Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi


sayfa1/4
ed.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4


TASAVVUF TARİHİ VE FELSEFESİ (ILH 308) DERSİ

AMAÇ, ÇERÇEVE PROGRAMI VE ÇALIŞMA REHBERİ
AMAÇ: Tasavvufun mahiyeti, İslâm medeniyetindeki yeri, İslâm’ın temel kaynaklarıyla tasavvuf arasındaki ilişki, genel hatlarıyla tasavvuf tarihi, tasavvufun temel meseleleri, temel tasavvuf klasikleri ve özellikleri, tasavvuf kurumları ve tasavvufun İslâm toplumu üzerindeki etkileri.
DERS GÜNÜ VE HAFTALARA GÖRE ÇERÇEVE PROGRAMI: [Perşembe saat 13:30]
1. 26.02.2009 GİRİŞ: Tanıtım, Dersin Öğretim Tarihi

Mistisizm ve Tasavvuf

2. 05.03.2009 Etimolojik Köken ve Tanımlar

Tasavvufun Amaç ve Özellikleri

3. 12.03.2009 TASAVVUF VE İSLÂM MEDENİYETİ:

Düşünce Akımları Arasında Tasavvuf

4. 19.03.2009 Tasavvufun Kur’ân ve Kur’ân İlimleriyle İlişkileri

Tasavvufun Sünnet ve Hadisle İlişkileri

5. 26.03.2009 Tasavvufun Fıkıh ve Kelâmla İlişkileri

Tasavvuf Kültüründe Yabancı Etki Meselesi

6. 02.04.2009 TASAVVUF TARİHİ: Tasavvufun Unsurları Tasavvuf Tarihinin Kaynakları

Zühd Dönemi ve Terimleri

7. 09.04.2009 Tasavvufî Düşüncenin Gelişimi ve İlk Sûfîler

Klasik Dönemde Tasavvuf Mektepleri

ARA SINAVLAR (11-19.04.2009)

8. 23.04.2009 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

9. 30.04.2009 Teozofik Dönemde Tasavvuf-Tarîkatların Doğuşu ve Gelişmesi

Başlıca Büyük Tarîkatlar ve Coğrafyaları-Tekkelerin Islahat ve Kapatılma Süreci

10. 07.05.2009 TASAVVUF FELSEFESİ: Felsefe ve Tasavvuf

Klasik Tasavvuf Terimlerinin İç Yapısı ve Arka Planı

11. 14.05.2009 Klasik Dönemde Tartışmalı Terimler-Tevhid Anlayışları ve Vahdet-i Vücûd

12. 21.05.2009 YİÇ

Vahdet-i Vücûd Anlayışı

Vahdet-i Vücûdun İsbâtı ve Eleştirisi

13. 28.05.2009 Tekkelerin Askerî ve Ekonomik Fonksiyonları

Tekkelerin Sosyal ve Kültürel Fonksiyonları

14. 04.06.2009 Devlet-Tekke İlişkileri

Tekke-Medrese İlişkileri

15. 11.06.2009 GÜNÜMÜZDE TASAVVUF: Modern Hayatta Tasavvuf

Bu Ders Bize Ne Kazandırdı?
DİKKAT: YİÇ tarihi ve şekli daha sonra Bölüm Başkanlığı’nca bildirilecektir.
LİTERATÜR:

1. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı (İDY), Dergâh Yayınları, İstanbul 1985.

2. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi (TTT), Dergâh Yayınları, İstanbul 1999.

3. Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler (TZ), Dergâh Yayınları, İstanbul 1990.

4. Hasan Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.

5. Fazlurrahman, İslâm, (sekiz ve dokuzuncu bölümler tasavvuf ve tarikatla ilgili)

TASAVVUF TARİHİ VE FELSEFESİ (ILH 308) DERSİ

ÇALIŞMA REHBERİ VE NOTLARI

ÇALIŞMA REHBERİ


Dersi verimli olarak değerlendirebilmeniz için şu esaslar doğrultusunda bir çalışma planına uymanız yararlı olur:

1. İlk kitabımız, Süleyman Uludağ’ın İslâm Düşüncesinin Yapısı (İDY) (Dergâh Yayınları) adlı kitabıdır. Hiçbir sınav kaygısına kapılmaksızın ÖNSÖZ’den başlayarak, kitabınızın ilk üç bölümünü (Selefiye, Kelâmiye, Sufiye) bir iki hafta içinde okuyunuz. Bu okumayı yaparken, her gün düzenli olarak 10 sayfayı, herhangi bir atlama yapmadan okumayı tercih ediniz. İsimlere takılmayınız ve isim ezberlemeye çalışmayınız. Sadece temel özellikleri ve akımların birbirleriyle ilişkilerini tespite, ikinci planda, akımların başlıca temsilcilerinin kim olduklarını öğrenmeye çalışınız.

2. Ana ders kitaplarımızdan ilki, Mustafa Kara’nın Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi (TTT) (Dergâh Yayınları) adlı kitabıdır. Konularımızı buradan takip edeceğiz. Ancak, Yardımcı kaynaklar başlığı altında verilen diğer tasavvuf tarihlerinden de yararlanmanız mümkündür.

