Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi


sayfa1/4
ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
  1   2   3   4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


LİSANSÜSTÜ

TEZ - PROJE YAZIM YÖNERGESİ


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ - PROJE

YAZIM YÖNERGESİ
Madde 1. Bu yönerge, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce (KSÜSBE) yürütülen Lisansüstü Tez - projelerin yazımında uyum sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Madde 2. Yönergeye göre Tez - Proje yazım kuralları iki ana başlık altında verilmiştir :

I. Biçimle ilgili açıklayıcı bilgiler,

II. Bölümlerin içeriği.


  1. BİÇİMLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER


Madde 3. Hazırlanacak Tez - Projelerin yazımında tercihen 90-100 gramajında, beyaz A4 boyutunda (210X297mm) kağıt kullanılmalıdır.
Madde 4. Tez -Projelerde, Enstitü tarafından hazırlanan standart karton kapak kullanılmalıdır (Başlık; Turkuaz zemin üzerine yazılacaktır, Ek- 1). Tez - Proje kapağında Enstitünün adı, Tez - Projenin konusu, Tez - Projenin yüksek lisans mı, doktora tezi mi olduğu, çalışmanın yapıldığı ana bilim dalı, çalışmayı yapanın ad ve soyadı ile Tez - Projenin yayımlandığı yer (KAHRAMANMARAŞ) ve altında da Tez - Projenin tamamlandığı tarih (ay ve yıl) bulunmalıdır.
Madde 5. Dış kapaktan sonra kapakla aynı içerikte kağıt üzerine yazılı ikinci bir kapak bulunmalıdır. İç kapakta dış kapaktaki bilgilerin aynısı ve aynı şekilde yer alacaktır. Ek olarak iç kapakta Tez - Proje danışmanının ismi, Tez - Projeyi hazırlayanın isminin üzerinde yer alacaktır (Ek- 2). İç kapağı izleyen sayfa Tez - Proje jürisinin kabul ve onayı için kullanılmalı; Yüksek Lisans için Ek- 3, Doktora için Ek- 4’deki gibi düzenlenerek Tez - Projenin kabulünden sonra imzalanmalıdır.
Madde 6. Tez - Projelerde yazı, tablo ve şekil açıklamaları "Times New Roman" karakterinde ve 12 punto ile yazılmalıdır. Paragraf 1(bir) tab (1,25cm) içeriden, sayfa yazım düzeni üst kenardan 3 cm, alt kenardan 2.5 cm, sol kenardan 3.5 cm ve sağ kenardan 2.5 cm boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır.
Madde 7. Metin yazımında tam satır aralığı, Şekil ve Tabloların açıklamaları, alıntılar ve dipnotların yazımında tek satır aralığı kullanılmalıdır. Ana başlıklar, bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında, aynı zamanda bir bölümün son satırı ile bir sonraki bölüm başlığı arasında da kullanılan aralığa göre bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasında aralık bırakılmamalıdır.
Madde 8. Ana bölümler daima yeni bir sayfadan başlamalıdır.
Madde 9. Tez - Projelerde bölüm numaralandırılması "ondalık sistem" ile yapılmalı, ana bölümlerin tümü yalnız bir rakamla, alt başlıklarınsa 2, 3 veya en fazla 4 rakamla belirtilmeli, her rakamdan sonra nokta kullanılmalıdır. Dördüncüden ileri derecede metin içi bölümleri parantezli rakamlar, daha küçük bölümler ise parantezli küçük harflerle gösterilmelidir.

Başlıklar Tez - Proje içinde satır kenarından başlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Ana bölüm başlıklarının tümü, alt başlıkların her kelimesinin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Örneğin:
1. BİRİNCİ BÖLÜM

