihli iki çalışma varsa, birbirinden ayırt edilmesi için yazarların soyadı da verildikten sonra sonuna “ve diğerleri” ya da parantez içinde kullanımda “ve diğ.” eklenir.

-Kısacık, Abaoğlu, Yürük, Çınar, Bülbün ve Akyol (2015) ve Kısacık, Abaoğlu, Yürük, Kızıl, Türkyılmaz ve Aydınlı (2015)’nın çalışmaları gibi, aynı yazarla başlayan yazar gruplarının çalışmaları aynı metinde kaynak gösterilecekse:

-Kısacık, Abaoğlu, Bülbün ve diğerleri (1996) ve Kısacık, Abaoğlu, Kızıl ve diğerleri (1996) şeklinde verilir.
Aynı soyadlı iki yazarın çalışmaları: Bu durumda yazarların adlarının baş harfleri soyadları ile birlikte verilir.

-S. Kaya (2014) ve Ö. Kaya (2014) araştırmalarında
Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması: Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır. Sıralamada yazarın çalışmasının alfabetik sıralamasına göre harfler verilir.

-Genç (2001a), Genç (2001b)
Bir kurum ya da enstitü, yazarı belli olmayan bir kitap: Metin içinde ilk kez kaynak gösterildiğinde kısaltmalar doğrudan kullanılmaz, açılımı ile birlikte verilir.

-(National Institute of Mental Health [NIMH], 1999)

İkinci kez aynı metin içinde kaynak gösterildiğinde kısaltması verilebilir. Eğer kaynak bir kitapsa ve kitabın yazarı belli değilse sadece adı ve basım yılı kaynak olarak verilir.

-(NIMH, 1999) :
Metin içerisinde ikinci bir kaynaktan alıntı: Kaynakçada gösterirken ise yalnızca aktaran kaynakça listesinde verilir.

Besler’in (1992) (akt. Bayhan, 1996) çalışmasında...

Bayhan, P. (1996). Sosyal beceri.....
Kaynakça Listesi Hazırlama
Metin içi kaynak göstermede olduğu gibi, kaynakçada verilmiş olan her kaynak metnin içinde de verilmiş olmalıdır. Kaynakça bölümünde metin satır aralığı 1, punto 11 ve 1,25 cm değerinde asılı formatta olmalıdır.
Sıralama: Kaynakçada, kaynaklar alfabetik sırayla verilir. Yazarları olan kaynaklarda, soyadlar aynı ise isimlerin baş harfleri dikkate alınır. Aynı yazar tarafından yazılmış kaynaklar da ise tarih olarak erken yayınlanmış olan önce verilir.

Ancak, aynı yazarın aynı tarihli iki çalışması da var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır.

-Özcebe, E. (2001a). Kontrol.....

-Özcebe, E. (2001b). Öğrenme...
Süreli Yayınlar: Süreli yayınlar kaynakçada şu şekilde belirtilir: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.
Buckley, P. F., Miller, B. J., Lehrer, D. S., & Castle, D. J. (2009). Psychiatric comorbidities and schizophrenia. Schizophrenia bulletin, 35(2), 383-402.
Eğer bir makalede altıdan fazla yazar varsa, altıncı yazardan sonra “ve diğerleri” eki konur ve kalan yazarların ismi yazılmaz.
Vancampfort, D., De Hert, M., Knapen, J., Maurissen, K., Raepsaet, J., Deckx, S. ve diğerleri. (2011). Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in people with schizophrenia: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 25(6), 567-575.
Çevrimiçi yayımlanmış bir makale: Basımı beklenen makaleler için bir Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmışsa DOI numarası sonuna eklenir:

Örnekler:

Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, &Harlow, T. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 1190-1204. doi: 10.1080/12312321212
Makale bir veri tabanından da elde edilmiş olsa, DOI numarası yok ise derginin ana sayfasının adresi bulunarak dergi adresi verilir, veri tabanının adının verilmesine gerek yoktur.

