İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ


ed.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ
Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik
Dönemi : 8
Kredisi : 2
ECTS : 4
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Alev Bulut
Anabilim Dalı: İngilizce Mütercim Tercümanlık


Doğu Avrupa ve Çeviri
Haziran, 2011
0340070002, Pınar Üçüncü, pinarucuncu@hotmail.com
0340070015, Dilara Yamaç, yamac.dilara@hotmail.com


Giriş
Doğu Avrupa ülkelerini; Rusya Federasyonu, Romanya, Polonya, Beyaz Rusya, Moldova ve Ukrayna gibi Avrupa kıtasının doğusundaki ülkeler oluşturur. Siyasi rejim gereğince ferdi mülkiyet ve hür teşebbüs engellendiği için sanayi ve teknoloji alanında Batı Avrupa'ya ayak uyduramamışlardır. Bu nedenle teknolojileri gerilemiş, sanayi ürünlerinde rekabet edemez duruma gelmişlerdir.
Genel olarak Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri düşünüldüğünde Rusçadan ve Rusçaya çevirinin önemi yadsınamaz. Zira Rusça bu bölgedeki çoğu ülkenin ikinci dili konumundadır.
Bu çalışmada Doğu Avrupa ülkelerinden Bulgaristan, Macaristan, Ermenistan ve Bosna-Hersek, günümüzde çeviri etkinliği ve çeviri eğitimi başlıkları altında incelenecektir. 1. Bulgaristan

Resmi adıyla Bulgaristan Demokratik Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin kuzey batı komşusu olup, kuzeyinde Romanya, batısında Yugoslavya ve güneyinde Yunanistan bulunmaktadır. Kuzeyde Tuna ve doğuda Karadeniz tabii sınırlarını teşkil eder.

Ekonomik ve ideolojik bakımdan Sovyetler Birliği’ne bağlıyken, 1989’da Rusya’da başlayan yeniden yapılanma ve batıya açılma politikası, Bulgaristan’da da hızla yayılmış ve komünizm eski hakimiyetini büyük ölçüde kaybetmiştir.

Bulgaristan’da halk diğer Balkan milletlerinden daha homojendir. Halkın % 88’i Bulgar, % 8,6’sı Türk, geri kalanı da Romen ve Yunandır. Resmi dil Bulgarca olmakla beraber, halkın çoğu Türkçe, Rusça dillerini de bilmektedir.

Yakın zamana değin Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler Bulgar devletinin zorla asimilasyon politikaları dolayısıyla gerilmiş, ancak son yıllarda Türk azınlık üzerindeki baskı politikasına bütünüyle son verilmesiyle birlikte, bu ülkede yaşayan Türklerle kalıcı bir uzlaşmanın kapısı aralanmıştır.1

  1. Bulgaristan’da Çeviri Eğitimi

Okuma ve yazma oranı Bulgaristan’da diğer Balkan ülkelerine oranla daha yüksektir. 7 ila 15 yaşları arası eğitim zorunludur. Sofya’da ve Plovdiv’de pek çok üniversite vardır.


 • Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi


Bulgaristan’ın en köklü üniversitelerinden biri olan Sofya Kliment Ohridski Üniversitesinin kuruluşu günümüzden 110 yıl öncesine dayanmaktadır. Diploması Avrupa ülkelerinde tanınmaktadır. Lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir. Bu üniversitede de Çeviribilimin bir bölüm olarak ayrılmamış olduğunu, Filoloji bölümleri bünyesinde çeviri eğitiminin verildiğini, özellikle de lisansüstü düzeyde çeviri eğitimine yoğunlaşıldığını görüyoruz.