1.l. Birinci Bölümün Birinci Derece Alt Bölümü

1.1.1. Birinci Derece Alt Bölümü

1.l.1.l. Üçüncü Derece

1.1.1.2. Üçüncü Derece

1.1.1.2. (1). Dördüncü Derece

1.1.1.2.(1). (a). Beşinci Derece

1.1.2 İkinci Derece Alt Bölümü

1.2. Birinci Bölümün İkinci Derece Alt Bölümü

2. İKİNCİ BÖLÜM

2.l. İkinci Bölümün Birinci Derece Alt Bölümü
Madde 10. Sayfa numaraları, sayfa altında orta kısma, sayfanın alt kenarından 1.5 cm yukarıda yazılmalı, birinci ve ikinci iç kapak, öz geçmiş ve ekler dışındaki tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Sayfa üst bilgisinde; ana bölüm başlıkları, Tez - Projeyi hazırlayanın adı ve soyadı ile birlikte sayfanın üst kenarından 2 cm aşağıda yer almalıdır. Bölüm başlığı uzunsa tanımlanabilir bir yerde kesilerek üç nokta bırakılmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında ayıraç, çizgi vb gibi bir karakter kullanılmamalıdır.
Örnek: Metin içindeki sayfa üst bilgisi aşağıdaki şekilde düzenlemelidir.
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çetin ÇELİK
KAHRAMANMARAŞ’TA SOSYO EKONOMİK YAPIDA… Ahmet GÜNEŞ
ÖZET, ABSTRACT, ÖN SÖZ, İÇİNDEKİLER varsa TABLOLAR, ŞEKİLLER, SİMGELER ve KISALTMALAR LİSTESİ gibi Tez - Proje ön sayfaları “I, II, III, IV, V,...” şeklinde büyük romen rakamları ile GİRİŞ bölümü ile başlayan Tez -Proje metni ise “1, 2, 3 , . . .” şeklinde numaralanmalıdır.
Madde 11. Tez - Proje; kolay anlaşılır, öz Türkçe ve yazım kurallarına uygun bilimsel bir dille yazılmalıdır. Anlatım; üçüncü şahıs ağzından edilgen yapıda olmalı, kısa ve öz (gramer kurallarına uygun) cümleler kullanılarak yapılmalıdır.
Madde 12. Tablolar ve Şekiller; metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonraki sayfada yer almalıdır. Tablo, metinde açıklanan bilgileri kanıtlayıcı verileri içerdiğinden, bu açıklamanın yapıldığı paragraf bitiminden sonra verilmelidir. Eğer paragraf bitiminden sonra sayfada Tabloya yer kalmazsa tablo bir sonraki sayfada verilmelidir. Tez - Proje metni ile Tablo arasında bir satır boşluğu bırakılmalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da Ek'te sunulmalıdır.

*Bir başlık altında çok sayıda Grafik, Tablo gibi şekilsel kısımlar veya A4 boyutundan büyük olan şekiller varsa bunlar Ekler kısmına konulmalıdır.

* Şekiller ve Tablo numaraları bulunduğu ana bölüme göre yapılarak (Örnek: Şekil 2.1., Tablo 3.2. gibi), Şekil açıklamaları şeklin alt tarafında ve sola dayalı olarak, Tabloda ise, açıklamalar üst tarafa Tabloya göre ortalanmış olarak, 12 punto ile yazılmalıdır. Ancak metin içindeki Şekil ve Tabloların içinde yer alan yazılar "Times New Roman" karakterinde ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Tez - Projede kullanılan Şekil ve Tabloların alıntı yapıldığı kaynak kesinlikle açıklanmalı ve kaynak bildirimine göre belirtilmelidir. Açıklama sonuna nokta konulmalıdır.
Örnek:
Şeki13.2. ......................................................................................(Abacı,1996:52).
Tablo 2.1. ….….……………………………………………….(Yücekök, 1983:25).
Madde 13. Tez - Proje yazımında "Uluslararası Birimler Sistemi'ne (SI)" uyulmalıdır. Standart kısaltmalarda (cm, ABD, NATO, vb) nokta kullanılmamalıdır. Coğrafı yönlerin kısaltmaları, bu yönlerin Türkçe yazılımlarına göre yapılmalıdır. (K, G, KD gibi).
Madde 14. Tez - Proje yazım planı aşağıda sunulan başlıklardan oluşmalıdır (Ek- 5).

Dış Kapak

İç Kapak...................................................................

Jüri Üyelerinin Onay Sayfası. ...................................