Kitap:

Kaynakçada kitapların yazımı şu şekildedir:

Basılı kitap:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New York, NY: Macmillan.

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3. Baskı). Thousand Oaks, CA: Corwin.
Basılı editörlü kitap:

Editörün Soyadı, Editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Gibbs, J. T. , & Huang, L. N. (Ed.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.
Editörlü kitaptan bir bölüm:

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. İçinde J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.
Editörlü bir kitaptan bölüme atıf yaparken bölümün yazarına atıf yapılır. Yukarıdaki örnek kaynak, metin içerisinde [Bergquist, (1992) ….] şeklinde verilir.
Çeviri Kitap:

Damasio, A. R. (1999). Descartes’in yanılgısı. (Çev. Atlamaz, B.). İstanbul: Varlık Yayınları. (Özgün çalışma, 1994).
Editörlü Bir Kitabın Çevirisi:

Spitzer, M., & Maher, B. A. (Ed. ). (1998). Felsefe ve psikopatoloji. (Çev: Karaçam, Ö.). İstanbul: Gendaş Yayıncılık. (Özgün çalışma 1955)

Çeviri kitaplar için metin içerisinde kaynak verilirken asıl yazarın ismi ve orijinal çalışmanın ve çevirisinin tarihleri birlikte verilir: Damasio, (1994/1999).
Yazarsız Kitap:

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10. Baskı.) (1993). Springfield, MA: MerriamWebster.
İnternetten elde edilmiş online kopya:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. http://www.xxxxxx adresinden elde edildi.
İnternetten ulaşılmış online kitap, DOI numarası atanmış:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. doi:xxxxxx
Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans ve doktora tezlerinin kaynakçada yazım biçimi şu şekildedir:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi). Üniversitenin adı, Yeri.
Almeida, D.M. (1990). Father’s participation ın family work. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: normal-weight and obese. (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Missouri, Columbia.
Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek

lisans/Doktora tezi). Xxxx veri tabanından elde edildi. (Tez no XXXX)
Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 123456)
Bildiriler:

Sözel veya Poster Bildiri:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözel veya poster bildirinin başlığı. poster ya da sözel bildiri, Organizasyonun adı, Yeri.

Muellbauer, J. (2007, Ekim). Housing, credit, and consumer expenditure. Sözel bildiri, XI. Uluslararası Eğitim Kongresi, İstanbul.
Ham veri:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). [Verinin tanımı]. Yayımlanmamış ham veri.
Bordi, F. Ve LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortex]. Yayımlanmamış ham veri.
Kişisel iletişim:

Kişisel mektuplar, görüşmeler, e-posta gibi kaynaklarla elde edilen bilgilerdir. Yalnızca metin içerisinde kaynak gösterilir, kaynakça listesine eklenmez. Kaynak verirken tarih mümkün kesin verilmeye çalışılır.
-T. K. Lutes (kişisel iletişim, 18 Nisan, 2011).

-(V. G. Nguyen, kişisel iletişim, 28 Eylül,1998).
Resmi bir kurum tarafından yayınlanmış belgeler:

Belge:

-Milli Eğitim Bakanlığı (2011). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. http://www.meb.gov.tr/orn.pdf adresinden elde edildi.
Kanun, vb. kaynak gösterilirken:

Yasa Adı. (Yılı). Yayın Adı, Sayı, Gün Ay Yıl.
-İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961). T. C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.
İnternetten alınan bilgiler:

İnternet blogları, forumlar, mail listeleri gibi farklı türlerdeki internet kaynaklarının biçimleri için APA kısım 7.11’e bakınız.

Yazarın Soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Belgenin başlığı. http://www.xxxx adresinden elde edildi.
Yılmaz, A. (2012) Eğitimde yeni gelişmeler. http://www.egitim.org.tr/makale.html adresinden elde edildi.

Burada açıklanan APA yayın kuralları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için APA Yayın Kılavuzu’na bakınız: American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. baskı). Washington, DC: Author.