Üniversitenin Slav Filolojisi Fakültesinde Bulgar Filolojisi, Slav Filolojisi, Rus Filolojisi, Balkan Filolojisi; Klasik ve Yeni Filolojiler Fakültesinde ise Klasik Filoloji, Yeni Yunan Filolojisi, Macar Filolojisi, Fransız Filolojisi, İtalyan Filolojisi, Romen Filolojisi, Alman Filolojisi, İskandinav Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Hint Dili ve Edebiyatı, Iran Dili ve Edebiyatı, Ermeni Filolojisi, İngiliz Filolojisi, İspanyol Filolojisi ve Portekiz Filolojisi bölümleri bulunmaktadır. Klasik ve Yeni Filolojiler Fakültesinde lisansüstü düzeyde çeviri eğitimine geçilmektedir. Eş zamanlı çeviri, Osmanlıca, Dil-İletişim-Çeviri, Macar Kültürü ve Macarca Çeviri gibi lisansüstü düzeyde dikkat çeken uzmanlık alanları bulunmaktadır.2


 • Plovdiv Paissi Hiledarski Üniversitesi


Bulgaristan’ın Sofya’dan sonraki ikinci büyük şehrinde bulunan üniversite, bölgenin en büyük yüksek öğrenim okulu olup ülkenin Sofya Üniversitesinden sonra gelen ikinci büyük üniversitesidir. Plovdiv Üniversitesi TEMPUS, COST, NATO, LEONARDO, CEEPUS, 5FP gibi uluslararası programlarda çalışmakta olup Fransa – Almanya – İtalya – İspanya - Türkiye – Polonya – Rusya gibi birçok ülkenin üniversiteleri ile anlaşmalı çalışmaları bulunmakta ve YÖK tarafından tanınmaktadır.3
Üniversitenin Filoloji Fakültesinde Bulgar, Rus, Slav, İngiliz Filolojisi; Balkan Ülkeleri ve Dilleri, Bulgarca-Rusça, Bulgarca-İngilizce, Bulgarca-Fransızca, Bulgarca-Almanca, Bulgarca-Yunanca, Rusça ve Batı dilleri (Almanca – Fransızca – İngilizce ), İngilizce-Fransızca, Bulgar Dili ve Tarihi, Türk dili Edebiyatı bölümleri lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bu alanlardan 10’unda ise yüksek lisans eğitimi verilmektedir.4


  1. Bulgaristan’da Çeviri


Ülkenin kültüründe çevirinin yeri ve işleviyle ilgi ortaya çıkan yeni anlayışının önceki anlayışlardan çok farklı olduğunu edebiyat eleştirmeni Nesho Bonchev “Bulgar Dilinde Avrupalı Klasik Dönem Yazarlarının Yeri ve Eserlerinin İncelenmesinin Yararları” başlıklı makalesinde açıkca belirtmiştir. Bonchev çevirinin ulusal ihtiyaçlara bir cevap niteliğinde olmasını reddeder ve çeviriye modern dünya edebiyatının en iyi örneklerini çeşitli kültürlerle tanıştırma işlevini de yükler. İşte bu anlayış işlevsellikten sanatsal değerlere doğru yönelmede bir dönüm noktası olmuştur. Bu bağlamda, Bulgarlaştırma eğilimi demode bir çeviri yöntemi haline gelmiştir.
Yirminci yüzyılın başlarında Misul dergisinde yazan bir grup yazar ulusal edebiyat için çeviri kuramı ve eleştirisinin çok önemli bir yer tuttuğu yeni bir estetik anlayış ortaya koydu. Bu dönemde Batı Avrupa ve özellikle de Alman yazın ve felsefe klasikleri ile Nietzsche ve Schoppenhauer gibi çağdaş düşünürlere ilgi artmış ve Rus etkisi de gücünü korumaya devam etmiştir. Pek çok Avrupa kültüründen ilham alan çeviri edebiyat dünya edebiyatıyla yarışır konuma ulaşmıştır. Bu dönemin en belirgin özelliği, tüm bu farklı etkinin denge tutulabilmiş olmasıdır. 5

İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme baktığımızda ise Shakespeare’in tüm eserlerinin ünlü Bulgar şair Valeri Petrov tarafından 1970 – 1981 yılları arasında çevrildiğini; Kant’ın biilimsel eserlerinin de 1957 – 1987 yılları arasında Tseko Torbov Bulgarca’ya kazandırılması önemli gelişmeler olarak göze çarpmaktadır.