TÜRKÇE ÖZET (en çok 300 sözcük, YL. için Ek- 6, D. için Ek- 8). ……………….. I

YABANCI DİL ÖZET (Abstract en çok 300 sözcük, YL için Ek- 7, D. İçin Ek- 9) …. II ÖN SÖZ ……………………....................................................................................... " İÇİNDEKİLER.......................................................................................... ………….. "

KISALTMALAR LİSTESİ (varsa)........................................................... …………. "

TABLOLAR LİSTESİ (varsa).............................................. ...... ………………….. "

ŞEKİLLER LİSTESİ (varsa)............................................... ..................................... "

EKLER LİSTESİ (varsa)........................................................................................... "

1. GİRİŞ.................................................................................................................... 1

(Problem, Amaç, Sorular, Önem, Varsayımlar

Sınırlılıklar) "

2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR "

3. ANA BÖLÜM BAŞLIKLARI "

4. YÖNTEM (Uygulamalı çalışmalar İçin) "

(Araştırma Modeli, Evren ve Örneklem

Uygulama (düzeysel işlem), Veri Toplama Aracı

Verilerin Toplanması, Verilerin Çözümü ve Yorumu)

5. BULGULAR "

6. SONUÇ ve TARTIŞMA "

KAYNAKLAR "

ÖZ GEÇMİŞ

EKLER
Madde 15. Gerektiğinde açıklama dipnotu verilebilir. Adaylar kendi bilim dallarına en uygun dipnot verme sistemini danışmanlarına ve bölüm yetkililerine danışarak kullanmalıdır. Genel kural olarak dipnotlar, tezin tamamında her sayfanın altına, 1, 2, 3, ..... şeklinde sıra numarası verilerek konulacak, mümkün olduğu kadar dipnottaki bilgilerin metin içinde verilmesine çalışılarak dipnot sayısı az tutulacaktır.
Madde 16. Tez - Proje yazımında alıntılamaların gösterimi için aşağıda verilen ve örneklendirilen kurallara uyulmalıdır.
16.1. Doğrudan alıntılarda daima yazar adı, yayın tarihi ve alıntılanan metnin eserdeki sayfa numaraları verilir. Doğrudan alıntılanan bölüm çift tırnak ( ". . . . . . " ) işaretiyle belirlenir.

Örnek: Yıldırım (1966: 21)'a göre, hipotez "araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır. "

Ya da

Hipotez "araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır" (Yıldırım, 1966: 21 ).
*40 sözcüğü aşan alıntılar, metin içerisinde ayrı bir paragraf halinde, tırnak içerisine alınmadan verilir. Bu tür alıntılar için yeni paragrafa başlanır ve bu paragraf metinden ayrı olarak soldan ve sağdan en az 1 cm boşluk bırakılarak bir blok halinde yazılır.
*Doğrudan alıntılar, alıntılanan metni olduğu gibi yansıtmalıdır.
16.2. Tırnak imlerinin kullanımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
*Metin içerisinde doğrudan alıntılar gösterilirken çift tırnak imi kullanılır. Tek tırnak imi, alıntılanan bölümde çift tırnak içerisinde verilmiş bölüm varsa bunu göstermek için kullanılır.
*Blok alıntılarda tırnak imi kullanılmaz. Bu tür alıntılar içerisinde yer alan çift tırnak içerisinde yazılı bölümler korunur.
*Nokta ve virgül dışındaki tüm noktalama imleri tek ya da çift tırnakların dışına yazılır.

16.3. Alıntıda yapılacak değişiklikler:
* Alıntının ilk harfini metne uydurmak amacıyla ilk harf küçük ya da büyük yazılabilir. Alıntı metnindeki tek tırnaklar çift tırnağa çevrilebilir. Bunların dışında alıntılanan metin üzerinde yapılan bütün değişiklikler (örneğin, vurgulamak amacıyla yapılan italikler ya da silinen sözcükler) belirtilmelidir.
*Alıntılanan metinden silinen sözcükler köşeli ayraç içerisinde üç nokta ile gösterilir. [...]
*İki cümle arasında silinen sözcükler ayraç kullanmadan dört nokta ile gösterilir.
*Alıntılanan metne yapılan tüm eklemeler, köşeli ayraç içerisinde verilir.
* Alıntılanan metinde vurgulanmak istenen bölüm ya da sözcüklerin altı çizilir ya da italik olarak yazılır. Bu tür vurgulanan sözcük ya da anlatımlardan hemen sonra, köşeli parantez içerisinde vurgunun (italik yapmanın ya da alt çizmenin) kime ait olduğunu belirtmek için vurgulamayı yapanın adının ilk harfleri yazılır.