Özgün Araştırma

←Boş satır

Kaynaştırma Uygulamaları

←Boş satır

←Boş satır

←Boş satır

Okul Öncesi Öğretmenlerinin

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Doğrultusunda Görüşleri

←Boş satır

←Boş satır

Yazar Adı-Soyadı 1, Yazar Adı-Soyadı 2

←Boş satır

1 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

2 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü

←Boş satır

←Boş satır

Özet

←Boş satır

Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti. Metin özeti.

←Boş satır

Anahtar Kelimeler: Bireyselleştirilmiş eğitim planı, okul öncesi eğitimi.


←Boş satır

Sorumlu Yazar: Yazarın adı soyadı.

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü. 0312 305 12 26. adsoyad@hacettepe.edu.tr

Original Research

←Blank Line

Inclusion Practices

←Blank Line

←Blank Line

←Blank Line

Preschool Education Teachers’ Ideas towards Individualized Education Program

←Blank Line
Author Name and Surname 1, Author Name and Surname 2

←Blank Line
1 Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Child Development

2 Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Audiology

←Blank Line

←Blank Line

Abstract

←Blank Line

Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Abstract.

←Blank Line

Keywords: Individualised education plan, preschool education.

←Blank Line

Corresponding Author: Name and Surname of the Author. Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Child Development. 0312 305 12 26. adsoyad@hacettepe.edu.tr


Giriş

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Sınıf Ortamı Oluşturmak Adına Görüşler (2. Düzey başlık)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sınıf ortamında oluşan problemler ( 3. Düzey Başlık)

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÇocuk sıralarının yerleşimi (4. Düzey Başlık)Tehlike oluşturabilecek durumlar (5. Düzey Başlık)

Gereç ve Yöntem

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bulgular

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tablo 1).
Tablo 1: Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxx

Xxx

0000

00000

Xxxx

0000

0000

Xxx

0000

0000

Xxx

0000

00000

(Tabloyla ilgili açıklamalar bu kısma yazılmalıdır.)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tartışma ve Sonuç

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Teşekkür

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Finansal Destek

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Çıkar Çatışması

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKaynakça

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. İçinde J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.

Buckley, P.F., Miller, B. J.Lehrer, D. S. & Castle, D. J. (2009). psychiatric comorbidities and schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 35(2), 383–402.

Gibbs, J. T. , & Huang, L. N. (Ed.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3. Baskı). Thousand Oaks, CA: Corwin

Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, &Harlow, T. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 1190-1204. doi: 10.1080/12312321212

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New York, NY: Macmillan.

Vancampfort, D., De Hert, M., Knapen, J., Maurissen, K., Raepsaet, J., Deckx, S. ve diğerleri. (2011). Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in people with schizophrenia: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 25(6), 567-575.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik iconÖz (11 punto kalın yazı) Anahtar Kelimeler

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik iconMakale başLIĞI (TÜRKÇE 14 punto) makale başLIĞI (İNGİLİzce 11 punto)

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik icon601 Büyük bir yazar ikinci bir hükümettir. Bunun için dünyanın neresinde...

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik iconYukarıdaki paragrafa en uygun başlık hangisidir?

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik iconBasim yer? Yili: ?stanbul 2004
З?naralt? dergisinde hikayeler yay?nlad? Sonra roman yazmaya ba?lad? Sanat eseri iзin her tьrlь basmakal?b? reddeden, hьr ve ba??ms?z...

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik iconEdebiyatımızda mektup türü, Tanzimat Edebiyatı döneminde gelişmeye...

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik iconHarf devriMİ’ne bakilirsa lozan da bir hezîmet olabiLİR!

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik iconHarf sistemini kullanan yazılarda üç türlü imlâ düzeni vardır

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik iconYazılı anlatım türlerini iki ana başlık altında toplamak mümkündür

Kısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times New Roman, Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, Kalın İtalik iconHece vezniNİn kisa tariHİ


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com