Günümüzde ise Bulgaristan’da çeviri olgusunun gerek ilgili alanda eğitim veren üniversitelerin kurulması gerekse de yine bu alandaki derneklerin varlık göstermeye başlaması üzerine kurumsal bir kimlik kazandığını söyleyebiliriz. Kurulan derneklerin en eskisi 1963 yılında Bulgar Yazarlar Birliği’nin bir kolu olarak çalışmaya başlayan Bulgar Edebiyat Çevirmenleri Derneği’dir. Bundan kısa bir süre sonra Mütercim Tercümanlar Birliği, edebiyat çevirisi; bilimsel ve teknik çeviri; sosyal ve politik çeviri; sözlü çeviri; çeviri kuramı, tarihi ve eleştirisi olmak üzere beş ayrı alanda faaliyet göstermeye başlamıştır ve 1974’ten beri FIT üyesidir. Ayrıca yine bu birlik bünyesinde, mesleğe yeni atılan gençleri teşvik etmek üzere Genç Mütercim Tercümanlar Kulübü kurulmuştur.


 1. Ermenistan

Ermenistan ya da resmî adıyla Ermenistan Cumhuriyeti  daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilân etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran ve batısında Türkiye ve Azerbaycan'ın egemenliği altındaki Nahçıvan bölgesi bulunur. Nüfusu 3,5 milyon civarındadır.

Ermenistan bir Birleşmiş MilletlerAvrupa KonseyiBağımsız Devletler Topluluğu, Karadeniz Ekonomik İşbirliğiDünya Ticaret Örgütü ve yaklaşık 30 tane daha örgütün üyesidir.

Ermenistan'da en çok konuşulan dil Ermenicedir. Sovyet dönemi boyunca Ermenistan'daki okulların öğretim dilleri Ermenice ve Rusça idi ve nüfusun çoğunluğu Rusça konuşabiliyordu. Günümüzde ise ülkede en çok konuşulan ikinci dil hala Rusçadır ve İngilizce gibi Batı Avrupa dilleri pek bilinmemektedir.6

  1. Ermenistan’da Çeviri Eğitimi

Ülkede çeviri eğitimi veren başlıca üniversiteler:

 • Yerevan State Linguistic University

Üniversite,

-Dilbilim ve Kültürlerarası İletişim ve

-Rus Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller olmak üzere iki fakülteden oluşmaktadır.

Çeviri eğitimi, bu fakültelerden Dilbilim ve Kültürlerarası İletişim Fakültesi’nde lisans düzeyinde verilmektedir. Ermenice – İngilizce ve Ermenice – İngilizce – Rusça dilleri arasında çeviri eğitimi mevcuttur. Seçmeli diller ise, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Farsçadır.7

 • American University of Armenia

Çeviri eğitimi, herbiri 10 hafta süren 3 dönemden oluşan bir sertifika programı şeklinde verilmekte olup, lisans düzeyinde eğitim yapılmamaktadır. Programın sonunda katılımcılar Ermenice – İngilizce Çevirmen Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

İlk dönemde Çevirmenler İçin İngilizce ile İngilizce ve Ermenice Karşılaştırmalı Dilbilim; ikinci dönemde Çeviri Tarihi ve Kuramları ile Çeviri Eleştirisi; üçüncü dönemde ise Uygulamalı Ermenice – İngilizce Çeviri dersleri verilmektedir. Bu sertifikayı alanlar formasyon eğitimini tamamlayıp öğretmenlik yapma hakkına da sahiptirler.

  1. Ermenistan’da Çeviri

Dış ülkelerde yaşayan Ermenistan vatandaşlarının sayısı ülke içindekilere oranla çok daha fazladır. Ayrıca küçük bir ülke olmasına rağmen pek çok uluslararası kurum ve örgütün de üyesidir. Bu sebepler, çeviriyi önemli bir ihtiyaç haline getirmektedir. Ancak ülkedeki çeviri eğitimi ve çeviri piyasasına bakıldığında ihtiyaçların karşılanamadığı bir gerçektir. İşsizlik oranının gün geçtikçe arttığı ülkede, yabancı dil bilenlere ve profesyonel çevirmenlere istihdam alanı yaratılamamakta ve bu vatandaşlar dış ülkelere göç etmektedir.8

 1. Macaristan


Doğu Avrupa'da bulunan ülkenin başkenti Budapeşte’dir. Macaristan, OECDNATOABVisegrád Grubu ve Schengen üyesidir. Ülkedeki resmî dil, Fin-Ugor dillerinden olan ve Avrupa Birliği'nin 23 resmî dilinden biri olan Macarcadır. Bu bağlamda Macarca, Avrupa Birliği'nde FinceEstonca ve Maltaca ile beraber Hint-Avrupa dillerinden olmayan dört dilden biridir.