16.4. Dolaylı alıntılamada ana düşünce değişmeksizin, özgün biçimde ve içeriğe uyma zorunluluğu olmadan, yazarın kendi anlatımıyla yapılan başka kaynaklardan bilgi aktarmalarına dolaylı alıntılama denir. Dolaylı aktarmalarda, tırnak işaretleri ya da sıkıştırılmış paragraf gibi herhangi bir özel işaret ve biçim kullanılmaz.
Madde 17. Tez - Proje içinde kaynak göstermede ayraç yöntemi kullanılmalıdır. Bu gösterim; (Yazar(lar)ın Soyad(lar)ı, Yıl, cilt no, sayfa numarası) biçiminde yapılmalıdır. Yalnız soyad(lar)ın ilk harfı büyük, ilk harf dışındakiler ise küçük harfle yazılmalıdır. Arka arkaya birkaç yazara ait eser göstermek gerekirse sayfa numaralarından sonra noktalı virgül konulmalıdır. Tez -Proje içinde kaynak gösterme ile ilgili örnekler aşağıda verilmektedir.

Örnekler:
a) Bilgi birimi konusunda Demircan (1991) işlevci yaklaşımı benimseyen bir araştırma yayınlar.

b)..................................(Demircan, 1976: 85).,

c) .................................. (Tekeli ve İlkin,1992: 176). (İki yazarlı kaynak),

d) .................................. (Smith vd., 1986: 235). (İkiden fazla yazarı bulunan kaynak),

e) ..................................(DPT, 1981: 75-76). (Kurum Yayını),

f) .................................. (Anonim, 1983). (Yazarı belirtilmeyen yayın),

g) ..................................(S. Dykes, 1983; B. Dykes, 1980). (Birden fazla kaynağa gönderme),

h) ………………………(Smith, 2008: 6). (Metin içerisinde gazete makalesi),

ı) ……………………….(Gazete, 15 Nisan 2008: 7). (Metin içerisinde gazete haberi)

j) ……………………….( Yazır, 1971: I, 396)

Bir yazarın aynı yıl içinde birden fazla yayını varsa bu durumda yılın yanında küçük harf kullanılmalıdır.
(Çetin, 1996a), (1996b) gibi (Kaynaklarda tarih küçük harfle birlikte verilmelidir).

Soyadları aynı olan yazarlara gönderme yapıldığında yazarların soyadlarının yanı sıra adlarının ilk harfi verilmelidir:

(S. Dykes, 1983: 45) gibi

Yazışmalara ya da özel görüşmelere yapılan göndermelerde, görüşme yapılan kişinin adından sonra "görüşme" yazılır ve görüşmenin tarihi (gün, ay ve yıl sırası ile) sayfa altı dipnotta gösterilir:

(M. Togay, Görüşme, 12 Ocak 1998).

İnternet sitelerinden alınan bilgilere yapılan göndermelerde, ayraç içinde siteyi tanıtıcı bir ifade, bağlantı tarihi ile sitenin ana adresi yer almalı, ilgili sayfa uzantısının tam adresi kaynaklarda belirtilmelidir.

(DİE, 02.08.2002, www.die.gov.tr) gibi

Metin içerisindeki her kaynak, Tez-Projenin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almalıdır.


  1. BÖLÜMLERİN İÇERİĞİ


Madde 18. Özet: Bu bölüm, araştırmanın neden ve nasıl yapıldığını, sonuçta neler elde edildiğini ve varsa önerileri özetlemeli, 1 (bir) satır aralıkla yazılmalı, 300 kelimeyi geçmemeli ve koyu (bold) yazılmalıdır. Bu bölümde Tez - Projenin öteki bölümlerine, resimlere ya da belgelere değinme yapılmamalı, dipnot kullanılmamalıdır. Özetin sonunda çalışmayı en iyi şekilde açıklayabilecek en fazla 10 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir (Yüksek Lisans için Ek- 6, Doktora için Ek- 8).
Madde 19. Abstract: Özetin yabancı dilde yazımıdır. Yazım, 18. Maddedeki kurallara uyularak yapılmalıdır (Yüksek Lisans için Ek- 7, Doktora için Ek- 9).
Madde 20. Ön Söz, İçindekiler ve varsa Tablolar, Şekiller, Simgeler ve Kısaltmalar Listesi gibi Tez - Proje ön sayfalarında yer alan kısımlar, Tez - Projenin bütünlüğüne ilişkin birlikteliği sağlayacak genel düzenlemeyi gösteren kısımlar olarak değerlendirilmelidir.
Madde 21. Giriş: Eserin birinci bölümü olup, konunun bütününe ve araştırmadan elde edilebilecek sonuçların ana ilkelerine, bölümlerde ele alınan konular hakkında özet bilgilere yer verilir. Tez - Projenin genel yöntemi, önemi, problem, amaç, varsayımlar, sınırlılıklar ve hangi araştırma metodunun kullanıldığı bu bölümde ele alınır.