3. Vahdet-i vücûd konusuna geçildiğinde, Süleyman Uludağ’ın kitabından dördüncü bölümü (Felsefe) dikkatle okuyunuz. Burada tasavvufun, İslâm medeniyetinin gerilemeye sebep olup olmadığı tartışmaları da yer almaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Fazlurrahman’ın İslâm adlı kitabından sekizinci bölümü (Tasavvuf: Nazariye ve Uygulama) okuyunuz.

4. Ana ders kitaplarımızdan biri de, Mustafa Kara’nın Tekkeler ve Zaviyeler (TZ) (Dergâh Yayınları) adlı kitabıdır. Vahdet-i vücûdla ilgili konular bittikten sonra (onbirinci hafta), bu kitaba geçilecektir. Kitabın ekler bölümüne ihtiyaç duydukça müracaat edeceksiniz. Tarikatlarla ilgili konuya giriş mahiyetinde de, Fazlurrahman’ın İslâm adlı kitabından Dokuzuncu bölümü (Sufi Teşkilat) okuyunuz.

5. Bu rehberin ekinde, size bir kitap listesi verilecektir. Bu listedeki kitaplardan da yeri geldikçe yararlanmanız önerilir.

Tüm bu kitapları okurken, okuduğunuz konuları, farklı kaynaklarda yer alan bilgilerle karşılaştırınız. Okurken aklınıza gelen soru ve fikirleri not ederek, ilgili konu sınıfta anlatılırken gündeme getiriniz. Bu usûlün, canlı bir tartışma ortamı oluşturacağı ümit edilmektedir.

6. Çalışmalarınız sırasında şu soruların cevaplarını arayınız:

1. Tasavvufun İslâm Medeniyeti’ndeki yeri nedir?

2. Tasavvufî düşüncenin temel nitelikleri nelerdir?

3. Tasavvuf tarifleri belli başlıklar altında birleştirilebilir mi?

4. Tasavvufun, -olumlu ya da olumsuz- diğer İslâmî akımlarla ilişkileri nasıldır?

5. Tasavvufun diğer İslâmî ilimlerle ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları hakkında neler söylenebilir?

6. Tasavvufun dış kaynaklı ya da İslâm kaynaklı olup olmadığı hakkında neler söylenebilir?

7. Zühd akımlarının doğuşuna zemin hazırlayan sebepler nelerdir?

8. Zühd döneminde nasıl bir anlayış mevcuttu? Hangi terimler öne çıkıyordu? Bu terimlerin temel niteliği hakkında neler söylenebilir?

9. Zühd anlayışından tasavvufa geçiş nasıl bir seyir izlemiştir? Zâhidlerle sûfîleri birbirinden ayıran ve birleştiren hususlar nelerdir?

10. Zühd dönemi sonrasındaki dönemde gelişen kavramların temel özellikleri hakkında neler söylenebilir?

11. Tasavvuf bir felsefe midir? Tasavvuf-felsefe ilişkileri hakkında neler söylenebilir?

12. Mutasavvıfları değerler alanından varlık alanına yönelten sebepler neler olabilir?

13. İşrâkîlik ve vahdet-i vücûd gibi anlayışlar hangi kaygılarla ortaya çıkmış olabilir?

14. Fazlurrahman gibi âlim ve düşünürlerin, tasavvufu bir gerileme sebebi olarak ileri sürmeleri haklı bir hüküm müdür?

15. Tarikatların kurulması tasavvuf düşüncesine taklidin hâkim olmasından mı kaynaklanmaktadır?

16. Tarikatların oldukça geç tarihlerde ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir?

17. Tarikatların eğitim metodları nelerdir?

18. Şeyhe duyulan ve bazı çevrelerce aşırı görülen saygı ve râbıta gibi usûller hakkında neler söylenebilir?

19. İnsanlar tarîkatlara ne tür duygularla bağlanmakta, buna neden ihtiyaç duymaktadırlar?

20. Tasavvuf ve tarikatlara karşı olanları buna iten sebepler neler olabilir?

21. Tekkeler tarihte ne tür fonksiyonlarla ön plana çıkmıştır?

22. Tasavvuf Tarihi’ne bir bütün olarak olarak bakıldığında, düşünce, eser ve terimler açısından ne görülmektedir?

23. Çağımızda tasavvufun bir karşılığı olabilir mi? Tasavvufun geleceği için neler söylenebilir?
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi iconDers saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve sözlü adetlerinin tespiti

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi icon04 mart2012 pazar gunu saat: 13. 00’de haydarpasa gar merdivenleri’nde bekliyoruz

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi icon30 Nisan 2004, Cuma günü nihayet, kapısında tam 5 saat bekleyerek,...

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi iconKazanım Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi iconKazanım Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi iconEdebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi iconTirat ve Diyalog Çalışması Dönemlere Göre Oyunlar

Ders güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi iconDÜnya tiyatro güNÜ
«Koşun, bana gelin, size ilginç bir şeyler göstere­ceğim» derler. «Gelin, beni izleyin memnun kalacaksınız» derler


Edebiyat
© 2000-2018
kişileri
ed.ogren-sen.com