  1. Macaristan’da Çeviri Eğitimi


1973 yılında, Budapeşte Üniversitesi’nde Mütercim Tercümanlar Eğitim Merkezi (TCTI) kurulmuş, bir yıl sonra da pek çok Macaristan üniversitesi çevirmen eğitim programlarını müfredatlarına eklediler. Çeviri kuramı günümüzde pek çok kurumda hem dilbilimsel hem de edebi yaklaşımlardan faydalanarak öğretilmektedir. Üniversitelerin yanı sıra Modern Filoloji Topluluğu Yazın Çevirmenleri Bölümü ve Macar Bilim Akademisi gibi çeşitli kurumlar da çeviri eğitimi vermektedir.


  1. Macaristan’da Çeviri


Macaristanda’ki öenmli çeviri işlerine baktığımızda 1956’dan beri varlığını sürdüren Nagyvilág (Wide World) adlı aylık dergide çeviri, makale ve yabancı edebiyat eserlerinin eleştirileri yer almaktadır. Fransız ve İspanyol şiirleri çeviren Macar György Somlyó Macarca’dan ve Macarca’ya çevirilerin yer aldığı Arion adlı bir almanağın editörlüğünü yapmıştır.9
Macaristan’da sözlü çevirmenleri temsil eden herhangi bir dernek bulunmazken, Macar Yazarlar Birliği’nin Yazılı Çevirmenler Bölümü etkili bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bu birlik aynı zamanda FIT üyesidir ve FIT’in çıkardığı Babel adlı dergide 1977 – 1988 yılları arasında Budapeşte’de yayımlanmış ve dergi editörlüğünü yine Macar asıllı FIT ödüllü çevirmen György Radó yapmıştır. Macaristan’da çeviribilim üzerine ilk uluslararası konferans ise Kasım 1992’de yapılmıştır. 1990 yılı ulusal seçimlerinde profesyonel bir çevirmen ve oyun yazarı olan Árpád Göncz Macaristan Başkanı seçilmiştir.

 1. Bosna-Hersek

4,5 milyon nüfusa sahip olan ülke, üç etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır:  BoşnaklarSırplar ve Hırvatlarİngilizcede ve daha birçok dilde etnik kimlik göz önünde tutulmadan tüm Bosna-Hersek halkına Bosnalı denir. Ancak Türkçe'de tarihten gelen yakınlıktan dolayı Bosnalı denildiği anda Boşnaklar yani Bosnalı Müslümanlar kastedilir. Ayrıca ülkede Bosnalı veya Hersekli olmak da ayrı etnik kimliği vurgulamak için kullanılır. "Bosnalıyım" demek "Müslümanım" demektir. "Hersekliyim" demekse "Hırvatım" demektir.

Ülke yönetim açısından iki devletçiğe bölünmüş durumdadır. Bunlar, Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti'dir.10

  1. Bosna-Hersek’te Çeviri Eğitimi

Bosna-Hersek'te eğitimi, kalitesi açısından iki kısma ayırmalıyız: Yüksek öğretim öncesi ve yüksek öğretim. İlk ve orta öğretimde sağlam Yugoslavya eğitim sisteminden vazgeçilmemesi; öğrencilerin yüksek öğretime tam anlamıyla hazırlanmasını sağlamaktadır. Bosna-Hersek'te üniversite giriş sınavı olamamakla birlikte öğrenciler istedikleri bölümde istedikleri kadar sene uzatarak okuyabilmektedirler.