Madde 22. Önceki Çalışmalar: Araştırmanın konusunda bugüne kadar yapılmış çalışmalar ve bulgular geçmişten bugüne tarih sırası ile verilmeli, çalışmaların kısa bir tanıtımı ve katkıları özetlenmelidir.

Madde 23. Ana Bölüm Başlıkları: Tez - Projenin konusuna göre danışman öğretim üyesi ile öğrencinin belirleyeceği konu başlıklarından oluşur.

Madde 24. Yöntem: Alan çalışması yapılan Tez - Projelerde bu bölüm bulunmalıdır. Bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem büyüklüğü, uygulama, veri toplama aracı, verilerin toplanması, elde edilen verilerin çözümü ve yorumu yer almalıdır.
Madde 25. Bulgular: Tez - Projenin genel bütünlüğü içinde alan araştırmasından elde edilen bulguların analizi ve sınaması bu bölümde yapılır.

Madde 26. Sonuç ve Tartışma: Tez - Projenin sonunda ulaşılan sonuçlar, giriş bölümünde belirtilen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını gösteren bilgiler, yorumlar, tartışmalar ve getirilen öneriler düzenli bir biçimde verilmelidir. Gerekirse ulaşılan sonuçlara dayalı öneriler ayrı bir paragraf yapılarak maddeler halinde sıralanabilir.

Madde 27. Kaynaklar: Kaynaklar yazarların büyük harflerle yazılmış soyadına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır. Birinci satır normal, alt satırlar 1 (bir) tab içeriden başlamalıdır.
Kaynak yazımı aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır:

a) Kaynak bir kitap ise: "Yazarın soyadı, adının baş harfi, tarih, kitabın adı, yayınevi, yayın yeri ve toplam sayfa sayısı" şeklinde olmalıdır.

COHEN, J., 1977. Statistical Power Analysis For The Behavioral Sciences, 2.Ed., Academic Press, New York, 255s.

er- Razi, Fahruddin, 1990. Mefatihu’l- Gayb, Daru’l- Kütübi’l- İlmiye, Beyrut, 32c.

b) Editörlü bir kitap ve editörlü kitapta makale:
SVIKOLA, J.I. ve SHAPIRA. B. P. (Ed.), 1993. Keeping Customers, Business Review, Harward, 200s.

GORAN, M., 1965. "The Roots of Scientifıc Method", Applied Research in Education, Ed.: E. Wayne Courtney, Littlefield Adams, New Jersey, ss. 75-80.

c) Çeviri Kitap:

TOURAINE, A., 1998. Modernliğin Eleştirisi, Çev.:H. Tufan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 521s.
d) Kurum Yayını :
TSE (Türk Standartları Enstitüsü), 1974. Adlandırma İlkeleri, Ankara, 125s.
e) Eser bir dergide yayınlanan makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tarih, “makale başlığı”, derginin adı, derginin cilt ve sayısı (sayı parantez içinde verilmelidir) ile başlangıç ve bitiş sayfaları, şeklinde gösterilmelidir.

ERDEM, Ş., 1997. "Mali Piyasalarda Sistem Riski, Politika ve Önlemler", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2), ss. 61-70.

f) Gazete Makalesi:

SMITH, A., 1982. "Study Finds Free Care Used More", APA Monitor,15 Nisan, s. 14.

Gazete Haberi:

Gazete ismi, Yıl. “Haber Başlığı”, 15 Nisan, s. 5.

g) Kurultay ya da Sempozyum Bildiri Kitapları: Yazar soyadı, Adının baş harfi, Yayın tarihi, "Bildiri/makale başlığı", Yayına hazırlayanın adı, Kurultay ya da sempozyum (kitabı) başlığı, Sayfa no, Yayınlandığı yer: Yayınlayan kurum, ss....

h) Tezler: Yazar Soyadı, Adının ilk harfi., Yayın tarihi, "Tezin başlığı"; Tezin türü (Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik), Sunulduğu Üniversite ve Enstitü, Yer adı.