 • Uluslararası Sarajevo Üniversitesi (IUS)

Sağlam ilk ve orta öğretime rağmen yüksek öğretim, ne yazık ki kötüdür. Tabii bunun nedeni Bosna üniversitelerinin zayıflıkları ve eski oluşudur. Fakat Bosna-Hersek’teki geleneksel üniversitelerde artık eskidiği kabul edilen yüksek öğretim sistemi; AB’nin belirlediği Bologna Kriterlerinin ilk uygulayıcısı olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin katkılarıyla baştan aşağı değişime uğramıştır. Bu üniversitede, dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler, yine dünyanın değişik ülkelerinden gelen seçkin akademisyenlerden eğitim almaktadırlar. Saraybosna’nın çok kültürlü ortamında eğitim sunan IUS, bölgede benzeri olmayan model bir kampus üniversitesi olarak ülkenin tüm üst düzey yöneticileri tarafından yakından izlenen ve desteklenen stratejik bir eğitim projesidir. Uluslararası Sarajevo Üniversitesi (IUS), Sarajevo Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) tarafından 2003 yılında kurulmuş, 2004 yılında İngilizce Hazırlık Okulu’nu açmıştır. SEDEF üniversite kurmak amacıyla bir araya gelen Türk ve Bosna-Hersekli bürokratlar ve akademisyenler tarafından kurulmuştur.

Eğitim ve iletişim dili İngilizce olan üniversitede öğrenci kitlesinin üçte ikisi Türkiye'den, diğerleri ise başta Bosna-Hersek olmak üzere 23 ülkeden gelmektedir.

Saraybosna kanton kanunlarına göre kurulan IUS'ta öğretim Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) göre tasarlanmıştır. Avrupa ve ABD üniversiteleriyle öğrenci transferi kolayca yapılabilmektedir.IUS diploması tüm Bosna-Hersek'te ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir. YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasındadır.

Geleneksel bir yönetim ve öğretim sistemine sahip olan ve Bologna süreciyle yeniden yapılandırılması öngörülen bölge üniversiteleri için örnek olacak modern bir eğitim modeli olarak tasarlanan IUS, bölgede benzeri olmayan model bir kampüs üniversitesi olarak kurulmaktadır.

Bosna – Hersek’te başta Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Dr. Haris Silajdzić, önceki Cumhurbaşkanı Sülejman Tihić olmak üzere tüm üst düzey yöneticiler tarafından yakından izlenen ve desteklenen stratejik bir eğitim projesi olan IUS şu anda ülkemizin Bosna-Hersek’te yaptığı en büyük destek projesi durumundadır. Çok sayıda yetenekli ama imkanları kısıtlı veya savaşta zarar görmüş aile çocuğu tam veya kısmi burslu olarak IUS’ta okumaktadır.

IUS’taki müfredat programları, birinci yıl ortak üniversite dersleri, ikinci yıl ortak fakülte dersleri, daha sonra ise zorunlu ve seçmeli fakülte ve alan derslerinden oluşur. Öğrenci hangi programı okuyacağına karar vermek için 3. sınıfa kadar bekleyebilir. Fakülteler ve programlar arasında kolay geçiş ve çok sayıda serbest seçmeli ders alma imkanı temel ilke olarak kabul edilmektedir. Çift anadal ve yandal uygulaması vardır.

Üniversitede Çeviribilim bölümü bulunmamakla birlikte, İngilizce Hazırlık Okulu bulunmaktadır. Lisans düzeyinde ve lisansüstü düzeyde ise Sanat ve Sosyal Bilgiler Fakültesi bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim vermektedir.11

  1. Bosna-Hersek’te Çeviri

Bosna-Hersek’te çeviri konusunda genel olarak bahsedecek olursak Ermenistan için söylediklerimizi yineleyebiliriz. Ancak Türkçe ve Boşnakça dil çifti arasında çeviriye, özellikle de yazın çevirisine baktığımızda, karşımıza çevirmen olarak çok önemli işler yapmış olan Enver İbrahimkadiç çıkıyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan Bosna Hersekli Enver İbrahimkadiç, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un İngilizce’den Hırvatça’ya kazandırılan “Beyaz Kale” eserindeki bir kelimenin yanlış tercümesi üzerine başladığı kitap çevirmenliğinde, Türk edebiyatının önemli kalemlerinin eserlerini Boşnak, Sırp ve Hırvat okuyucularla buluşturmuştur.

İbrahimkadiç, savaşın başlaması üzerine Türk kamuoyunu Bosna’daki gelişmeler hakkında bilgilendirmek için gazeteciliğe başlamış ve bu mesleği 2000 yılına kadar Türkiye’de ve Bosna Hersek’te sürdürmüştür.

Bosna Hersek’te bulunduğu sırada Orhan Pamuk’un İngilizceden Hırvatça’ya çevrilen “Beyaz Kale” romanını okuduğunu ve o kitapta sıkça geçen “soyunma odası”nın yanlış çevrildiğini düşünerek kitabın aslına baktığını belirten İbrahimkadiç bir söyleşisinde12 şunları söylemiştir:

Kitabın aslında bu kelime ‘muvakkithane’ (vakit tayininin yapıldığı yer) olarak geçiyordu. Bu kelime ‘soyunma odası’ olarak çevrilmişti. Bu çeviri ise kitaptaki anlam bütünlüğün bozuyordu. Bunun üzerine Orhan Pamuk başta olmak üzere Türk edebiyatının önemli kalemlerinin kitaplarını aslından Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça’ya çevirmeye karar verdim. Bu şekilde çevirmenlik maceram başladı.”

İbrahimkadiç, 10 yıl önce Ayşe Kulin’in konusu Bosna savaşında geçen “Sevdalinka” eserini Bosnalı okuyucularla buluşturarak kitap çevirmenliğine başlamış, daha sonra aynı yazarın tüm eserlerinin çevirisini yapmıştır.

Orhan Pamuk’un, “Kara Kitap”, “Cevdet Bey ve Oğulları”, “Beyaz Kale”, “Babamın Bavulu” adlı eserlerini de Boşnakça, Sırpça ve Hırvatçaya kazandıran İbrahimkadiç, ayrıca Sait Faik Abasıyanık, Oya Baydar, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Aslı Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yazarın önemli eserlerinden 40 kitabın çevirisini yapmıştır.

Son yıllarda Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’da, özellikle üniversiteli gençler Türk yazarların eserlerine büyük ilgi duymakta ve yayınevleri de bu ilgi nedeniyle sürekli önemli kalemlerin eserlerinin çevirisi için kendisine teklifler götürmektedir.

İbrahimkadiç, aynı zamanda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” kitabı gibi politika alanındaki kitapları da Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça’ya kazandırmak istediğini belirtmiştir.


KAYNAKÇA

 1. BAKERMona 1998: Routledge Encyclopedia of Translation Studies Routledge, NY, Ss. 353–354, 458

 2. Britannica (1992). Temel Britannica, 6. Cilt, Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopedia Britannica, Inc.

 3. http://www.turkcebilgi.com/bulgaristan/ansiklopedi#ansiklopedi

 4. http://www.uni-sofia.bg

 5. http://www.bulgaristanuniversiteleri.org

 6. http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=2&id=55

 7. http://www.brusov.am/edefault.asp

 8. http://dep.aua.am/?page_id=84

 9. http://www.fbihvlada.gov.ba/english/index.php

 10. http://www.bosnadaegitim.com/egitim.html

 11. http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/583866-yanlis-ceviri-40-kitap-kazandirdi1 http://www.turkcebilgi.com/bulgaristan/ansiklopedi#ansiklopedi

2 http://www.uni-sofia.bg

3 http://www.bulgaristanuniversiteleri.org

4 http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=2&id=55

5 BAKERMona 1998: Routledge Encyclopedia of Translation Studies Routledge, NY, Ss. 353–354


6 Britannica (1992). Temel Britannica, 6. Cilt, Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopedia Britannica, Inc.

9 BAKERMona 1998: Routledge Encyclopedia of Translation Studies Routledge, NY, Ss. 453

11 http://www.bosnadaegitim.com/egitim.html


12 http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/583866-yanlis-ceviri-40-kitap-kazandirdi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ iconKarşılaştırmalı Edebiyat bölümü

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ iconT. C. Atatürk üNİversitesi fen faküLtesi

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ iconAnkara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi onunden

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ iconAnkara üNİversitesi Dİl ve tarih-coğrafya faküLtesi dergiSİ

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ iconM. Edebiyat Fakültesi Basımevi

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ icon1995 2001 : Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, televizyon ve sinema modülü

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ iconİstanbul üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ iconİstanbul üNİversitesi akademik yükseltilme ve atama yönergesi

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ iconOturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi)

İstanbul üNİversitesi edebiyat faküLtesi ÇEVİRİBİLİm böLÜMÜ iconAhmet taşĞin dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi...


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com