GÖMLEKSİZ, M., 1993. "Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi", Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
ı) Veri Tabanları (CD- RaM vb. ) :
RUBENDALL, R. L., 1988. "Building Communities Through Camping", Opinion Papers, ERIC: ED318592.
j) Internet Kaynakları: APA (American Psychological Association) Formatı

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi., orijinal kaynağın tarihi. "Makale Adı", Makalenin orijinal kaynağı, sayfa sayıları, Bulunduğu URL adresi (ziyaret tarihi).
HIRO, D., 1998. “Politics Lebanon: Lebanese Voting Again”, IPS World News, 17-25, http://www.oneworld.org/ips2 (10.02.2000).
k) Bir yazarın çok sayıda yayını incelenmişse ismini tekrarlamaya gerek yoktur. Satır başından 1 (bir) tab'lık alt çizgi ve virgülden sonra tarih verilmelidir.
l) Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayını varsa tarihlerin yanına a ve b gibi harfler konularak gösterilmelidir.
GÖKÇEN, S., 1982a. Haymana Bölgesinin Jeolojisi, HÜ Doçentlik Tezi, Ankara, 192s (yayınlanmamış).

________, 1982b. "Haymana Güneyinin Sedimantolojisi", Yer Bilimleri, 5(3), ss. 100-118.
m) Yayınlanmamış çalışmalar ve derleme raporlar da (örneğin yayınlanmamış bir rapor, tez veya ders notu) aynen öteki yayınlar gibi niteliği belirtilerek kaynaklar kısmında yer almalı ve sonra parantez içinde "yayınlanmamış" sözcüğü eklenmelidir.
n) Baskıda olan eserlerden alıntı varsa yazar adından sonra tarih konulmamalı, parantez içerisinde "baskıda" sözcüğü, kaynağın adı, yayınlanacağı yer, biliniyorsa cilt numarası yazılmalıdır.
Madde 28. Özellikleri belirtilen Tez - Projeler önce asıl ve yedek jüri üyesi sayısı kadar hazırlanarak Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilmelidir. Tez - Proje kabul edildikten sonra Tez - Proje jüri üyelerine birer adet ve Enstitü Müdürlüğüne de 4 adet olacak şekilde çoğaltılmalıdır (ayrıca Tez Araştırma Fonundan destek görmüş ise 1 adet fazla olmalıdır). Tez - Proje; jüri üyeleri tarafından imzalandıktan sonra ciltlenerek Enstitüye teslim edilmeli, imzalanmış ve ciltlenmiş Tez - Projeler KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü tarafından onaylanmalıdır.

Tez - Projeler, basıldığı haliyle ve tam metin olarak PDF formatında (Özet, Abstract ve Tezin tamamı üç ayrı dosya biçiminde) CD içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilmelidir.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezine iletilmek üzere, öğrenciler hazırladıkları tezlerle ilgili 3 adet CD ile (ayrıca Tez Araştırma Fonundan destek görmüş ise 1 adet fazla olmalıdır), Tez Veri Giriş Formu, Tez Onay Formu ve Telif Formlarını doldurarak Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmek zorundadırlar. Bu işlemlerle ilgili bilgi ve belgeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Web sayfasında yer almaktadır.

Madde 29. Bu yönerge KSÜ Senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Madde 30. Bu yönerge Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.

EK- 1T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

................................. ANA BİLİM DALIAd SOYAD

DOKTORA TEZİ - YÜKSEK LİSANS TEZİ / PROJESİ

  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iconİmam Muhammed Bin Suud Üniversitesi Usulüddin Fakültesinden Lisans...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iconKartal mehmet akif ersoy anadolu imam hatip lisesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi icon2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iconKerbela olayında, su ve susuzluk, vazgeçilmez temalardır. Eba Ebdillah’ın...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iconT. C. Kirikkale üNİversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iconYaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iconT. C. Atatürk üNİversitesi fen faküLtesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iconİstanbul üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iconAnkara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi onunden


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com